Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 6 : 12 >> 

TB: Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat; mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama.


AYT: Dan, mereka mendorong orang banyak, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat, lalu mendatangi Stefanus, menangkapnya, lalu membawanya ke hadapan Sanhedrin.

TL: Kemudian dihasutnya kaum itu dan orang tua-tua dan ahli Taurat, lalu diserbunya Stepanus dan dipegangkannya serta dibawanya ke hadapan Majelis Besar,

MILT: Dan mereka menggerakkan massa dan para tua-tua dan para ahli kitab, dan sambil mendatanginya, mereka menangkap dan menggelandangnya ke sanhedrin.

Shellabear 2010: Dengan demikian, banyak orang menjadi terhasut, juga para tua-tua serta ahli-ahli Kitab Suci Taurat. Mereka mendatangi Stefanus dan menangkapnya, lalu membawanya ke hadapan Mahkamah Agama.

KS (Revisi Shellabear 2011): Dengan demikian, banyak orang menjadi terhasut, juga para tua-tua serta ahli-ahli Kitab Suci Taurat. Mereka mendatangi Stefanus dan menangkapnya, lalu membawanya ke hadapan Mahkamah Agama.

Shellabear 2000: Dengan demikian mereka menghasut orang banyak itu dan juga para tua-tua serta ahli-ahli Kitab Suci Taurat, sehingga mereka mendatangi Stefanus dan menangkapnya, lalu membawanya ke hadapan Mahkamah Agama.

KSZI: Mereka menghasut orang ramai, tua-tua dan guru-guru Taurat sehingga Stefanus ditangkap dan dihadapkan ke Majlis Agama.

KSKK: Dan mereka menghasut rakyat serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, sehingga Stefanus disergap dan diseret ke hadapan Mahkamah Agama.

WBTC Draft: Dengan demikian, mereka menghasut orang banyak dan tua-tua, serta guru-guru Taurat untuk menangkap Stefanus dan membawanya menghadap Sidang Mahkamah Agama.

VMD: Dengan demikian, mereka menghasut orang banyak dan tua-tua, serta guru-guru Taurat untuk menangkap Stefanus dan membawanya menghadap Sidang Mahkamah Agama.

AMD: Dengan cara itu kelompok orang Yahudi ini menghasut banyak orang, termasuk tua-tua Yahudi, dan guru-guru Taurat. Maka, mereka semua menjadi sangat marah sehingga datang dan menangkap Stefanus untuk membawanya ke hadapan Mahkamah Agama.

TSI: Dengan begitu, mereka menghasut orang banyak dan para pemimpin Yahudi serta ahli-ahli Taurat. Lalu mereka semua menangkap dan membawa Stefanus menghadap sidang Mahkamah Agama.

BIS: Begitulah mereka menghasut orang-orang, dan pemimpin-pemimpin Yahudi, serta guru-guru agama. Lalu mereka pergi menangkap Stefanus, kemudian membawa dia menghadap Mahkamah Agama.

TMV: Demikianlah mereka menghasut orang ramai, para pemimpin masyarakat Yahudi, dan guru-guru Taurat. Lalu mereka pergi menangkap Stefanus, dan membawa dia menghadap Majlis Agama.

BSD: Dengan cara itu mereka membuat rakyat, para pemimpin Yahudi dan guru-guru agama menjadi marah sehingga mereka pergi menangkap Stefanus. Lalu mereka membawa dia menghadap pengadilan agama. Mereka menghadapkan juga saksi-saksi yang mengatakan yang tidak benar tentang Stefanus.

FAYH: Tuduhan itu menimbulkan amarah orang banyak terhadap Stefanus, dan para pemimpin Yahudi menangkap Stefanus serta membawanya ke hadapan Mahkamah Agama.

ENDE: Dan mereka mengasut rakjat, orang tua-tua dan ahli-ahli taurat, sehingga Stefanus disergap dan diseret kehadapan Sanhedrin.

Shellabear 1912: Maka diasutnya akan kaum itu, dan akan orang tua-tua dan katib-katib itu, lalu datang kepada Stepanus ditangkapnya akan dia, dibawanya kehadapan majelis besar,

Klinkert 1879: Maka olih mareka-itoe diharoe-biroekan orang banjak dan segala toewa-toewa dan katib, laloe diserboenja dan ditangkapnja akan Istepanoes, dibawanja menghadap madjelis bitjara.

Klinkert 1863: Maka dia-orang meroesoehken orang banjak, serta orang toewa-toewa dan katib-katib; lantas menangkap sama Stefanoes, serta menghantarken dia dihadepan madjelis bitjara.

Melayu Baba: Dan dia-orang usutkan orang bangsa itu, dan orang tua-tua, dan orang pnulis, dan dia-orang serbu sama Stifanus, dan tangkap dia, dan bawa pergi dpan bichara bsar,

Ambon Draft: Dan marika itu mengha-rukanlah kawm itu dan Pe-natuwa-penatuwa dan Peng-adjar-pengadjar surat-suratan; dan dija awrang menangkap-lah dija, dan h/elah tarik dija berhadapan saniri besar.

Keasberry 1853: Maka diasutnyalah kaum itu, surta orang tua tua, dan khatib khatib, maka disurbunya marika itu, lalu ditangkapnya akan Stifanus, surta dibawanyalah kahadapan mujulis,

Keasberry 1866: Maka dihasutnyalah kaum itu, sŭrta orang tua tua, dan khatib khatib, maka disŭrbunya marika itu, lalu ditangkapnya akan Istifanus, sŭrta dibawanyalah kahadapan mŭjlis;

Leydekker Draft: Maka deharukannja khawm 'itu dan SJujuch dan Katib 2: maka dengan tampoh kapadanja detangkapnja dan debawanja dija kadalam madjlis.

AVB: Mereka menghasut orang ramai, tua-tua dan ahli-ahli Taurat sehingga Stefanus ditangkap dan dihadapkan ke Majlis Agama.

Iban: Lalu sida nyungkak orang mayuh, enggau sida tuai bansa, enggau sida pengajar Adat. Sida lalu nangkap Stepen lalu mai iya ngagai Kunsil.


TB ITL: Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan <4787> di antara orang banyak <2992> serta <2532> tua-tua <4245> dan <2532> ahli-ahli Taurat <1122>; mereka menyergap <2186> Stefanus <846>, menyeretnya <4884> dan <2532> membawanya <71> ke hadapan <1519> Mahkamah Agama <4892>. [<5037> <2532>]


Jawa: Kanthi patrap mangkono wong-wong mau padha nggegerake wong akeh lan para pinituwa tuwin para ahli Toret; tumuli padha ngebyuk marang Sang Stefanus, diglandhang diladekake marang ing ngarsane Pradata Agama,

Jawa 2006: Kanthi patrap mangkono wong-wong mau padha gawé ributé wong akèh lan para pinituwa tuwin para ahli Torèt; tumuli padha bebarengan nangkep lan ngglandhang Stéfanus, diladèkaké ing ngarsané Pradata Agama,

Jawa 1994: Srana patrap mengkono wong-wong mau padha gawé gègèré masarakat, semono uga pinituwa lan para ulama. Stéfanus nuli dikroyok lan dicekel, diladèkaké marang Pradataning Agama.

Jawa-Suriname: Mengkono kuwi wong-wong mau marakké gègèran nang tengahé wong-wong kono lan uga nang tengahé para pinituwa lan para guru Kitab. Stéfanus terus dikroyok lan dityekel, terus digawa nang ngarepé Kruton Agama.

Sunda: Jadi maranehna teh ngangsonan ka jalma rea, ka para kokolot, jeung ka guru-guru agama, nepi ka Stepanus ditangkep dibawa ka Mahkamah.

Sunda Formal: Pangaruhna teurak ka jalma rea, ka rengrengan sesepuh, jeung ka ahli-ahli Kitab; terus bae maranehna teh nangkep Stepanus sarta ngagiringna ka Mahkamah Agama.

Madura: Kantha jareya carana reng-oreng gella’ nas-manase reng-oreng laenna, pin-pamimpin Yahudi ban ru-guru agama. Saellana jareya reng-oreng buru laju entar nangkep Stefanus; Stefanus pas egiba ngadhep ka Mahkamah Agama.

Bauzi: Labi le odoadaha labe ame im dedam labe fa Yahudi dam totbaho abo im vabi esdam dam zi laba modi ahu uledi ab usnadaham. Neham dam debu usnada. Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi ame. Labi dat ahamda Musat toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi ozobohudi fa dam bake vahokedam guru zi ame. Labi Yahudi dam totbaho ame. Labihasu ahebu aime uledi usnadume le Stefanus ab siham. Si vou le ame Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu labe iho avaelaha tot laba ab vou le vou duzuham. Labi vou duzu neàdi ame im dedam labe amu dam amomoi laba im aa odoadume neàdi meia im giomimna vamealo modem dam lam neo gagome vi oli ab dozeadaham. Vi oli dozeadume neàdi amu vameaha bak labe vi ozome Stefanus am fako nu laba aasu dam boehàda zi laba ahi vagehe im nim ab faasi vameadamam. “Ame da nibe Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba feàtàdaho. Labi dat ahamda Musat aho toedume fi hasi esuhu Im Feàna laba laha feàtàdaho. Dihasi meeda. Dihasi meeda. Labihadam dàt modem bak.

Bali: Malantaran punika ipun ngoles anake katah, parapanglingsire miwah paraguru agamane. Sakancan anake punika tumuli pada nyagjag tur ngejuk Dane Stepanus, raris katangkilang ring ajeng Majelis Agamane.

Ngaju: Maka kalote ewen manantiring kare oloh tuntang kare pamimpin Yehudi, tuntang kare guru agama. Balalu ewen haguet manawan Stepanus, palus ewen mimbit ie manaharep Majelis Agama.

Sasak: Maraq nike entan ie pade hasut dengan-dengan, dait pemimpin-pemimpin Yahudi dait ahli-ahli Taurat. Terus ie pade lumbar bau Stepanus, dait jauqne ngadep Mahkamah Agame.

Bugis: Makkuwaniro mennang pakiri-kiriwi sining tauwé sibawa sining pamimping Yahudié, enrengngé guru-guru agamaé. Nainappa mennang lao tikkengngi Stéfanus, nanatiwii mangolo ri Mahkama Agamaé.

Makasar: Kammaminjo batena ke’nanga angkompa-kompa salai sa’genna nassu tau jaia, pamimping-pamimpinna tu Yahudia, kammayatompa guru-guru agamaya. Mangemi ke’nanga anjakkalaki Stefanus, nampa naerang mange andallekang ri pangadelang agamaya.

Toraja: Nasarrangmi tu to buda sia pekaamberan sia pandita Sura’, nalumpa’i tu Stefanus sia nariu’-riu’ nabaai tama to’ Ada’ lompo.

Duri: Susimi joo rrasi tobuda, pekaamberan to-Yahudi sola guru agama, namale njokkoi to Stefanus, namane' mbawai lako kasirempunan Pangbicara Agama nadipangngolo.

Gorontalo: Wolo dalala odito timongoliyo ma lopopatu lo hila raiyati wawu ta dudula'a-dudula'a wolo mongoahali lo Tawurat, tunggulo timongoliyo ma loheupa ole Stepanus wawu dileloliyo mao ode talu lo Mahkama lo agama.

Gorontalo 2006: Odieelo mola timongolio helo popatu mao̒ tau-tauwalo, wau mongo tau̒wa lo Yahudi, wolo guguu-ruwaalo agama. Tulusi timongolio mota loheu̒pa olei Stepanus lapatao̒ lodelo olio lotaalua wolo Mahakama Agama.

Balantak: Koiya'a a nangasuina i raaya'a mian na Yahudi tia tanaa-tanaasna ka' wawa ukum Torat. Mbaka' i raaya'a nangarakopmo i Stefanus, kasi nangawawa i ia mae' na Mahkama Agama.

Bambam: Iam napolalam umpakende' aha'na tau buda sola matua ulunna to Yahudi anna to ullatta' Pepaondonganna Musa lambi' le'ba' ullebo Stefanus anna nasakkai, nababa lako olona kakalebuanna To Mahhotto'na to Yahudi.

Kaili Da'a: Iwetumo ira nompakapane rara ntau dea ante totu'a-totu'a nto Yahudi bo guru-guru agama. Naopu etu nalaumo ira nombasoko i Stefanus, pade i'a nikeni ira ratangara ri ngayo Polibu Bete Agama Yahudi.

Mongondow: Tuata im pinokiguman monia kon intau moaíntoí bo itoi mita in Yahudi takin mototunduí mita kon agama. Daí dinomok monia ing ki Stepanus bo dinia pinotayow kon sidang Pongadilan Agama.

Aralle: Dianto anna kende'i aha'na tau mai'di sibaha kapala-kapala imang anna to pampakuhu ada' Yahudi lambi' le'ba' ullebo ta Stefanus anna nasahkai, mane nabahai pano di olona To Mahkeada' Yahudi.

Napu: Karahadina tauna bosa lolitanda au mesalai iti, rumpu mpuumohe hihimbela hai tadulakonda to Yahudi hai guru-guru agama, pane laomohe mohaka Setepanu bona raanti i lindonda tadulako agama.

Sangir: Kerene kakakoạ i sire měmpěnahowong taumata, ringangu manga těmbonangu tau Yahudi ringangu l᷊ai manga mananěntiro agama. Bọu ene tangu i sire tamaị e němpěnamẹ si Stefanus, kụ nẹ̌bawa si sie nẹ̌těngon manga Měnggaghuta Agama.

Taa: Wali gombo nsira etu mampakaja’a kojo raya ntau boros pasi tau tu’a nto Yahudi pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Maja’a kojo raya nsira resi i Stepanus, see naka sira mangampago pei mangansoko ia. Panewa sira mangkeni ia mampotango to pobotus nto Yahudi.

Rote: Ala dudungu-papau hataholi la, mauli-malanga Yahudi la, boema mese agama la leondiak. Boema leu ho'u la Stefanus, de basa boema lon leo Mana Maketu-Mala'di Agama Matua Ina neu.

Galela: Komagena so ona yasigaro o bi Yahudika ma nyawa, de manga roriri, de lo o bi guru agama la yahika o Stefanus iwitago de wingaho o Mahkamah Agamaka.

Yali, Angguruk: Amul enepfagma ap anggolo arimano enele sahal paluluk uruk lit Yahudi inap iniknisi men Musa wene onoluk inap arimano menen enehummu het-pet hibareg Stefanus senetil laruk lit ap suwon palu roho wereg ambeg hondoholug libag.

Tabaru: Koge'enau 'ona yosisau-sauku 'o nyawa-nyawaka, de 'o Yahudioka ma balu-balusika, de mita 'o 'agamaka yodoto-dotoika. Ge'enaka de 'ona witagoko 'o Stefanus so wi'asa wisitaari 'o Yahudioka manga 'Agamaka ma Hakimika.

Karo: Alu cara bage me ia erbahan sada geraken i tengah-tengah jelma si nterem, pertua-pertua ras guru-guru Undang-undang. Emaka kenca bage itangkapna Istepanus, jenari ibabana ku Pengadilen Agama.

Simalungun: Ipajobu-jobu sidea do halak na mabuei ai ampa pangintuai ampa sibotoh surat, gabe idorab sidea ma si Stepanus, anjaha isarad hu lobei ni Rapot Bolon ai.

Toba: Jadi digintali nasida ma natorop i ro di angka sintua dohot angka sibotosurat, laos hehe ma nasida, ditangkup ma ibana, diboan ma tujolo ni rapot godang.

Dairi: Nai igara-garai kalak i mo jelma nterrem bak pengulu-pengulu Jahudi, bagi ma bang simettoh patiin pè. Jadi gabè itangkup mo ia, janah ipehadep mi tengah runggu mbellen.

Minangkabau: Bakcando itulah urang-urang tu ma asuang urang-urang nan lain, ma asuang pamimpin-pamimpin Yahudi, sarato jo guru-guru agamo. Mako bi payilah inyo untuak ka manangkok Stefanus, kudian inyo bawok mangadap ka Mahkamah Agamo.

Nias: Si manõ ira wamawe'e niha sato, ira salaw̃a niha Yahudi, awõ ndra guru agama. Ba mõi ira wondra'u Sitefano, la'ohe ia fõna ndra Sanguhuku ba Agama.

Mentawai: Kisedda te ragagalai masipatubbuji bagadda sirimanua, samba sautéra tai Jahudi, samba leú et tai guru paamian. Iageti eirangan leú et masilabá si Sitepanus, abbitrangan nia ka Mahkama Puaranan.

Lampung: Injuk renodo tian ngehasut jelma-jelma, rik jelma-jelma sai mimpin Yahudi, rik guru-guru agama. Raduni tian mik nangkok Stefanus, kak raduni ngusung ia ngehadap Mahkamah Agama.

Aceh: Meunan kheueh cara jih awaknyan jipeusuna ureuëng ramé, dan peumimpén-peumimpén Yahudi, meunan cit ngon gurée-gurée agama. Laju awaknyan jijak drob Stefanus, óh lheueh nyan jiba Stefanus nyan ubak Mahkamah Agama.

Mamasa: Iamo napolalan kendek ara'na tau kamban sola perepi'na to Yahudi anna to untarru' issinna Sura'na Musa. Umpealaimi Stefanus anna mane baai lako tingngayona pa'bisara alukna to Yahudi.

Berik: Ane jei gamjon angtane seyafter jepmana ga aane taatwebaabili jam ge doksobafe, angtane Yahudimana jem sanbak-sanbakaiserem, ane guru-guru Hukumu Nabi Musamana aa jei ne towas-towastababuwenaram. Jepga jei ga aa ge sofobili Estefanus jam tebafe, ane ga sene aftayala Safna Angtane Yahudimana Sanbak-sanbaka Seyafter Gemerserem jemnibe.

Manggarai: Ali hitu isé sosok ata dos agu tu’a-tu’a agu ata pecing Taurat, isé deko hi Stéfanus, sorok hia agu dadé hia oné ranga de Adak Agama.

Sabu: Mina harre ke nepedidi ri ro ne ddau-ddau do na harre nga kattu-kattu do Yahudi he, hela'u-la'u nga guru-guru aigama he. Moko ta kako ke ro la kappe Stefanus, jhe aggo ri ro la hedhapa Kattu-kattu Aigama he.

Kupang: Dong tusu-tusu orang dong, sampe orang Yahudi pung tua-tua adat dong, deng guru agama dong, ju dapa dengar. Dengar bagitu, ju dong mara. Ais dong pi tangkap ame sang Stefanus, ju dong hela bawa sang dia pi mangada di tampa urus parkara agama.

Abun: Sane yé bok ne ben ye Yahudi bi yepasye si yeguru agama si yé mwa ne sino maskwa ket Stefanus. Sane yé but Stefanus, yé gwat an mu mo ye Yahudi bi yepasye si yekwesu gato sum sino wa kibot sukdu.

Meyah: Beda rua rifesij mar rourou erek insa koma gu rusnok enjgineg jera ebirfager Yahudi jera Guru-Guru agama tein. Jefeda rua nomnaga rutkonu oska eteb rot Stefanus noba rua rijagei ofa. Beda rua ruroun ofa skoita ebirfager imam-imam ongga rufoka aksa eteb.

Uma: Ngkai ree, mpo'ukei'-ra ntodea hante pangkeni to Yahudi pai' guru agama, bona moroe-ra hi Stefanus. Kahilou-rami mpohoko'-i pai' rakeni hi topohura agama.

Yawa: Maisyare omaisy, wo vatano wanui manuga raugabe, muno akarijo Yahudi muno kuruno Yahudi matavon, indamu manuga ngkakaijo Stepanus ai. Weti wuruta wo aijar, umba wo augav ude no Anugano Akari Akokoe Yahudi mansamun indamu akarije umaso wo mangke raugaje ai.


NETBible: They incited the people, the elders, and the experts in the law; then they approached Stephen, seized him, and brought him before the council.

NASB: And they stirred up the people, the elders and the scribes, and they came up to him and dragged him away and brought him before the Council.

HCSB: They stirred up the people, the elders, and the scribes; so they came up, dragged him off, and took him to the Sanhedrin.

LEB: And they incited the people and the elders and the scribes, and they came up [and] seized him and brought [him] to the Sanhedrin.

NIV: So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin.

ESV: And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council,

NRSV: They stirred up the people as well as the elders and the scribes; then they suddenly confronted him, seized him, and brought him before the council.

REB: They stirred up the people and the elders and scribes, set upon him and seized him, and brought him before the Council.

NKJV: And they stirred up the people, the elders, and the scribes; and they came upon him , seized him, and brought him to the council.

KJV: And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon [him], and caught him, and brought [him] to the council,

AMP: [Thus] they incited the people as well as the elders and the scribes, and they came upon Stephen and arrested him and took him before the council (Sanhedrin).

NLT: Naturally, this roused the crowds, the elders, and the teachers of religious law. So they arrested Stephen and brought him before the high council.

GNB: In this way they stirred up the people, the elders, and the teachers of the Law. They seized Stephen and took him before the Council.

ERV: By doing this, these Jews upset the people, the older Jewish leaders, and the teachers of the law. They became so angry that they came and grabbed Stephen and took him to a meeting of the high council.

EVD: By doing this, these Jews upset the people, the older Jewish leaders, and the teachers of the law. They became so angry that they came and grabbed Stephen. They took him to a meeting of the Jewish leaders.

BBE: And the people, with the rulers and the scribes, were moved against him, and they came and took him before the Sanhedrin,

MSG: That stirred up the people, the religious leaders, and religion scholars. They grabbed Stephen and took him before the High Council

Phillips NT: At the same time they worked upon the feelings of the people, the elders and the scribes. Then they suddenly confronted Stephen, seized him and took him before the Sanhedrin.

DEIBLER: So, by saying that, they made the other Jewish people angryat Stephen, including the elders and the teachers of the Jewish laws. Then they all seized Stephen and took him to the Jewish Council.

GULLAH: So den, dey pit dem wod een de people yea an de people been stir op. De Jew leada an de Jew Law teacha dem been stir op too. Dey gone an grab hole ta Stephen an bring um ta de Jew Council.

CEV: They turned the people and their leaders and the teachers of the Law of Moses against Stephen. Then they all grabbed Stephen and dragged him in front of the council.

CEVUK: They turned the people and their leaders and the teachers of the Law of Moses against Stephen. Then they all grabbed Stephen and dragged him in front of the council.

GWV: The liars stirred up trouble among the people, the leaders, and the scribes. So they went to Stephen, took him by force, and brought him in front of the Jewish council.


NET [draft] ITL: They incited <4787> the people <2992>, the elders <4245>, and <2532> the experts in the law <1122>; then <2532> they approached <2186> Stephen, seized <4884> him <846>, and <2532> brought <71> him before <1519> the council <4892>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 6 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran