Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 18 : 17 >> 

TB: Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.


AYT: Jika ia menolak untuk mendengarkan mereka, katakan hal itu kepada jemaat. Dan, jika ia bahkan menolak untuk mendengarkan jemaat, biarlah ia menjadi seperti bangsa-bangsa lain dan pengumpul pajak.

TL: Dan jikalau ia menolak perkataan mereka itu, katakanlah hal itu kepada sidang; tetapi jikalau tiada juga ia mendengar sidang itu pun, biarlah ia menjadi padamu seperti orang kafir dan seperti orang pemungut cukai.

MILT: Dan jika dia mengabaikan mereka, katakanlah kepada jemaat. Dan jika dia juga mengabaikan jemaat, biarlah dia menjadi seperti bangsa-bangsa lain dan pemungut cukai bagimu.

Shellabear 2010: Jika ia tidak mendengarkan mereka, ajukanlah hal itu kepada jemaah. Jika ia masih juga tidak mau mendengarkan jemaah, anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika ia tidak mendengarkan mereka, ajukanlah hal itu kepada jemaah. Jika ia masih juga tidak mau mendengarkan jemaah, anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai.

Shellabear 2000: Jika ia tidak mendengarkan mereka, ajukanlah hal itu kepada jemaah. Jika ia masih juga tidak mau mendengarkan jemaah, anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai.

KSZI: Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, maklumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai.

KSKK: Jika ia masih tetap tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah hal itu kepada Gereja. Dan jika juga Tidak mau mendengarkan lagi maka anggaplah saja dia sebagai seorang kafir atau seorang pemungut bea.

WBTC Draft: Jika ia masih menolak mereka, beritahukan hal itu kepada jemaat. Jika orang itu tidak mau menerima nasihat jemaat, perlakukanlah dia sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah atau seperti salah seorang pemungut pajak.

VMD: Jika ia masih menolak mereka, beritahukan hal itu kepada jemaat. Jika orang itu tidak mau menerima nasihat jemaat, perlakukanlah dia sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah atau seperti salah seorang pemungut pajak.

AMD: Jika ia menolak untuk mendengarkan mereka, maka beritahukanlah hal itu kepada gereja. Dan, jika ia tetap tidak mau mendengarkan bahkan kepada gereja, perlakukanlah perkaranya itu seperti jika kamu berhadapan dengan orang yang tidak percaya atau penagih pajak.

TSI: Kalau dia masih menolak mendengarkan saksi mata itu, beritahukanlah perkara tersebut kepada semua jemaat. Dan kalau dia tidak mau juga menerima nasihat jemaat, biarlah semua saudara seiman mengucilkan dia— sebagaimana orang Israel tidak mau bergaul dengan para penagih pajak dan orang dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah.

BIS: Kalau ia tidak menerima nasihat orang-orang itu, beritahukanlah hal itu kepada jemaat. Dan akhirnya, kalau ia tidak mau menerima nasihat jemaat, anggaplah ia sebagai penagih pajak dan seorang yang tidak mengenal Allah."

TMV: Jika dia tidak mahu menerima nasihat mereka, beritahukan perkara itu kepada jemaah. Akhirnya jika dia masih tidak mahu menerima nasihat jemaah, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai."

BSD: Apabila orang yang bersalah itu tidak juga mendengarkan orang-orang lain, beritahukanlah hal itu kepada jemaat. Dan kalau jemaat pun tidak diperhatikan oleh orang itu, perlakukanlah dia sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau sebagai orang jahat.”

FAYH: Jika orang itu masih juga tidak mau mendengar, maka ajukanlah perkara itu kepada jemaat. Jika keputusan jemaat membenarkan kalian, tetapi orang itu tidak menerima keputusan itu, maka jemaat harus mengucilkan dia.

ENDE: Dan kalau tidak djuga ia menurut nasihat umat, pandanglah ia sebagai seorang kafir atau pemungut bea.

Shellabear 1912: Dan jikalau tiada mau ia menengar mereka itu, katakanlah hal itu kepada sidang; maka jikalau tiada mau ia menengar sidang itu pun, hendaklah ia menjadi padamu sama seperti orang bangsa asing dan seperti orang yang memegang cukai.

Klinkert 1879: Maka djikalau kiranja engganlah ija menengar akan mareka-itoepon, berilah tahoe perkara itoe kapada sidang; maka djikalau enggan poela ija menengar akan sidang itoe, hendaklah ija bagaimoe saperti orang kapir dan pemoengoet tjoekai.

Klinkert 1863: Maka kaloe dia tidak maoe toeroet sama dia-orang {2Te 3:14} lantas kasih taoe sama pakoempoelan; maka kaloe dia tidak maoe toeroet sama pakoempoelan djoega, {1Ko 5:9; 2Te 3:14} lantas bijar dia djadi padamoe seperti orang kapir dan pemoengoet beja.

Melayu Baba: Dan jikalau dia-orang pun dia ta'mau dngar, bilangkan itu hal sama eklisia pula: dan kalau eklisia skali pun dia ta'mau dngar, biar-lah dia mnjadi k-pada kamu sperti orang bangsa-asing dan orang yang pungut chukai.

Ambon Draft: Maka djikalaw tijada djuga ija mawu dengar ma-rika itu, bilang itu pada dja-ma:et; dan djikalaw tijada dju-ga ija mawu dengar djama:et, bejar ija ada bagimu seperti sa:awrang chalajik ataw sa-awrang pendjaga bea.

Keasberry 1853: Dan jikalau unggan iya akan marika itu, brilah tau pada sidang jumaah: maka jikalau iya unggan pula akan sidang jumaah, maka handaklah angkau mumbilang dia sapurti orang susat, dan orang yang mumugang chukie.

Keasberry 1866: Dan jikalau ŭnggan iya akan marika itu, brilah tahu pada sidang jŭmaah, maka jikalau iya ŭnggan pula akan sidang jŭmaah, maka handaklah angkau mŭmbilang dia spŭrti orang sŭsat, dan orang yang mŭmŭgang chukie.

Leydekker Draft: Dan djikalaw 'ija 'anggan dengar 'akan marika 'itu, berilah 'itu tahu pada djamaxet: dan djikalaw lagi 'ija 'anggan dengar 'akan djamaxet, hendakhlah 'ija debilang 'awlehmu 'akan sa`awrang CHalikhij, dan pentjokej.

AVB: Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, maklumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai.”

Iban: Enti iya enggai mendingka sida, padahka ngagai gerija. Lalu enti iya enggai mendingka gerija, gaga iya baka ke ngaga orang bansa bukai, tauka pengumpul chukai.


TB ITL: Jika <1437> ia tidak mau mendengarkan <3878> mereka <846>, sampaikanlah <3004> soalnya kepada jemaat <1577>. Dan <2532> jika <1437> ia tidak mau juga mendengarkan <3878> jemaat <1577>, pandanglah dia sebagai <5618> seorang yang tidak mengenal Allah <1482> atau seorang pemungut cukai <5057>. [<1161> <1161> <1510> <4671> <2532>]


Jawa: Ewadene yen ora gelem manut, aturna marang pasamuwan. Lan yen meksa ora manut karo pasamuwan, anggepen wong kapir utawa juru-mupu-beya.

Jawa 2006: Éwadéné yèn ora gelem manut, aturna marang pasamuwan. Lan yèn meksa ora manut karo pasamuwan, anggepen wong kang ora wanuh marang Allah utawa juru-narik-pajeg.

Jawa 1994: Déné yèn wong sing keluputan mau ora manut marang pituturé wong-wong kuwi, prekarané banjur aturna marang pasamuwan. Déné yèn sawisé kuwi meksa ora manut marang pituturé pasamuwan, wong kuwi anggepen wong kapir utawa juru mupu béa."

Jawa-Suriname: Nèk sedulur sing klèru kuwi meksa durung gelem manut marang sedulur-sedulur liyané kuwi, prekara iki kudu mbok gawa nang ngarepé pasamuan. Nèk sakwisé kuwi wongé meksa ora gelem manut marang pituturé pasamuan, wongé kudu dianggep kaya wong sing ora pretyaya lan wong ala waé.”

Sunda: Lamun geus kitu neugtreug keneh, beberkeun perkarana ka sajamaah. Upama ku sajamaah ge teu mental, anggap eta dulur teh deungeun-deungeun anu teu nganyahokeun ka Allah, atawa anggap bae tukang mulung pajeg.

Sunda Formal: Lamun nu sejen oge henteu didenge, unjukkeun ka jamaah. Lamun ku jamaah oge teu beunang dipepelingan, hade dianggap deungeun-deungeun atawa Tukang Cuke.

Madura: Mon taretanna ba’na jareya ta’ endha’ narema babala’anna reng-oreng buru pas kabala ka jema’at. Ban dhi-budhina, mon ta’ endha’ narema babala’anna jema’at, oreng jareya anggep papadha ban tokang narek pajek sarta oreng se ta’ kennal ka Allah."

Bauzi: Labi oho etei lab vou laha dam labe oba vi tau daetesu vameadume aameam neo uho lab daetesuhu bak aim mu bohulalemeam làhà oho umti vahi Eba tu vuzehi meedam dam totbaho laba le bakamta vazisi ame da labe aho git modehe im lam ahate fi desi vameadale. Labi ame dam zi labe fa ame da laba im vahokeme aameam am neo ame dam zi labe iho lab im vahokehe bak lam aim momeam làhà ame da lam nasi gagu utasi dam meilele. Abo um Yahudi dam labe ubu uho modi baleàhà bak lamti ulohona modi ame da lam, ‘Imti vahi Ala bake tu vuzehemda modem bak,’ laham bak a gagomule. Ame da lam nasi di nibet vaitesu voole. Abo um Yahudi dam labe ubu uho doi pajak atem dam lamti vahem vabak laba ozome ulohona modele,” lahame Yesusat ab vahokedaham.

Bali: Nanging yen enu masih ia bengkung, tusing padingehanga raos parasaksine, serahangja unduke ento teken pasamuane. Yen raos pasamuane masih tusing nyak tampina, kutang ia anggep ia dadi anak sane tuara nawang Widi wiadin buka juru duduk pajege.”

Ngaju: Amon ie dia manarima nasehat kare oloh te, sanan hal te akan ungkup. Tuntang kalepahe haliai, amon ie dia maku manarima nasehat ungkup, anggap ih ie kilau oloh panagih pajak tuntang oloh je dia mangasene Hatalla."

Sasak: Laguq lamun ie ndẽq mẽlẽ nerimaq nasẽhat dengan-dengan nike, sampẽang hal nike tipaq jemaah. Dait ahirne, lamun ie ndẽq nerimaq nasẽhat jemaah, anggep doang ie sebagẽ penagih pajek atao dengan saq ndẽq kenal Allah."

Bugis: Rékko dé’ natarimai pangajana iyaro sining tauwé, paissengini iyaro gau’é lao ri jema’é. Na angkanna, rékko dé’ namaélo tarimai pangajana jema’é, angga’ni selaku passinge’ sima sibawa séddi tau iya dé’é naissengngi Allataala."

Makasar: Punna tena ija napilangngeri pappakainga’na anjo siapaya tau, nampami nipau mange ri jama’aka. Kale’bakkanna, punna tena ijapa naero’ ampilangngeri pappakainga’na jama’aka, pasangkammami pasingara’ sima siagang tau kapere’ anjo taua siagang tau tena natappa’ ri Allata’ala."

Toraja: Na iake natumpui tu kadanna tinde tau, pokadai tu iannato tama kombongan; apa iake tae’ siaoi naperangii da’ito nabutung to kapere’ sia passima lako kalemu.

Duri: Apa ia ke te'da unapi namadoang mpesa'dingngii to pangpakainga'na joo tau musolan lako, la mupaui lako jamaa, namale mpakainga'i. Ia ke te'da natarimai, la mireken susii to passassung ba'tu totangmatappa'."

Gorontalo: Wonu tiyo dila yinawo modungohe olimongoliyo, popototawa lomota huhutuliyo boyito ode jama'ati. Wawu wonu tiyo debo dila yinawo modungohe jama'ati, anggapuwa lomao tiyo boyito tala ngota lo ta kapiru meyalo ta mohhimoa hasili.”

Gorontalo 2006: Wonu tio diila mololimo nasehati lotau-tauwala boito, poo̒taa mao̒ sua̒li boito ode jamaa̒. Wau pulitio mao̒, wonu tio diila mohuto mololimo nasehati lojamaa̒, anggapuwalo tio odelo tamootagia beya meaanto ngotaalio tadiila motota lo Allahu Taa̒ala."

Balantak: Kalu sian porongorionna a bantilina mian iya'a, bantilkon na jama'at. Ka' komburi'na, kalu sia-siannapo porongorionna a bantilina mian na jama'at iya'a, galalmo i ia koi sa'angu' mian men sian minginti'i Alaata'ala kabai se' koi pagawena pajak.”

Bambam: Anna maka' moka pole boo umpehingngii indo solamu, palulakoia' jumaa' indo kaha-kahana. Anna maka' moka duka' umpehingngii jumaa', iya pasusinna' too tuam passima battu haka tau senga' to tä' muissam Puang Allataala.

Kaili Da'a: Ane i'a da'a madota mantarima pantesa ira, kenimo i'a ri ngayo ntodea topomparasaya. Pade ane i'a da'a madota mantarima tesa belo nggari ja'i todea etu, i'a kana rareke komi nasimbayu ewa tau da'a nosinjani ante Alatala bo tau-tau topomperapi balasitee to naja'ana.

Mongondow: Aka sia bo doípa doman mokidongog kon tonggina monia tatua, yo poyaputdon intua komintan kon jama'at, bo anggapdon sia náonda bo intau inta diá nonota'au ko'i Allah andeka náonda bo intau inta móoigum kom pajak."

Aralle: Ampo' ponna ke dabure' umpehingngii yato derua tau ang umposola, ya' palambi'i yato kaha-kahanna tama di alla'na jumaa'. Anna ponna dabure' umpehingngii jumaa', ya' hekengngine' mendahi mesa tau ang dai ungnginsang Puang Alataala bahtu' mesa to ma'kau'-kau' karake.

Napu: Ane bara naunde mampehadingi lolitanda sabi iti, nupahawemi i ope-ope halalumi hampepepoinalai. Ane bara liliu napoinalai kehapiri ope-ope halalu hampopeinalaimi mokambaroa, pogiangaamide, hai niimbami nodo tauna au bara moisa Pue Ala hai au kadake babehiana.

Sangir: Kereu i sie tawe manarimạ u sasasan sire ene ute pěhabarẹ̌kong hal᷊ẹ̌ ene su jamaatẹ̌. Kụ samurine, kereu i sie tawe manarimạ u sasasang jamaatẹ̌ ute koạe i sie al᷊ingkai maghaghělle pajakẹ̌ dingangu al᷊ingkai sěngkatau wẹ̌gam Mawu Ruata."

Taa: Wali ane tau etu bo’onya seja mampodongeka yunu ngkomi etu, panewa to’oka wo’u taungKu to boros to mananya siromu nja’u lipumu. Panewa ane ia bo’onya seja mampodongeka paposia ntaungKu to boros mangkonong salanya etu, ane ewa see to tao-tao komi manga’angga ia sewaju ewa nuika ngkomi resi tau to taa mangaya bara resi tau to pantagi asele to taa nupogalungika ngkomi.

Rote: Metema ana ta nau sipok hataholi sila la nanoli-nafa'dan fa soona, mafa'da dede'ak ndia neu salani kala. Mate'e na metema ana ta nau sipok salani kala nanoli-nafa'dan sila la fa soona, bole tafa'da tae hataholi ndia sama leo hataholi mana susu bea do hataholi fo ta nalelak Manetualai na fa."

Galela: De nakoso ona manga demo gena wamotewa de waqehewa, ma ngale una gena nisingangasu o dodiao ipipiricaya manga dolomu yangoduka. De lo nakoso o dodiao ipipiricaya yangodu lo manga demo gena una wamotewa de waqehewa, bilasu niwisidapano de ka niwiqohaka, ngini niwisieto una ka o nyawa o Gikimoi wipipiricayawa de lo maro o balastengi itotolomu de o nyawa ma dorou ma binukali."

Yali, Angguruk: Iren komo rurukmu holtuk eleg halug wene onoluk inap obog toho palu roho weregma holukag ulug hiyag isahun. Iren komo ruhup ane holtuk eleg halug ap tu Allah wene apeleg ahun siyag ane eneg turuk ahun hag toho wereg puhup.

Tabaru: Nako 'una kowosigisenuwa 'o nyawa go'ona manga demo, niosidemo 'o jamatika. De nako 'o jamati manga demo mita kowosigisenuwa, winidiai 'una ge'ena kaimatero de 'o balasitengi yoga-ga'asoko bolo ma Jo'oungu ma Dutu kawinako-nakowa.

Karo: Tapi adi teman-temanndu e pe la ibegikenna, sehkenlah persoalen e man perpulungen. Adi perpulungen e pe la ibegikenna anggap sajalah ia bali ras kalak perbegu ntah pe kalak si muat cuke.

Simalungun: Tapi anggo seng itangihon age sidea, patugah ma ai bani kuria; anjaha anggo seng itangihon homa kuria ai, hira ma ia parbegu barang sijalo sohei.

Toba: Alai molo so ditangihon nang nasida, paboa ma tu na sahuria i. Molo so ditangihon nang huria i, etong ma ibana songon parbegu jala sijalobeo.

Dairi: Mula bagidi pè oda ma terjalosa sipesèngèt kalak idi, bagahken mo mi kuria. Janah mula oda ma terjalosa sipesèngèt kuria i, ètong mo ia bagè sada kalak siso menandai Tuhan barang bagè sada kalak pertunggu belasting."

Minangkabau: Jikok inyo indak namuah juwo manarimo nasiyaik urang-urang tu, mako baritawukanlah parkaro itu kabake sidang jamaat. Akienyo, jikok inyo indak namuah pulo manarimo nasiyaik sidang jamaat, mako anggaplah inyo tu saroman jo urang tukang mintak pajak, saroman jo urang nan indak ba Tuhan Allah."

Nias: Ba na lõ itema menemene niha andrõ, ba ombakha'õ da'õ ba gotalua mbanua. Ba na lõ nasa itema menemene mbanua, akha hulõ niha si lõ aboto ba dõdõ Lowalangi ia ba ma hulõ zanema beo."

Mentawai: Iageti ké tá ireddet nga-nganda sia néné, segéakénungan nia ka tubudda sapaamian. Oto ké tá leú et irereddet nganturatda sapaamian, iapeité nuaddeaké kam nia kelé sipuukú pajá elé kelé sipuarat sabulungan."

Lampung: Kik ia mak nerima petuah-petuah jelma-jelma udi, keni pandai hal udi jama jemaah. Rik akherni, kik ia mak haga nerima petuah jemaah, anggapdo ia injuk tukang tagih pajak rik sai jelma mak mengenal Allah."

Aceh: Meunyoe gobnyan hana jiteurimong naseuhat ureuëng-ureuëng nyan, tapeugah kheueh hai nyan ubak jeumaáh, anggab kheueh gobnyan sibagoe ureuëng tukang kutéb cukée dan sidroe ureuëng nyang hana jituri ubak Po teu Allah."

Mamasa: Ianna moka pole umperangngii to musolaan, palulakoi kombonganna to mangngorean. Ianna moka umperangngii pepakilalanna kombonganna to mangngorean, papada angga'ia' tuang passima battu tau senga' to tangngummissanan Puang Allata'alla.

Berik: Afa angtane jeiserem jei angtane jes igam afsonaram taterisi jeman jegme jam saripmiyeneye, taterisi jeiserem ga is bilipmini safna Yesus aa jei ne tebanaram jebe. Afa jei taterisi angtane safna Yesus aa jei ne tebanaram jeman mesna jam saripmiyeneye, angtane jeiserem enggammer isa bala, jei Uwa Sanbagiri jam tebayan, ane angtane jeiserem jei angtane kabwaksususerem jes galserem, angtane pajak doini aa jei ne tebabinenewenaram jes galserem."

Manggarai: Émé hia toé séngét iséy, baro sékék hitu oné asé-kaé do. Agu émé hia toé kin séngét reweng data do, lélo kaut hia, cama ného cengata ata toé pecing Mori Keraéngy ko cengata ata tegi belasténg.

Sabu: Ki do dho hammi ma no ne lira'a-litakka ddau do na harre peke ne lai do naanne pa jemaat. Pedakka rahi ki ki do dho wae ma no ta hammi ne lira'a-litakka jemaat, ege we no ta mii heddau mone hammi bhea he, nga mii heddau do dho tade Deo he."

Kupang: Ma kalo dia masi sonde mau dengar sang bosong, na, pi kasi tau sang jamaꞌat. Deng kalo dia ju su sonde mau tarima bae jamaꞌat pung omong, na, anggap dia sama ke orang yang sonde kanál sang Tuhan. Kalo sonde, na, anggap dia jahat sama ke tukang tagi bea dong.

Abun: Wo ye ne yo jammo yetu ge we yo, ge gri yo ne nde yo, men kibot mo yé mwa gwem mo nu ari. Kom mo rut, ete an yo jammo yé mwa mo nu ari ne nde yo, men misyar an, ete men nutbot an do, an tepsu ye gato jam nde Yefun. Sane dom, men nutbot an o do, an tepsu ye gato ben sukibit sato ye gato nai sugum kadit nje wa pemerintah ne."

Meyah: Noba erek ofa onoitij rot mar ongga goga goftuftu rot gu ofa guru, beda iwa ifesij rot ofa efen mar ongga oska insa koma skoita rusnok nomnaga gij Mod Ari. Noba erek ofa onoitij rot mar ongga rusnok Mod Ari ruftuftu gu ofa rot efen mar ongga oska guru, beda iwa ibes ifaga jeska ofa morototuma erek iwa ibes ifaga jeska rusnok ongga rinejginaga rot Allah guru, era erek iwa ebes ifaga jeska rusnok ongga ruhoturu pajak nou raja Kaisar tein ojgomu."

Uma: Ane uma-i dota mpangala' lolita sabi' toera, bua'-imi hi hawe'ea ompi' hampepangalaa'. Ane uma oa' napangalai' nau' hawe'ea ompi' hampepangalaa' mpoparesai'-i, pelele' lau-imi-hana, taponcawa hewa tauna to uma mpo'incai Alata'ala lau-imi, pai' hewa tauna to dada'a kehi-ra.

Yawa: Weramu ponayo po wapa ananyaowe raranivi, weamo nyo raura kakavimbe no anugano Amisye mansamun. Umba ranivara vatano napije ponayo po anugano Amisye awa ananyaowe raranivi, weamo wapo apaya ti no marambe, maisyare muno vatano wanave Amisye aije jewen muno vatano ukakainoanive mansamaisy.


NETBible: If he refuses to listen to them, tell it to the church. If he refuses to listen to the church, treat him like a Gentile or a tax collector.

NASB: "If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector.

HCSB: If he pays no attention to them, tell the church. But if he doesn't pay attention even to the church, let him be like an unbeliever and a tax collector to you.

LEB: And if he refuses to listen to them, tell [it] to the church. But if he refuses to listen to the church also, let him be to you as a Gentile and a tax collector.

NIV: If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector.

ESV: If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector.

NRSV: If the member refuses to listen to them, tell it to the church; and if the offender refuses to listen even to the church, let such a one be to you as a Gentile and a tax collector.

REB: If he refuses to listen to them, report the matter to the congregation; and if he will not listen even to the congregation, then treat him as you would a pagan or a tax-collector.

NKJV: "And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector.

KJV: And if he shall neglect to hear them, tell [it] unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.

AMP: If he pays no attention to them [refusing to listen and obey], tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a pagan and a tax collector.

NLT: If that person still refuses to listen, take your case to the church. If the church decides you are right, but the other person won’t accept it, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector.

GNB: And if he will not listen to them, then tell the whole thing to the church. Finally, if he will not listen to the church, treat him as though he were a pagan or a tax collector.

ERV: If they refuse to listen to them, then tell the church. And if they refuse to listen to the church, treat them as you would treat someone who does not know God or who is a tax collector.

EVD: If that person refuses to listen to them, then tell the church (group of believers). If that person refuses to listen to the church, then treat him like he is a person that does not believe in God. Treat him like he is a tax collector.

BBE: And if he will not give ear to them, let it come to the hearing of the church: and if he will not give ear to the church, let him be to you as a Gentile and a tax-farmer.

MSG: If he still won't listen, tell the church. If he won't listen to the church, you'll have to start over from scratch, confront him with the need for repentance, and offer again God's forgiving love.

Phillips NT: And if he still won't pay any attention, tell the matter to the church. And if he won't even listen to the church then he must be to you just like a paganor a taxcollector!

DEIBLER: If the one who has sinned against you will not listen to them or does not feel sorry that he has sinned against you, tell that to the congregation so that they can rebuke him. If that person will not listen to the congregation or feel sorry that he has sinned against you, exclude him from being a member of your congregation, just like you would exclude pagans, tax collectors, and others who do not believe in God and sin greatly.

GULLAH: Ef dat broda ain gree wid wa de oda broda dem tell um, den ya mus tell de choch wa e done bad ginst ya. An ef dat poson ain gree eben wid wa de choch people tell um, den ya mus treat um like poson wa ain bleebe pon God, an like poson wa geda tax.

CEV: If the follower refuses to listen to them, report the matter to the church. Anyone who refuses to listen to the church must be treated like an unbeliever or a tax collector.

CEVUK: If the follower refuses to listen to them, report the matter to the church. Anyone who refuses to listen to the church must be treated like an unbeliever or a tax collector.

GWV: If he ignores these witnesses, tell it to the community of believers. If he also ignores the community, deal with him as you would a heathen or a tax collector.


NET [draft] ITL: If <1437> he refuses to listen <3878> to them <846>, tell <3004> it to the church <1577>. If <1437> he refuses to listen <3878> to the church <1577>, treat him like <5618> a Gentile <1482> or <2532> a tax collector <5057>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 18 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel