Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 6 : 4 >> 

TB: Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.


AYT: Karena itu, kita dikubur bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian-Nya; supaya sama seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati melalui kemuliaan Bapa, kita juga boleh hidup dalam kehidupan yang baru.

TL: Demikianlah kita dikuburkan serta-Nya oleh baptisan itu ke dalam maut, supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, sedemikian itu juga kita ini pun dapat berjalan di dalam suatu hidup yang baharu.

MILT: Sebab itu, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara yang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup.

Shellabear 2010: Melalui permandian dalam kematian-Nya itu, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Al Masih sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Sang Bapa, demikian juga kita dapat hidup di dalam kehidupan yang baru.

KS (Revisi Shellabear 2011): Melalui permandian dalam kematian-Nya itu, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Al Masih sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Sang Bapa, demikian juga kita dapat hidup di dalam kehidupan yang baru.

Shellabear 2000: Melalui permandian dalam kematian-Nya itu, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Al Masih sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Sang Bapa, demikian juga kita dapat hidup di dalam kehidupan yang baru.

KSZI: Melalui pengimadan itu, kita dikuburkan dengan al-Masih dan ikut mati bersama-Nya. Demikian juga, sebagaimana al-Masih dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru.

KSKK: Tetapi oleh pembaptisan dalam kematian-Nya, kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus, dan seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita mulai menjalani hidup yang baru.

WBTC Draft: Jadi, pada waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dan mati bersama-sama dengan Dia. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus supaya kita bisa dibangkitkan dan hidup dengan hidup yang baru. Hal itu terjadi seperti Kristus yang dibangkitkan dari kematian-Nya oleh kuasa Bapa yang luar biasa.

VMD: Jadi, pada waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama Kristus dan mati bersama Dia. Kita dikuburkan bersama Kristus supaya kita bisa dibangkitkan dan hidup dengan hidup yang baru. Hal itu terjadi seperti Kristus yang dibangkitkan dari kematian-Nya oleh kuasa Bapa yang luar biasa.

AMD: Ya, kita sebenarnya sudah dikubur bersama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian-Nya. Supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati melalui kemuliaan Bapa, kita juga boleh hidup dalam hidup yang baru.

TSI: Maksud saya, baptisan itu melambangkan bahwa kita sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Dan ketika Allah memakai kuasa-Nya yang mulia untuk menghidupkan Yesus kembali, kita juga ikut dihidupkan ke dalam suatu kehidupan yang baru.

BIS: Dengan baptisan itu, kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitu pun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru.

TMV: Dengan baptisan itu, kita dikubur dengan Kristus dan ikut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, kita pun dapat mengamalkan hidup yang baru.

BSD: Jadi, dengan baptisan itu kita seolah-olah dikubur bersama Kristus dan mati bersama Dia. Kristus mati, tetapi Ia juga sudah dihidupkan kembali dari kematian oleh Bapa kita yang di surga. Bapa menghidupkan Kristus dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Dan karena Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian oleh Bapa kita, kita pun akan hidup dengan cara baru yang berbeda dengan cara yang dahulu.

FAYH: Pada waktu Ia mati, tabiat Saudara yang lama, yang cenderung kepada dosa, dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan, dan ketika Allah Bapa menghidupkan-Nya lagi dengan kekuasaan-Nya yang mulia, Saudara dapat menikmati hidup-Nya yang baru dan yang menakjubkan itu.

ENDE: Dan dengan ditenggelamkan kedalam kematianNja kita telah turut dikuburkan sertaNja, supaja seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan BapaNja, demikian kitapun mendjalani hidup jang serba baru.

Shellabear 1912: Sebab itu oleh baptis kedalam kematiannya itu maka kita dikuburkan sertanya: supaya sebagaimana al-Masih sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita ini pun dapat berlaku dalam hidup yang baru.

Klinkert 1879: Sebab itoe kita telah ditanam sertanja olih baptisan dalam kamatian, soepaja saperti Almasih dibangoenkan dari antara orang mati olih kamoeliaan Bapa, demikian hendaklah kita pon berdjalan-djalan dalam kabeharoean hidoep.

Klinkert 1863: {Kol 2:12} Maka sebab itoe kita soedah ditanemken bersama-sama dengan Toehan dari permandian dalem kamatian, sopaja saperti Kristoes {Rom 8:11; Fil 3:10,11} dibangoenken dari kamatian bagi kamoeliaan Bapa, maka bagitoe djoega patoet kita berdjalan dengan {Efe 4:23; Kol 3:10; Ibr 12:1; 1Pe 2:2} kalakoean jang baroe.

Melayu Baba: Sbab itu kita sudah di-tanamkan sama-sama dia oleh baptisan k-dalam kmatian: spaya sama sperti Almaseh sudah di-bangkitkan deri antara orang mati oleh kmulia'an Bapa, bgitu juga kita ini pun boleh bawa diri dalam bharu punya hidop.

Ambon Draft: Bagitupawn kami sudah tertanam scrtanja, awleh per-mandian, kapada kasama; an mawtnja, sopaja, seperti CHRISTOS sudah debangkit-kan deri antara awrang-aw-rang mati, awleh kamulija; an Bapa, bagitu lagi kami ini berdjalan-djalan menurut sa-watu kahidopan baharu.

Keasberry 1853: Maka subab itulah kita tulah ditanamkan bursama sama dungan dia ulih baptisan kapada kamatian: kurna sapurti Almasih itu dibangkitkan deripada kamatiannya ulih kamulian Bapa itu, maka dumkian juga kita pun patutlah mulakukan deri dalam kahidopan yang bahru.

Keasberry 1866: Maka sŭbab itulah kita tŭlah ditanamkan bŭrsama sama dŭngan dia ulih baptisan kapada kŭmatian: kŭrna spŭrti Almasih itu dibangkitkan deri pada kŭmatiannya ulih kŭmuliaan Ayah itu, maka dŭmkian juga kita pun patutlah mŭlakukan diri dalam kahidopan yang bahru.

Leydekker Draft: Kamij kalakh sudah tertanam sertanja 'awleh permandijan kapada kasama`an mawt, sopaja seperti 'Elmesehh sudah debangkitkan deri 'antara 'awrang mati 2, 'awleh karana kamulija`an Bapa, bagitu lagi kamij berdjalan menurut kabaharuwan kahidopan.

AVB: Melalui baptisan itu, kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersama-Nya. Demikian juga, sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru.

Iban: Nya alai, kitai udah dikuburka sama enggau Iya laban kitai udah dibaptisa ke dalam pemati Iya, ngambika baka Kristus ke diangkatka ari pemati ulih mulia Apai, baka nya mega kitai deka idup dalam pengidup ti baru.


TB ITL: Dengan demikian <3767> kita telah dikuburkan <4916> bersama-sama dengan Dia <846> oleh <1223> baptisan <908> dalam <1519> kematian <2288>, supaya <2443>, sama seperti <5618> Kristus <5547> telah dibangkitkan <1453> dari antara <1537> orang mati <3498> oleh <1223> kemuliaan <1391> Bapa <3962>, demikian <3779> juga <2532> kita <2249> akan <4043> <0> hidup dalam <1722> hidup <2222> <0> <4043> yang baru <2538>.


Jawa: Dadi kita wus padha ndherek kakubur kalawan Panjenengane, sarana baptis ing pati mau, supaya padha kayadene Sang Kristus wus kawungokake saka ing antarane wong mati dening kamulyaning Sang Rama, mangkono uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar.

Jawa 2006: Dadi, kita wus padha ndhèrèk kakubur kalawan Panjenengané, sarana baptising pati mau, supaya padha kayadéné Kristus wus kawungokaké saka ing antarané wong mati déning kamulyaning Sang Rama, mangkono uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar.

Jawa 1994: Srana baptisan mau kita dikubur bebarengan karo Sang Kristus ana ing sédané, supaya kaya déné Sang Kristus diwungokaké saka ing séda déning kamulyaning pangwasané Sang Rama, kaya mengkono uga kita padha kaparingan urip sing anyar.

Jawa-Suriname: Dadiné kaya enggoné Gusti Allah Bapaké awaké déwé nangèké Kristus sangka pati nganggo pangwasané sing gedé, supaya bisa urip menèh, mengkono uga awaké déwé pada nampa urip anyar, urip sing manut kekarepané Gusti Allah sak kabèhé.

Sunda: Jadi ku eta baptisan teh urang geus dikubur jeung Anjeunna, milu maot jeung Anjeunna, supaya sakumaha Kristus geus digugahkeun ku kakawasaan Rama anu mulya, urang oge bisa nyorang hirup anu anyar.

Sunda Formal: Ku lantaran geus dibaptis, urang teh geus milu paeh sarta dimakamkeun bareng jeung Anjeunna; malar bisa asup ka alam hirup anu anyar, sakumaha Al Masih oge ku kawasa Rama geus dihirupkeun deui ti nu maraot.

Madura: Kalaban baptisan ganeka, sampeyan sareng kaula sadaja ekoburragi sareng Almasih ban noro’ mate sareng Salerana, sopaja akadi Almasih se epaodhi’ pole dhari sedana kalaban kobasana Rama se molja, sapaneka jugan sampeyan sareng kaula sadaja bisa ajalane odhi’ se anyar.

Bauzi: Labi meit im vuu valo baptislehe di lam Yesus Kristus eloi baumsum bakti ulohona vouholo meit im vuu valo baptislehe bak. Im gi Aho eloi baumsum bakti ulohona modehena ozomoho bak. Abo koei ba idiamdem vabiem bakti uloholi im ahu adat faina meedam bak iba ootedamna lam iho ba uledi meedam vabak. Labi laha im Ai Ala abo feà Alat modem labe Am feànat Yesus Am eloho bak labet modi fa ahedi usaha bak lamti ulohona iho fa veimdi gàhàdi ab meedamam bak.

Bali: Duaning punika malantaran lelukatane punika, iraga sareng-sareng kapendem ngiring Ida sajeroning sedan Idane, mangdane sakadi Ida Sang Kristus katangiang saking pantaran anake padem antuk kawisesan sane luih saking Ida Sang Aji, iraga taler prasida muponin urip sane anyar.

Ngaju: Hapan pampandoi te, itah ingubur hayak dengan Kristus tuntang omba matei haya-hayak Dengae, mangat sama kilau Kristus imbelom bara pampatei awi kuasan Bapa je tinduh-barasih, kalote kea itah tau mahoroi ije pambelom je taheta.

Sasak: Siq baptisan ite tekubur bareng kance Almasih dait milu ninggal bareng Ie, adẽqne pade maraq Almasih teidupang lẽman ninggal-Ne siq kemuliean Bapa saq mulie, maraq nike ẽndah ite gen idup dalem idup saq baru.

Bugis: Nasaba acemméngngéro, rikuburu’ki silaong Kristus sibawa maccowéki maté silaong Aléna, kuwammengngi napékkugi Kristus ripatuwo polé ri amaténgngé nasaba akuwasanna Ambo’ iya malebbié, makkuwatoniro weddikki joppaiwi séuwa atuwong iya mabarué.

Makasar: Iaminjo nije’netta a’jari pammatei angkanaya sikamateang maki’ Isa Almasi, siagang nipasitarawang maki’ siagang KalenNa; sollanna, antekamma batena attallasa’ poleang ammotere’ Isa Almasi lanri koasa mala’biri’Na Allata’ala Manggea, kamma tomminjo akkullei nigappa katallassang berua.

Toraja: Iamoto mangkamoki’ dipasilamun tete dio pa’dioran tama kamatean, kumua anna tumba tu Kristus mangkamo dipamalimbangun dio mai to’ to mate tete dio kamala’biranNa Ambe’, susi dukamoto tu kita la unnolai katuoan ba’ru.

Duri: (6:3)

Gorontalo: Wolo uodito, loli lilihu boyito ito ma yilate wawu ma yilobungiyo pe'epe'enta woli Isa, alihu odelo ti Isa ma muli tilumumulayi wolo kawasa lo Allahuta'ala ti Papa, odito olo ito ma tumumulo wolo tutumula bohu.

Gorontalo 2006: Wolo polihu boito, ito yilobungio woli Almasi, wau lodudua̒ yilate pee̒-pee̒enta wo-Lio, alihu debo odelo ti Almasi pilopo tumulai lonto opopate tokawasa li Paapa talailaio̒, odito olo ito mowali tumumulo todelomo tutumulo u bohu.

Balantak: Na pansaranian iya'a, kita nitanommo tii Kristus, ka' nolapusmo tii Ia, kada' koi i Kristus nolapus ka' ia potuo'i Alaata'ala tia kuasa-Na men balaki', mbaka' koiya'a uga' i kita potuo'ion kada' sida tumuo' men u'uru.

Bambam: Indo ditedo'kia', mala diua matekia' duka' anna dilamum sola Kristus anna mala umba susi Kristus napatibangom kuasa kamatandeanna Puang Allataala dio mai alla'na to mate, susingkia' too duka' mala tubo bakahu.

Kaili Da'a: Tempo kita nidiu ewa kita namate bo nitana nosanggani-nggani ante I'a. Etu najadi ala tempo Kristus nipakatuwu bali nggari kamatena ante kuasa Umana to nabetena, kita wo'u mamala matuwu ante pokainggu to nabou.

Mongondow: Wakutu ing kita binaptis, kita iḷobongdon takin i Kristus bo minatoidon noyotakin-Nya, simbaí naí doman ki Kristus inta aim biniag nongkon kinopatoian-Nya takin kamulia'an i Amaí, yo natua doman ing kita mokoaílami doman kong kobiagan mobagu.

Aralle: Naonge ditero'ingkea', mala dioate matemingkea' anna dilamungngingkea' sibaha Kristus anna malai tatahimbo katuhoang bakahu sibaha pengkero bakahu, sinnoa Kristus ang napatuho sumule kakuasaanna Puang Alataala Ambena di hoi' mai di alla'na to mate.

Napu: I karariunta iti, ikita nodoke tauna au mate hai ratawu hihimbela hai Kerisitu bona nodo Kerisitu rapatuwo hule hangko i kapate anti kuasana Pue Ala Umanta, nodo wori molambike katuwo au wou hai mobabehike apa au manoto i peitaNa.

Sangir: Dingangu pananahani ene, i kitẹ e nilẹ̌bing dingang i Kristus dingangu sěngkakapate ringange, tadeạu kereapạewen i Kristus nipẹ̌bangung bọu papate ual᷊ingu kawasang Amang kụ mawantugẹ̌, kerene lai i kitẹ makaral᷊eng su pẹ̌bawiahẹ̌ buhu e.

Taa: Wali tempo kita rabaptis mawali samba’a pei i Kerisitu ri raya ngkapateNya etu, tempo etu kita seja nato’o i mPue Allah rapongkeli sindara-ndara pei i Kerisitu. Wali ojo karoonya i Kerisitu rapongkeli yau Ia rawangu muni saba yako kuasa i mPue Allah to bae kojo. Wali see naka kita takurang mampolengkoka lengko ngkatuwu to bou.

Rote: No oe salanik ndia de, latoi ita to Kristus fo daenga ita mate sama-sama to Kristus, fo ela no Amak fo mandela-masa'ak ndia koasa na, fo Ana tao naso'da falik Kristus neme mamate na mai, de ita boeo hapu so'da beu ka.

Galela: So ma orasi ngone inaosi, de komagena maro ngone dede Una pomatekesikosone sidago lo inapoosuka. La ma ngale ngone o dorou pomaha-maha kawa, de maro ma Kristus de ma Baba Awi kuasa ilalamo so o sone ma rabano wisioho kali, komagena lo o ngeko qamomuane ma rabaka pooho.

Yali, Angguruk: Kristus war atfagma kinangma salfag hag toho nit ikma pilap neneptuson ariyen At min war atukukmu kinangma sebe roho sal neneptusa. Ikni Allah ine reg lit werehon inowen Amloho Kristus ap war atuk ambehen Olukap tibahon hag toho nir oho At men nonoluk atukukmu ap keron hag toho welamuhuk.

Tabaru: De 'o go-gosiki ge'ena, ngone matero kapomasidosongenokau de ma Kristus de 'inasidobo'osukokau de de 'una. La 'isoka kokia naga ma Kristus wosongenuku de wisiwangokau de nanga Dea 'awi kuasa gee ma batingi koi'iwa, koge'enali mita ngone 'idadi pamake 'o 'ahu ma sungi.

Karo: I bas kita iperidiken e, nggo kap kita mate dingen ikuburken ras Kristus, gelah bagi Kristus ipekeke i bas si mate nari i bas kemulian Bapa, bage me pe kita nggeluh i bas kegeluhen si mbaru.

Simalungun: Jadi na dob rap tartanom do hita rap pakon-Si marhitei pandidion in, ase songon Kristus Jesus, na dob pinapuho humbani na matei marhitei hasangapon ni Bapa-Ni, sonai homa hita mardalan ibagas goluh na baru.

Toba: Antong, naung tartanom do hita rap dohot Ibana marhitehite pandidion i tubagasan hamatean, asa marparange hita di bagasan ngolu na imbaru, songon Kristus naung hehe sian angka naung mate hinorhon ni hasangapon ni Amana.

Dairi: Merkitè peridiin i sienggo ikubur ngo kita rebbak dekket Kristus mi kemmatèen, asa codi bagè Kristus sienggo ipegelluh kuasa Dèbata ipas kemmatèen nai, bagidi ma mo kita ipegelluh janah mernggelluh rembaru.

Minangkabau: Jo sacaro kito dipamandikan tu, ba arati kito lah dikubuakan samo-samo jo Isa Almasih, kito lah sato pulo mati samo-samo jo Baliau, supayo, bakcando Isa Almasih di iduikkan baliak sasudah mati, jo kuwaso Bapak nan mulie, baitu pulolah andaknyo kito manjalani suatu iduik nan baru.

Nias: Ba wamayagõ idanõ andrõ teko'o ita awõ Keriso ba si fao ita khõ-Nia ba wa'amate, ena'õ hulõ si mane wa'ate'orifi Keriso andrõ moroi ba wa'amate bõrõ wa'abõlõ Nama solakhõmi, si manõ gõi ita tasõndra wa'auri si bohou.

Mentawai: Ka pasiraukat, rateiaké sita sambat Kristus, samba amateian sita sambat nia, bulé kelé kipa atusuruaké nia ka sia Kristus ka simamatei kalulut geget Ukkui sipulubeunan, kisedda leú te sita ka sita taenungi kam puriririmanua sibau.

Lampung: Jama baptisan ano, ram dikubor jama Almasih rik nutuk mati jejama Ia, in injuk repa Almasih dihurikko jak kematian ulih kuasa Bapa sai mulia, injuk reno pun ram dapok ngejalani hurik sai ampai.

Aceh: Ngon teupumanö nyan, tanyoe teupeukubu meusajan ngon Almaseh dan meusajan maté ngon Gobnyan, mangat jeuet lagée toh Almaseh ka geupeu udeb nibak maté ngon kuasa Bapak nyang mulia, meunan kheueh tanyoe hase tarasa udeb nyang barô.

Mamasa: Ummolai pantedokan, sirapangki' mate anna dilamun sola Kristus anta malara ullolongan katuoan bakaru, susi Kristus napatuo sule Puang Allata'alla ummolai kuasanna dio mai alla'na to mate.

Berik: Ga enggam, angtane nei jam nes galap ne baptistababilirim, baptisana jeiserem jeme nei ga Kristusfar seyafter ga jem negama tere, ane nes gane tatarbaabunurum Kristusfar. Nei gam neya eyebilirim jega nei ga nesa gwena ibirmi. Aaiserem Kristusminip aa gam etamwelaram jes galserem, Uwa Sanbagiri Jei aa galap irtestenantam terewer, baabeta unggwandusa Jemnaiserem jeme.

Manggarai: Ali cebong le waé serani hitu ité poli boak agu mata cama-cama agu Hia, nenggitu kolé ité ngancéng mosé oné mosé weru. Cama ného hi Kristus poli pandé to’o kolé oné mai ata mata le angos de Mori Keraéng Ema.

Sabu: Ri lua pejhiu do naanne ke di nga Kristus jhe made hela'u nga No, mijhi mina mii Kristus ne pemure bhale wari ngati dhara made mada, ri lua higa nga kuaha Ama do mone dhida nga kelodo ne, mina harre lema ke di ne nara ta narro nga lake ne hahhi muri mada do wowiu.

Kupang: Waktu Kristus mati, dong kubur sang Dia. Ais waktu kotong dapa sarani, itu sama ke kotong ju mati kasi tenga idop yang lama, ais dong kubur sang kotong. Naa, Allah Bapa pake Dia pung kuasa yang hebat, ko kasi idop kambali sang Kristus dari Dia pung mati. Allah Bapa ju suka kotong tarima Dia pung kuasa tu, ko idop kambali jadi orang baru.

Abun: Sane ye ras men mo syur bi sukjimnut do, men si Kristus kwop sino re. Ben sato men kwop kadit sukibit gato men ben ne. Orete ben sato ye bi men mo makwe si Yesus Kristus sino dom re. Ye bi men mo makwe subere tepsu men bi Ai bi suktinggi gato sye wai ne sun Yesus Kristus kadit sukkwop, sane dom, bere Yefun Allah waii sun men. Ben sato men syesyar kadit syur tepsu yetu gato be, men kem mo bur ré, men ben men bi suk-i ne ndo, tara kadit nyim neya o re.

Meyah: Jefeda gij mona ongga mimif mita baptis insa koma beda koma erek mimif manggos fob, noba rusnok risah mimif gij moksu morototuma erek rusnok rinsah Yesus gij moksu tein sis fob. Mimif mita mar insa koma jeskaseda murocunc gu rusnok enjgineg rot oida mimif mita mar rot mifmin riteij ah ongga efeinah fob. Koma morototuma erek Yesus Kristus ongga esma eiteij ongga efeinah gij mona ongga efen meka Allah ofra Ofa jeska anggos oisouska efen owesa efek ongga eteb doska.

Uma: Hi karaniu'-ta toe, ma'ala ta'uli', kita'-mi to mate pai' ratana hangkaa–ngkania hante Kristus, bona hewa Kristus rapotuwu' nculii' ngkai kamatea hante baraka' Alata'ala to Tuama, wae wo'o-hawo kita' mporata katuwua' to bo'u hante po'ingku to bo'u.

Yawa: Tugae, arono wansaugasya kuvuni mana rai, omamo maisyare wangkakai Kristus atavon muno wansantuna atavon no aipapo rai. Weti maisyare Kristus kovakato no wene rai weye wama Injayo Amisye po apa vambunino ntiti raugaje Ai, maisyare wemaisy wangkovo wanyimbe weye Po kovo wanyine raugaje wansanuga rai.


NETBible: Therefore we have been buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too may live a new life.

NASB: Therefore we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.

HCSB: Therefore we were buried with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too may walk in a new way of life.

LEB: Therefore we have been buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so also we may live _a new way of life_ .

NIV: We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.

ESV: We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life.

NRSV: Therefore we have been buried with him by baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.

REB: By that baptism into his death we were buried with him, in order that, as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so also we might set out on a new life.

NKJV: Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.

KJV: Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.

AMP: We were buried therefore with Him by the baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glorious [power] of the Father, so we too might [habitually] live {and} behave in newness of life.

NLT: For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives.

GNB: By our baptism, then, we were buried with him and shared his death, in order that, just as Christ was raised from death by the glorious power of the Father, so also we might live a new life.

ERV: So when we were baptized, we were buried with Christ and took part in his death. And just as Christ was raised from death by the wonderful power of the Father, so we can now live a new life.

EVD: So when we were baptized, we were buried with Christ and shared his death. We were buried with Christ so that we could {be raised up and} live a new life. This happened the same as Christ was raised from death by the wonderful power of the Father.

BBE: We have been placed with him among the dead through baptism into death: so that as Christ came again from the dead by the glory of the Father, we, in the same way, might be living in new life.

MSG: When we are lowered into the water, it is like the burial of Jesus; when we are raised up out of the water, it is like the resurrection of Jesus.

Phillips NT: We were dead and buried with him in baptism, so that just as he was raised from the dead by that splendid revelation of the Father's power so we too might rise to life on a new plane altogether.

DEIBLER: So, when we were baptized {someone baptized us}, it was as though we were buried with Christ. We were baptized in order to indicate that we would not let our sinful desires make us do what they want us to do, just like people cannot make a corpse do what they want it to do [MET]. We were baptized to signify that we would continually conduct our lives in a new way, just like Christ was caused to live again in a new way by the great power of God his Father.

GULLAH: So den, wen dey bactize we, we been dead wid Christ Jedus. An dey bury we wid um, so dat jes like we Fada been nyuse e great powa fa mek Christ Jedus lib gin, same way so e nyuse e powa so dat we, too, kin lib a nyew way ob life.

CEV: When we were baptized, we died and were buried with Christ. We were baptized, so that we would live a new life, as Christ was raised to life by the glory of God the Father.

CEVUK: When we were baptized, we died and were buried with Christ. We were baptized, so that we would live a new life, as Christ was raised to life by the glory of God the Father.

GWV: When we were baptized into his death, we were placed into the tomb with him. As Christ was brought back from death to life by the glorious power of the Father, so we, too, should live a new kind of life.


NET [draft] ITL: Therefore <3767> we have been buried <4916> with him <846> through <1223> baptism <908> into <1519> death <2288>, in order that <2443> just as <5618> Christ <5547> was raised <1453> from <1537> the dead <3498> through <1223> the glory <1391> of the Father <3962>, so <3779> we <2249> too <2532> may live <4043> a new <2538> life <2222>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 6 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel