Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 23 : 18 >> 

TB: Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah; tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat.


AYT: Dan, ‘Siapa yang bersumpah demi mazbah, sumpah itu tidak ada artinya. Akan tetapi, siapa yang bersumpah demi persembahan di atas mazbah itu, ia terikat oleh sumpahnya itu.’

TL: Dan lagi katamu: Barangsiapa yang bersumpah demi tempat korban, tiada mengapa; tetapi barangsiapa yang bersumpah demi persembahan yang di atas tempat korban itu, maka tertanggunglah.

MILT: Dan: Siapa saja yang bersumpah demi mezbah, dia tidak apa-apa; tetapi siapa yang bersumpah demi persembahan yang di atas mezbah itu, ia berhutang.

Shellabear 2010: Kamu juga berkata, ‘Siapa bersumpah demi tempat pembakaran kurban, maka sumpahnya itu tidak sah. Tetapi siapa bersumpah demi kurban yang ada di atasnya, maka sumpahnya itu mengikat.’

KS (Revisi Shellabear 2011): Kamu juga berkata, Siapa bersumpah demi tempat pembakaran kurban, maka sumpahnya itu tidak sah. Tetapi siapa bersumpah demi kurban yang ada di atasnya, maka sumpahnya itu mengikat.

Shellabear 2000: Kamu juga berkata, ‘Barangsiapa bersumpah demi Tempat Kurban, maka sumpahnya itu tidak sah. Tetapi barangsiapa bersumpah demi kurban yang ada di atasnya, maka sumpahnya itu mengikat.’

KSZI: Kamu juga mengajar orang begini, &ldquo;Jika seseorang bersumpah demi mazbah, dia tidak terikat pada sumpahnya; tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mazbah, dia terikat pada sumpahnya.&rdquo;

KSKK: bersumpah demi mezbah tidak mengikat, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah mengikat.

WBTC Draft: Kamu juga berkata, 'Jika orang bersumpah demi mezbah, ia tidak terikat pada apa pun, jika orang bersumpah demi sesuatu yang ada di mezbah, ia terikat pada sumpahnya itu.'

VMD: Kamu juga mengatakan, ‘Jika orang bersumpah demi mezbah, ia tidak terikat pada apa pun, jika orang bersumpah demi sesuatu yang ada di mezbah, ia terikat pada sumpahnya itu.’

AMD: Kamu juga berkata, ‘Siapa yang bersumpah demi mezbah, maka sumpahnya itu tidak ada artinya. Tetapi, siapa yang bersumpah demi persembahan yang ada di mezbah, maka ia terikat pada sumpahnya itu.’

TSI: Kalian juga mengajarkan, ‘Kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut mezbah di rumah Allah, dia tidak terikat kepada janjinya. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut persembahan yang ada di atas mezbah, dia terikat kepada janjinya itu.’

BIS: Kalian mengajarkan ini juga, 'Kalau seorang bersumpah demi mezbah, orang itu tidak terikat oleh sumpahnya; tetapi kalau ia bersumpah demi persembahan di atas mezbah itu, ia terikat oleh sumpahnya itu.'

TMV: Kamu juga mengajarkan ini, ‘Jika seseorang bersumpah demi mazbah, orang itu tidak terikat pada sumpahnya, tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mazbah itu, dia terikat pada sumpahnya.’

BSD: Kalian mengajarkan begini juga, ‘Seandainya ada seseorang membuat janji. Lalu untuk janji itu ia bersumpah dengan memakai nama mezbah. Nah, kalau ia memakai nama mezbah dalam sumpahnya, ia tidak dipersalahkan kalau tidak menepati janjinya. Tetapi kalau di dalam sumpahnya itu ia memakai nama persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah itu, ia wajib menepati janjinya.’

FAYH: Dan kalian mengatakan bahwa sumpah 'Demi mezbah' boleh dilanggar, tetapi sumpah 'Demi persembahan yang di atas mezbah' adalah sumpah yang mengikat!

ENDE: Dan lagi: barang siapa bersumpah demi altar, tidak mengapa, tetapi jang bersumpah demi persembahan jang diatas altar, dia berwadjib.

Shellabear 1912: Dan lagi katamu, 'Barang siapa yang bersumpah demi tempat kurban maka satu pun tiada; tetapi barang siapa yang bersumpah demi kurban yang diatasnya itu, maka berhutanglah ia.'

Klinkert 1879: Danlagi katamoe: Djikalau orang bersoempah demi medzbah, ija-itoe tidak mengapa, tetapi djikalau ija bersoempah demi persembahan jang di-atas medzbah itoe, ija-itoe berdosa.

Klinkert 1863: Lagi katamoe: kaloe orang bersoempah demi midsbah, itoe tidak apa-apa; tetapi kaloe orang bersoempah demi persembahan, jang ada di-atas midsbah, dia bersalah.

Melayu Baba: Dan lagi kamu kata, 'Barang-siapa yang bersumpah dmi tmpat korban, t'ada apa; ttapi barang-siapa yang bersumpah dmi korban yang di atas-nya, dia-lah kna tanggong.'

Ambon Draft: Dan: Barang sijapa ang-kat sompahan dengan meds-beh, itu tijada apa-apa; tetapi barang sijapa angkat sompah-an dengan barang persombah-an di medsbeh, ijalah haros pegang betul.

Keasberry 1853: Dan lagi katamu jikalau barang sa'orang yang bursumpah dungan nama tumpat pursumblihan, iya itu tiada mungapa; tutapi jikalau iya bursumpah dungan nama pursumbahan yang diatas tumpat itu, iya itu munjadi dosa.

Keasberry 1866: Dan lagi katamu, Jikalau barang sa’orang yang bŭrsumpah dŭngan nama tŭmpat pŭrsŭmblihan, iya itu tiada mŭngapa; tŭtapi jikalau iya bŭrsumpah dŭngan nama pŭrsŭmbahan yang diatas tŭmpat itu, iya itu mŭnjadi dosa.

Leydekker Draft: Lagi djikalaw barang sijapa sudah bersompah demi medzbehh, 'itu bukan meng`apa: tetapi djikalaw barang sijapa sudah bersompah demi hadijet jang di`atasnja 'itu 'ija berhutang.

AVB: Kamu juga mengajar orang begini, ‘Jika seseorang bersumpah demi mazbah, dia tidak terikat pada sumpahnya; tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mazbah, dia terikat pada sumpahnya.’

Iban: Lalu ku kita, 'Enti orang besumpah atas nama alta, utai nya nadai ngawa, tang enti iya besumpah atas nama pemeri ti ba alta nya, iya kena tanchang sumpah nya.'


TB ITL: Bersumpah <3660> demi <1722> mezbah <2379>, sumpah itu tidak sah <3762>; tetapi <1161> bersumpah <3660> demi <1722> persembahan <1435> yang ada di atasnya <1883>, sumpah itu <846> mengikat <3784>. [<2532> <3739> <302> <1510> <3739> <302>]


Jawa: Apamaneh sing sapa sumpah demi misbyah, iku ora absah, nanging sumpah demi pisungsung kang ana ing misbyah iku kang nancang.

Jawa 2006: Apamanèh sing sapa supata demi misbyah, supatané iku ora absah, nanging sing sapa supata demi pisungsung kang ana ing misbyah, supatané iku katemahan.

Jawa 1994: Kowé uga memulang mengkéné: ‘Sing sapa sumpah demi mesbèh, kuwi ora kecencang déning sumpahé; nanging sing sapa sumpah demi kurban sing ana ing mesbèh mau, kuwi kecencang marang sumpahé.’

Jawa-Suriname: Kowé uga mulang ngéné: ‘Sapa sumpah nyebut altaré Gusti Allah, wong kuwi ora ketyentyang sumpahé. Nanging sapa sumpah nyebut kurban sing nang altar, wong kuwi ketyentyang marang sumpahé.’

Sunda: Jeung ceuk pangajaran aranjeun, ‘Jelema anu sumpah demi altar, henteu kabeungkeut ku sumpahna, tapi anu sumpah demi pangbakti dina altar mah kabeungkeut.’

Sunda Formal: Cek aranjeun: Sumpah nyebut demi mezbah mah, henteu sah; kajaba mun nyebut demi sasajen nu dina mezbah; kakara, eta sumpahna teh, ngabeungkeut.

Madura: Salaenna jareya ba’na ngajarragi reya keya, ‘Mon oreng asompa bit mezba, oreng jareya ta’ wajib neptebbi sompana; tape mon oreng asompa bit tor-ator se badha e attas mezba, oreng jareya kodu neptebbi sompana.’

Bauzi: Labi laha uho vedi nehi dam bake git vahokedam bak. ‘Meit im fet gagu vàmadi esulo modem di labe ame Num Vàmteabu labe am ad oli aam bak tomba laba modesu Ala bake lomna vua vahudamnabu laba vàlu ee gagu vàmadehena fa vazidazemeam làhà Alat ba ame da laba neha, “Om ohu vaha bak zidazeho,” lahame ba gagom vabak. “Gi voom neàte,” ’ lahame uho labi git vi vahokedam damat modem bak. Labi uho laha vedi neo nehi vi vahokeda. ‘Meit im fet gagu vàmadi esulo modem di ame vua vahudamnabu laba esuhu fi ho laba vàlu gagomeam làhà ba ame bak veimdi voom vabiem bak. Gi abobo ab gagu vàhàdeham bak,’ lahame git vahokedam damat modem bak.

Bali: Ragane taler ngurukang: ‘Masumpah tur misi nyambatang tongos aturane, sumpahe ento tusing kanggo. Nanging yen masumpah misi nyambatang aturan ane di duur tongos aturane ento, mara kanggo sumpahne ento.’

Ngaju: Keton majar kea jetoh, 'Amon oloh basumpah tagal mesbeh, oloh te dia leket awi sumpahe te; tapi amon ie basumpah tagal parapah intu hunjun mesbeh te, ie leket awi sumpahe te.'

Sasak: Side pade ẽndah ngajahang maraq niki, 'Lamun dengan besumpah demi mẽje taoq kurban, dengan nike ndẽq tetuntut siq sumpahne; laguq lamun dengan besumpah demi persembahan lẽq atas mẽje taoq kurban nike, make ie gen tetuntut siq sumpahne nike.'

Bugis: Muwappagguruwang towi iyaé, ‘Rékko séddié tau nattanrowangngi mézbaé, iyaro tauwé dé’ natassiyo ri tanrona; iyakiya rékko nattanrowangngi pakkasuwiyang iya engkaé ri yasé’na mezbaéro, tassiyoi ri tanronaro.’

Makasar: Nupangngajarrang tongi angkanaya, ‘Punna assumpa taua na tampa’ pakkoro’bangnganga nipau, tenaja naparallu niu’rangi anjo sumpaya; mingka punna assumpa taua na koro’bang ratea ri tampa’ pakkoro’bangnganga nipau, parallu niu’rangi anjo sumpaya.’

Toraja: Sia mikua: Minda-minda tu umposumpa inan pemala’, tae’ namatumba; apa minda-minda umposumpai tu pemala’ dao inan pemala’, tae’mo nala tilendok.

Duri: Mipangpangngajaran too to susinna tee, 'Ia ke massapahhi to tau mpau ngenan pangkaroban, te'da namatumba. Apa ia ke massapahhi mpau apa dipangkaroban, la napugaukki situru' passapahna.'

Gorontalo: Timongoli olo hepongajariya odiye: Motadiya wolo uhemolanggula tambati poddutuwa kurubani yito, dila mo'otihuto; bo tadiya wolo uhemolanggula kurubani u to tuduliyo, uwito mo'otihuto.

Gorontalo 2006: Timongoli helo ngaajali mao̒ utie olo, 'Wonu ngotaalio motadia domi mesba, tau boito diila meitihuto to tadiaalio; bo wonu tio motadia domi dewo toitaato mesba boito, tio meitihuto wolo tadiaalio boito.'

Balantak: Kuu mimisiso'kon koi kani'imari: Kalu sa'angu' mian basumpa' mangaan mesba, mian kanono' sian paraa mongololoikon sumpa'na. Kasee kalu ia basumpa' mangaan kurbaan na mesba iya'a, ia tio mongololoikon sumpa'na iya'a.

Bambam: Anna si muuapia' liu: ‘Tä'koa' nasäke' tula'mu ke umpa'pindaikoa' ongeam pehumalasam, anggam nasäke'koa' ke umpa'pindai indo bua pemala' yabo ongeam pehumalasam.’

Kaili Da'a: Komi wo'u nompatuduki tau iwe'i: 'Isema-sema nojanji ante nanguli meja mpesomba ri Sapo Mpepue i'a da'a nipo'u pojanjina etu. Tapi ane i'a nojanji ante nanguli pesomba to nipesomba ri bunggu meja mpesomba etu, i'a nipo'u pojanjina etu.'

Mongondow: Mo'ikow moguman, 'Aka mongibot pinodoyon kom meja pototuduan kon sosumbah; yo ibot tatua diá no sah; ta'e aka mongibot bo podoyon kon onu inta pinosumbah yo tua in no'itogot.'

Aralle: Mampakuhu toukoa'ne' ungngoatee: Ponna mesa tau mopinda dai' di Puang Alataala umpake pantunuang penombaang mendahi sa'bi, ya' dai aha suhunna yato popindana lambi' dai maaka ke dai napembabeing. Ampo' ponna mesa tau mopinda umpake penombaang ang aha yaho di pantunuang penombaang mendahi sa'binna, ya' hoa liu yato popindana anna pahallu napembabe si'daing.

Napu: Mepaturo worikau node: ane ara hadua tauna au mosumpa mokabelai meja pointua popenomba au i lalu Souna Pue Ala, bara tetaka hai sumpana iti. Agayana ane mokabelai popenomba au rahuwe i wongko meja iti, batena tetaka hai sumpana iti.

Sangir: I kamene mạněntirong ini lai, 'Kereu sěngkatau mẹ̌salu ual᷊ingu pananěmbaěng, taumata ene tawe naikị su salune; arawe kereu i sie mẹ̌salu ual᷊ingu sasěmba su wowom pananěmbaěnge, i sie naikị kahian sasalune ene.'

Taa: “Wali komi mampotundeka wo’u resi tau, manganto’o, ‘Ane re’e tau to mangika parajanji pei manganto’o, “palampa mpampue semo to mawali matamanasa parajanjingku,” ane ewa see, tau etu nempo taa mangabanang parajanjinya, taa mawei. Pei tau to manganto’o, “pampue to ri wawo mpalampa, etu semo to mawali matamanasa parajanjingku,” ane ewa see, tau etu taa maya taa mangabanang parajanjinya etu.’

Rote: Emi manoli mae leo ia, 'Metema hataholi esa supa-soo ninik mei tutunu-hohotu ka, soona hataholi ndia natapo'i neme supa-soon mai; tehu metema ana supa-soo ninik tutunu hohotuk manai mei tutunu-hohotuk ndia lai na soona, ta natapo'i neme supa-soon ndia mai fa.

Galela: Ngini niadotoli komanena: Nakoso o nyawa kanaga yojaji de o suba yatutupu ma riho ma ronga gena isisasi, ngini nitemo ona magena manga sasi gena yadahewa. Duma nakoso ona isasi de o gaso o haiwani eko o manyanyi kiaka o suba yatutupu ma riho ma qokuka, de ona manga sasi magena ka yadahe.

Yali, Angguruk: Hubu lahaptuk ambeg ino fam tik-tem toho ihi ulug aben uruk halug sali ari pisan tuk teg uruk lahep. Esetuk angge fam tik-tem toho ihi ulug aben uruk halug sali ari pisan tuk fug teg uruk lahep.

Tabaru: Ngini niodotoko koneda mita: 'Nako moi yosasi de 'o su-suba yodu-dutuuku ma ngii, ge'ena ngaro manga sasi koyadiaiwa ma koido'oawa, ma nako yosasi de 'o su-suba gee to 'ena ma ngiioka, ge'ena salingou yadiai.'

Karo: Bage pe nindu, 'Adi lit kalak ersumpah i bas gelar batar-batar ingan ersembah, sumpahna e la esah; tapi adi ersumpah kalak i bas gelar persembahen si lit i datas batar-batar e, sumpahna e esah.'

Simalungun: Ambahni ai ihatahon nasiam do, ʻNa marbija hu anjapanjap seng mahua ai, tapi barang ise na marbija hu galangan na i atasni ai, ai do na hona sibijaon.ʼ

Toba: Angkup ni i didok hamu: Na manolon tu langgatan, ndang marguna; alai na manolon tu pelean na di atas langgatan i, i do na marguna.

Dairi: Ipeddahken kènè dèng ma, 'Mula lot merbulaban mi langgaten, maluah ngo ia ibas bulabanna i nai, tapi mula merbulaban ia mi pèlèen si ni babo langgaten idi, lekket mo ia i bulabanna i.'

Minangkabau: Angku-angku ado pulo ma ajakan nan sarupo iko, 'Jikok ado urang basumpah demi mezbah, mako urang tu indak takabek doh jo sumpahnyo; tapi jikok inyo basumpah demi barang atau pitih nan dipasambahkan di ateh mezbah tu, mako urang tu takabek jo sumpahnyo.'

Nias: Si mane nasa wamahaõmi, 'Na mõi ba hõlu niha ba dõi naha wame'e sumange, lõ aro hõlunia andrõ; ba na mõi ba hõlu ba dõi zumange yaw̃a ba naha zumange andrõ, aro wahõlusania.'

Mentawai: Samba singantruakenenmui leú bagei, kisé, 'Ké musuppa nia ka onin pasibuluat, tá iaapra nia suppania; tápoi ké geti ka onin buluakenennia ka uddut pasibuluat ipusuppa, iapeité iappra nia suppania.'

Lampung: Keti ngajarko inji juga, 'Kik sai jelma besumpah demi mezbah, ulun udi mak teikok ulih sumpahni, kidang kik ia besumpah demi persembahan di atas mezbah ano, ia teikok sumpahni udi.'

Aceh: Gata meurunoe lom lagée nyoe, ‘Meunyoe sidroe ureuëng jimeusumpah deumi miseubah, ureuëng nyan hana teu-ikat lé sumpah jihnyan; teuma meunyoe jihnyan jimeusumpah deumi keureubeuen di ateueh miseubah nyan, ureuëng nyan teu-ikat ngon sumpah jih nyan.’

Mamasa: Anna simukuapaa' lako tau: ‘Tae'koa' naande pindamu ke umpa'pindaikoa' angngenan pemalasan. Sapo ianna umpa'pindaikoa' bua pemala' yao angngenan pemalasan, la naandekoa' pindamu.’

Berik: Aamei gamjon angtane kabwakfer enggam ima towas-towasulmini: 'Afa angtane jei jena mejam bosem jem jam gam gaarstenannaram, Jena Uwa Sanbagirmanaiserem jebe, jei safnant jam eyebiyen. Jengga afa angtane jei jena berna meja sagap aaiserem jem bosem gam gaarstenannaram, jei samfer saf gam eyebili.'

Manggarai: Sumpa le ngasang de compang, sumpa hitu toé woky; maik sumpa le ngasang de takung situt condo bétad, sumpa hitu ata ndeng laingn.

Sabu: Do ajha lema ri mu mina hedhe, 'Kinga dhede hupa heddau taga dhea era tunu-menahu, ddau napoanne adho do akke ri lihupa no do naanne; tapulara we kinga dhe de no lihupa taga bhara tunu-menahu do era pa dhida dhea do naanne, moko do ta akke ke no ri lihupa no do naanne.'

Kupang: Bosong ju ajar sambarang bilang, ‘Kalo orang angka janji pake sumpa deng subu itu meja korban yang ada di Ruma Sambayang Pusat, na, itu orang sonde taꞌika deng dia pung janji tu. Ma kalo dia angka janji pake sumpa deng subu korban yang di atas itu meja, na, baru dia taꞌika deng dia pung janji tu.’

Abun: Nin duno nje o do, 'Ye yo tom suk, ete an syo an syim su do, "Meja gato men grem suk yo wa som Yefun su ne anane," yo, bere nin ki do an yo benbot suk gato an tom ne nde yo, suk yo o nde. Wo an tom suk, ete an syo an syim su do, "Suksom gato ji gwat ma grem mo meja ne wa ji som Yefun su anane," yo, bere nin ki do, an yo benbot suk gato an tom ne nde yo, bere an ku sukye.'

Meyah: Erek koma tein, iwa yuftuftu rot oida erek osnok egens agen rot mar oisouska meja ongga angh gij Mod Allah efesi, tina ofa eneita mar ongga ofa anggen rot gu Allah guru, beda Allah odou onokum rot ofa guru. Tina erek ofa agen rot mar oisouska mar ongga ofa aha esij meja koma nou Allah, noba ofa eneita mar ongga ofa anggen rot insa koma guru, beda Allah odou omokum rot ofa si.

Uma: Metudui' wo'o-koi hewa toi: Ane tauna mosumpa mpokahangai' meja' pontunua pepue' to hi rala Tomi Alata'ala, uma-i tehoo' hante sumpa-na toe. Aga ane mpokahangai'-i pepue' to ratunu hi lolo meja' toe, ni'uli' bate tehoo'-i hante sumpa-na.

Yawa: Maisyare wemai tavon, wapare, ‘Are pirati po urairije inta rapatimu, ranivara po Yavaro Amisye ama tewa orame ama tame veano raokaisy, weamo ama ine meweno rai ti po apa urairije umaso rakanyoandi kai. Yara ranivara po anakotaro rameseo no tewa orame umawe rai ama tame veano raokaisy, weamo apa ana po raurairive umaso mamo mbambunin dave weti vemo po rakanyoandi jinya.’


NETBible: And, ‘Whoever swears by the altar is bound by nothing. But if anyone swears by the gift on it he is bound by the oath.’

NASB: "And, ‘Whoever swears by the altar, that is nothing, but whoever swears by the offering on it, he is obligated.’

HCSB: Also, 'Whoever takes an oath by the altar, it means nothing. But whoever takes an oath by the gift that is on it is bound by his oath.'

LEB: And, ‘Whoever swears by the altar, it is nothing! But whoever swears by the gift [that is] on it is bound [by his oath].’

NIV: You also say, ‘If anyone swears by the altar, it means nothing; but if anyone swears by the gift on it, he is bound by his oath.’

ESV: And you say, 'If anyone swears by the altar, it is nothing, but if anyone swears by the gift that is on the altar, he is bound by his oath.'

NRSV: And you say, ‘Whoever swears by the altar is bound by nothing, but whoever swears by the gift that is on the altar is bound by the oath.’

REB: Or you say, ‘If someone swears by the altar, that is nothing; but if he swears by the offering that lies on the altar, he is bound by his oath.’

NKJV: "And, ‘Whoever swears by the altar, it is nothing; but whoever swears by the gift that is on it, he is obliged to perform it .’

KJV: And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.

AMP: You say too, Whoever swears by the altar is not duty bound; but whoever swears by the offering on the altar, his oath is binding.

NLT: And you say that to take an oath ‘by the altar’ can be broken, but to swear ‘by the gifts on the altar’ is binding!

GNB: You also teach, ‘If someone swears by the altar, he isn't bound by his vow; but if he swears by the gift on the altar, he is bound.’

ERV: “And you say, ‘If anyone uses the altar to make a promise, that means nothing. But anyone who uses the gift on the altar to make a promise must keep that promise.’

EVD: And you say, ‘If any person uses the altar to make a promise, that means nothing. But if any person uses the gift on the altar to make a promise, then he must keep his promise.’

BBE: And, Whoever takes an oath by the altar, it is nothing; but whoever takes an oath by the offering which is on it, he is responsible.

MSG: And what about this piece of trivia: 'If you shake hands on a promise, that's nothing; but if you raise your hand that God is your witness, that's serious'?

Phillips NT: And you say, 'If anyone swears by the altar it doesn't matter, but if he swears by the gift placed on the altar he is bound by his oath.'

DEIBLER: Also you say, ‘In the case of those who promise to do something and then ask the altar to affirm what they have promised, it means nothing if they do not do what they have promised. But if they ask the gift that they have put on the altar to support what they have promised, they must do what they promised.’

GULLAH: An oona da laan people say too, ‘Ef poson mek a wow an sweah ta de alta een God House, e ain haffa do wa e say e gwine do. Bot ef e mek a wow an sweah ta de gif dey pon de alta, dat poson haffa do wa e say e gwine do.’

CEV: You also teach that it doesn't matter if a person swears by the altar. But you say that it does matter if someone swears by the gift on the altar.

CEVUK: You also teach that it doesn't matter if a person swears by the altar. But you say that it does matter if someone swears by the gift on the altar.

GWV: Again you say, ‘To swear an oath by the altar doesn’t mean a thing. But to swear an oath by the gift on the altar means a person must keep his oath.’


NET [draft] ITL: And <2532>, ‘Whoever <3739> <302> swears <3660> by <1722> the altar <2379> is bound by nothing <3762>. But <1161> if anyone <302> swears <3660> by <1722> the gift <1435> on <1883> it <846> he is bound <3784> by the oath.’


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 23 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel