Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 25 : 34 >> 

AYT: Kemudian Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya, ‘Marilah, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, warisilah Kerajaan yang disediakan untukmu dari permulaan dunia.


TB: Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.

TL: Kemudian Raja itu pun kelak bertitahlah kepada mereka itu yang di sebelah kanan-Nya: Marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, memiliki warisan, yaitu kerajaan yang disediakan bagimu daripada awal kejadian alam.

MILT: Kemudian Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia.

Shellabear 2010: Setelah itu Sang Raja akan bersabda kepada mereka yang ada di sebelah kanan-Nya, ‘Marilah, hai kamu yang mendapat berkah dari Bapa-Ku. Terimalah warisanmu, yaitu kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah itu Sang Raja akan bersabda kepada mereka yang ada di sebelah kanan-Nya, Marilah, hai kamu yang mendapat berkah dari Bapa-Ku. Terimalah warisanmu, yaitu kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.

Shellabear 2000: Setelah itu Sang Raja akan bersabda kepada mereka yang ada di sebelah kanan-Nya, ‘Marilah, hai kamu yang mendapat berkah dari Bapa-Ku. Terimalah warisanmu, yaitu kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.

KSZI: &lsquo;Kemudian Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya, &ldquo;Marilah, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku! Warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak dunia dicipta.

KSKK: Kemudian Raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sisi kanan-Nya, "Marilah, hai kamu yang terberkati oleh Bapa-Ku! Milikilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia.

WBTC Draft: "Raja akan berkata kepada yang di sebelah kanan-Nya, 'Datanglah kemari kamu yang sudah diberkati oleh Bapa-Ku. Warisan Kerajaan sudah disiapkan buat kamu sejak dunia diciptakan.

VMD: Raja akan berkata kepada orang baik yang di sebelah kanan-Nya, ‘Datanglah kemari kamu yang sudah diberkati oleh Bapa-Ku. Warisan Kerajaan sudah disiapkan buat kamu sejak dunia diciptakan.

AMD: Kemudian, Sang Raja akan berkata kepada orang orang-benar yang berada di sebelah kanan-Nya, ‘Marilah, Bapa-Ku memiliki berkat yang besar untukmu. Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya, sekarang menjadi milikmu. Kerajaan itu sudah disiapkan untukmu sejak dunia diciptakan.

TSI: “Sebagai Raja yang mengadili, Aku akan berkata kepada mereka yang berada di sebelah kanan-Ku, ‘Marilah, kalian yang sudah diberkati oleh Bapa-Ku! Terimalah bagian di dalam kerajaan-Ku yang sudah disiapkan bagi kalian sejak dunia diciptakan.

BIS: Kemudian Raja itu akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanan-Nya, 'Marilah kalian yang diberkati oleh Bapa-Ku. Masuklah ke dalam Kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia.

TMV: Kemudian Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya, ‘Hai kamu yang diberkati Bapa-Ku! Marilah dan nikmatilah Pemerintahan Allah yang telah disediakan oleh Allah untuk kamu sejak dunia ini diciptakan-Nya.

BSD: Lalu Raja itu berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan-Nya, ‘Kalian sudah diberkati oleh Bapa-Ku. Sejak dunia ini diciptakan, Ia sudah merencanakan untuk menjadikan kalian umat-Nya. Jadi, sekarang, marilah dan nikmatilah berkat-berkat-Nya sebab kalian sudah menjadi umat-Nya!

FAYH: "Kemudian Aku, Raja itu, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Ku, 'Marilah, hai kalian yang diberkati Bapa-Ku, masuklah ke dalam Kerajaan yang sudah disediakan bagi kalian sejak dunia diciptakan.

ENDE: Kemudian Radja itupun akan bersabda kepada orang-orang disebelah kananNja: Marilah kamu jang terberkati oleh BapaKu; milikilah keradjaan jang telah tersedia bagimu sedjak djadinja dunia.

Shellabear 1912: Kemudian Raja itu akan berkata kepada orang yang disebelah kanannya, 'Marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapaku, terimalah pusakamu, yaitu kerajaan yang disediakan bagimu dari pada permulaan dunia:

Klinkert 1879: Pada masa itoe baginda akan bertitah kapada segala orang jang pada kanannja itoe: Marilah kamoe, hai orang jang diberkati olih Ajahkoe, terimalah olihmoe poesaka karadjaan, jang disadiakan bagaimoe daripada permoelaan doenia;

Klinkert 1863: Kapan itoe lantas Radja nanti berkata sama orang jang ada dikanannja: Marilah kamoe, jang diberkati Bapakoe, terimalah poesaka karadjaan, {Mat 20:28; Mar 10:40} jang soedah disediaken bagimoe dari pengalesan doenia.

Melayu Baba: Kmdian Raja nanti kata sama orang yang sblah kanan-nya, 'Mari-lah kamu yang di-berkatkan oleh Bapa sahya, trima-lah psaka, ia'itu kraja'an yang sudah di-sdiakan kerna kamu deri-pada asal dunia:

Ambon Draft: Bagitupawn Radja itu akan bilang pada jang ada di kanannja; Marilah kamu! jang deberkati awleh Bapaku, berpusaka; ilah kamu karadja-an itu, jang desadijakan bagi kamu deri pada permula; an dunja.

Keasberry 1853: Tutkala itu, maka raja akan burkata pada orang yang dikanannya itu, Marilah kamu, hie orang yang diburkati ulih Bapaku, trimalah ulihmu pusaka krajaan yang tulah disudiakan bagiemu deripada purmulaan jadi dunia:

Keasberry 1866: Tŭtkala itu maka raja akan bŭrkata pada orang yang dikanannya itu, Marilah kamu, hie orang yang dibŭrkati ulih Ayahku, trimalah ulihmu pusaka krajaan yang tŭlah disŭdiakan bagiemu deripada pŭrmulaan jadi dunia.

Leydekker Draft: Tatkala 'itu Radja 'akan bersabda kapada 'awrang jang pada kanannja 'itu: marilah, hej 'awrang mubarak bapaku, berpusakalah karadja`an 'itu, jang sudah terlangkap bagi kamu deri pada 'asas dunja.

AVB: Kemudian Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya, ‘Marilah, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku! Warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak dunia dicipta.

Iban: Udah nya Raja deka bejaku ngagai orang ke muak ari kanan Iya, 'Datai kitu, kita ke udah diberekatka Apai Aku, awakka kita bempu Perintah ti udah disedia ke kita kenyau ari penumbuh dunya,


TB ITL: Dan Raja <935> itu akan berkata <2046> kepada mereka yang di <1537> sebelah kanan-Nya <1188> <846>: Mari <1205>, hai kamu yang diberkati <2127> oleh Bapa-Ku <3962> <3450>, terimalah <2816> Kerajaan <932> yang telah disediakan <2090> bagimu <5213> sejak <575> dunia <2889> dijadikan <2602>. [<5119>]


Jawa: Tumuli Sang Nata bakal ngandika marang kang ana tengene: Heh, para kang binerkahan dening RamaningSun, mara, padha tampanana warisan Kraton, kang wis kacawisake marang sira wiwit dumadining jagad.

Jawa 2006: Tumuli Sang Nata bakal ngandika marang kang ana tengené: Hé, para kang binerkahan déning Ramaningsun, mara, padha tampanana warisan Kraton, kang wus kacawisaké marang sira wiwit dumadining jagat.

Jawa 1994: Tumuli Sang Prabu bakal ngandika marang wong-wong sing ana ing tengené: ‘Mara, kowé sing padha binerkahan déning Rama-Ku. Kowé bakal padha ngrasakaké kanikmataning Kratoné Allah, sing wis kacawisaké wiwit dumadiné jagad.

Jawa-Suriname: Ratuné terus bakal ngomong marang wong-wong sing nang tengené: ‘Bapakku wis mberkahi kowé. Pada mbrénéa. Kowé bakal ngrasakké berkahé Kratoné Gusti Allah sing wis dityawiské kanggo kowé wiwit lairé jagat.

Sunda: Raja bakal ngalahir kieu ka nu di tengeneuna-Na, ‘Ka darieu aranjeun, anu diberkahan ku Rama Kami. Geura arasup ka Karajaan anu geus disadiakeun pikeun aranjeun, ti barang dunya gumelar.

Sunda Formal: Sang Raja lajeng ngandika ka nu aya di tengeneuna-Na, ‘Salam ka aranjeun, anu ginuluran rahmat ti Kangjeng Rama! Tarima ganjaranana, karajaan keur aranjeun anu disadiakeunana ti barang dunya gumelar.

Madura: Rato jareya pas bakal adhabuwa ka reng-oreng se badha e kanganna, ‘Mara ba’na kabbi se eberkadi Tang Rama. Mara maso’ ka dhalem Karaja’an se la esadhiya’agi kaangguy ba’na molae parmola’anna dunnya.

Bauzi: Labi Eho Boehàdatebo nibe Eho dam Em anekehà ahi totbaho niba oumaheda zi niba nehi gagom bak. ‘Um abo neàte. Eho dam vuusu im vahokedam bak niba nasi oedale. Em Aiat Aho uba faobekesi neà bak ozome meedalo modemna zi uba etei ab modelo modemam bak. Abo Em Ai Alati ahili aham di iube na ahebu alimeat meedaha vab di iube iho im behàsut fet ozome ahumdi esuhuna ziat modem bak. Nasi oedume um naedamalele.

Bali: Ditu Sang Nata lakar mawecana teken anake ane di tengen Idane kene: ‘Maija! Ih anak ane kamertanin baan Ajin Tiange. Tur rasayangja kawiryan pamrentahan ane suba kasediaang buat ragane uli dugas pangawit gumine ene kaadakang.

Ngaju: Limbah te Raja te kareh hamauh dengan kare oloh je hila gantaun Ayue, 'Kantoh keton je imberkat awi Bapa-Ku. Tame akan huang Karajaan je inatap akan keton bara tamparan kalunen.

Sasak: Beterus Raje nike gen bebase lẽq dengan-dengan saq lẽq sedi kanan-Ne, 'Side pade saq teberkahin siq Bapa Tiang, silaq tame ojok Kerajaan saq sampun tesiepang umaq side lẽman dunie tecipteang.

Bugis: Nainappa makkeda matu iyaro Arungngé lao risining tauwé ri seddé ataun-Na, ‘Laono mai iko iya nabarakkakiyé Ambo’-Ku. Uttama’no ri laleng akkarungeng iya napassadiyangengngékko mappammulai pammulanna linoé.

Makasar: Nampa laNakana anjo Karaenga mae ri anjo tau niaka ri sa’ri kananNa, ‘Mae ngaseng mako kau tu nibarakkakia ri ManggeKu. Antama’ mako ri Tampa’ le’baka nipasadiang memangko ri uru nia’na linoa.

Toraja: Namane ma’kada tu Datu lako tu to dio rampe kananNa kumua: Maimokomi, e kamu tu Naparongko’na Ambe’Ku, ammi pomana’i tu mana’, iamotu kadatuan diparandanangkomi tempon dio mai dikombongna tu lino.

Duri: Mangkai joo kukuamo lako tojio sa'de kanan-Ku' kumua, 'Malemo kamu' mai sininna to tonabarakka'i Ambe'-Ku' Puang Allataala. Mentamamo kamu' kaparentan-Ku' to nang dipasadiamo sipamulanna lino.

Gorontalo: Walao Manusiya ta ma lowali Olongiya boyito ma moloiya mao ode tawu-tawuwala ta to olowala-Liyo odiye, ’Dulolo timongoli ta ma bilarakatiya lo Allahuta'ala ti Papa-U, tolimowalo bahagiyangi limongoli to delomo Yiladiya u ma tilatapu mayi lo Allahuta'ala lonto awwali lo duniya boti pilopowali-Liyo.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ ti Olongia boito mamo tahuda ode tau-tauwala to ambahu olowala-Lio, 'Duloolo timongoli tabilaa-katia li Paapa-U̒. Tuwotolo mai ode delomo Yiladia u piloheetu olemu tumulalo mai tobohulo dunia.

Balantak: Kasi Tomundo' iya'a morobu na mian men paraas uanan-Na taena, ‘Mai i kuu men barakaationna Tamang-Ku. Pinsoop na batomundo'an men nitoropotimo bo ko'omuu na tempopo ninsidakonan dunia.

Bambam: Anna la ma'kadaä' to disa'bu' Tomahaja lako indo to dio tandai kanangku kuua: 'Maikoa' inggannakoa' to puha natamba' Ambeku anna mendadikoa' umma'na illaam kapahentaanna indo inna puha dipatokaangkoa' handu' dipadadinna inde lino.

Kaili Da'a: Pade Aku kana manguli ka ira ri sabingga ngganaku iwe'i: 'Kamaimo komi to nigane Umaku. Pesuamo riara Poparentaku! Naria peto'o ri se'i to nipakasadia ka komi nggari lamba pamulana.

Mongondow: Bo Raja tatua moguman ko'i monia inta kon dotá ing koḷanan-Nya, 'Igai, i mo'ikow inta binarakatan i Amá-Ku, tu'otdon kong karaja'an inta aindon sinadia ko'i monimu ko wakutupa in dunia na'a bagupa inaidan.

Aralle: Pihsananna Kodi' inde Tomaraya la kupa'karai yato tau ang di hao di tando kuanangku kuoaintee, 'Maimokoa', ingkämmu ang nabehe Ambeku Puang Alataala. Pentamamokoa' anna ungngala tahakoa' yaling inde di katomarayaang ang inang napasadiaingkoa' mengkalao pampahandu'anna lino dipapia.

Napu: Hai Iko Datu, Kuuliangaahe au i tanda koanaNgku: 'Maimokau au nawati UmaNgku! Mesuamokau i lalu poparentaKu. Paidaami Kupasilolongaa amimokau i pewalia dunia hangkoya.

Sangir: Mase ratu e sarung měhengetang si sire su sěmbẹ̌kane koaneng, 'Pěmpẹ̌damahịe i kamene apang nial᷊amateng i Amang-Ku. Pěmpẹ̌suẹ̌ e su ral᷊ungu kararatuang kụ seng nịdariahi si kamene rokeng su pěmamahěta dunia e.

Taa: “Yako etu Aku, i Makole, damanganto’oka tau to re’e ri sambalingKu tondo ngkana, Aku damanganto’o, ‘Maimo. Komi semo tau to Makolemu i Pue Allah. Wali mai apa danawaika mPa’angKu rasi. Apa rasi to rawaika resi komi etu, rasi etu rapasigenaka yami komi yako ri temponya lino si’i rapapowali, pasi maya raporapaka ewa panta to nawaika mpa’a resi ananya.

Rote: Basa ndia soona, Manek ndia nafa'da basa hataholi manai boboa kona na nae, 'Mai leon emi fo Au Amang ba'e-pala kala lemin! Masok leo nusak fo nanasadiak soaneu emi, ndek daebafa ka da'di makasososa na.

Galela: De ma kolano Ngohi gena asa totemo o bi nyawa Ai girinaka, 'Niahinosi, ngini gena Ai Baba Awi laha winisidudumuka. Niahino Ai pareta ma rabaka niwosa, kiaka ma dongoho ka o dunia isidadi kusi de tosidodailako qabolo nginika.

Yali, Angguruk: Umbuhureg Ap suwon inowen Inggik pikit fil werehon unubam Ele uruk lit, 'Nori, hit An Nikniyen hi heneptisiyon maniyek, pohol kinang wal tibag sambil hit fahet o wit henepfahon ari hit ngi atihiben kik maniyek.

Tabaru: Ge'enaka de ma Koana gu'una dua wakidongose gee wi giniraoka, 'Nou, ngini gee 'ai Dea winisiba-barakati, niowosama wi pareta ma dodaka gee 'idudu-duangou ka ma gurue 'o duniasi 'idadi.

Karo: Jenari nina Raja man kalak si arah KemuhenNa, 'Marilah kam si nggo ipasu-pasu BapangKu; alokenlah Kinirajan si nggo isikapken Dibata man bandu mulai kin IjadikenNa doni enda.

Simalungun: Dob ai hatahonon ni Raja ai ma hubani na i siamun-Ni ai, “Roh ma nasiam na pinasu-pasu ni Bapa, jalo nasiam ma harajaon in, na dob pinasirsir bani nasiam humbani mula ni tanoh on!

Toba: Dung i dohonon ni Raja i ma tu angka na di siamunna i: Ro ma hamu, angka na pinasupasu ni Damang, tean hamu ma harajaon i, na pinature di hamu sian haoojak ni tano on!

Dairi: Nai idokken Raja i mo taba kalak si ni kamuhunNa, 'Roh mo kènè sinipasu-pasu Bapa. Jalo janah akapi kènè mo rasana i Kerajaen Dèbata sienggo ihantari kin bai ndènè kessa nai ntembem dunia ènda.

Minangkabau: Kamudian Rajo tu ka bakato kabake urang-urang nan di sabalah suwok-Nyo, 'Bi kamarilah angkau nan dibarakaik-i dek Bapak Ambo. Masuaklah ka dalam Karajaan nan lah disadiyokan untuak angkau, sajak samulo dunie dijadikan.

Nias: Aefa da'õ imane Razo ba niha si so ba gambõlõ-Nia, 'Mi'aine, ya'ami nifahowu'õ nama-Gu. Mi'iaigõ mbanua andrõ si no muhõnagõ khõmi i'otarai mbõrõta danõ andre.

Mentawai: Iageti kuanangan nia Rimata ka matadda sikukuddu kai kattoetnia, 'Konan kam, kam sipanukanin Ukkuiku. Gurúaké kam ka Purimataat sinarek'akenen ka kam, barania peilé ka panandaat polak.

Lampung: Raduni Raja udi haga cawa jama jelma-jelma di kebelah kanan-Ni, 'Ijado keti sai diberkati Bapa-Ku. Kurukdo mik delom Kerajaan sai disediako bagimu sejak permulaan dunia.

Aceh: Óh lheueh nyan raja nyan laju geupeugah ubak ureuëng-ureuëng nyang na blaih uneuen Gobnyan, ‘Jak kheueh keunoe gata bandum nyang geubri beureukat lé Bapak Ulôn. Tamong kheueh dalam Keurajeuen nyang ka teukeubah keu gata yoh watée phon geupeujeuet donya nyoe.

Mamasa: Anna la ma'kadami inde Tomaraya lako to dio tandai kanannae nakua: ‘O anggammua' to natamba' Ambeku, maikoa' ammu tama kaparentaan mangka dipatokangkoa' mengkalao dio anna mane dikombong lino.

Berik: Jepga Ai jem Rajaf ga As gwesa, ane angtane Am taasfolawer aa jei ge nwinbenerem ga As balbabisi enggame, 'Uwa Sanbagiri Uwa Amna, Jemna waakenaiserem Jei is mes golmini ibe. Ai Ajam gwena im Sanbakfe. Au, aamei mawaf isa nwini Am tarnabe! Gwanan ogiri aa galap etamwelam, Uwa Sanbagiri Jei im temawer ga enggam gul, Ai im Sanbakf As nwini, aamei ga Am gwonap isa gwena.

Manggarai: Agu mai curup de raja hitu agu isét oné racap wanang: Mai méu, oé ata berkak le Ema Daku, tiba ga osang ata poli ambin te méu; pu’ung mangan lino ho’o!

Sabu: Kinga alla ke pemina harre ne Duae do naanne do ta lii ke pa dddau do pa hebhakka kedhanga No he, 'Mai we mu hari-hari do alla pehamme-pehenate ne lua tarro ie nga menyarro mangngi ne ngati Ama Ya. Maho we mu ma dhara Rae Pereda do alle pepemoke ne tu mu rai ti petari ta era raiwawa dhe.

Kupang: Itu waktu, Beta pegang parenta sama ke Raja. Nanti Beta kasi tau sang itu orang yang ada di Beta pung sablá kanan bilang, ‘Bosong ni yang tarima berkat dari Beta pung Bapa. Mari ko maso pi dalam Dia pung ruma yang Dia su siap memang dari mula-mula kasi sang bosong.

Abun: Sugane Ji, gato Yekwesu mone bere Ji ki nai nje gato tak Ji de syim ge do, 'Nin ma, nin yé gato Ji bi Ai ben sukndo su. Nin ma nin nai suk gato Yefun Allah fro wa nin ne. Yefun fro nat wa nin si An gum yekwesu mone sino, An fro nat ne ndek kadit kam gato An ut bur ré re.

Meyah: Beda Didif, ongga erek Raja egens, bera dimagot gu rusnok ongga riker gu dugnosk oida, 'Iwa bera isma oufamofa eteb jeska dedin Akeina Allah. Jefeda iwa in noba iker gij Akeina efen monuh mebaga ojgomu. Ofa ensejah monuh insa koma nou iwa gij mona ongga Ofa otunggom mebif nomnaga fob.

Uma: "Pai' Aku' Magau', ku'uli'-raka to hi mali ka'ana-ku: 'Mai-mokoi to nagane' Tuama-ku! Mesua'-mokoi hi rala Kamagaua'-ku, po'ohaa'-ni kuporodo ami'-mikokoi ngkai lomo' kajadi' dunia'.

Yawa: Umba Risy, Akarijo Titi, syo raura nanto vatano una no inanem ngkove mai syare, ‘Wade, weapirati Sya Injaya po kove raugaje wasai. Wade wasisa irati Sya munijo ibe akarive raije rai, wemirati Syo ratayao ntuna mo wasanyut no arono mine so ama manasyin.


NETBible: Then the king will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.

NASB: "Then the King will say to those on His right, ‘Come, you who are blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.

HCSB: Then the King will say to those on His right, 'Come, you who are blessed by My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.

LEB: Then the king will say to those on his right, ‘Come, [you] who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world!

NIV: "Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.

ESV: Then the King will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.

NRSV: Then the king will say to those at his right hand, ‘Come, you that are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world;

REB: Then the king will say to those on his right, ‘You have my Father's blessing; come, take possession of the kingdom that has been ready for you since the world was made.

NKJV: "Then the King will say to those on His right hand, ‘Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

KJV: Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

AMP: Then the King will say to those at His right hand, Come, you blessed of My Father [you favored of God and appointed to eternal salvation], inherit (receive as your own) the kingdom prepared for you from the foundation of the world.

NLT: Then the King will say to those on the right, ‘Come, you who are blessed by my Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the world.

GNB: Then the King will say to the people on his right, ‘Come, you that are blessed by my Father! Come and possess the kingdom which has been prepared for you ever since the creation of the world.

ERV: “Then the king will say to the godly people on his right, ‘Come, my Father has great blessings for you. The kingdom he promised is now yours. It has been prepared for you since the world was made.

EVD: “Then the king will say to those good people on his right, ‘Come. My Father has given you great blessings. Come and get the kingdom God promised you. That kingdom has been prepared for you since the world was made.

BBE: Then will the King say to those on his right, Come, you who have the blessing of my Father, into the kingdom made ready for you before the world was:

MSG: "Then the King will say to those on his right, 'Enter, you who are blessed by my Father! Take what's coming to you in this kingdom. It's been ready for you since the world's foundation.

Phillips NT: "Then the king will say to those on his right: 'Come, you who have won my Father's blessing! Take your inheritancethe kingdom reserved for you since the foundation of the world!

DEIBLER: “Then I will say to those on my right, ‘You people who have been blessed by my Father {whom my Father has blessed}, come! From the time he created the world, he has been preparing to allow you to receive the blessings that he will give to all those who let him rule their lives. Now is the time for you to receive those blessings!

GULLAH: Den de King gwine tell dem people pon e right han side, say, ‘Oona come, oona wa me Fada bless! Oona come tek ya place wa God gwine gii ya onda e rule. E done git dat place dey ready fa oona fom de time wen e fus mek de wol.

CEV: Then the king will say to those on his right, "My father has blessed you! Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created.

CEVUK: Then the king will say to those on his right, “My father has blessed you! Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created.

GWV: "Then the king will say to those on his right, ‘Come, my Father has blessed you! Inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world.


NET [draft] ITL: Then <5119> the king <935> will say <2046> to those on <1537> his <846> right <1188>, ‘Come, you <1205> who are blessed <2127> by my <3450> Father <3962>, inherit <2816> the kingdom <932> prepared <2090> for you <5213> from <575> the foundation <2602> of the world <2889>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 25 : 34 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran