Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 5 : 26 >> 

TB: dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.


AYT: Janganlah kita menjadi sombong, saling menghasut, atau saling iri hati.

TL: Janganlah kita memegahkan diri, sehingga kita menyakiti hati sama sendiri, dan berdengki-dengkian sama sendiri.

MILT: Hendaklah kita tidak menjadi angkuh, dengan menghasut seorang terhadap yang lain, sambil saling mendengki.

Shellabear 2010: Janganlah kita sombong, saling menyakiti hati, dan saling mendengki.

KS (Revisi Shellabear 2011): Janganlah kita sombong, saling menyakiti hati, dan saling mendengki.

Shellabear 2000: Janganlah kita menjadi sombong, saling menyakiti hati, dan saling mendengki.

KSZI: Janganlah kita menjadi bongkak, saling menyakitkan hati, dan berdengki-dengkian sama sendiri.

KSKK: Janganlah kita menjadi angkuh; janganlah ada pertentangan di antara kita, dan jangan kita saling membenci.

WBTC Draft: Janganlah kita sombong. Jangan kita mengadakan keributan terhadap orang lain dan jangan kita iri hati satu sama lain.

VMD: Janganlah kita sombong. Jangan kita mengadakan keributan terhadap orang lain dan jangan kita iri hati satu sama lain.

AMD: Kita tidak boleh menjadi sombong, jangan saling menyakiti hati, dan jangan juga iri satu dengan yang lain.

TSI: Janganlah kita sombong dan berpikir, “Di mata Tuhan, aku lebih baik daripada saudara-saudari seiman yang lain.” Dan janganlah kita iri hati dengan merasa, “Orang lain lebih hebat daripadaku dalam jemaat.”

BIS: Kita tidak boleh menjadi sombong, dan saling menyakiti hati, serta iri hati satu sama lain.

TMV: Kita tidak boleh menjadi sombong atau saling menyakiti hati, ataupun iri hati terhadap satu sama lain.

BSD: Kita tidak boleh sombong, tidak boleh saling menyakiti hati masing-masing atau saling cemburu.

FAYH: Dengan demikian kita tidak perlu mencari pujian dan kemasyhuran, yang hanya akan menimbulkan perasaan iri dan dengki.

ENDE: Djangan kita mengedjar kemegahan kosong, saling menantang dan berdengki-dengkian.

Shellabear 1912: Maka janganlah kita sombong, sehingga memberi sakit hati seorang akan seorang, dan berdengki-dengkian seorang akan seorang.

Klinkert 1879: Djanganlah kita mendjadi penoentoet hormat jang sia-sia dengan mempersakiti hati sa'orang akan sa'orang dan berdengki sa'orang akan sa'orang.

Klinkert 1863: Dan djangan kita-orang mentjari hormat jang sia-sia, dengan menjakiti hati satoe sama lain, dan berbentji satoe sama lain.

Melayu Baba: Jangan kita jadi sombong, sampai bawa sakit-hati satu sama lain, dan dngki pun satu sama lain.

Ambon Draft: Djanganlah kami tjahari kapudjian manusija jang sija-sija itu, sampe kami mawu bertondjok kabesaran satu melawan jang lajin, dengan tijada suka awrang punja bajik.

Keasberry 1853: Maka janganlah kami ini munghandaki hormat yang sia sia, munyakitkan hati sa'orang akan sa'orang, dan burdungki sa'orang akan sa'orang.

Keasberry 1866: Maka janganlah kami ini mŭnghandaki hormat yang sia sia, mŭnyakitkan hati sa’orang akan sa’orang, dan bŭrdŭngki sa’orang akan sa’orang.

Leydekker Draft: DJanganlah kamij djadi 'awrang penontut 2 hhormat jang sija 2, sambil meng`usikh sa`awrang 'akan sa`awrang, sambil berdangkej sa`awrang dengan sa`awrang.

AVB: Janganlah kita menjadi bongkak, saling menyakitkan hati, dan berdengki-dengkian sama sendiri.

Iban: Anang sumbung; anang nyemekih pangan diri; anang ngining pangan diri.


TB ITL: dan janganlah <3361> kita gila hormat <2755>, janganlah kita saling <240> menantang <4292> dan saling <240> mendengki <5354>. [<1096>]


Jawa: lan kita aja mendem drajat, aja padha tantang-tantangan, sarta aja jejailan.

Jawa 2006: lan kita aja mendem drajad, aja padha tantang-tantangan, sarta aja padha drengki.

Jawa 1994: Kita aja banjur dadi gumunggung, genti gawé seriking atiné wong liya, utawa kemèrèn.

Jawa-Suriname: Awaké déwé aja pada sombong, aja pada njalari liyané lan aja pada mèri marang liyané.

Sunda: Ulah adigung, ulah silih nyenyeri, jeung ulah silih dengkian.

Sunda Formal: Kahade, ulah malar kahormatan tanpa guna, ulah silih kakalakeun, sarta ulah silih dengkian.

Madura: Sampeyan sareng kaula sadaja ta’ kengeng angga’, ta’ kengeng saleng nyake’e ate, otabana saleng arassa ere.

Bauzi: Imo laha gi nehadase. Im ba daet boehàdateli gago, “Im bisi feàda am bak. Dam lada lam bisi feà kaio,” lahame daet boehàdateli gagom bak lam feidase. Labi laha im ba meit neha, “Em eeda am bak. Damat eba fà vou baedase,” lahame ot modi ot modiam bak lam feidase. Labi laha meit modehe im iho aame ahu adat faki ot teidiam bak lam laha feidase. Imo gi Alam Aha Nutabe Neàna labe Aba Aho iba neha, “Im nidi nimota meedale,” lahame iba modi ozobohudi fi gateheda lamota meedase.

Bali: Sampunang iraga sumbung, sampunang saling tangtangin wiadin saling iri ati.

Ngaju: Dia tau itah manjadi bajoho, tuntang mangapehe atei sama arep itah, tuntang hakahiri sama arep.

Sasak: Ndaq ite jari sombong, saling nyakitang angen, dait saling talon atẽ sopoq kance saq lainne.

Bugis: Dé’ naweddikki matempo, sibawa sisullé sipeddiri ati, enrengngé mangémpuru ati séddié lao ri laingngé.

Makasar: Takkulleaki’ a’jari tampo, yareka sipa’ri’-pa’risi pa’mai’, kammayatompa assikimbu’-kimburui.

Toraja: Da anta tuntun kamapangkaran tang kebattuan, anna pada kitamo sipakarede-rede, sia sikabillan.

Duri: Danggi' tamatampo, danggi' too tasipa'dikan penawa iarika sipangngimburuan.

Gorontalo: Wawu dila mowali ito motisombongi, mopopatuwo wawu mohihihiya lomao.

Gorontalo 2006: Ito diila mowali batingga, wau mopo papaalata tohilao, wau ohilao mohiihia ngota timongota.

Balantak: Alia i kita mingkira' angga'ion, ka' poopapolosi noa, ka' masindirkon upana mian.

Bambam: Tä'kia' kita la mala malangka' penaba, sipi'di'-pi'di' penaba anna masihi ate lako solata.

Kaili Da'a: Ne'e kita malanga rara atau mosipoju'a ka rara, bo ne'e kita masiriati samba'a bo samba'a.

Mongondow: Bo dona'aibií ing kita kumaḷakuang, mosiposakian kong gina, bo mosi intoian."

Aralle: Daingkea' kita' la mala malängkä' inaha, sipi'di'-pi'di' inaha anna ma'sihi ate pano di solata.

Napu: Ineeke mampemahile, ineeke mombepamahai mpolalu ba mokahinaike ranganta.

Sangir: I kitẹ tawe wotonge měngobotẹ̌, dingangu mẹ̌tatatědụ u ral᷊ungu naung, ringangu lai mẹ̌papangiri sěmbaụ su wal᷊ine.

Taa: (5:25)

Rote: Ita ta bole da'di hataholi mana koao-ndaeaok, ma ta bole esa tao nakahehe'dik esa dale na, boema ta bole esa nape'da dalek no esa fa.

Galela: Komagena so upa sidago ngone gena, ngaroko ma sababu o kia naga moi lo ihiwa, duma pomacaralamo sidago lo pomatekesigaro so pomatekeduhudu moi de moika.

Yali, Angguruk: Aben wel nenebukag ulug hemetok til noruk lamuhuk fug. Nit-nit sohobol-sohobol atuk lit nininggarehen angge fahet nenengge lalep puk fug.

Tabaru: Ngone koidadiwa pomaie, koidadiwa 'o nyawa manga singina pasiri, de koidadiwa pomakataleana moi de moi.

Karo: La banci meganjang ukurta, ntah sitokoh-tokohen, ntah pe sician-cianen.

Simalungun: Ulang ma parayak hita hasangapon na lumei, ulang ma marsipagila-gilaan, anjaha ulang ma marsilateian.”

Toba: Unang ma taeahi hasangapon na rumar; unang masiasapan manang masilatean!

Dairi: Oda ndorok kita gabè sombong, ulang memmaing cio atè barang mersicianen.

Minangkabau: Kito indak buliah doh uju, sarato jan sakik manyakik-i ati, jan bingik mambingik.

Nias: Bõi fayaw̃a ita, bõi ta'arõ'arõ nawõda, ba bõi afõkhõ dõdõda khõ nawõda.

Mentawai: Oto buí tamabuak kam paatuat, elé tabaraaké kam pungú-ngukat bagadda saalei ka pasasambatta, samba leú et tapasí-sí kam baga pasasambatta.

Lampung: Ram mak ngasi jadi mepungah, rik saling nyakikko hati, rik sesera peperda sai bareh.

Aceh: Geutanyoe bék jeuet keu ureuëng sombong, dan saléng tapeusakét até gob, dan picék até sidroe ngon nyang laén.

Mamasa: Ta'mikia' la malangka' penawa, sipa'di'-pa'di' penawa anna ta'mikia' la sikapui'i padanta.

Berik: Ane nei nena nejama tetenanayan. Afa nei nena jam nesa tetenannaram, angtane nafsi jei nei nesene nasbabili jem temawer, ane jei nei nesene uskamswebabili.

Manggarai: Néka mésé nai, néka kolé meget agu jogot cama taud.

Sabu: Adho ke di do ie ta wue-anni, jhe pepaddha ade heddau ri he ddau, nga pepana dhara heddau nga heddau.

Kupang: Andia ko kotong jang bagila hormat, jang suka bamalawan satu deng satu, deng jang baꞌiri hati lai.

Abun: Sane men bes men nggwa kok teker nde, men krokgat yu su sukdu daret nde. Men on sa ket yu mo suk mwa gato men deyo ku wai kadit deyo dom nde, wo men nai sukjimnut dik do, suk gato Yefun Allah Gen kiwa men ben ne yo, men benbot petok sor.

Meyah: Noba ongga oufa bera munofra misinsa mufoka erek ekirsa jeska rusnok enjgineg guru. Noba mimif mineita mar ongga orotunggom rusnok enjgineg fogora rudou oska rot mimif era rudou ejisei rot mimif guru.

Uma: Neo' molangko nono-ta, neo' momepedahi ngkanono ba momepohingii'.

Yawa: Vemo wansararin nora. Vemo wama ana wamo rave mbeti wama arakove manuga njoramo wansai nora muno vemo wampari wansai vambinibe nora.


NETBible: Let us not become conceited, provoking one another, being jealous of one another.

NASB: Let us not become boastful, challenging one another, envying one another.

HCSB: We must not become conceited, provoking one another, envying one another.

LEB: We must not become conceited, provoking one another, envying one another.

NIV: Let us not become conceited, provoking and envying each other.

ESV: Let us not become conceited, provoking one another, envying one another.

NRSV: Let us not become conceited, competing against one another, envying one another.

REB: We must not be conceited, inciting one another to rivalry, jealous of one another.

NKJV: Let us not become conceited, provoking one another, envying one another.

KJV: Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.

AMP: Let us not become vainglorious {and} self-conceited, competitive {and} challenging {and} provoking {and} irritating to one another, envying {and} being jealous of one another.

NLT: Let us not become conceited, or irritate one another, or be jealous of one another.

GNB: We must not be proud or irritate one another or be jealous of one another.

ERV: We must not feel proud and boast about ourselves. We must not cause trouble for each other or be jealous of each other.

EVD: We must not be vain (conceited). We must not make trouble with each other. And we must not be jealous of each other.

BBE: Let us not be full of self-glory, making one another angry, having envy of one another.

MSG: That means we will not compare ourselves with each other as if one of us were better and another worse. We have far more interesting things to do with our lives. Each of us is an original.

Phillips NT: Let us not be ambitious for our own reputations, for that only means making each other jealous.

DEIBLER: We should not be saying how great we are. We should not be making ourselves more important than others. We should not envy each other.

GULLAH: We ain oughta git de big head, an we ain oughta mek oda people bex wid we. Fodamo, we mus dohn cobish ting wa one noda got.

CEV: But don't be conceited or make others jealous by claiming to be better than they are.

CEVUK: But don't be conceited or make others jealous by claiming to be better than they are.

GWV: We can’t allow ourselves to act arrogantly and to provoke or envy each other.


NET [draft] ITL: Let us <1096> not <3361> become <1096> conceited <2755>, provoking <4292> one another <240>, being jealous <5354> of one another <240>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Galatia 5 : 26 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran