Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 : 13 >> 

TB: Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon."


AYT: Tidak ada pelayan yang dapat melayani dua majikan karena ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau, ia akan patuh kepada majikan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Kamu tidak dapat melayani Allah dan mamon.”

TL: Tiada seorang hamba dapat bertuankan dua orang, karena tak dapat tiada seorang dibencinya dan yang lain itu dikasihinya kelak; atau ia berpegang pada seorang, dan meringankan yang lain. Tiadalah dapat kamu bertuhankan Allah bersama-sama dengan Mammon."

MILT: Tidak ada seorang pelayan rumah tangga pun yang sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan memandang rendah yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah (Elohim - 2316) dan mamon."

Shellabear 2010: Seorang hamba tidak mungkin melayani dua tuan. Sebab pasti ia akan meremehkan yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan menghargai yang seorang dan menyepelekan yang lain. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah sekaligus kepada harta duniawi."

KS (Revisi Shellabear 2011): Seorang hamba tidak mungkin melayani dua tuan. Sebab pasti ia akan meremehkan yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan menghargai yang seorang dan menyepelekan yang lain. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah sekaligus kepada harta duniawi."

Shellabear 2000: Seorang hamba tidak mungkin melayani dua tuan. Sebab pasti ia akan meremehkan yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan menghargai yang seorang dan menyepelekan yang lain. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah sekaligus kepada harta duniawi.”

KSZI: &lsquo;Tiada seorang hamba yang dapat menghambakan diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci seorang dan mengasihi seorang lagi ataupun dia akan taat kepada seorang dan menghina seorang lagi. Kamu tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk kekayaan.&rsquo;

KSKK: Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi sekaligus kepada Allah dan kepada mamon".

WBTC Draft: "Tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama. Dia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau dia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama."

VMD: Tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama. Dia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau dia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama.”

AMD: Kamu tidak dapat bekerja pada dua majikan. Karena, kamu akan membenci majikan yang satu dan menyukai yang lain. Atau, kamu akan patuh pada majikan yang satu dan tidak peduli pada majikan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Allah dan uang bersama-sama.”

TSI: “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Tentu dia akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi benci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi hamba uang.”

TSI3: “Perhatikanlah contoh ini: Tidak mungkin kamu bisa bekerja pada dua majikan sekaligus. Karena kamu pasti akan mengasihi dan mengutamakan yang satu, tetapi membenci dan mengabaikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah sekaligus hamba uang.”

BIS: Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan; sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain, atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga."

TMV: Tidak ada seorang hamba dapat melayani dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk kekayaan juga."

BSD: Tidak ada pelayan yang bisa bekerja untuk dua tuan sekaligus. Sebab, ia akan membenci tuannya yang satu dan mengasihi yang lain; atau ia akan menganggap enteng yang satu dan setia kepada yang lain. Memang tidak mungkin orang mengabdi kepada Allah dan mengabdi juga pada kekayaan dunia.”

FAYH: "Karena baik kalian atau siapapun juga tidak dapat melayani dua majikan. Kalian akan membenci yang seorang dan setia kepada yang lain, atau mengagumi yang seorang dan memandang rendah yang lain. Tidak mungkin kalian memuja Allah dan juga memuja uang."

ENDE: Tak mungkin seorang hamba bertuankan dua orang. Ia akan membentji jang seorang dan mengasihi jang lain, ataupun ia setia kepada jang seorang dan mengabaikan jang lain. Tak mungkin kamu bertuankan Allah dan si mamon serentak.

Shellabear 1912: Tiada boleh seorang-orang gaji bertuankan dua orang, karena tak dapat tiada ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain itu; atau ia berpegang pada seorang, dan yang lain dikejikannya. Maka tiada boleh kamu bertuhankan Allah dan Mamun pun."

Klinkert 1879: Bahwa tabolih sa'orang hamba bertoewankan doewa orang, karena tadapat tidak ija bentji akan salah sa'orang dan kasih akan sa'orangnja, ataw ija berpaoet kapada sa'orang dan mengedjikan sa'orangnja. Tabolih kamoe berboewat bakti kapada Allah dan kapada mamon pon.

Klinkert 1863: {Mat 6:24} Tidak bolih sa-orang hamba ikoet sama doewa toewan: karna tra-bolih tidak dia nanti bentji sama satoe, dan tjinta sama satoenja; atawa dia berpegang sama satoe dan memtjelaken sama jang lain. Tidak bolih kamoe ikoet sama Allah dan sama Mammon djoega.

Melayu Baba: Satu hamba ta'boleh jadi hamba sama dua tuan: kerna dia nanti bnchi satu dan kaseh yang lain; atau dia nanti pegang sama satu dan kurang hormatkan yang lain. Kamu ta'boleh jadi hamba Allah dan hamba kkaya'an pun."

Ambon Draft: Tijada barang sa; awrang hamba bawleh dengar di bawah duwa tuwan; karana sawatu ija akan bintji, dan jang lajin ija akan tjinta; ataw dengan satu ija akan baku-rapat, dan menghina-kan jang lajin itu. Kamu tijada bawleh bowat kabak-tian kapada Allah dan ka-pada Mamona.

Keasberry 1853: Tiada bulih sa'orang hamba itu burtuankan dua orang: kurna dapat tiada kulak iya mumbunchi akan salah suatu, dan mungasihi suatu; atau iya pugang akan suatu, dan dibunchikannya yang lain, Tiada bulih kamu munjadi hamba kapada Allah dan kakayaan dunia itu.

Keasberry 1866: ¶ Tiada bulih sa’orang hamba itu bŭrtuankan dua orang, kŭrna dapat tiada kŭlak iya mŭmbŭnchi akan salah suatu, dan mŭngasihi suatu; atau iya pŭgang akan suatu, dan dibŭnchikannya yang lain. Tiada bulih kamu mŭnjadi hamba kapada Allah, dan kŭkayaan dunia itu.

Leydekker Draft: Barang sa`awrang hamba sarumah tijada sampat diperhamba kabawah duwa Tuwan: karana tadapat tijada 'ija membintjij saleh sawatu, dan meng`aseh jang lajin: 'ataw 'ija berlekat pada saleh sasawatu, dan memudahkan jang lajin. Tijada kamu sampat deperhamba kabawah 'Allah, dan kabawah Mamuna.

AVB: “Seorang hamba tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain; atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan.”

Iban: "Nadai orang ulih betuaika dua iku tuan, laban iya deka begedika siku lalu rinduka siku, tauka angkunka siku, lalu mechat siku. Kita enda ulih betuaika Allah Taala enggau duit."


TB ITL: Seorang hamba <3610> tidak dapat <1410> mengabdi <1398> kepada dua <1417> tuan <2962>. Karena <1063> jika demikian ia akan membenci <3404> yang seorang <1520> dan <2532> mengasihi <25> yang lain <2087>, atau <2228> ia akan setia <472> kepada yang seorang <1520> dan <2532> tidak <3756> <0> mengindahkan <2706> yang lain <2087>. Kamu <1410> <0> tidak <0> <3756> dapat <0> <1410> mengabdi <1398> kepada Allah <2316> dan <2532> kepada Mamon <3126>." [<3762> <2228>]


Jawa: Ora ana batur kang bisa ngladeni bandara loro. Amarga manawa mangkono, mesthi bakal sengit marang kang siji lan tresna marang sijine, utawa setya marang kang siji lan nyepelekake marang sijine. Ora bisa kowe ngawula marang Gusti Allah lan marang Mamon.”

Jawa 2006: Ora ana batur kang bisa ngladèni bandara loro. Amarga menawa mangkono, mesthi bakal sengit marang kang siji lan tresna marang sijiné, utawa setya marang kang siji lan nyepèlèkaké marang sijiné. Ora bisa kowé ngawula marang Allah lan marang Mamon."

Jawa 1994: Ora ana wong sing bisa ngrangkep ngladèni bendara loro. Sebab wong mau bakal sengit marang bendara sing siji, lan nresnani marang bendara sijiné, utawa setya marang bendara sing siji, lan ngrèmèhaké marang bendara sijiné. Kowé ora bisa ngawula marang Gusti Allah lan uga ngawula marang Mamon."

Jawa-Suriname: “Ora ènèng wong sing bisa ngrangkep ngladèni gusti loro. Awit wongé bakal sengit marang sing siji lan nrésnani liyané apa ngelem sing siji lan nyepèlèkké liyané. Kowé ora bisa ngawula marang Gusti Allah lan uga ngawula marang duwit.”

Sunda: Moal aya jelema anu bisa ngawula ka dua dunungan, sabab ka nu saurang bakal geuleuh, ka nu saurang deui bakal nyaah; ka nu saurang bakal satia ka nu saurang deui bakal nyabodokeun. Moal bisa maraneh ngawula ka Allah ongkoh, ngawula kana duit ongkoh."

Sunda Formal: Ari gandek moal bisa ngaulaan dua dunungan. Sabab dina kituna, tangtu ngan bisa mikaresep ka saurang, tapi ka nu saurang deui mikangewa. Atawa ka nu saurang satia, ka nu saurang deui ngolembar. Maraneh moal bisa ngaula ka Allah bari mupunjung ka Mamon.”

Madura: Tadha’ oreng se bisa alako ka lora dhadhuwa’; sabab oreng jareya tanto ataresna’an ka se settong etembang ban ka settonganna; otabana oreng jareya tanto aestowan ka lorana se settong etembang ban ka se settonganna. Bariya keya ba’na. Ba’na ta’ kera bisa ngabdi ka Allah ban ka pesse."

Bauzi: Labi im meida neham bak. Dat vàmtea labe meia na gagu meedamda behàsdemeam làhà ba na im ozome meedam vabiem bak. Neham bak. Meia na gagu meedamda behàsdemeam làhà dat meida laba faki ziesobuli aho gagoho bak lam gi tozome mu fa dat meida laba deeli aho gagoho im lamota aime uledi meedam bak. Labi laha um ahu Ala bake tu vuzehi vàmadi meedameam làhà ba ahu behàsdi fa nazoh zi lamti vahi tu vi ozodam biem bak. Labi laha um ahu bisi nazoh zi laba tu àvodi meedameam làhà ba ahu behàsdi fa Alati vahi tu vi ozodam biem bak,” lahame ab vahokedaham.

Bali: Tusing ada parekan ane nyidayang mamarekan tekening gusti dadua. Yening keto, sinah ia lakar geting teken ane aukud tur nresnain ane lenan. Wiadin ia lakar satia teken ane aukud, tur ane lenan tusing runguanga. Cening tusing nyidayang subakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa muah salulut teken kasugihan di gumine ene.”

Ngaju: Jaton ije biti oloh tau bagawi akan due tuan; basa ie kareh labih sinta dengan ije bara dengan je beken, atawa ie kareh labih heret dengan ije bara dengan je beken. Kalote kea dengan keton. Keton dia tau bagawi akan Hatalla tuntang akan ramon panatau kea."

Sasak: Ndẽq araq dengan saq tao begawẽan lẽq due majikan; sẽngaq lamun maraq nike ie gen meriq lẽq saq sopoq dait ngasihin saq lain, atao ie gen setie lẽq saq sopoq dait ndẽq gen merhatiang saq lain. Maraq nike ẽndah halne side pade; side pade ndẽq bau begawẽan tipaq Allah dait tipaq dowẽ bande ẽndah."

Bugis: Dé’ séddi tau mulléi majjama untu’ duwa ponggawa; saba’ lebbi namaséiwi matu séddié naiya laingngé; iyaré’ga lebbi matinului matu lao ri ponggawa séddié naiya laingngé. Makkuwatoniro iko. Dé’ mulléi majjama untu’ Allataala sibawa untu’ waramparangngétto."

Makasar: Tenanniakka se’re tau akkulle anjama mae ri ruaya pinggawa; nasaba’ nia’ lala’bi nakamaseangngang na maraengannaya, yareka la’bi jarrekangngangi pa’mai’na ri se’reanga na maraengannaya. Na nia’ tanakamaseang. Kamma ngaseng tommako anjo. Takkulleako anjama-jama untu’ Allata’ala nuanjama-jama todong untu’ pa’barang-baranganga."

Toraja: Tae’ ia misa’ kaunan ma’poperuranni lako da’dua puangna, belanna tae’ nasalai tang nakasorro tu misa’na, naporai tu misa’, ba’tu la’ka’ lakoi misa’na, nasarroanni tu misa’. Tae’ mima’din umpengkaolai Puang Matua, mipengkaolai dukai tu Mammon.

Duri: Te'da tau ngkullei mengkaunan lako dua puanggawa, sanga la nakabudai ia to mesa' na ia to laenna la nakaba'ci, ba'tu la napangjaman tongan-tongan to mesa' na ia to laenna makuttui mpangjamanni. Susi too kamu', te'da mikullei nturu' pakkaeloran-Na Puang Allataala, ke kasugiran lino manda miangah."

Gorontalo: Wato ngota dila ponga lo akali momaya ode oli tuwani dulota. Sababu wonu odito, ta ngota ma oyingowaliyo wawu ta ngota otoliangiyo meyambo ta ngota ma haragaliyo wawu ta ngota dila haragaliyo. Timongoli dila mowali momaya ode Allahuta'ala wawu ode harata lo duniya.”

Gorontalo 2006: Diaaluo mao̒ penu bo ngotaa mowali mokalaja ode tuani duulota; sababu tio malebe motolia̒ngo tangota wolo tawewo, meaalo tio malebe tatapu wau molotolo hilao toli tuani ngota woli tuani wewo. Odito olo wolimongoli. Timongoli diila mowali mokalaja ode Allahu Taa̒ala wau ode halata upango olo."

Balantak: Sa'angu' ata' sian momoko balimang na rua' tanaas. Gause kalu koiya'a, ia bo mongkomakitkon men sa'angu' ka' mongkolingu'kon men sambana. Kabai se' i ia bo momorongori tanaas men sa'angu' ka' sian momorongori men sambana. Koiya'a uga' i kuu. Kuu sian sida balimang bona Alaata'ala ka' uga' bona kupang!”

Bambam: Tä' deem mesa sabua' la nabela umpengkähängam dua puä. Aka la natuhu'i manappam too mesa, anna la napaiboko'na bäbä mesa. Battu diua la napakalando puha ia mesa anna tä' bäbä la napehingngii mesa. La susingkoa' too duka', tä' siaa' la umbela umpalulängäm penabammu Puang Allataala ke anggakoa' umbumbu' kulle di lino."

Kaili Da'a: Da'a namala samba'a tau majadi batua nggari romba'a madika. Sabana i'a kana magigi rarana ri ja'i madika to samba'ana pade mompotowe madika ntanina etu. Atau i'a kana mombabila madika to samba'ana pade momporau rara madika ntanina etu. Iwetu wo'u ante komi. Da'a mamala komi mepue sanggani ka Alatala bo manjarumaka mbara-mbara ri dunia e'i."

Mongondow: Simpaḷ tobatuí diaíbií mota'au monontuang kon doyowaí. Sin aka natua, tobatuí in saturuonnya yo tobatuí ing kotabinya. Andeka kosatianya in tongaíbií tobatuí, yo tobatuí in diaíbií indongogannya. Natua doman mo'ikow. Aka mo'ikow bo mopirisayadon ko'i Allah yo dona'ai bidon mo'ibog mokidongog kon onu inta indunia na'a."

Aralle: Daete' aha mesa sabua' la derua pongkahana, aka' ponna noa, ya' tantunte' anna ungkahi'di'i pongkahana ang mesa anna umpakamayaine' yato pongkahana ang senga', bahtu' untuhu'i liu yato pongkahana ang mesa ampo' daine' natuhu'i liu yato ang mesa. Noa tungnga' dio, dakoa' mala la menge siamokoa' untuhu'i Puang Alataala ampo' menge sia tumokoa'ne' umpengkalambi'-lambi'i umpeäng katomakakaang yaling inde di lino."

Napu: Bara ara hadua tauna au nabuku mampobagoa rodua tauna, lawi hadua ina napokaahi, hai hadua nakahihi. Hadua ina napeulai hawana, hai hadua nasapuaka. Nodo wori ikamu, barakau peisa mampeulai peundeana Pue Ala hai mohahaoki wori anu-anu dunia."

Sangir: Tawẹu sarang sěngkatau makapẹ̌tahamawu su mawune rarua; watụ u i sie kuměndagewen sěmbaụ něngalembo wọu wal᷊ine, arau i sie masatia su mawune sěmbaụ wọu wal᷊ine. Kerene lai i kamene. I kamene tawe makapẹ̌tahamawu su Mawu Ruata ringangu l᷊ai su arětạ."

Taa: “Rapanya tau to napowatua nsa’e, ia taa maya dua tau puenya. Apa ane ia dua tau puenya, ia maja’a nakita samba’a pasi mamporayang to samba’a. Ia damanga’angga samba’a pasi mangkaengas to samba’a. Wali ewa see seja komi. Ane kasugi ri lino to na’angga ngkomi, kasugi etu mawali ewa pue ngkomi. Pasi ane ewa see, komi taa maya mawali to papolaong i mPue Allah. “Wali to tao-tao komi mangampake kasugi ri lino mangika singkonong pei pamporani i mPue Allah, apa etu semo palaong to bae batuanginya ri tempo to darata.”

Rote: Ta hapu hataholi esa boen fo naue-nale'di soaneu tuan dua fa, nana neukose ana sue-lai esa lenaheni esa ka mai, do neukose ana lilineka neu tuan esa lenaheni esa ka mai. Leondiak boe no emi. Emi ta hapu maue-male'di soaneu Manetualain, ma soaneu su'ibetes boen."

Galela: Igogou, o nyawa moi lo yaakuwa yomanara o tuangi yasinotoka. Sababu ona asa o tuangi moi iwisininga eko iwisigise ifoloi, de o tuangi moili iwisikurangi eko iwisidoohawa. Komagena lo ngini. Idadiwa bai o Gikimoi Awi dupa niaaka de lo o duniaka ma kaya de ma arata gena salalu nimadolomu."

Yali, Angguruk: "Ap misig iknisi piren werehonen mingming turukmu enele fano holuk fug teg. Ikni misig fahet nirim peruk lit ikni eke fahet ele fano holmin peruk. Hebeloho re ikni misig fahet fano peruk lit ikni eke fahet nirim ulug ele holtuk eleg. Allah Ninikni apma welahe uruk lahep halug uang siyahon apma welam fug teg lahep," ulug Yesusen hiyag isibag.

Tabaru: Komoiwa yomanarama manga balusu yamididioka; sababu dua wimoika 'ifoloi widora de gee wimoikali, bolo dua wimoika 'ifoloi wisingounu de gee wimoikali. Koge'enali mita ngini. Ngini koidadiwa niamanarama to ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau, ma de nio'ahu kanimadolomu 'o duniaka ma harataa."

Karo: Labo mungkin sekalak juak-juak dua tuanna. Sabap adi bage ugapa pe nembeh atena nandangi si sekalak janah si sekalak nari ikelengina; sekalak ihamatina janah sekalak nari ihinana. Kam la banci erkeleng ate man Dibata janah erngena ate man erta doni enda."

Simalungun: Seng tarbalosi sada jabolon dua tuan, sogamanni do na sada, haholonganni do na sada nari; hombaranni do na sada, anjaha mapas bani na sada nari. Seng tarbalosi hanima Naibata rap pakon mammon.”

Toba: Ndang haoloan sada anak somang dua induk: Sai hosomanna do na sada, haholonganna do na sada nari; hombaranna do na sada, toisanna do na sada nari. Ndang haoloan hamu Debata rap dohot Mammon i!

Dairi: Oda teruèen sada naposo dua induk; ceggo ngo atèna midah sisada, tapi ikekelengi ngo sisada nai. Barang, iuèi ngono sisada, tapi oda iparduliken sisada nai. Oda terulaken jelma rebakken menguèi Dèbata dekket harta."

Minangkabau: Indak ado doh urang nan bisa bakarajo untuak duwo urang induak samang; dek karano inyo ka labiah mangasiahi nan surang ko daripado nan ciyek lai, kok indak inyo ka labiah satiya kabake induak samangnyo nan ciyek ko, daripado ka nan surang lai. Baitu pulolah ka adaannyo angku-angku. Angku-angku indak ka bisa doh bakarajo untuak Allah, sarato bakarajo pulo untuak arato bando."

Nias: Samõsa lõ si tola mõi enoni khõ zi darua sangoni; bõrõ me i'afõkhõi tõdõ zi samõsa dania, ba i'omasi'õ zi samõsa, ma zui i'o'õ li zi samõsa ba i'osilõ'õgõ zi samõsa. Tebai mõi enoni Lowalangi niha ba enoni gana'a gõi."

Mentawai: Bulat tá te momoi ragalai galajetda, ké murua tuanda; aipoí tá isoppi ka tubut sisara peilé makaté bagania, belé peilé ka sisara, elé ka tubut majikan sisara peilé matopit nia belé peilé ka sisara. Oto kisedda leú te kam ka kam. Tá momoi nupalopru kam ruania galajet; iaté galajet Taikamanua samba pukayoat."

Lampung: Mak ngedok sai jelma pun dapok beguai jama rua majikan; mani ia haga lebih sayang jama salah sai majikanni, atau ia haga lebih setia jama tuan sai sai jak sai bareh. Reno muneh jama keti. Keti mak dapok beguai untuk Allah rik untuk harta benda juga."

Aceh: Hana meusidroe pih hase jimubuet keu dua droe toke; sabab jihnyan teuma leubeh jigaséh ubak nyang sidroe nibak nyang laén, atawa jihnyan leubeh seutia ubak toke nyang sidroe nibak nyang laén. Meunan cit deungon gata. Gata hana hase tamubuet keu Po teu Allah dan meunan cit keu hareuta beunda gata."

Mamasa: Tae' dengan sabua' la nabela umpengkarangan dua puang annu la naturu' manappa mesa, anna la napaboko'i penawa mesa. Battu' dikua marru la napakalando mesa anna tae' la naperangngii mesa. Susimokoa' duka', tae' la mubela umpalulangngan Puang Allata'alla penawammu ke mupasiolanni untombon ewanan lino.”

Berik: Angtane awelna angtanefe aa jei gweyibenerem jelem sanbaka ga naweryan, aam temawer angtane jeiserem awelna aa jei gam gwebilirim, afa sanbaka jemna naura, jei jelem sanbaka afelnaiserem ga gam uskamswebana, ane afelnaiserem jei unggwanfer ga jes gam nesiktene. Jei waakenfer gangge nwini sanbaka afelnaiserem jebar, ane jei waakenfer jam ge nwinyen sanbaka afelnaiserem jebar. Jes gemerserem aaiserem jegme gemer, angtane afa enggam jam gam gunurum, 'Ai awelna Uwa Sanbagirmana tefner as eyebili.', ane jei gamjon enggam jam gam gunurum, 'Ai awelna doifener as eyebili.', bunarsusfer angtane jeiserem jei nawersamer jam eyemiyen."

Manggarai: Ca mendi toé ngancéng io agu sua mori. Ai émé nenggitu, hia te kodo hitut cengata, agu momang hitut ca, ko hia te tipekn agu hitut cengata, agu toé bilang laing hiat cengata. Méu toé ngancéng io Mori Keraéng agu io oné bora de lino.”

Sabu: Bhule dho heddau he do nara ta jhagga tu do dhue ddau muri; rowi do ta rihi ddhei no nga heddau ngati do heddau ne, kiadho do ta rihi pedhanno no nga heddau ngati do heddau ne. Mina harre lema mu. Nara dho mu ta jhagga tu Deo nga tu unu-oha raiwawa do nadhe."

Kupang: Satu tukang suru-suru sonde bisa dengar dua tuan. Te nanti dia binci satu, deng sayang satu. Ko, dia satia deng satu, ma sonde toe deng satu. Bagitu ju deng bosong, te orang sonde bisa sayang Tuhan Allah sama-sama deng doi.”

Abun: Sare, pakwerut ge dik yo, an yo nggiwa ben suk wa yenggras ge we nde. Bere ye ne bariket yenggras ge dik yo, ete an jimnotku yenggras ge dik yo sor re. Bere ye ne jammo yenggras ge dik yo ete an misyar yenggras ge dik yo sor re. Sane nin yo nggiwa nin gum pakwerut wa Yefun Allah si sugum sino nde."

Meyah: Beda Yesus agot deika oida, "Enadaij nou osnok egens ofij efen ebirfaga gegeka tein guru. Jeska ofa odou okora eteb ekirsa rot efen ebirfaga egens, noba odou oska rot ebirfaga ongga egema ojgomu. Noba ofa esejah odou efesi jeskaseda ofij efen ebirfaga egens rot iskusk, tina ofa odou eskes rot egema. Erek koma tein, enadaij nou iwa yufij Allah noba yuhca mareibra ofoukou ongga mebif efen erek egeka tein morototuma jinaga guru."

Uma: "Uma-hawo ria hadua topobago mobago hi rodua tua. Apa' hadua mpai' nape'ahi', hadua napokahuku'. Hadua natuku'-ki hawa'-na, hadua nasapuaka. Wae wo'o koi', uma-koi bisa mpotuku' konoa Alata'ala, pai' hamali-koi ntora mporumpu rewa dunia'."

Yawa: Wapare wapo Amisye pe romano mine vone so me yakani kava, indati mamaisye ramu. Maisyare muno ananeneae so ramaisy: Vatane inta panapatambe vatane jirume yai, wea indati bekobe apa akarije inta ai rave, yara akari inta pamo indati panapatambe ai kobe jewen. Muno opamo tavondi akarije inta apa ananyaowe rai, yara ponayo kaijinta apa rai. Weti wapare wabekero Amisye ai muno romane rai kava omamo mamaisye ramu.”


NETBible: No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.”

NASB: "No servant can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth."

HCSB: No household slave can be the slave of two masters, since either he will hate one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You can't be slaves to both God and money."

LEB: No domestic slave is able to serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and will despise the other. You are not able to serve God and money.

NIV: "No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money."

ESV: No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money."

NRSV: No slave can serve two masters; for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth."

REB: “No slave can serve two masters; for either he will hate the first and love the second, or he will be devoted to the first and despise the second. You cannot serve God and Money.”

NKJV: "No servant can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon."

KJV: No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

AMP: No servant is able to serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will stand by {and} be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon (riches, or anything in which you trust and on which you rely).

NLT: "No one can serve two masters. For you will hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money."

GNB: “No servant can be the slave of two masters; such a slave will hate one and love the other or will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money.”

ERV: “You cannot serve two masters at the same time. You will hate one master and love the other. Or you will be loyal to one and not care about the other. You cannot serve God and Money at the same time.”

EVD: “No servant can serve two masters at the same time. The servant will hate one master and love the other. Or he will be loyal to one and not care about the other. You cannot serve God and Money at the same time.”

BBE: No man may be a servant to two masters: for he will have hate for the one and love for the other; or he will keep to the one and have no respect for the other. You may not be servants of God and of wealth.

MSG: No worker can serve two bosses: He'll either hate the first and love the second Or adore the first and despise the second. You can't serve both God and the Bank.

Phillips NT: No servant can serve two masters. He is bound to hate one and love the other, or give his loyalty to one and despise the other. You cannot serve God and the power of money at the same time."

DEIBLER: No servant is able to serve two different bosses at the same time. If he tried to do that, he would hate one of them and love the other one, or he would be loyal to one of them and despise the other one. Similarly, you cannot devote your life to worshipping God and worshipping money and material goods at the same time.”

GULLAH: “One wokman ain able fa saab two massa. Ef e be so, e gwine hate one an lob de oda one. E gwine be true ta one an hole de oda one cheap. Ya ain able fa saab God an be a slabe ta money at de same time.”

CEV: You cannot be the slave of two masters. You will like one more than the other or be more loyal to one than to the other. You cannot serve God and money.

CEVUK: You cannot be the slave of two masters. You will like one more than the other or be more loyal to one than to the other. You cannot serve God and money.

GWV: "A servant cannot serve two masters. He will hate the first master and love the second, or he will be devoted to the first and despise the second. You cannot serve God and wealth."


NET [draft] ITL: No <3762> servant <3610> can <1410> serve <1398> two <1417> masters <2962>, for <1063> either he will hate <3404> the one <1520> and <2532> love <25> the other <2087>, or <2228> he will be devoted <472> to the one <1520> and <2532> despise <2706> the other <2087>. You cannot <1410> cannot <3756> serve <1398> God <2316> and <2532> money <3126>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 16 : 13 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran