Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 8 >> 

Okan

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang sapuniki: “Ngalihja kertas tulis ane lumbang, tur tulisin aji tulisan ane gede-gede kene: ‘Gangsarang ngrampok, becatang majejarahan.’

2Ngalihja anak ane dadi andelang dadua, nah ento Pandita Uria muah Sakaria pianak Yeberekiane makadadi saksi.”

3Sasampune punika kurenan tiange raris beling. Rikala pianak tiange lekad Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang sapuniki: “Adaninja ia Gangsar Ngrampok Becat Majejarah.

4Satonden anake cerik ento bisa ngorahang meme wiadin bapa, kasugihan Damsike muah jejarahan Samariane makejang lakar rampasa baan raja Asure.”

Sang

5Ida Sang Hyang Widi Wasa malih ngandika ring tiang.

6Sapuniki pangandikan Idane: “Sawireh rakyate ene suba nulak yehe ane membah degdeg uli di Siloah, tur jejeh ngetor di arepan Raja Resine muah Raja Pekahe,

7Ulun Sang Hyang Widi Wasa lakar nekaang raja Asure muah wadua balanne makejang buat ngebug gumi Yehudane. Ia lakar mangseh waluya buka blabar Tukad Eprate, nglancah tepi-tepinnyane makejang.

8Ia lakar nglambuk gumi Yehudane buka blabare ane yehne maluab, nglancah nganti teked ka baong, tur nglancah saluiring ane ada.” Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin iraga! Ida ngebatang kampid Idane buat nyayubin panegara druen Idane.

9Ih parabangsa pada mapunduhja tur ajerihja! Ih paraanak sane magenah ring jagate sane doh-doh, pada piragiangja! Pada sayagaja buat mayuda, nanging pada ajerihja! Inggih pada sayagaja, nanging pada ajerihja!

10Karyanangja ragane rencana. Nanging rencanane punika makasami tan paguna, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin tiang.

Ida S

11Antuk kakuatan sane ageng Ida Sang Hyang Widi Wasa mapakeling tiang mangda tiang nenten nuut margi sane katuut antuk bangsane punika. Sapuniki pangandikan Idane:

12“Edaja kita nyruronin rencanan jlemane ento tur edaja takut teken paundukan ane takutina.

13Ingetangja mungguing Ulun Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Kuasa, maraga suci. Tuah Ulun dogen ane patut takutin kita.

14Uli krana kasucian Ulune ane ngangobin, Ulun waluya buka batune ane ngranayang bangsane ento katanjung muah satmaka jeet ane ngejuk rakyat Yehuda, Israel muah rakyat Yerusaleme.

15Liu anake ane lakar katanjung ditu. Ia lakar labuh tur benyah. Ia lakar kategul baan jeet.”

Pakel

16Ih paramurid gurune, cening patut ngebag muah miara sabda ane kapaicayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa teken guru.

17Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nyingidang ragan Idane marep teken kaulan Idane, nanging guru pracaya teken Ida tur tuah ngajap-ajap teken Ida dogen.

18Guru dini ngajak pianak-pianak paican Ida Sang Hyang Widi Wasa teken guru. Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Kuasa ane malingga di Gunung Sion suba ngutus iraga ajak makejang makadadi utusan ane idup pabuat rakyat Israele.

19Nanging bangsane ento lakar ngongkon cening nakonang pawisik teken balian sadege ane kurak-karik muah kemak-kemik. Ia lakar ngomong kene: “Cutetipun rakyate nunasang sabda saking roh-roh tur mataken ring anak sane sampun padem, pabuat anak sane kantun urip.”

20Cening patut masaut kene: “Pirengangja paindikan sane kurukang ring semeton antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sampunangja nglinguang baos tukang tenunge, santukan paindikan sane baosang ipun ring semeton pacang ngawinang semeton sengkala.”

Masa

21Bangsane punika pacang ngumbara ring panegara punika, mlarat tur seduk. Sajeroning ipun nandang seduk lan pedih, ipun pacang nemah raja miwah Widinnyane. Ipun pacang nulengek ka langite.

22Wiadin nguntul ka tanahe, nanging ipun nenten jaga ngeton punapa-punapi sajawining pakewuh miwah peteng dedet, inggih punika peteng sane ngresresin ring genahipune kentungang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Yesaya 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel