Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 1 >> 

1Puniki pangandikan Dane Amos, pangangon biri-biri sane saking kota Tekoa. Kalih taun sadurung linuhe ageng, ritatkala panyeneng Ida Sang Prabu Usia ring Yehuda miwah panyeneng Ida Sang Prabu Yerobeam, putran Ida Sang Prabu Yoas ring Israel, Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang ring Dane Amos saluiring paindikan sane jaga nibenin bangsa Israele.

2Sapuniki pangandikan Dane Amos: “Ida Sang Hyang Widi Wasa ngelur saking Gunung Sion, suaran Idane makuug saking Yerusalem. Tegal pangonane pada tuh latuh miwah padange ring Gunung Karmele pada layu dusdus.”

Ida S

3Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Wong Damsike suba tusing suud-suud ngae dosa. Ento krana Ulun lakar sasajaan nyisipang ia. Sawireh ia pada nyapa kadi aku ngambekang kawirosan marep teken wong Gileade.

4Ento awanane Ulun lakar niwakang api buat nunjel puri ane gaena baan Sang Prabu Hasael muah Ulun lakar ngeseng benteng-benteng Sang Prabu Benhadade.

5Ulun lakar nguugang gapuran kota Damsike, tur lakar ngisidang jlemane ane nongos di Lebak Awene muah anake ane mrentah di Bet-Eden. Wong Siriane lakar kakaadang uli guminne, kadadiang tawanan ka gumi Kir.”

Wong

6Ida Sang Hyang Widi Wasa, masabda sapuniki: “Wong Gasane suba tusing suud-suud ngae dosa. Sawireh keto, Ulun lakar sasajaan nyisipang ia. Ia suba maid bangsane ento makejang, tur ngadep ia teken jlema Edome dadi panjak.

7Ento awanane Ulun lakar mriokang api sig tembok-tembok kota Gasane tur ngeseng bentengnyane.

8Ulun lakar ngisidang parapamrentah kota Asdod muah Askelone. Ulun lakar nyisipang kota Ekrone muah sawatek wong Pilistine ane enu ento lakar mati.”

Wong

9Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Wong Tiruse suba tusing suud-suud ngae dosa. Sawireh keto, Ulun lakar sasajaan nyisipang ia. Ia suba ngangkut bangsane makejang, laut selonga di gumin Edome, tur ia tusing ngamanggehang pasubayannyane buat makanti sraya.

10Ento awanane Ulun nedunang api sig tembok kota Tiruse tur ngeseng benteng-bentengnyane.”

Wong

11Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Wong Edome suba tusing suud-suud ngae dosa. Sawireh keto Ulun lakar sasajaan nyisipang ia. Ia morosin nyamanne nah ento bangsa Israel, tur tusing pesan ngelah kapiolasan teken ia. Pedihnyane tan pawates muah tusing taen empah-empah.

12Ento awanane Ulun lakar nedunang api sig kota Temane muah ngeseng benteng-benteng kota Bosrane.”

Wong

13Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Wong Amone suba tusing suud-suud ngae dosa. Sawireh keto Ulun lakar sasajaan nyisipang ia. Sajeroning masiat buat nglinggahang wewidangannyane, ia suba pada nudag basang anake luh-luh ane beling di Gilead.

14Ento awanane Ulun lakar mriokang api sig tembok-tembok kota Rabane muah ngeseng benteng-bentengnyane. Sasubane keto, lakar ada suryak perang, tur siate waluya buka angin ribute.

15Ratunnyane muah prakanggonnyane lakar pada kaselong.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran