Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 1 : 17 >> 

TB: Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: "Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir,


AYT: Ketika aku melihat Dia, aku jatuh di kaki-Nya seperti orang mati. Namun, Ia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku dan berkata, “Jangan takut; Akulah Yang Awal dan Yang Akhir,

TL: Tatkala aku nampak Dia, maka rebahlah aku pada kaki-Nya seperti orang mati. Maka diletakkan-Nya tangan kanan-Nya ke atasku sambil berkata, "Jangan takut, Aku inilah yang awal dan yang akhir,

MILT: Dan ketika aku melihat-Nya, aku jatuh pada kaki-Nya seperti orang mati. Dan Dia meletakkan tangan kanan-Nya atasku seraya berkata kepadaku, "Jangan takut! Akulah Yang Pertama dan Yang Terakhir,

Shellabear 2010: Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya seperti orang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku serta berkata, "Jangan takut! Akulah yang pertama dan yang terakhir.

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya seperti orang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku serta berkata, "Jangan takut! Akulah yang pertama dan yang terakhir.

Shellabear 2000: Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya seperti orang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku serta berkata, “Jangan takut! Akulah yang pertama dan yang terakhir.

KSZI: Apabila aku melihat-Nya, rebahlah aku di kaki-Nya seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku lalu berfirman, &lsquo;Janganlah takut! Akulah yang pertama dan yang terakhir.

KSKK: Ketika melihat Dia, aku tersungkur di hadapan kaki-Nya seperti aku telah mati, tetapi Ia menyentuh aku dengan tangan kanan-Nya dan berkata, "Jangan takut. Akulah ini, Yang Pertama dan Yang Terakhir."

WBTC Draft: Ketika aku melihat-Nya, aku terjatuh di depan kaki-Nya seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanan-Nya atasku dan berkata, "Jangan takut. Aku adalah Yang Awal, Yang Akhir,

VMD: Ketika aku melihat-Nya, aku terjatuh di depan kaki-Nya seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanan-Nya atasku dan berkata, “Jangan takut. Aku adalah Yang Awal, Yang Akhir,

AMD: Ketika aku melihat Dia, aku tersungkur di depan kaki-Nya seperti orang mati. Dia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku dan berkata, “Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir.

TSI: Ketika melihat Dia, saya langsung tersungkur di hadapan-Nya dan merasa seluruh kekuatan saya hilang, seperti mati mendadak. Lalu tangan kanan-Nya menyentuh saya dan Dia berkata, “Jangan takut! Akulah Yang Pertama dan Yang Terakhir, sebab Aku selalu ada. Aku sudah ada sebelum penciptaan dan akan terus ada sekalipun semuanya hilang lenyap.

BIS: Ketika saya melihat-Nya, saya tersungkur di depan-Nya seperti orang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya pada saya lalu berkata, "Jangan takut! Akulah yang pertama dan yang terakhir.

TMV: Ketika aku melihat-Nya, aku meniarapkan diri di hadapan-Nya seperti orang mati. Dia meletakkan tangan kanan-Nya padaku lalu berfirman, "Janganlah takut! Akulah yang awal dan yang penghujung.

BSD: Ketika saya melihat-Nya, saya tersungkur di depan-Nya seperti orang mati. Tetapi, Ia meletakkan tangan kanan-Nya pada saya dan berkata, “Jangan takut! Akulah yang pertama dan yang terakhir.

FAYH: Ketika saya melihat Dia, saya tersungkur pada kaki-Nya seperti orang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya ke atas saya, lalu berkata, "Janganlah takut, walaupun Aku Yang Pertama dan Yang Terakhir dan Yang Hidup, yang telah mati, tetapi kemudian bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Aku memiliki kunci neraka dan maut.

ENDE: Ketika aku melihat Dia, akupun sudjud seperti mati rasanja didepan kakinja. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannja atas aku seraja bersabda: "Djangan takut". Akulah Dia, Jang Awal dan Jang Achir,

Shellabear 1912: Apabila aku melihat akan dia, maka rebahlah aku pada kakinya seperti orang mati. Maka dihantarkannya tangan kanannya keatasku, serta berkata, "Jangan takut; maka akulah yang terdahulu, dan yang terkemudian,

Klinkert 1879: Demi terlihatlah akoe akan Dia, maka rebahlah akoe tersoengkoer pada kakinja saperti mati. Maka didjamahnja akoe dengan tangan kanannja, sabdanja kapadakoe: Djanganlah takoet; bahwa Akoe ini alawal wa alachir,

Klinkert 1863: Maka kapan akoe melihat sama Dia, akoe djatoh tersoengkoer dikakinja saperti mati; maka Dia menoempangken tangan kanannja padakoe, katanja sama akoe: Djangan takoet: {Yes 41:4; Yes 44:6; 48:12} Akoe ini jang permoelaan dan kasoedahan;

Melayu Baba: Dan bila tengok dia, sahya jatoh di kaki-nya sperti satu orang mati. Dan dia taroh tangan kanan-nya atas sahya, dan kata, "Jangan takot; sahya-lah yang mula-mula, dan yang kmdian skali, dan yang hidop itu;

Ambon Draft: Dan serta b/eta dapat lihat Dija, b/eta sudah djatoh bertijarap pada kaki-kakinja, sama satu awrang mati; ma-ka tarohlah Ija tangannja ka-nan atas aku, dan katalah: Djangan takot! Aku ini ada jang pertama dan jang ter-komedijen,

Keasberry 1853: Dumi turlihatlah ulihku akan dia, maka jatohlah aku tursungkur dikakinya sapurti mati. Maka dibubuhnyalah tangan kanannya kaatasku, katanya padaku, Janganlah takut: Bahwa aku inilah yang purmulaan dan kasudahan:

Keasberry 1866: Dŭmi tŭrlihatlah ulihku akan dia, maka jatohlah aku tŭrsungkor dikakinya spŭrti mati, maka dibubohnyalah tangan kanannya ka’atasku, katanya padaku, Janganlah takot, bahwa aku inilah yang pŭrmulaan dan kasudahan.

Leydekker Draft: 'Adapawn tatkala kulihat dija, maka djatohlah bejta terdjurumis saperij 'awrang mati dihadapan kaki 2 nja: maka 'ija pawn bubohlah tangannja kanan ka`atasku, sambil baferman kapadaku; djanganlah 'angkaw takot: 'aku 'ini 'ada jang pertama dan jang komedijen.

AVB: Apabila aku melihat-Nya, rebahlah aku di kaki-Nya seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku lalu berfirman, “Janganlah takut! Akulah Yang Pertama dan Yang Terakhir.

Iban: Lebuh aku meda Iya, aku rebah di kaki Iya baka ke mati. Tang Iya ngengkahka jari kanan Iya ba aku, lalu bejaku, "Anang takut! Aku tu Pun enggau Pengujung,


TB ITL: Ketika <3753> aku melihat <1492> Dia <846>, tersungkurlah aku <4098> di depan <4314> kaki-Nya <4228> <846> sama seperti <5613> orang yang mati <3498>; tetapi <2532> Ia meletakkan <5087> tangan kanan-Nya <1188> <846> di atasku <1909> <1691>, lalu berkata <3004>: "Jangan <3361> takut <5399>! Aku <1473> adalah <1510> Yang Awal <4413> dan <2532> Yang Akhir <2078>, [<2532>]


Jawa: Nalika weruh Panjenengane, aku tumuli ambruk ana ing ngarsaning sampeyane kaya wong mati; nanging aku banjur ditumpangi astane kang tengen, banjur ngandika, “Aja wedi! Ingsun iki Kang Wiwitan lan Kang Wekasan,

Jawa 2006: Nalika aku weruh Panjenengané, aku nuli sujud ana ing ngarsaning sampéyané kaya wong mati; nanging aku banjur ditumpangi astané kang tengen, sarta dingandikani, "Aja wedi! Ingsun iki Kang Wiwitan lan Kang Wekasan,

Jawa 1994: Nalika weruh Panjenengané mau aku nuli krungkep presasat wong mati. Nanging aku banjur ditumpangi astané tengen lan dingandikani: "Aja wedi! Aku iki sing ngasta pangwasané Kang Wiwitan lan Kang Pungkasan.

Jawa-Suriname: Kadung aku weruh wongé mau, aku terus tiba kaya wong mati nang ngarepé. Nanging wongé numpangké tangané tengen ing aku karo ngomong: “Aja wedi! Aku Wiwitané lan Penutupé.

Sunda: Bruk kaula ngarumpuyuk kana sampeana-Na, ngalumbuk kawas nu paeh. Anjeunna nyabak ka kaula ku panangan tengen bari ngalahir, "Ulah sieun! Ieu Kami, Nu Awal jeung Nu Panutup.

Sunda Formal: Bruk, simkuring ngalumpuruk lebah sampeana-Na, kapupul bayu. Gap, panangana-Na nyabak ka simkuring sarta ngadawuh: “Ulah sieun.

Madura: E bakto kaula nengale Salerana, kaula tajarungngep e ajunanna akadi oreng mate. Nangeng Salerana nompangngagi astana se kangan ka kaula, laju adhabu, "Ella, ja’ tako’. Sengko’ reya se dha’-adha’ ban se dhi-budhi.

Bauzi: Labi eho ame feà bak lam aame modeha ame Da labe aho avaesdam laba em gi bolou damat elom bakti ulohona Am naba modesdam bak laba ab biteham. Labi modeha ame Da labe Am anekehà ahi tot labe eba nom odosu ab gagoham. “Om a iedemule! Eho mozo. Em abo Em Ai Alat amu na ahebu meedaha vab di iube Amti ahili na ahamte alimeat faasi meedahada Em am bak. Labi laha ame na zi lam vuusdume novai vaitolo modemda Em am bak.

Bali: Rikala tiang ngantenang Ida, tiang jeg bah makakeb ring ajeng cokor Idane, tan bina sakadi anak padem. Ida raris ngusud tiang antuk tangan Idane sane tengen tur kadulurin pangandika sapuniki: “Edaja takut! Ulun ene ane panyumu muah ane panyuud.

Ngaju: Katika aku manampayah Ie, aku balongkang mahingkep intu taharep Ie sama kilau oloh matei. Tapi Ie mingkes lenge gantaun Aie intu aku palus hamauh, "Ela mikeh! Aku toh ije tamparae tuntang kahapuse.

Sasak: Waktu tiang serioq Ie, tiang nyungkur lẽq arepan-Ne maraq dengan matẽ. Laguq Ie noloq gading-Ne saq kanan lẽq atas tiang beterus bemanik, "Ndaq takut! Tiang saq penembẽq dait saq penutuq.

Bugis: Wettukku mitai Aléna, mabuwanna ri yolo-Na pada-pada tau maté. Iyakiya napalénne’i lima ataun-Na ri iyya nainappa makkeda, "Aja’ mumétau! Iyya’na iya pammulangngé sibawa iya paccappurengngé.

Makasar: Ri wattunna kucini’, su’ju’ma’ naung ri dallekanNa sangkamma tau matea. Mingka Napadongko’mi lima kananNa ri kalengku nampa Nakana mae ri nakke, "Teako mallakki! INakkemi uru-urua siagang iNakkemi kala’busanga.

Toraja: Iatongku tiromi, songkamo’ rokko to’ lentekNa susito mate. Naremme’mo’ lima kananNa, nama’kada Nakua: Da mumataku’. Akumo tu pamulanna sia ma’katampakanna,

Duri: Tirokonna' jio olo-Na susi tomate dikita, apa natoena' lima kanan-Na namangkada kumua, "Danggi' mumalaja'! Aku'mo pamulanna sola cappa'na.

Gorontalo: Tou wau lo'onto mota o-Liyo, wau lebanti to talu lo oa-Tiyo odelo ta ma yilate. Bo Tiyo lopodutu mayi lo olu'u-Liyo olowala to lunggongu'u wawu loloiya odiye, ”Dila pohe! Wau botiya ta bohuliyo wawu ta pulitiyo.

Gorontalo 2006: Tou̒ watia loo̒onto mao̒ o-Lio, watia leidambao̒ totalu-Lio debo odelo tailate. Bo Tio lopodutu mai uluu̒-Lio olowala olaatia tulusi lotahuda, "Diila mao̒ oohe! Wau̒lo tabohulio wau tapulitio.

Balantak: Tempo i yaku' nimiile' i Ia, yaku' liuliu nintisumpul beebeel sarat-Na somo roko-rokot koi mian lapus. Kasee i Ia nengepetkon lima-Na uanan na wakangku kasi norobu tae-Na, “Alia layaon! Yaku'mo a Men Tumbena ka' Men Kokomburi'anna.

Bambam: Kuitanna ia too songka siahamä' tappa lumbä susi to mate dio olona. Iya nahaka'mä' lima kananna anna ma'kadai naua: “Daa ummahea', anu' Kaom too indee Uhuna anna la Katampasanna ingganna-ingganna sia.

Kaili Da'a: Tempo aku nanggita I'a kaliu-liu aku nadungga ntuobo ri ngayona ewa tomate. Tapi I'a nombadika pale ngganana ri koroku pade nanguli, "Ne'e iko maeka. Aku e'imo pamulana bo kaopuna.

Mongondow: Naonda aku'oi noko'ontong ko'i-Nia, aku'oi no'itungkud kon tayowon-Nya naonda bo intau minatoi. Ta'e lima-Nya koḷanan noyapu ko'inakoí bo poḷat noguman ko'inakoí, "Dika mo'ondok! Aku'oi na'a ing ki Inta Totok Muna-munamai bo ki Inta Pangabisan.

Aralle: Tahpana kuita, ya' tilumbäng siamä' di olona salamang to mate. Ampo' tahpa nasahpaä' teyye kuananna anna ma'karai naoatee, "Daummahea', Kodi'mito indee Ang Handang Uhuna anna Ang Handang Katämpä'.

Napu: KakuitaNa, liliuna madungka tepalumba i bitiNa, nodona tauna au mate. Hangko inditi, Ia moona taye koanaNa i watangku hai Nauliangaana: "Ineeko langa. Ikomi ide au pepongkana hai au kahopoana.

Sangir: Ené iạ nakasilọ e si Sie, kutẹu iạ kawe nělinsumagẹ̌ su těngon'E kere taumata nate. Ené i Sie nanělideng liman'E koaneng si siạ e kụ nẹ̌bera, "Abe katakụ! Kai Iạ e panẹ̌takenge ringangu pangěnsueěnge.

Taa: Wali tempo aku mangkita Ia, aku mapuka yau ewa tau mate ri wawo ntana ri tango nbitiNya. Pei tempo etu Ia mamposaka paleNya tondo ngkana ri wawongku, panewa manganto’o, “Ne’e meka. Aku semo to uyunya pasi to purinya.

Rote: Lelek au itan boema, au bala u mata na nono'kabai hataholi manamate ka. Tehu Ana fua lima kona na neu au lain boema nae, "Boso bii! Au nde makasososak ma mate'ek.

Galela: (1:16)

Yali, Angguruk: Ari regma itano yet harikikteg nebe napelu ruruk lit hololong toho At uyug alma itano ap warehon hag toho ying atikik. Ying atikikmu Inggik pikiron an nubam emberisireg, "Hakol fug, An atam welatik iyahon, fobik oho wereg lit

Tabaru: Gedagee towimake de tosubaku 'awi bionoka sigado 'ai biono dau 'o tonaoka 'itigiku, de kotomaitiruwa matero ka 'o nyawa yosongenukou. Ma 'awi giama ma giniraka woidatamiku de kawongosekau, "'Uwa nimodongo! Ngoiou ne'ena ma Jou ka ma guruenosi sigado ma do-dogumika.

Karo: Asum kuidah Ia, nerunuk aku i lebe-lebe NaheNa bali ras kalak mate. Jenari ItamakenNa TanNa si kemuhen ku babongku, janah nina, "Ula mbiar! Aku kap si perlebena dingen si pendungina.

Simalungun: Sanggah huidah Ia, tompas ma ahu songon na matei i lobei ni nahei-Ni. Jadi itampeihon ma tangan siamun-Ni hu bangku, nini ma, “Ulang mabiar! Ahu do Na Parlobei pakon Na Parpudi,

Toba: Disi huida Ibana, tinggang do ahu tujolo ni totna, songon naung mate; gabe diampehon Ibana ma tanganna siamun tu ahu, huhut ma didok: Unang ho mabiar, ai Ahu do Parjolo jala Parpudi!

Dairi: Kuidah kessa Ia, tangkep mo aku i lebbè nèhèNa bagè sienggo matè; nai Iampèken mo tanganna kamuhun taba aku, ninganna idokken, "Ulang kono mbiar! Aku ngo merkuasa i mulana nai soh mi puncana.

Minangkabau: Kutiko ambo maliyek Baliau, ambo tasungkua di adok-an-Nyo bakcando urang mati. Tapi Baliau malatakkan tangan suwok-Nyo ka badan ambo, sambia bakato, "Jan takuik! Ambolah nan partamu, Ambolah nan tarakir.

Nias: Me u'ila Ia, alau ndra'o fõna-Nia si mane si no mate. Ba hiza, Itufa ndra'o tanga-Nia kambõlõ, ba humede Ia, "Bõi ata'ufi! Ya'o zi Fõfõna ba Safuria.

Mentawai: Oto kelé akuitsó nia, purappokkungan ka matania, bulat kéan lé simamatei, aku. Tápoi lepá rapeakénangan kabeinia sikattoet ka tubukku, iageti kuanangan ka matakku, "Buí numalotó! Aku té néné panandaatnia samba leú et kalepakatnia.

Lampung: Waktu nyak ngeliak-Ni, nyak sujud di hadap-Ni injuk jelma mati. Kidang Ia ngepikko culuk kanan-Ni jama nyak raduni cawa, "Dang rabai! Nyakdo sai mula-mula rik paling akher.

Aceh: Watée ulôn kukalon Gobnyan, laju reubah teudugom dikeue Gobnyan lagée ureuëng maté. Teuma Gobnyan laju geukeubah jaroe uneuen Geuh ateueh ulôn sira geupeugah, "Bék takot! Ulôn kheueh nyang awai dan nyang akhé.

Mamasa: Inde angku ka'da'mie, songka siamo' tappa lumbang susi to mate dio tingngayona. Sapo' naparumbuina' lima kananna anna ma'kada nakua: “Dau marea'! Kaomo to digente' Bunga'na anna Katampakanna.

Berik: Ai jeiserem jame ai agalap domolaram, ai ga ai jena Jem tarnabe, angtane tere gamserem. Jengga Jemna tafna taasfolawer ga aa tosontena am sagabe, ga aa gutena, "Ipsam ernerem! Aiba Nabal danalaiserem, ane Umwefaiserem.

Manggarai: Du poli itan Hia laku, sujuk aku wa wa’iN, cama ného ata matak. Maik Hia témba limé wanangN lobo aku, agu mai taéN, “Néka rantang! Aku dé ata Du Wangkan agu Du Cemoln.

Sabu: Ta ngadde No ri ya, ta peheguru-anni ke ya pa hedhapa No mii ddau do made he. Tapulara ta takke ke ri No ne ruai kedhanga No pa ya, jhe lii, "Bhole meda'u! Ya ke ne do petari nga nga do pedakka ne.

Kupang: Waktu beta dapa lia itu Orang, ju beta jato memang sama ke orang samaput, di muka Dia pung kaki. Ma Dia sonto sang beta deng Dia pung tangan kanan, ais Dia omong bilang, “Ana, é! Jang taku! Te samua-samua asal dari Beta, mulai dari partama sampe abis.

Abun: Ji sokme An sa, ji bare ji nggwa mo An gwem tepsu ji kwop re. Orete An ak An syim ge mo ji, ete An ki do, "Nan nyu nde! Ji anato ut suk kadit ketke ete jom suk mwa ne sane sor kom mo pe gato or mó.

Meyah: Nou ongga didif dik rot mar insa koma nomnaga fob, beda didif disiri gu Ofa odou ojgomu, erek osnok egens ongga agos fogora esiri jah gu mebi ojgomu. Beda Ofa aha efen etma ognosk esij didif noba agot oida, "Bua binemeesa rot guru. Jeska Didif bera ongga erek sismeni noba erek ongga omoisa rot mar nomnaga tein.

Uma: Wae kakuhilo-na, kamodungka-kumi tetumpopo' hi nyanyoa-na, hewa tauna to mate-ama. Ngkai ree, nadampa pale ka'ana-na hi woto-ku, pai' na'uli'-ka: "Neo' me'eka'. Aku'-mi to lomo'-na pai' to ka'omea-na.

Yawa: Arono syo aen taije, sya vukane ranteteraje no Amune rai, risyamo syamebe ramu, yara rinamaisyare vatano kakai. Weramu anem ngkove rauseo ntamijo inai Po raura pare, “Vemo njani nora! Risyirati manasyin dave, muno maran dave Risyi no akato.


NETBible: When I saw him I fell down at his feet as though I were dead, but he placed his right hand on me and said: “Do not be afraid! I am the first and the last,

NASB: When I saw Him, I fell at His feet like a dead man. And He placed His right hand on me, saying, "Do not be afraid; I am the first and the last,

HCSB: When I saw Him, I fell at His feet like a dead man. He laid His right hand on me, and said, "Don't be afraid! I am the First and the Last,

LEB: And when I saw him, I fell at his feet like a dead person, and he placed his right hand on me, saying, "Do not be afraid! I am the first and the last,

NIV: When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said: "Do not be afraid. I am the First and the Last.

ESV: When I saw him, I fell at his feet as though dead. But he laid his right hand on me, saying, "Fear not, I am the first and the last,

NRSV: When I saw him, I fell at his feet as though dead. But he placed his right hand on me, saying, "Do not be afraid; I am the first and the last,

REB: When I saw him, I fell at his feet as though I were dead. But he laid his right hand on me and said, “Do not be afraid. I am the first and the last,

NKJV: And when I saw Him, I fell at His feet as dead. But He laid His right hand on me, saying to me, "Do not be afraid; I am the First and the Last.

KJV: And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:

AMP: When I saw Him, I fell at His feet as if dead. But He laid His right hand on me and said, Do not be afraid! I am the First and the Last,

NLT: When I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me and said, "Don’t be afraid! I am the First and the Last.

GNB: When I saw him, I fell down at his feet like a dead man. He placed his right hand on me and said, “Don't be afraid! I am the first and the last.

ERV: When I saw him, I fell down at his feet like a dead man. He put his right hand on me and said, “Don’t be afraid! I am the First and the Last.

EVD: When I saw him, I fell down at his feet like a dead man. He put his right hand on me and said, “Don’t be afraid! I am the First and the Last.

BBE: And when I saw him, I went down on my face at his feet as one dead. And he put his right hand on me, saying, Have no fear; I am the first and the last and the Living one;

MSG: I saw this and fainted dead at his feet. His right hand pulled me upright, his voice reassured me: "Don't fear: I am First, I am Last,

Phillips NT: When my eyes took in this sight I fell at his feet like a dead man. And then he placed his right hand upon me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last,

DEIBLER: When I saw him, I fell down at his feet and was unable to move or speak [SIM], as though I were dead. But he put his right hand on me and said to me, “Stop being afraid! I am the one who begins all things and the one who causes all things to end.

GULLAH: Wen A shim, A faddown flat at e foot like poson wa done dead. E pit e right han pon me an an tell me say, “Mus dohn fraid! A de Fus an de Las.

CEV: When I saw him, I fell at his feet like a dead person. But he put his right hand on me and said: Don't be afraid! I am the first, the last,

CEVUK: When I saw him, I fell at his feet like a dead person. But he put his right hand on me and said: Don't be afraid! I am the first, the last,

GWV: When I saw him, I fell down at his feet like a dead man. Then he laid his right hand on me and said, "Don’t be afraid! I am the first and the last,


NET [draft] ITL: When <3753> I saw <1492> him <846> I fell down <4098> at <4314> his <846> feet <4228> as though <5613> I were dead <3498>, but <2532> he placed <5087> his <846> right hand <1188> on <1909> me <1691> and said <3004>: “Do <5399> not <3361> be afraid <5399>! I <1473> am <1510> the first <4413> and <2532> the last <2078>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Wahyu 1 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel