Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 13 : 34 >> 

TB: Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.


AYT: Yerusalem, Yerusalem! Kamu membunuh para nabi dan merajam orang yang diutus kepadamu! Berulang kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Akan tetapi, kamu tidak mau.

TL: Hai Yeruzalem, Yeruzalem, yang membunuh nabi-nabi, dan yang merajam segala orang yang disuruhkan kepadamu! Berapa banyak kali sudah Aku berkehendak menghimpunkan anak-anakmu, seperti seekor ibu ayam menghimpunkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi tiada kamu mau.

MILT: "Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh para nabi dan merajam orang-orang yang telah diutus kepadamu. Betapa sering Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kedua sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

Shellabear 2010: Hai Yerusalem, Yerusalem! Kota yang menjatuhkan hukuman mati bagi nabi-nabi dan yang merajam semua orang yang diutus kepadamu! Berulang kali Aku hendak mengumpulkan anak-anakmu seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya, tetapi kamu tidak mau!

KS (Revisi Shellabear 2011): Hai Yerusalem, Yerusalem! Kota yang menjatuhkan hukuman mati bagi nabi-nabi dan yang merajam semua orang yang diutus kepadamu! Berulang kali Aku hendak mengumpulkan anak-anakmu seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya, tetapi kamu tidak mau!

Shellabear 2000: Hai Yerusalem, Yerusalem! Kota yang menjatuhkan hukuman mati bagi para nabi dan yang merajam semua orang yang diutus kepadamu! Berulang kali Aku hendak mengumpulkan anak-anakmu seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya, tetapi kamu tidak mau!

KSZI: &lsquo;Baitulmaqdis, Baitulmaqdis! Engkau membunuh nabi-nabi dan merejam utusan-utusan Allah. Sudah beberapa kali Aku ingin menaungi semua pendudukmu seperti seekor ibu ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepaknya, tetapi engkau tidak mahu.

KSKK: Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam rasul-rasulmu! Betapa sering Aku berusaha mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, dan kamu tidak mau!

WBTC Draft: Yerusalem, Yerusalem. Engkau membunuh nabi-nabi. Dan engkau membunuh dengan batu orang yang diutus Allah kepadamu. Sering Aku mau mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

VMD: Yerusalem, Yerusalem. Engkau membunuh nabi-nabi dan engkau membunuh dengan batu orang yang diutus Allah kepadamu. Sering Aku mau mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

AMD: O Yerusalem, Yerusalem! Kamu membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus Allah. Berapa sering Aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi, kamu tidak menginginkannya.

TSI: “Hai penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalu membunuh para nabi dan utusan-utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama Bapa-Ku! Ada yang kalian bunuh dengan pedang, dan ada yang kalian lempari dengan batu sampai mati. Aku sudah sering mengulurkan kedua tangan-Ku untuk memeluk dan melindungimu— seperti induk ayam mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidak mau Aku peluk.

TSI3: “Oh penduduk Yerusalem! Kalianlah yang selalu membunuh para nabi dan utusan-utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama Bapa-Ku. Ada yang kalian bunuh dengan pedang, dan ada yang kalian lempari dengan batu sampai mati. Sudah sering Aku mengulurkan kedua tangan-Ku untuk memeluk dan melindungi kalian, seperti induk ayam mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kalian selalu menolak.

BIS: Yerusalem, Yerusalem! Nabi-nabi kaubunuh! Para utusan Allah kaulempari batu sampai mati! Sudah berapa kali Aku ingin merangkul semua pendudukmu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kau tidak mau!

TMV: Yerusalem, Yerusalem! Engkau membunuh nabi-nabi dan merejam para utusan Allah. Sudah beberapa kali Aku ingin memeluk semua pendudukmu seperti seekor induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mahu!

BSD: Yesus berkata, “Yerusalem, Yerusalem! Kau membunuh nabi-nabi, dan orang-orang yang diutus Allah kaulempari dengan batu sampai mati. Sudah berkali-kali Aku ingin mengumpulkan pendudukmu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya! Tetapi, engkau tidak mau!

FAYH: "Yerusalem, Yerusalem! Kota yang membunuh para nabi. Kota yang merajam orang-orang yang hendak menolongnya. Betapa sering Aku hendak mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau.

ENDE: Jerusalem, wahai Jerusalem, engkau jang membunuh nabi-nabi dan meradjam orang-orang jang diutus kepadamu! Betapa sering sudah Aku hendak mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ajam mengumpulkan anak-anaknja kebawah sajapnja, tetapi engkau tidak mau.

Shellabear 1912: Hai Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi, dan yang merejam segala orang yang disuruhkan kepadamu! berapa kali aku hendak menghimpunkan anak-anakmu, seperti seekor ibu ayam menghimpunkan anak-anaknya kebawah kepaknya, maka tiada juga kamu mau.

Klinkert 1879: Hai Jeroezalem, Jeroezalem, jang telah memboenoeh segala nabi dan meredjam akan orang, jang disoeroehkan kapadamoe, berapa kali soedah akoe hendak menghimpoenkan anak-anakmoe salakoe iboe-hajam menghimpoenkan anak-anaknja kabawah kepaknja, tetapi kamoe tamaoe!

Klinkert 1863: Hei {Mat 23:37} Jeroezalem. Jeroezalem! angkau jang memboenoh sama segala nabi, dan limparken batoe sama orang, jang disoeroehken kapadamoe; {Maz 17:8; 91:4} bebrapa kali soedah akoe maoe koempoelken segala anak-anakmoe, saperti satoe iboe ajam koempoelken anak-anaknja dibawah sajapnja; tetapi tidak kamoe maoe!

Melayu Baba: Hei Yerusalim, Yerusalim, yang bunoh nabi-nabi, dan hntam batu sama orang yang di-hantarkan k-pada-mu! brapa kali sahya sudah mau kampongkan angkau punya anak-anak, sperti satu ekor ibu-ayam kampongkan anak-anak-nya di bawah kpak, ttapi kamu ta'mau.

Ambon Draft: Jerusalem! Jerusalem! angkawjang mematikan Nabi-nabi dan melimpar bunoh jang tersuroh kapadamu! ba-gimana banjak kali Aku su-dah suka kompol anak-anak-mu, sabagimana sa; ekor ajam betina kompolkan anak-anak-nja di bawah sajap-sajapnja, tetapi angkaw sudah tijada kahendaki!

Keasberry 1853: Hie isi Jerusalem, Jerusalem, yang tulah mumbunoh nabi nabi, surta dirujam akan dia yang tulah disurohkan kapadamu; maka brapa kali aku handak mungumpongkan kanak kanakmu skalian, sapurti ayam sa'ekor mungampongkan anak anaknya dibawah kupak kupaknya, maka kamu tiada mau!

Keasberry 1866: Hie Jerusalem! Jerusalem! yang tŭlah mŭmbunoh nabi nabi, sŭrta dirŭjam akan orang orang yang tŭlah disurohkan kapadamu, maka brapa kali aku handak mŭngampongkan kanak kanakmu skalian spŭrti ayam sa’ekor mŭngampongkan anak anaknya dibawah kŭpak kŭpaknya, maka kamu tiada mahu.

Leydekker Draft: Hej Jerusjalejm, jang membunoh Nabij 2 dan melutar dengan batu 2 segala 'awrang jang telah tersuroh kapadamu, barapa kali 'aku sudah kahendakij menghimponkan 'anakh 2 mu saperij sa`ejkor 'ajam betina menghimponkan 'anakh 2 nja kabawah sajap 2: maka sudah tijada kamu kahendakij?

AVB: Yerusalem, Yerusalem! Kamu membunuh nabi dan merejam utusan Allah. Sudah berapa kali Aku ingin mengumpul anak-anakmu seperti seekor ibu ayam mengumpul anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mahu.

Iban: "O Jerusalem, Jerusalem, nengeri ti munuh sida nabi, lalu nuku ngena batu bala seruan ke dikirumka Allah Taala ngagai nuan! Berapa penyuah Aku udah deka ngempuruka nembiak nuan, baka indu manuk ti ngempuruka anak di baruh sayap iya, tang nuan enggai!


TB ITL: Yerusalem <2419>, Yerusalem <2419>, engkau yang membunuh <615> nabi-nabi <4396> dan <2532> melempari dengan batu <3036> orang-orang yang diutus <649> kepadamu <4314> <846>! Berkali-kali <4212> Aku rindu <2309> mengumpulkan <1996> anak-anakmu <5043> <4675>, sama seperti <5158> induk ayam <3733> mengumpulkan anak-anaknya <3555> di bawah <5259> sayapnya <4420>, tetapi <2532> kamu <2309> <0> tidak <3756> mau <0> <2309>. [<3739> <1438>]


Jawa: Yerusalem, Yerusalem, kowe kang mateni para nabi lan mbenturi watu marang wong-wong kang padha diutus nemoni kowe. Wis makaping-kaping anggonKu arep nglumpukake anak-anakmu, padha kaya babon anggone nglumpukake kuthuk-kuthuke ana ing sangisoring swiwine, nanging kowe ora ngolehake.

Jawa 2006: Yérusalèm, Yérusalèm, kowé kang matèni para nabi lan mbenturi watu marang wong-wong kang padha diutus nemoni kowé. Wus makaping-kaping anggonku arep nglumpukaké anak-anakmu, padha kaya babon anggoné nglumpukaké kuthuk-kuthuké ana ing sangisoring swiwiné, nanging kowé ora gelem.

Jawa 1994: Yérusalèm, Yérusalèm! Kowé sing matèni nabi-nabi. Lan wong-wong sing padha diutus nemoni kowé, padha kokbenturi watu. Kaya apa enggon-Ku saben-saben arep nglumpukaké anak-anakmu kaya babon enggoné nglumpukaké kuthuk-kuthuké ana ing sangisoré swiwiné, nanging kowé ora ngolèhaké!

Jawa-Suriname: “Yérusalèm, Yérusalèm! Kowé sing matèni nabi-nabi lan wong-wong sing dikongkon Gusti Allah nekani kowé pada mbok bandemi watu. Kaya ngapa enggonku saben-saben arep nglumpukké anak-anakmu, kaya pitik babon enggoné nglumpukké anak-anaké nang ngisoré swiwiné. Nanging kowé ora gelem.

Sunda: Yerusalem, Yerusalem! Maneh geus maehan nabi-nabi, maledogan utusan-utusan Allah ka maneh ku batu! Sering pisan Kami nyileuk hayang ngarangkul rahayat maneh cara hayam nyirekeman anak-anakna ku jangjangna, tapi maneh embung!

Sunda Formal: Beu Yerusalem, Yerusalem, tukang maehan nabi-nabi, tukang maledogan utusan-utusan ku batu! Mindeng Kami teh nyileuk hayang ngumpulkeun anak-anak maneh, — lir hayam mepende anak-anakna handapeun jangjang — tapi weleh teu daraekeun.

Madura: Yerusalim, Yerusalim! Ba’na mate’e bi-nabbi. Otosanna Allah bi’ ba’na padha egarujuk sampe’ mate! La barampa kale Sengko’ terro agellu’a sakabbiyanna pandhudhu’na ba’na akantha korbina ajam se ajaga dhu’-budhu’na e baba’anna kalembangnga, tape ba’na ta’ endha’!

Bauzi: Lahame labi vi vahokedume neàdi Yesusat neo kota Yerusalem laba vahi azim Yahudi dam ibi iho aham di iube meedaha im lam vi ozome ahu faidi gi bak kiat ab vameadamam. “Aiee! Im kota Yerusalem laba azim dam Eho uba faobekesi meedalo. Dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam zi lam um tai ahobada labe odda. Labi neo Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam uba neo oudume modeha uho neo ame dam lam laha gi ket beodume oddume eloda. Um gi labihadam dam debut modem bak. Um Yahudi dam labihadàmu Alat uba ba beom bake Eho kuk ameaso labe am adambe meia vou faovoi am busehà labe delai dae kokoadam labe fa baguamdi vamatem bakti ulohona modi Eho uba soat vaususome iuba le modem leidaha um gi Eba mohet vanamai moho bak.

Bali: Ih kota Yerusalem. Iba nyedayang paranabine muah nimpugin aji batu utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ngrauhin iba. Ping kuda-kuda Kai makeneh munduhang tur ngelut rakyat ibane, buka panginane munduhang pitiknyane di batan kampidne, nanging tambakin iba.

Ngaju: Yerusalem, Yerusalem! Kare nabi impateim! Kare sarohan Hatalla imantingm hapan batu sampai matei! Jari pire tingkat Aku handak mamumpong kakare oloh lewum sama kilau manok pehok mangalindong kare anake hong penda palapase, tapi ikau dia maku!

Sasak: Yerusalem, Yerusalem! Side matẽq nabi-nabi! Utusan-utusan Allah side pelẽwas siq batu jangke ninggal! Sampun pire kali Tiang mẽlẽ ngumpulang selapuq pendudukde maraq inen manuk saq kekep anak-anakne lẽq bawaq kelẽtẽkne, laguq side ndẽq mẽlẽ!

Bugis: Yérusalém! Yérusalém! Muwunoi nabi-nabié! Mugenrungiwi batu sining surona Allataala gangka maté! Wékkasiyagani macinna-Ka paddeppungengngi sininna pabbanuwamu pada-pada indo’ manu’é karokongiwi ana’-ana’na ri yawana pannina, iyakiya dé’ mumaélo!

Makasar: O, tuniaka ri Yerusalem, tuniaka ri Yerusalem! Nubunomi na’bi-na’bia! Nusambilami batu sa’genna mate sikamma tu Nasuroa Allata’ala! Pissiapa are mako ero’ Kukalimbuki, sanrapang anrong janganga angkalimbuki ana’-ana’na irawanganna ka’nyi’na, mingka taeroka ngasengko!

Toraja: E Yerusalem, Yerusalem, tu umpatei tu mai nabi sia untumbui batu tau disua lako kalemu, ba’tu pempiranMo’ la morai urrampun anakmu susi indo’ manuk urrampun anakna lan to’ pani’na, apa manokakomi.

Duri: Ee, to-Yerusalem! Tombuno kamu' nabi! Mirura batui to tonasua Puang Allataala ratu lako kalemi, sanggenna mate! Ba'tu pempiranmo' madoang rrempun kamu', susi indo manuk rrempun anakkana jiong pani'na, apa te'da mimadoang!

Gorontalo: Weyi kota lo Yerusalem, kota lo Yerusalem! Yio ta helohinggi nyawa lo mongonabi wawu helomai lo botu sambe yilate tawu-tawuwala ta ilahula mayi lo Allahuta'ala ode olemu! Po'o-po'odata Wau ohila mohimoa mongowalaumu, odelo tilo lo maluo mohimoa walaiyo to tibawa lo polipi'iyo, bo timongoli dila mohuto!

Gorontalo 2006: Yerusalemu, Yerusalemu! Mongo nabi hepilatemu yila-yilateelo mao̒! Motii̒du tamailao mai lo Allahu Taa̒ala hepilai̒mu lobotu tunggula yilate! Mapoo̒ ngoolo Wau̒ ohilaa moloo̒pu tuango lipumu odelo tiilo lomaluo̒ modaha mongo walai̒o towalungo polipi̒o, bo yio̒ diila mohuto!

Balantak: Yerusalem! Yerusalem! Nabii kuu papatei! Mian men ia posuu' Alaata'ala kuu lapak tia watu pataka lapus! Piribiai'mo i Yaku' mingkira' mongoroot giigii' mian men dumodongo na ko'omuu koi sinana siok mongopo'i anakna na intuna laina, kasee i kuu bude'!

Bambam: O inggannakoa' issinna kota Yerusalem! Palla' dia' iko penabammu umpatei buda nabi, anna ulleba'ia' batu sampe mate to nasua Puang Allataala umpellambi'ikoa'. Si kunaba-naba liu la kuhempungkoa' sihhapam änä' mäne' napakumbäi pani'na indona, sapo' mokakoa'.

Kaili Da'a: Umba komi to Yerusalem, pue ngata Yerusalem! Komi nompatesi nabi-nabi pade komi nombarempe ante watu tau-tau to nisuro Alatala mpaka ri ja'imu! Nadea ngganimo Aku madota manggalendu komi pura-pura nasimbayu ante manu nombaruta anana, tapi komi da'a madota.

Mongondow: Yerusalem, Yerusalem! Nabi mita sinoko'limodmu, totabaí mita i Allah sinokoaírab monimu im batu nodapot im minatoi! Aindon kotongonu degaí Aku'oi mo'ibog mosipun kon intau mita inta kong kotaímu, naíonda bo ki inaí im manuk mogo'ob ko'i adiínya mita, ta'e mo'ikow in doiíbií.

Aralle: Oa' ihsinna Yerusalem, palla'e dio inahammu umpatei ingkänna nabi anna unsaleba'i piha batu ang setonganna disuoingkoa' sule! Masae allong pemala liuä' la unghimpung ingkänna petauammu anna malai kudakai, sihapang indo mane' ang unsalohko'i änä'na di hoi' di pani'na, ampo' daia' ungngaku.

Napu: To Yerusale, to Yerusale! Nipapate nabi-nabi. Hai tauna au natuduakau Pue Ala, niwatuihe. Bosa belana Kupeinao moona tayeNgku mokalapuikau nodo hambaa manu ntina au motoboki anana i woi kapina, agayana bara niunde.

Sangir: Yerusalem! Yerusalem! Tahapamate manga nabi! Manga rarolohangu Mawu Ruata e nasueng ěntunge kahiang kamene ringangu watu sarang nate! Seng apa piran sul᷊e Iạ nạung mapulu manampung patikụ taumatanu mẹ̌sul᷊ungu i ninangu manụ měndẹ̌diagạ manga anạe su al᷊ungu papanide, kutẹu i kamene mang měngkadiri!

Taa: Wali yako etu i Yesu magombo wo’u, Ia mawo rayaNya manganto’o, “Kuporayang kojo komi to Yerusalem! Komi yako tempo owi rataka ri tempo si’i komi mampopate yau to pantuntu tuntu i mPue Allah. Pasi tau to napokau i mPue Allah resi komi, tau etu natasoka yau ngkomi watu. Pei nempo ewa see, mandudu ngkani Aku rani mampasiromunaka samparia komi ri awengKu ewa naika manu mampasiromunaka ananya ri ara mpaninya. Pei komi taa rani.

Rote: Yerusalem, Yerusalem! O lau mala taomisa basa nabi la, ma Manetualain hataholi nadedenu nala, tapas minik batu, losa mates. La'i de'u bee so, Au hii holu basa o lau mala, sama leo manu ina nasaluluku ana nala nai li'dan dale, tehu o ta nau fa!

Galela: Awa kodo! O Yerusalem ma bi nyawaka, kodo! Ngini gena o nabi-nabi niatoomaka de lo o bi nyawa o Gikimoi wasusulo nginika gena de o teto niasipapakaka. Ma para ma dala lo Ngohi Ai gia tatoa la ngini tinikololo, maro o toko ma awa de ma ngopa kanaga ma golupupu ma litimika yatolomu, duma ngini ka niholu.

Yali, Angguruk: Hit Yerusalem hinap fam uruk lahi. Ap wene hiyag isaruk latfag inap arimano Allahn mon enepfagma hit Yerusalem hinaben helep fam unusuruk latikip. Suwe ayam umaliki aherabul apma wol toho kilap eneptuk hag toho Anden hat humalikisi wol toho kilap enepmin perikik angge famen ninirim irikip.

Tabaru: Sioko Yerusalem ma nyawa! Sioko ee! Ngini niakito'omakau 'o nabii-nabii! Niakiteto niakisongenoka ma Jo'oungu ma Dutu 'awi su-suloko! 'Igi-giliou tomau tiniriwo 'isoka 'o namoro ma 'esa ma ngowaka yajagano yaporonuku, ma ngini niooluku!

Karo: O Jerusalem, Jerusalem! Ibunuhndu nabi-nabi, ibenterindu persuruhen si nggo isuruh Dibata reh ndahi kam! Nggo piga-piga kali ateKu mpepulung bangsandu, bagi indung manuk pepulung anak-anakna i teruh kabengna, tapi la kam nggit!

Simalungun: Jerusalem, Jerusalem, sibunuh nabi-nabi anjaha sipargijig bani batu halak na sinuruh marayak ham! Gati do namin sihol patumpuon-Ku anakmu, songon indung ni dayok na patumpuhon anakni hu toruh ni habongni, tapi seng ra ham!

Toba: Jerusalem, Jerusalem! Dibunu ho do angka panurirang i jala didangguri ho do angka na sinuru manopot ho! Jotjotna i naeng papunguonku do nian ianakhonmu, sobokkon pidong na papunguhon anakna tu toru ni habonghabongna; alai ndang dung olo hamu!

Dairi: Jerusalem, Jerusalem! Nabi-nabi ibunuh kono janah ibentiri kono dekket batu, sinipasulak mendahi kono sampè matè! Enggo nggati naing kukeruduk pengisimidi bagè pengkeruduk inang manuk mi terruh kabengna, tapi oda uè kono!

Minangkabau: Yerusalem, Yerusalem! Nabi-nabi angkau bunuah! Pisuruah-pisuruah Allah angkau pungkangi jo batu sampai mati! Lah bara kali Ambo nak ka marangkuah kasadonyo panduduak angkau, bakcando induak ayam marokok-i anak-anaknyo di bawah sayoknyo, tapi angkau indak namuah!

Nias: He Yeruzalema, he Yeruzalema! Samunu ira sama'ele'õ ndra'ugõ! Ba sanebu kara dengetenge Lowalangi ndra'ugõ irege mate! No hame'uga kali omasi Ndra'o U'owuloi fefu zowanua khõu hulõ zifagelo sangowuloi ononia barõ gafinia, ba lõ omasi ami!

Mentawai: Jerusalem, Jerusalem! Sipasimamateiaké tai nabi! Sapakoiniet Taikamanua, pabaijungimuian sia bukkú pat matei! Piga ngamitsáan pá kugelai kukup-kup'aké sangamberi tatogam, kelé ikepkemi togania goú-goú, tápoi tá anuobá kam!

Lampung: Yerusalem, Yerusalem! Niku bunuh nabi-nabi! Utusan-utusan Allah ditayar jama batu sampai mati! Radu pira kali Nyak mirak ngerangkul sunyinni penduduk injuk indukni manuk ngelindungi anak-anakni di debah kepini, kidang niku mak haga!

Aceh: Yerusalem, Yerusalem! Nabi-nabi gata peumaté! Utosan-utosan Allah gata geulawa ngon batée sampoe maté! Ka padub goe ulôn keuneuk wa peunduduek gata lagée nang manök nyang jiuem banmandum aneuëk jih dimiyueb sayeueb, teuma gata hana tatem!

Mamasa: O to Yerusalem! Budami nabi mupateia', makambammi pesuanna Puang Allata'alla musileba'-leba'ia' batu sabonno'na. Kuinawa-nawa liu la urrempungkoa' sirapan anak manuk nakoko'i indona sapo mokakoa'.

Berik: Yesus Jei gamjon ga balbabili, "Aamei angtane kota Yerusalem ijeya nwinbenerem! Ini Amna kabwakfer folbana, aam temawer aameiba angtane nabi aameima munbobuwena, ane aameiba angtane Uwa Sanbagiri aa jes baftabilirim, angtane jeiserem aameima munbobuwena toneme. Ini Amna unggwan-girfer ga As enggam folbana, Ai isa jam dupdupbulsif Alem tarnap, ayang ga eneserem jei tanna jelemana aa gemer gam dupdupbulsinirim jelem farat gwonabe. Jengga aamei Amnip bai ijama betwefe.

Manggarai: Yérusalém, Yérusalém, le hau pakid sanggéd taung nabi, agu rampas le watus sanggéd ata situt wuat oné hau! Pisa-pisa ngkalig, Aku kembung te hilirs anakm, cama ného iné manuk igol anakn be wa mai lebén, maik méu toé goris.

Sabu: Yerusalem, Yerusalem! Ne nabi-nabi he alla ke pepemade ri au! Ddau-ddau pepu-peju Deo, alla ke ri au petuku ri wowadu tade made! Jhajhi wari ke Ya ne ddhei ta wore ta ngape hari-hari ne ddau do pee pa dhara au, mii hengi'u renamanu he ne ddhei ta herugu ne ana-ana no pa dhara rualla no, tapulara wae dho au!

Kupang: Aduu, orang Yerusalem dong, é! Bosong ni yang maen bunu Tuhan Allah pung jubir dong, deng lempar bekin mati utusan yang mau datang tunju Tuhan pung jalan sang bosong. Su ulang kali Beta mau kumpul jaga bosong ko pele ame sang bosong dari jahat, sama ke ayam mai yang mau tutu ame dia pung ana dong di bawa dia pung sayap. Ma bosong sonde mau.

Abun: Yefun Yesus ki do, "Kamapa! Nin yé gato kem mo kota Yerusalem, nin gu yenabi kwop, nin am ye gato gwat Yefun Allah bi suktaru ma ne su jok. Kapre nin gu yenabi kwop sane o, Ji iwa Ji mewa nin tepsu ndam kokor mewa bi gan mo i desnak, sarewo nin bariwa re.

Meyah: Didif dudou okora eteb rot iwa ongga kota Yerusalemo! Yeyin imower bera ongga ranggob rusnok ongga Allah ombk skoita iwa sis fobo. Noba rua bera ongga rira mamu riredi rusnok rineya ongga Allah ombk skoita rua fogora ranggos tein. Sis fob Didif dudou os ducohun iwa nomnaga erek mongkukar mosu ongga ocohun efer gij efembra efesi. Tina iwa idowu joug rot ojgomu.

Uma: "Ee to Yerusalem! to Yerusalem! Nipatehi-ra-koina nabi–nabi, pai' nipana' watu-ra-koina tauna to nasuro-kokoi Alata'ala. Wori' ngkani-mi kupehuka' ngkupui-koi, hewa hama'a manu' tina mpo'urui ana'-na hi une' pani'-na, aga uma-koi dota.

Yawa: Aro...! Yerusalem, weapirati wapo anawae maubaisy muno wapo orame rave vatano Amisye po matutir ude wasaije maepara ugwenen to. Susye manui rave to syare Syo wasanugan nande Syo wasakuka maisyare mangkuero mo ama tuvane rakuka wemaisy, weramu waponae.


NETBible: O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those who are sent to you! How often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you would have none of it!

NASB: "O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those sent to her! How often I wanted to gather your children together, just as a hen gathers her brood under her wings, and you would not have it!

HCSB: "Jerusalem, Jerusalem! The city who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing!

LEB: Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her! How many times I wanted to gather your children together _the way_ a hen [gathers] her own brood under [her] wings, and you were not willing!

NIV: "O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing!

ESV: O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it! How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not!

NRSV: Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it! How often have I desired to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing!

REB: “O Jerusalem, Jerusalem, city that murders the prophets and stones the messengers sent to her! How often have I longed to gather your children, as a hen gathers her brood under her wings; but you would not let me.

NKJV: "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her brood under her wings, but you were not willing!

KJV: O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often would I have gathered thy children together, as a hen [doth gather] her brood under [her] wings, and ye would not!

AMP: O Jerusalem, Jerusalem, you who continue to kill the prophets and to stone those who are sent to you! How often I have desired {and} yearned to gather your children together [around Me], as a hen [gathers] her young under her wings, but you would not!

NLT: "O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones God’s messengers! How often I have wanted to gather your children together as a hen protects her chicks beneath her wings, but you wouldn’t let me.

GNB: “Jerusalem, Jerusalem! You kill the prophets, you stone the messengers God has sent you! How many times I wanted to put my arms around all your people, just as a hen gathers her chicks under her wings, but you would not let me!

ERV: “Jerusalem, Jerusalem! You kill the prophets. You stone to death the people God has sent to you. How many times I wanted to help your people. I wanted to gather them together as a hen gathers her chicks under her wings. But you did not let me.

EVD: “O Jerusalem, Jerusalem! You kill the prophets. You kill with rocks the people God has sent to you. Many, many times I wanted to help your people. I wanted to gather your people together like a hen gathers her chicks under her wings. But you did not let me.

BBE: O Jerusalem, Jerusalem, putting to death the prophets, and stoning those who were sent to her! again and again would I have taken your children to myself, as a bird takes her young ones under her wings, but you would not!

MSG: Jerusalem, Jerusalem, killer of prophets, abuser of the messengers of God! How often I've longed to gather your children, gather your children like a hen, Her brood safe under her wings--but you refused and turned away!

Phillips NT: "O Jerusalem, Jerusalem, you murder the prophets and stone the messengers that are sent to you! How often have I longed to gather your children round me like a bird gathering her brood together under her wings, but you would never have it.

DEIBLER: Then Jesus said, “Opeople of [MTY] Jerusalem [APO]! You killed the prophets who lived long ago, and you killed others whom God sent to youby throwing stones at them. Many times I wanted to gather you together to protect you [SIM], like a hen gathers her young chicks under her wings. But you did not want me to do that.

GULLAH: “Oh Jerusalem, Jerusalem! Oona kill de prophet dem wa taak fa God an chunk rock til oona kill dem wa God sen ta oona! Hommuch time A beena wahn fa geda oona people togeda roun me, jes like a hen geda e biddy dem ondaneet e wing! Bot oona people ain wahn me fa do dat!

CEV: Jerusalem, Jerusalem! Your people have killed the prophets and have stoned the messengers who were sent to you. I have often wanted to gather your people, as a hen gathers her chicks under her wings. But you wouldn't let me.

CEVUK: Jesus continued: Jerusalem, Jerusalem! Your people have killed the prophets and have stoned the messengers who were sent to you. I have often wanted to gather your people, as a hen gathers her chicks under her wings. But you wouldn't let me.

GWV: "Jerusalem, Jerusalem, you kill the prophets and stone to death those sent to you! How often I wanted to gather your children together the way a hen gathers her chicks under her wings! But you were not willing!


NET [draft] ITL: O Jerusalem <2419>, Jerusalem <2419>, you who kill <615> the prophets <4396> and <2532> stone <3036> those who are sent <649> to <4314> you! How often <4212> I have longed <2309> to gather <1996> your <4675> children <5043> together <1996> as <5158> a hen <3733> gathers her <1438> chicks <3555> under <5259> her wings <4420>, but <2532> you would have <2309> none <3756> of it!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 13 : 34 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran