Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 19 : 32 >> 

TB: Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak; yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau-balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.


AYT: Maka, sebagian meneriakkan sesuatu dan sebagian yang lainnya, karena kumpulan itu ada dalam kekacauan dan sebagian besar dari mereka tidak tahu apa alasan mereka telah datang berkumpul.

TL: Maka orang-orang pun berteriaklah setengah kata begini dan setengah begitu. Karena perhimpunan itu di dalam huru-hara, dan kebanyakan orang tiada mengetahui apa sebabnya mereka itu berhimpun.

MILT: Kemudian memang, ada beberapa orang lain meneriakkan hal yang lain karenanya sidang kota menjadi bingung dan banyak orang tidak mengetahui untuk maksud apa mereka berkumpul.

Shellabear 2010: Sementara itu, orang-orang yang berkumpul di dalam gedung berteriak-teriak. Ada yang berteriak begini, ada yang berteriak begitu. Kumpulan itu kacau-balau, sebab kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sementara itu, orang-orang yang berkumpul di dalam gedung berteriak-teriak. Ada yang berteriak begini, ada yang berteriak begitu. Kumpulan itu kacau-balau, sebab kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.

Shellabear 2000: Sementara itu, orang-orang yang berkumpul di dalam gedung berteriak-teriak. Ada yang berteriak begini, ada yang berteriak begitu. Kumpulan itu kacau-balau, sebab kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.

KSZI: Orang yang berkumpul di situ berseru-seru, sesetengah berkata begini dan sesetengah begitu; kerana semuanya dalam keadaan kelam-kabut dan sebilangan besar daripada mereka tidak tahu mengapa mereka berhimpun.

KSKK: Sementara seluruh rakyat menjadi kacau-balau, ada yang mengatakan ini, ada yang lain mengatakan itu, tetapi kebanyakan tidak tahu mengapa mereka berkumpul.

WBTC Draft: Saat itu ada orang yang berteriak-teriak tentang hal ini, dan orang lain lagi berteriak tentang hal lain, dan seluruh kumpulan orang itu menjadi kacau. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui mengapa mereka berkumpul di sana.

VMD: Saat itu ada orang yang berteriak-teriak tentang hal ini, dan orang lain lagi berteriak tentang hal lain, dan seluruh kumpulan orang itu menjadi kacau. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui mengapa mereka berkumpul di sana.

AMD: Orang-orang di gedung kesenian itu menjadi sangat kacau. Sebagian meneriakkan satu hal, yang lain meneriakkan hal yang lain. Kebanyakan dari mereka tidak tahu kenapa mereka harus berkumpul di situ.

TSI: Keadaan di dalam stadion itu kacau sekali, karena ada orang yang berteriak tentang masalah yang satu, dan ada yang berteriak tentang hal yang lain. Jadi kebanyakan orang tidak tahu untuk apa mereka berkumpul di situ.

BIS: Sementara itu orang-orang yang berkumpul di stadion itu sudah menjadi kacau-balau. Ada yang berteriak begini, ada yang berteriak begitu, sebab kebanyakan dari mereka tidak tahu apa sebab mereka berkumpul di situ.

TMV: Sementara itu, orang yang berkumpul di stadium menjadi kacau-bilau. Ada yang berteriak begini dan ada yang berteriak begitu, kerana kebanyakan orang tidak tahu mengapa mereka datang di situ.

BSD: Sementara itu, orang-orang yang berkumpul di stadion sudah kacau-balau. Mereka berteriak-teriak tetapi mereka sendiri tidak tahu untuk apa mereka berkumpul di stadion itu.

FAYH: Orang-orang di dalam berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Semuanya kacau-balau. Kebanyakan dari mereka sesungguhnya tidak tahu untuk apa mereka berkumpul di situ.

ENDE: Segala orang jang berkumpul disitu berteriak-teriak, jang seorang mengatakan ini, jang lain mengatakan itu. Sangat katjau-balau seluruh kumpulan, sedangkan kebanjakan mereka tidak tahu apakah sebenarnja maksud mereka berkumpul.

Shellabear 1912: Maka orang pun berseru-serulah, setengah kata begini dan setengah kata begitu: karena haru birulah perhimpunan itu; dan kebanyakan orang tiada tahu apa sebabnya ia sudah berhimpun.

Klinkert 1879: Maka berseroelah mareka-itoe, sa'orang kata bagini, sa'orang kata bagitoe, karena haroe-biroelah orang sakalian, dan kabanjakan mareka-itoepon tatahoe akan sebabnja berkeroemoen mareka-itoe.

Klinkert 1863: Maka orang banjak bertreak, ada jang kata bagini, ada jang kata bagitoe, karna segala orang itoe soedah hoeroe-hara, dan kabanjakan itoe orang tidak taoe apa sebabnja dia-orang berkoempoel.

Melayu Baba: Sbab itu ada orang bertriak kata bgini, ada orang pula kata bgitu, kerna itu perkumpolan sudah jadi kachau; dan kbanyakan orang ta'tahu apa sbab-nya dia-orang sudah berkumpol.

Ambon Draft: Dan satengah awrang ba-tar/eklah bagini, lajin bagitu; karana takaruwanlah kaba-njakan awrang itu, dan ter-lebeh banjak deri dija awrang tijada tahu, tagal apa marika itu sudahlah datang bakompol.

Keasberry 1853: Maka burtreaklah marika itu. sa'tungah kata bagini, sa'tungah kata bagitu: kurna sagala orang itu tulah hura hara; dan kubanyakkan marika itu tiada mungataui apakah subabnya iya burhimpun.

Keasberry 1866: Maka sŭbab itu bŭrtriaklah orang, sŭtŭngah kata bŭgini, sŭtŭngah kata bŭgitu; kŭrna fakat itu tŭlah huru hara, dan kŭbanyakkan orang tiada mŭngŭtahui apakah sŭbabnya iya bŭrhimpon.

Leydekker Draft: Maka berterijakhlah marika 'itu satengah bagini, dan satengah bagitu; karana sidang 'itu 'adalah terharu, dan terbanjakh 'awrang tijadalah tahu, 'apa sebabnja sudah 'ija berhimpon.

AVB: Orang yang berkumpul di situ berseru-seru, sesetengah berkata begini dan sesetengah begitu; kerana semuanya dalam keadaan kelam-kabut dan sebilangan besar daripada mereka tidak tahu mengapa mereka berhimpun.

Iban: Nyadi semua orang ke begempuru ba balai nya nyau bekerauh begau. Sekeda nyebut tu, lalu sekeda nyebut nya, laban mayuh sida enda nemu kebuah sida begempuru.


TB ITL: Sementara itu <3767> orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak <2896>; yang seorang <243> mengatakan ini dan yang lain <243> mengatakan itu, sebab <1063> kumpulan <1577> itu kacau-balau <4797> dan <2532> kebanyakan dari <4119> mereka <1492> <0> tidak <3756> tahu <0> <1492> untuk <1752> apa <5101> mereka berkumpul <4905>. [<3303> <5100> <1510>]


Jawa: Kocapa wong-wong kang padha nglumpuk ana ing gedhong iku padha bengok-bengok, ana kang nguwuh mangkene, ana kang nguwuh mangkono, sabab kaanane kumpulan iku kisruh ora karuwan, kang akeh malah ora padha sumurup apa prelune nglumpuk iku.

Jawa 2006: Wong-wong kang padha nglumpuk ana ing papan iku padha bengok-bengok, ana kang nywara sora mangkéné, ana kang mangkono, sabab kaanané kumpulan iku kisruh ora karuwan, kang akèh malah padha ora sumurup apa preluné nglumpuk iku.

Jawa 1994: Kaanané wong akèh mau worsuh banget; ana sing nguwuh ngéné ana sing nguwuh ngono, sebab akèh wong sing ora ngerti, apa sebabé dhèwèké mèlu-mèlu tekan kono.

Jawa-Suriname: Nang kumpulané wong okèh kuwi terus rusu banget, ènèng sing ngomong ngéné, ènèng sing ngomong ngono, ramé banget, awit okèh wong sing ora ngerti apa jalarané pada mèlu teka mbrono.

Sunda: Di eta gedong kasenian jalma-jalma teh raribut teu puguh dengekeuneunana, ceuk ieu kieu, ceuk itu kitu, kawantu lolobana mah teu nyarahoeun naon tujuanana nu matak ka darinya.

Sunda Formal: Sajeroning kitu, jelema-jelema di gedong kasenian tingcorowok rupa-rupa. Cek ieu kieu, cek itu kitu, nya raribut teu puguh; da lolobana mah, teu nyaraho pikeun naon maranehna kumpul teh.

Madura: Sabatara jareya, reng-oreng se badha e stadion gella’ la salbut ta’ etemmo karowanna. Padha ra’-era’an; se eera’agi acem-macem, sabab kabannya’an reng-oreng jareya ta’ tao apa sababba me’ akompol e jadhiya.

Bauzi: Ame di lam dam ahebu ame im vameadam numbu laba oli dozeadaha dam labe ozo, “Ne, im ana im vameadalo num niba olehela?” lahame ostame vi tau olehe labe vabi vi ozoda. Labiha labe dam totbaho gi ostam imbu dae duana faasi vameada. Labi dam dua totbaho laha ostam imbu amomoi neo faasi vameada. Labihadaha labe dahobueda.

Bali: Duk punika anake akeh sane mapunduh ring wantilane punika sami pada uyut gelur-gelur, wenten sane maosang sapuniki, wenten sane majarang sapunika, santukan akehan ipun pada tan uning, napi awinannya mapunduh irika.

Ngaju: Pandehan te kare oloh je hapumpong hong lapangan te manjadi rusoh. Aton je mangkariak kalotoh, aton je mangkariak kalote, basa tapa-are bara ewen te dia katawan akan en ewen te hapumpong hete.

Sasak: Lẽq waktu nike dengan-dengan saq bekumpul lẽq gedung nike sampun jari biur lantur. Araq saq nyurak maraq niki, araq ẽndah saq nyurak maraq nike, sẽngaq luwẽqan lẽq antare ie pade saq ndẽq nenaoq kembẽq ie pade bekumpul lẽq derike.

Bugis: Iyaro wettué sining tau maddeppungengngé ri stadiongngéro mancaji kacauni. Engka gora makkuwaé, engka gora makkuwaro, nasaba maégangngéngngi polé ri mennang dé’ naissengngi aga saba’na mennang naddeppungeng kuwaro.

Makasar: Anjo wattua sikamma tau niaka a’rappung ri lapanganna anjo kotaya a’jari sanna’mi ricuna. Sangka’ rupami napau taua ammarrang-marrang. Nasaba’ jaiangangi ke’nanga tangngassengai angkana apa saba’na nania’ ke’nanga anjoreng ri paranga a’rappungang.

Toraja: Sipelallak-lallakammi tu tau, nakua pira ten to, nakua pira susiri to. Belanna mamak bangmo lan tu kasirampunan sia buda tu tau tae’ natandai apa patunna nasirampun.

Duri: Sirongka bang toomo to tau jio. Simeoli-olian te'da nadiissen ulunna pollo'na to napau, nasaba' budai to te'da naissenni apa to nasirempunni.

Gorontalo: To wakutu boyito tawu heambuwa to tambati boyito ma bubuluhuta. Woluwo tawu hepoloiyawa odiye wawu ta wuwewo hepoloiyawa odito, sababu ngohuntuwa to wolota lo tawu ta heambuwa boyito dila motota longola timongoliyo heambuwa teto.

Gorontalo 2006: Tou̒ boito tau-tauwalo tadonggo hia̒mbua to tanalapa boito malowali ambulati daa̒. Woluo talo nguatia̒ odie, woluo talo nguatia̒ odito, sababu odaata limongolio diila motota wolo sababuulio timongolio helo ambua teto.

Balantak: Tempo iya'a, mian biai' men na pootatakaian iya'a nogenggewumo. Isian men mangkakaro' koi kani'i, isian uga' men mangkakaro' koi kanono', gause kobiai'anna mian men notaka indo'o sian ninginti'i kabubuanna se' too nokadai mbali' i raaya'a nobarimpung indo'o.

Bambam: Ingganna to ma'hempum illaam indo ongeam pa'hempungam ma'ahhe-ahhe sikaoli sanda-sanda tanaua. Tuttuam mahusa' pa'hempungam ia too anna buda tanaissam aka indo napa'hempunni.

Kaili Da'a: Tempo etu nagado mpu'umo tau dea to nasiromu ri setu. Naria to nongare iwe'i, naria wo'u to nongare iwetu, sabana nadea nggari ira etu da'a ninjani nuapa patuju ira nasiromu ri setu.

Mongondow: Intau mita inta noyosipun kon gedung tatua nokacaudon. Oyuíon momaḷuí nana'a, oyuíon doman momaḷuí natua. Nobarongbií intau in diaí nonota'au mongo onu in nobalií bo nongonu sin noaíntoíbií intau noyosipun kon tua.

Aralle: Ingkänna yato ang menge ma'himpung bongnga' si'da-si'da. Sika koha tasanda-sanda natula'. Tuhtuang siba'di-ba'di anna mai'di ang tamangnginsang aka yato napa'himpungnging.

Napu: I tempo iti, rumihi karamenda tauna i poteruhua mahile. Arahe au manguli node, arahe au manguli nodo. Kabosanda tauna au teruhu iti barahe moisa apa pongkana pane teruhuhe.

Sangir: Ene apạeweng taumata měmpẹ̌kẹ̌komol᷊ẹ̌ su stadion ene kawe seng nạung němpẹ̌kal᷊imbuhung. Piạ e seng měmpěmẹ̌mansagẹ̌ kere ini, piạbe lain měmpẹ̌bẹ̌bansagẹ̌ kerene, u kal᷊awokang e wọu i sire e wěga wue měnsang kawe unụe i sire němpẹ̌tampung sene.

Taa: Wali tempo tau boros nja’u nja’u raya banua etu sira marotai kojo. Tau etu sakaboo pei gombo nsira taa sewaju apa kaborosinya sira taa manasa bara kesaa sabanya naka pei sira siromu ri banua etu. Sira ojo nayau mangalulu sa’e semo.

Rote: Ndia te, hataholi mana makabubuak manai mook ndia dale ka, ala tasi'bu so. Nggelok eki lae leo iak, ma nggelok eki lae leo naak, nana hataholi sila la ba'u na ala ta bubuluk, hu beek de sila lakabubua lai ndia.

Galela: So o kota ma bi nyawa itotolomu magena yogamamuka, de ona lo yangodu yanakowa ma sababu o kia ona kagena imatolomuno, so ma binuka imatoore itemo nagala komanena, de ma binukali imatoore itemo nagala komagena.

Yali, Angguruk: Welatfagma ap sini yunggultuk ambeg palu roho wereg lit ngik-ngog turuk lit enele hum uruk latfag. Ap welatfahon arimano alem eke hag eke hag uruk lit inindi nonghong uruken ap misihen oho alem tu fahet uruk ulug inindi anggar atfag fug.

Tabaru: Ma 'orasi ge'ena yomato-toomuno 'o kawasa yomalomu-lomu ma woaka go'ona yoruahe ka ma moioko. Munuka yosigaso-gasoko koneda, munukali konee, sababu yoku-kudai go'ona koyomasidongoowa 'ato 'ido'oa so yomatoomuno ge'enaka.

Karo: Tupung e megang-megang kerina ngerana kalak si pulung e; lit si ngataken bagenda lit si ngataken bagah, sabap teremen si la meteh kai sabapna maka pulung.

Simalungun: Palegan-legan do hata ni surak-surak ni sidea, ai lutu tumang do partumpuan ai, anjaha buenan do sidea na so mambotoh, atap halani aha do sidea martumpu.

Toba: Alai asingasing be do dipanjoujouhon nasida; ai tung na gaor do na pungu i, jala godangan do na so umboto, manang ala ni aha umbahen na marpungu.

Dairi: Ningan bagidi, ukum jelma simerpulung i stadion kuta i, soh mo gulutna, ai pejaè-jaè ngo ipengsurakken, janah buèen ngo oda bettoh-bettohen barang kadè sebabna asa pulung jelma idi i si.

Minangkabau: Samantaro itu, urang-urang nan bakumpua di gaduang kasenian tu lah kalibuik. Ado nan ma ariakkan nan bakcando iko, ado pulo nan ma ariakkan nan lain, dek karano kabanyakkan dari inyo tu, indak tawu duduak parkaro, baa mangko inyo bi bakumpua disinan.

Nias: Gasagasa da'õ tobali fawuka niha sato sowulo ba danõ lafa andrõ. So zi'ao sanguma'õ si mane, ba so zi'ao sanguma'õ si manõ, bõrõ me ato ba gotaluara zi lõ aboto ba dõdõ hana wa owulo ira ba da'õ.

Mentawai: Ka tetret nenda bulat aipakataían sia siparururú ka stadion. Ai sigereiaké kisé, ai leú et sia sigereiaké kisedda, aipoí maigi sia sitaiagai paluluatnia araparurú sedda.

Lampung: Sementara ano jelma-jelma sai bekumpul di lapangan udi radu jadi kacau balau. Wat sai mekik injuk reji, wat sai mekik injuk reno, mani kelamonan jak tian mak pandai api sebab tian bekumpul di dudi.

Aceh: Watéenyan ureuëng-ureuëng nyang meugumpôi lam stadion nyan ka jeuet keukaru ka-ak ka-ok. Na nyang jikuk-kuk lagéenyoe, na nyang jikuk-kuk lagée nyan, sabab jai that-that nibak awaknyan hana jiteupeue peue sabab awaknyan meusapat bak teumpat nyan.

Mamasa: Sipealo'-alosammi to ma'rempun illalan inde angngenanne, iamo natula' iamo annu rukkami tau anna buda tau tae' ummissanan ura'na nangei ma'rempun.

Berik: Jes jepserem angtane uskambar aa jei ge betwebilirim jebe, jei ga aa ge tetenbuwena unggwanfer. Jei seyafter nafis-nafismer ge tetenbuwena. Ane angtane afweraiserem jei teisyena jei bas ne betwebili.

Manggarai: Lari nggitun ata nempung oné mbaru hitu ngai-ngaoks, hiat cengata taé nenggo’o, ata iwon taé nenggitu, ai ata situt nempung cebel taungs, ai do kéta oné mai isé ata toé pecing kudut co’od isé tara nempungd.

Sabu: Pa dhara awe naanne lema ne ddau-ddau do pekupu pa dhara kebhalla-ae do naanne ta kenya'u nga buluru ke. Era do peka mina hedhe, era do peka mina hidhe, rowi ae ngati telora ro do dho toi ta nga ro hakku pekupu pa anne.

Kupang: Ais di itu tana lapang bésar tu, orang mulai cari itu parkara pung asal-mula. Ada yang batarea omong kosong bilang, “Bagini!” Yang laen baꞌeki bilang, “Bagitu!” Padahal banya ju yang sonde tau itu parkara pung dudu-badiri karmana. Dong tu, cuma iko-iko rame sa.

Abun: Yé mwa gato sum mo nu sye ne nalar, yé mwa ne saiye, án saiye daret sor, deyo saiye bi sukdu-i tara kadit deyo. Yé mone nap sye yo jam nde suk gato ben to án sum ne ware, yé dakai sum ete saiye daret sor.

Meyah: Ainsa koma tein, rusnok nomnaga ongga rumohoturuma gij mod eteb insa koma bera rudou erebibei eteb. Rineya ruis mar egema toga jeska rineya. Rua ruis mar erek koma jeska rusnok rufoukou rinejginaga rot teinefa fogora rumohoturuma jah suma guru.

Uma: Nto'u toe, uma mowo kamerodo'-ra to morumpu toera. Ria to mpo'uli' hewa toi, ria to mpo'uli' hewa tetu. To wori'-na uma mpo'incai napa pai' morumpu-ra.

Yawa: Vatano wanunugambe wato inta wunanta, inta wunanta, weti manuga mbe intabove jewen. Muno vatano wanui onanawamo wananepabe vayave wantatukambe animaisye mi mbewar wanuganare so.


NETBible: So then some were shouting one thing, some another, for the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had met together.

NASB: So then, some were shouting one thing and some another, for the assembly was in confusion and the majority did not know for what reason they had come together.

HCSB: Meanwhile, some were shouting one thing and some another, because the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together.

LEB: So some were shouting [one thing] [and] some another, for the assembly was in confusion, and the majority did not know _why_ they had assembled.

NIV: The assembly was in confusion: Some were shouting one thing, some another. Most of the people did not even know why they were there.

ESV: Now some cried out one thing, some another, for the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together.

NRSV: Meanwhile, some were shouting one thing, some another; for the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together.

REB: Meanwhile some were shouting one thing, some another, for the assembly was in an uproar and most of them did not know what they had all come for.

NKJV: Some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused, and most of them did not know why they had come together.

KJV: Some therefore cried one thing, and some another: for the assembly was confused; and the more part knew not wherefore they were come together.

AMP: Now some shouted one thing and some another, for the gathering was in a tumult and most of them did not know why they had come together.

NLT: Inside, the people were all shouting, some one thing and some another. Everything was in confusion. In fact, most of them didn’t even know why they were there.

GNB: Meanwhile the whole meeting was in an uproar: some people were shouting one thing, others were shouting something else, because most of them did not even know why they had come together.

ERV: Some people were shouting one thing and others were shouting something else. The meeting was very confused. Most of the people did not know why they had come there.

EVD: Some people were yelling one thing and other people were yelling other things. The meeting was very confused. Most of the people did not know why they had come there.

BBE: And some said one thing, and some another: for there was no order in the meeting; and most of them had no idea why they had come together.

MSG: Some were yelling one thing, some another. Most of them had no idea what was going on or why they were there.

Phillips NT: Meanwhile some were shouting one thing and some another, and the whole assembly was at sixes and sevens, for most of them had no idea why they had come together at all.

DEIBLER: The crowd of people in the stadium continued shouting. Some shouted one thing, and some shouted something else. But most of them did not even know what the meeting was about!

GULLAH: Dey been a big mixop gwine on een dat place. Some da holla one ting. Oda da holla sompin else. Cause mos all dem wa been dey ain know hoccome dey been dey fa staat wid.

CEV: Some of the people in the meeting were shouting one thing, and others were shouting something else. Everyone was completely confused, and most of them did not even know why they were there.

CEVUK: Some of the people in the meeting were shouting one thing, and others were shouting something else. Everyone was completely confused, and most of them did not even know why they were there.

GWV: Some people shouted one thing while others shouted something else. The crowd was confused. Most of the people didn’t even know why they had come together.


NET [draft] ITL: So then <3767> some <5100> were shouting <2896> one thing <243>, some another <243>, for <1063> the assembly <1577> was in confusion <4797>, and <2532> most <4119> of them did not <3756> know <1492> why <5101> they had met together <4905>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 19 : 32 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran