Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 8 : 35 >> 

TB: Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.


AYT: Lalu, Filipus membuka mulutnya, dan mulai dari Kitab Suci ini, ia berkhotbah tentang Yesus kepadanya.

TL: Lalu Pilipus pun bertuturlah, dan daripada nas ini mulailah ia memberitakan kepadanya kabar kesukaan dari hal Yesus.

MILT: Dan, dengan membuka mulutnya serta bertitik tolak dari nas kitab suci itu, Filipus menginjilkan YESUS kepadanya.

Shellabear 2010: Maka Filipus pun mulai berbicara. Dengan memakai ayat itu sebagai permulaan pembicaraan, ia memberitakan kepada pejabat istana itu kabar baik mengenai Isa.

KS (Revisi Shellabear 2011): Maka Filipus pun mulai berbicara. Dengan memakai ayat itu sebagai permulaan pembicaraan, ia memberitakan kepada pejabat istana itu kabar baik mengenai Isa.

Shellabear 2000: Maka Filipus pun mulai berbicara. Dengan memakai ayat itu sebagai permulaan pembicaraan, ia memberitakan kepada sida-sida itu kabar baik mengenai Isa.

KSZI: Filipus pun membuka mulutnya: bermula dari bahagian Kitab Suci itu, dia mengajar berita baik tentang Isa kepada sida-sida itu.

KSKK: Lalu Filipus mulai menyampaikan Kabar Gembira tentang Yesus dengan menggunakan ayat-ayat nabi itu.

WBTC Draft: Filipus mulai menjelaskannya. Dia mulai dari nas itu, kemudian menceritakan tentang Kabar Baik tentang Yesus.

VMD: Filipus mulai menjelaskannya. Dia mulai dari nas itu, kemudian menceritakan tentang Kabar Baik tentang Yesus.

AMD: Lalu, Filipus mulai berbicara menggunakan bagian Kitab Suci yang dibaca pejabat itu, dan menjelaskan Kabar Baik tentang Yesus.

TSI: Lalu berawal dari Firman Allah itu, Filipus memberitakan Kabar Baik tentang Yesus kepadanya.

TSI3: Berawal dari Firman itu, Filipus pun memberitakan Kabar Baik tentang Yesus kepadanya.

BIS: Maka Filipus pun mulai berbicara; ia memakai ayat-ayat itu sebagai permulaan untuk memberitakan Kabar Baik tentang Yesus kepada pegawai tinggi itu.

TMV: Lalu Filipus mula berkata-kata. Melalui ayat-ayat itu Filipus memberitahu dia Berita Baik tentang Yesus.

BSD: Maka Filipus mulai berbicara. Ia memakai ayat-ayat itu dan mulai memberitahukan Kabar Baik mengenai Yesus kepada pejabat itu.

FAYH: Maka dengan ayat-ayat itu mulailah Filipus bercerita kepadanya tentang Yesus dengan mengemukakan banyak ayat yang lain.

ENDE: Lalu Pilipus berbitjara, dan mulai dengan ajat-ajat itu ia memaklumkan kepadanja Kabar-gembira tentang Jesus.

Shellabear 1912: Lalu Pilipus membuka mulutnya, maka mulailah ia dari pada suratan itu juga, lalu dikabarkannya kepadanya khabar yang baik itu dari hal 'Isa.

Klinkert 1879: Maka diboekakan Pilipoes moeloetnja, dimoelainja daripada perkataan itoe djoega, diberinja tahoe kapadanja perkara Isa.

Klinkert 1863: Maka Pilippoes memboeka moeloetnja, serta moelai dari perkataan itoe kitab djoega {Luk 24:45} kasih taoe sama dia dari perkara Jesoes.

Melayu Baba: Dan Filipus buka mulut-nya, dan mula'i deri itu surat juga, dia khabarkan sama dia khabar yang baik deri-hal Isa.

Ambon Draft: Tatkala itu Filippus bu-kalah mulutnja; dan mula; ilah deri pada suratan ini, dan mengehotbatkanlah padanja JESUS.

Keasberry 1853: Maka Filipus pun mumbuka mulutnya, surta dimulainya deripada purkataan kitab itu juga, dibrinya tau padanya deri hal Isa.

Keasberry 1866: Maka Filipus pun mŭmbuka mulotnya, sŭrta dimulainya deripada pŭrkataan kitab itu juga dibrinya tahu padanya derihal Isa.

Leydekker Draft: Maka Filipus pawn bukalah mulutnja, dan mula`ilah deri pada bunji Mektub 'ini, beritalah 'Indjil Xisaj padanja.

AVB: Filipus pun membuka mulutnya: bermula dari bahagian Kitab Suci itu, dia menyampaikan berita baik tentang Yesus kepada sida-sida itu.

Iban: Philip lalu belabuh bejaku bepun ari ayat nya, lalu nusui ngagai iya Berita Manah pasal Jesus.


TB ITL: Maka <1161> mulailah <455> Filipus <5376> berbicara <4750> dan <2532> bertolak <756> dari <575> nas <1124> itu <3778> ia memberitakan Injil <2097> Yesus <2424> kepadanya <846>. [<846>]


Jawa: Sang Filipus tumuli wiwit cariyos, wiwit saka nas iku, banjur martosake Injile Gusti Yesus.

Jawa 2006: Filipus tumuli wiwit cariyos, wiwit saka nas iku, banjur martosaké Injilé Yésus.

Jawa 1994: Miwiti saka ayat kuwi, Filipus nuli nyritakaké Injilé Gusti Yésus.

Jawa-Suriname: Sangka ayat kuwi Filipus terus nggelarké kabar kabungahan bab Gusti Yésus.

Sunda: Pilipus nerangkeun hal Yesus Kristus mimiti tina ayat eta.

Sunda Formal: Barabat ku Pilipus diterangkeun nepi ka Injil Isa, mimiti ti ayat anu bieu tea.

Madura: Daddi Filipus molae abu-dhabu; yat-ayat jareya egabay parmola’an kaangguy aberta’agi Kabar Bagus parkara Isa ka ponggaba tenggi jareya.

Bauzi: Lahame labi gagohemu Filipusat ame da laba ab faasi vameadamam. “Ame Yesayat lab toedume esuhu im lam aho gi Yesusat ba meedam im fet nasi ozobohudi toedume esuhu bak,” lahame Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam ahebu aho gi ame da Yesayat toedume esuhu im labe faasi Alat Vameadaha Im Toedahana im mei im meime ab vameadume fi dedaham.

Bali: Dane Pilipus raris mapidarta ring dane, kakawitin saking wewacene iwau, buat nartayang Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus.

Ngaju: Maka Pilippus palus manampara hakotak; ie mahapan kare ayat te kilau tamparan uka mambarita Barita Bahalap tahiu Yesus akan pagawai hai te.

Sasak: Make Pilipus ẽndah mulai becerite; ie kadu ayat-ayat nike jari penembẽqne nyampẽang Kabar Solah mengenai Deside Isa tipaq pembelẽq nike.

Bugis: Nappammulana Filipus mabbicara; napakéi iyaro aya’-aya’é selaku pammulang untu’ mabbirittangngi Karéba Madécéngngé passalenna Yésus lao ri pegawé tanréro.

Makasar: Appakkaramulami Filipus a’bicara. Napakemi anjo aya’-ayaka appakkaramula ancaritai Kabara’ Bajika ri passala’na Isa Almasi, mae ri anjo pagawe tinggia.

Toraja: Randukmi Filipus ma’kada, sia randuk napokadan lan mai te kada iate, tu Kareba-kaparannuan diona Yesu.

Duri: Mangpamulami Filipus mangkada, mpauanni karebanna Puang Isa mammula lan mai joo aya'.

Gorontalo: Te Pilipus ma lomulayi lotombango wawu loli ayati boyito tiyo lopotunggulao lo habari mopiyohu tomimbihu ti Isa Almasih ode oliyo.

Gorontalo 2006: Yi tei Pilipus olo malo lumula lobisala; tio lomake aa̒a-yatiyaalo boito odelo pomuo̒ u lopohabari Habari Mopiohe pasali li Isa ode pogawee talailaio̒ boito.

Balantak: Mbaka' i Filipus nungule'imo nuntundun men baasi ia basa pagawe iya'a, bookoi nuntumbeina mengelelekon Lele Pore men ringkat ni Yesus.

Bambam: Iya etam pole' naongei Filipus ma'tula' lako, natahangkangam diona Puang Yesus dipasihhapam domba mengkalao dio indo issinna suha'na nabi Yesaya nabata ingngena' sule lako natulasam diona Kaheba Katilallasam illaam Puang Yesus.

Kaili Da'a: Pade i Filipus nombatarangga etu ka i'a. I'a nompamula nggari tesa-tesa to nibasa pangga bete etu pade nipasimbayuna ka i'a Kareba Belo i Pue Yesus.

Mongondow: Daí nomangkoidon ing ki Pilipus nosingog; ayat mita tatua im pinakeínya nomangkoi nopota'au in Habar Mopia soaáḷ ki Yesus kon intau Etiopia tatua.

Aralle: Ya' donetoo napakalesoming Filipus didiona Puang Yesus ang dipasihapang domba. Natula'ing mengkalao di ihsinna suha' ang nauki' Nabi Yesaya ang nabata langngena', lambi' Kaheba Mapia didiona Puang Yesus.

Napu: Mewali, mepongka hangko i pobasana inona, Pilipu mopatuntua Ngkora Marasa kana i Yesu.

Sangir: Tangu i Filipus e mal᷊aing nanětạ nẹ̌bisara; i sie mẹ̌pẹ̌pakẹ u manga ayetẹ̌ ene nikoạ panẹ̌takengu měhabaru Injilẹ̌ měbẹ̌běkeng Yesus su wẹ̌bato marangẹ ene.

Taa: Wali i Pilipus mampakanasaka ia. Ia mula yako ri gombo i Yesaya to owo room rabasa etu panewa mampakarebaka ia kareba matao mangkonong i Yesu.

Rote: Boema Felipus ana mulai kokolak. Ana pake lalanek sila la da'di neu tutui-bebenga makasososak, fo ana tui-benga Hala Malole la'eneu Yesus neu pegawi matua-madema ndia.

Galela: Kagena de o Filipus wobicara ma nonomaka o buku ma nabi Yesaya ma demo magegena de wosihabari unaka o habari qaloloha ma ngale o Yesus.

Yali, Angguruk: Ibagma Filipusen ap inowen ibag ane ino fahet ele atog lisoho wibareg Yesus wene hiyag itil laruk latfag.

Tabaru: So 'o Filipus wagorakoli ma bo-bula ge'ena de wosiwaiti. De ge'enau ma titi wosikurue wositotara 'o Habari ma Owa ma ngale 'o Yesus 'o nyawa ma amokika gu'una.

Karo: Emaka ibenaken Pilipus ngerana erpalasken kata e. Iturikenna man menteri e Berita Si Mehuli kerna Jesus.

Simalungun: Dob ai marsahap ma si Pilippus marbona humbani hata ondi, ibaritahon ma bani pasal Jesus.

Toba: Dung i mangkuling ma si Pilippus, dibaritahon ma Jesus tu Ibana, marbingkas sian hata ni surat ondeng.

Dairi: Nai mengerana mo si Pilipus, ibagahken mo Berita Simerandal tersèngèt Jesus, mermula ipas kata surat nijakana idi ndai nai.

Minangkabau: Mako muloilah si Filipus manarangkan; inyo mamakai ayaik-ayaik nan cako tu, untuak pamangka-i mambaritokan Injil Isa Almasih kabake panjabaik tinggi tu.

Nias: Ibõrõtaigõ fahuhuo Wilifo; i'oguna'õ ayati'ayati andrõ ba wamõbõrõ fanuriaigõ Turia Somuso Dõdõ sanandrõsa khõ Yesu khõ fagaw̃e sebua andrõ.

Mentawai: Oto taddaakénangan nia si Pilipus masitiboi; pakeinangan ruang-ruang nenda, pasitadda nia isegéaké Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus ka tubut pegawai simabuak tiboi tubu néné.

Lampung: Maka Filipus pun mulai cawa; ia makai ayat-ayat udi sebagai permulaan untuk ngabarko Kabar Betik tentang Isa jama pegawai tinggi ano.

Aceh: Teuma Filipus pih laju jipeuphon peugah haba; gobnyan geupeu guna ayat-ayat nyan sibagoe awai geupeusampoe Haba Gét keuhai Isa bak peugawée nyan.

Mamasa: Naparanduk pole' ma'tetteran Filipus mengkalao dio inde issinna sura' nabaca angngena'e napolalan umpalanda' Kareba Kadoresan untetteran Puang Yesus lako inde taue.

Berik: Filipus jei Taterisi Waakena Yesusem temawer ga nasbili. Jei taterisi Nabi Yesaya jes tulisulum ga jewer towaiwulu jam nasbife.

Manggarai: Itug kali pu’ung tombon hi Pelipus lorong oné mai surak hitu, ba Keréba Di’a de Mori Yésus latang te pegawé hitu.

Sabu: Moko ta jhari ke Filipus ta pedai lii; ta pe ke ri Filipus ne lilolo do na harre, mii lai petari tu ta peke ne Li Hagha Dhara jhara lua Yesus pa pegawai mone-ae do naanne.

Kupang: Ais Filipus ajar kasi ini bapa, Tuhan Yesus pung Carita Bae. Dia mulai dari Yesaya pung tulisan tadi tu, ko kasi tunju jalan iko sang Yesus.

Abun: Sane Filipus ki rer subot sukdu ne nai yepasye ne jam, orge Filipus waii ki rer subot os ndo gato Yesus Kristus kak wa men yetu subere Yefun Allah nai men gum sok mo An bi rus-i, Filipus ki rer wa yepasye ne jam dom.

Meyah: Erek koma jefeda Filipus efesij gu ofa rot mar insa koma efen ofou. Noba oisouska mar insa koma ofa tein emfesij rot Allah oga ongga oufamofa osok gij Yesus Kristus.

Uma: Jadi', ntepu'u ngkai pobasa-na toe we'i, Filipus mpakanoto-ki Kareba Lompe' Yesus.

Yawa: Naije Pilipusa po ayao Yesaya umaso ratayao indamu po Ayao Kovo Yesus raura kakavimbe ai.


NETBible: So Philip started speaking, and beginning with this scripture proclaimed the good news about Jesus to him.

NASB: Then Philip opened his mouth, and beginning from this Scripture he preached Jesus to him.

HCSB: So Philip proceeded to tell him the good news about Jesus, beginning from that Scripture.

LEB: So Philip opened his mouth and beginning from this scripture, proclaimed the good news to him [about] Jesus.

NIV: Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about Jesus.

ESV: Then Philip opened his mouth, and beginning with this Scripture he told him the good news about Jesus.

NRSV: Then Philip began to speak, and starting with this scripture, he proclaimed to him the good news about Jesus.

REB: Then Philip began and, starting from this passage, he told him the good news of Jesus.

NKJV: Then Philip opened his mouth, and beginning at this Scripture, preached Jesus to him.

KJV: Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.

AMP: Then Philip opened his mouth, and beginning with this portion of Scripture he announced to him the glad tidings (Gospel) of Jesus {and} about Him.

NLT: So Philip began with this same Scripture and then used many others to tell him the Good News about Jesus.

GNB: Then Philip began to speak; starting from this passage of scripture, he told him the Good News about Jesus.

ERV: Philip began to speak. He started with this same Scripture and told the man the Good News about Jesus.

EVD: Philip began to speak. He started with this same Scripture and told the man the Good News about Jesus.

BBE: So Philip, starting from this writing, gave him the good news about Jesus.

MSG: Philip grabbed his chance. Using this passage as his text, he preached Jesus to him.

Phillips NT: Then Philip began, and using this scripture as a starting point, he told him the good news about Jesus.

DEIBLER: So Philip replied [MTY] to him and began to explain that Scripture passage. He told him the good message about [MTY] Jesus. So the official understood and believed in Jesus.

GULLAH: Den Philip splain, e staat fom dat same paat ob God wod wa Isaiah write. Philip tell um de Good Nyews bout Jedus.

CEV: So Philip began at this place in the Scriptures and explained the good news about Jesus.

CEVUK: So Philip began at this place in the Scriptures and explained the good news about Jesus.

GWV: Then Philip spoke. Starting with that passage, Philip told the official the Good News about Jesus.


NET [draft] ITL: So <1161> Philip <5376> started speaking <455> <4750> <846>, and <2532> beginning <756> with <575> this <3778> scripture <1124> proclaimed the good news <2097> about Jesus <2424> to him <846>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 8 : 35 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran