Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [CEV]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 12 : 6 >> 

CEV: The woman ran into the desert to a place that God had prepared for her. There she would be taken care of for one thousand two hundred sixty days.


AYT: Perempuan itu berlari menuju padang belantara, ke tempat yang disediakan Allah baginya supaya di sana, ia dipelihara selama seribu dua ratus enam puluh hari.

TB: Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

TL: Maka perempuan itu pun larilah ke padang belantara; di situ ada suatu tempat disediakan Allah baginya, supaya ia dipeliharakan di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

MILT: Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Allah (Elohim - 2316), agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama seribu dua ratus enam puluh hari.

Shellabear 2010: Maka perempuan itu pun lari ke padang belantara, ke tempat yang disediakan Allah baginya. Di situ ia dipelihara seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Maka perempuan itu pun lari ke padang belantara, ke tempat yang disediakan Allah baginya. Di situ ia dipelihara seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

Shellabear 2000: Maka perempuan itu pun lari ke padang gurun, ke tempat yang disediakan Allah baginya. Di situ ia dipelihara seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

KSZI: Perempuan itu lari ke gurun, ke tempat yang memang ditentukan Allah untuknya. Dia dijaga di situ selama seribu dua ratus enam puluh hari.

KSKK: sementara perempuan itu melarikan diri ke padang gurun di mana Allah telah menyiapkan suatu tempat baginya; di sana ia akan dipelihara selama seribu dua ratus enam puluh hari.

WBTC Draft: Perempuan itu lari ke padang gurun, ke tempat yang telah disediakan baginya oleh Allah. Di tempat itu ia akan dipelihara selama 1.260 hari.

VMD: Perempuan itu lari ke padang gurun, ke tempat yang telah disediakan baginya oleh Allah. Di tempat itu ia akan dipelihara selama 1.260 hari.

AMD: Perempuan itu pun melarikan diri ke padang belantara. Di situ, Allah telah menyediakan tempat untuknya. Dia akan dipelihara selama 1.260 hari.

TSI: Sementara itu, perempuan tadi melarikan diri ke padang belantara, ke tempat yang sudah disediakan Allah baginya. Di tempat itulah dia akan dipelihara oleh para malaikat selama 1.260 hari.

BIS: Maka wanita itu lari ke padang gurun, ke tempat yang sudah disediakan oleh Allah baginya. Di tempat itu ia akan dipelihara 1260 hari lamanya.

TMV: Wanita itu lari ke padang gurun, ke tempat yang telah disediakan oleh Allah baginya. Di situ dia akan dipelihara selama 1,260 hari.

BSD: Wanita itu lari ke padang pasir, ke tempat yang sudah disediakan Allah untuk dia. Di tempat itu ia akan dipelihara selama 1260 hari.

FAYH: Perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah sudah menyediakan tempat baginya untuk memelihara dia selama 1.260 hari.

ENDE: Dan Wanita itu lari kepadang gurun, dimana ia mendapatkan suatu tempat jang disediakan oleh Allah, dan ia dipelihara seribu duaratus enampuluh hari lamanja.

Shellabear 1912: Maka perempuan itu pun larilah ketanah belantara, maka disitu ada tempat yang disediakan baginya oleh Allah, supaya ia dipeliharakan disitu seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

Klinkert 1879: Maka perempoewan itoepon larilah kapadang belantara, disana disadiakan Allah akandia soeatoe tempat, soepaja dipeliharakan oranglah akandia disana sariboe doewa ratoes enam poeloeh hari lamanja.

Klinkert 1863: Maka itoe perampoean lari dipadang belantara, disana didjadiken Allah bagi dia satoe tampat, sopaja dipliharaken orang sama dia disana {Wah 11:3} sariboe doewa ratoes anam poeloeh hari lamanja.

Melayu Baba: Dan itu prempuan lari masok itu tanah sunyi, dan di situ dia ada satu tmpat yang Allah sudah sdiakan, spaya di situ orang boleh piarakan dia s-ribu dua-ratus anam-puloh hari punya lama.

Ambon Draft: Maka parampuwan itu su-dah dapat lari di dalam hu-tan pasunjian, di mana a-dalah satu tampat jang telah desadijakan padanja awleh Al-lah, sopaja ija dapat terpija-rah di situ, saribu duwa ratus dan anam puloh hari lamanja.

Keasberry 1853: Maka prumpuan itupun burlarilah kapadang buluntara, maka disanalah dijadikan Allah suatu tumpat bagienya, supaya dipliharakan ulih orang akan dia disana sa'ribu dua ratus anam puloh hari lamanya.

Keasberry 1866: Maka pŭrampuan itupun bŭrlarilah kapadang bŭlŭntara, maka disanalah dijadikan Allah suatu tŭmpat bagienya, supaya dipliharakan ulih orang akan dia disana sa’ribu dua ratus anam puloh hari lamanya.

Leydekker Draft: Maka parampuwan 'itu berlarijanlah kapada guron, dimana 'ija sudah mendapat sawatu tampat jang telah desinggarahkan padanja 'awleh 'Allah, sopaja disana 'awrang pejarakan dija barang saribu duwa ratus 'anam puloh harij lamanja.

AVB: Perempuan itu lari ke gurun, ke tempat yang memang ditentukan Allah untuknya. Dia dijaga di situ selama seribu dua ratus enam puluh hari.

Iban: Indu nya lalu rari ngagai menua puang, ngagai siti endur ti udah disedia Allah Taala ke iya, alai iya deka ditupi dalam pengelama seribu dua ratus enam puluh hari.


TB ITL: Perempuan <1135> itu lari <5343> ke <1519> padang gurun <2048>, di mana <3699> telah disediakan <2090> suatu tempat <5117> baginya oleh <575> Allah <2316>, supaya <2443> ia <846> dipelihara <5142> di situ <1563> seribu <5507> dua ratus <1250> enam puluh <1835> hari <2250> lamanya. [<2532> <2192> <1563>]


Jawa: Dene sang wanita mau mlayu menyang pasamunan, ing panggonan kang wus dicawisake dening Gusti Allah, supaya diopeni ana ing kono lawase sewu rong atus sawidak dina.

Jawa 2006: Wanita mau mlajeng menyang ara-ara samun, ing panggonan kang wis dicawisaké déning Allah, supaya dirimati ana ing kono lawasé sèwu rong atus sawidak dina.

Jawa 1994: Déné wong wadon mau mlayu menyang pasamunan, ing panggonan sing wis kacawisaké déning Gusti Allah. Ana ing kono wong mau diopèni lawasé sèwu rong atus sewidak dina.

Jawa-Suriname: Lah wong wédoké terus mblayu nang wustèn, nang panggonan sing wis dityawiské karo Gusti Allah. Nang kono wong wédok mau diopèni rolas atus swidak dina suwéné.

Sunda: Ari indungna ngejat ka gurun keusik, di ditu tempatna geus aya ti Allah, sarta bakal diurus di dinya lilana 1.260 poe.

Sunda Formal: Ari indungna mah, ngejat ka alas kikisik. Satuluyna, eta awewe teh matuh dihiji tempat: Kenging Allah nyayagikeun sarta bakal dibayuan didinya, pililaeunana sarebu dua ratus poe.

Madura: Babine’ gella’ buru ka ra-ara, ka kennengngan se ampon esadhiya’agi sareng Allah kaagem salerana. E kennengngan ganeka babine’ gella’ epeyara’a saebu dhu ratos sabidak are abidda.

Bauzi: Labi modeha ame nam labe ozo, “Ame mokbu labe eba beoma,” lahamna zohàme Alat Aho amu di iube modi ahumdehe bak abo bak aotba baa bohu dam vaba alim bak italo ozome esu. “Alam im gagu vou usem dam labe ame nam laba vou aasdume ala empat puluh dua abo digat seribu dua ratus enam puluh folese,” lahame ame nam labe ahit ame bak laba itam bak ozome Alat gi amu di iube ahumdi ab esuham bak.

Bali: Raris anake istri punika malaib ka tegal melakange, irika dane sampun kasediaang genah antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda dane kapiara irika siu satak nem dasa rahina suenipun.

Ngaju: Maka oloh bawi te hadari akan padang pasir, akan eka je jari inatap awi Hatalla akae. Hong eka te ie ihaga 1260 andau katahie.

Sasak: Make dengan nine nike pelai ojok padang gurun, ojok taoq saq sampun tesedieang siq Allah umaq ie. Lẽq taoq nike ie gen tepeliharaq siyu satak enem dase jelo ngonẽqne.

Bugis: Nalarina iyaro makkunraié lao ri padang kessi’é, ri onrong iya puraé ripassadiyangengngi ri Allataala. Ri onrongngéro ripiyarai matu 1260 esso ittana.

Makasar: Jari larimi anjo bainea mange ri parang lompoa, ri tampa’ le’baka nipasadiangi ri Allata’ala. Anjoremmi ri tampaka laniparakai 1260 allo sallona.

Toraja: Mallaimi tu baine iato lako padang aak; inde to, den misa’ inan Naparandananni Puang Matua, kumua anna didaranai inde to dio sangsa’bu duaratu’ annan pulona allona.

Duri: Ia joo baine palaii lako ngenan to mangkamo napasadianni Puang jio padang pallawangan anna dijaranai jio sangsa'bu dua ratuh annan pulona allona.

Gorontalo: Wawu tabuwa boyito tilumetea ode yilantala dila hepotitola lo tawu, tambati u ma siladiya mao lo Allahuta'ala ode oliyo. To tambati boyito tiyo pilalihara lo Allahuta'ala ngolihu wawu dulohetuta wolomopuluhuyi hihewoliyo.

Gorontalo 2006: Yi taabua boito tilumetea̒ ode huta datahu u luasi daa̒ wau delita, ode tambati u mapilo dapato Allahu Taa̒ala olio. Totambati boito tio mataalaalo hiheolio ngolihu dulo hetuto wolomo pulu hui mola.

Balantak: Wiwine iya'a namareremo na tano' maleas, na dodongoan men ia poko toropotikonmo Tumpu bo ko'ona. Na dodongoan iya'a ia nitotobo' koi sololoon rua' atu nomompulo' ilio a nau'na.

Bambam: Iya tappa muäläi siaham duka' kalena indo baine le'ba' lako ongeam puha napatokaam Puang Allataala dio pohiallasam. Aka la naongei ditahinana sasa'bu dua hatu' annam pulo benginna.

Kaili Da'a: Naopu etu nalaimo besi etu mpaka ri karawa baina. Ri setu i'a neto'o ri peto'o to nipakasadia Alatala mamimo ka i'a. Ri peto'o etu i'a nipiara sanjobu roatu bo onompulu eo kasaena.

Mongondow: Daí bobay tatua noḷagui nopobayak im padang gurun, tampat inta ain sinadia i Allah ko'inia. Sia iḷukadan kon tampat tatua solama 1260 nosinggai ing ko'onggotea.

Aralle: Tahpa menanda siang inde bahine pano di ongeang makä'däng, ang inang napatokaing Puang Alataala. Dianto naongei didakai yaling di sansa'bu dongngatu' unnumpulo allona, bahtu' tallu setangnga pahiamanna.

Napu: Roo indo, towawine iti melangkami lao i pada wungi, hai maida i paidaa au napasilolongaa Pue Ala. I paidaa iti, rakadipura i lalu hasabu rongatu hai ini pulona alona kamahaena.

Sangir: Tangu tau wawine ene e timal᷊ang sol᷊ong banua tạ taune, su tampạ kụ seng nisadian Duatae waug'i sie. Sutampạ ene hikinang gěnnangu 1260 su ěllone karěngụ e.

Taa: Wali yako etu tau we’a to owo moana etu ia miyai yau njo’u pada bone, apa nja’u ria re’e lipu to napasigenaka i mPue Allah ia. Wali ia darapiara nja’u ria sansowu dua atu pei ono mpuyu mbengi kasaenya.

Rote: Boema inak ndia nalai leo mo maloa neu, leo mamanak fo Manetualain sadia basan ba'eneun. Inak ndia nananakaboboik faik lifun esa natun dua nehulu dale na nai mamanak ndia.

Galela: So o ngopeqeka muna magena moloqa mokahika o tona ibobeleuka. O riho magena kiaka o Gikimoi wosidailako iqomaka ma ngale muna mipalihara ma deka o wange 1,260.

Yali, Angguruk: Walug larusama hiyap ino longgo imin ulug farema larisimu Allahn at welaruhu ambeg ulug hale ferisi. Hale ferisi ambeg ino weregma kultukmen eneg hup teng-teng angge (seribu dua ratus enam puluh hari) aruhu.

Tabaru: So 'o ngeweka gumuna moowara 'o tonaka 'ika-kakasaka, gee kiaka ma Jo'oungu ma Dutu wadua-duangou to muna mi ngii. Ge'enaka dau dua muna mipaliara 'o wange caana moi de 'o ratusu modidi de nagi butangano.

Karo: Diberu e kiam ku taneh si melungun, ku ingan si nggo isikapken Dibata man bana, i ja ia ikepkep pagin seribu dua ratus enem puluh wari dekahna.

Simalungun: anjaha maporus ma naboru ai hu halimisan bani sada ianan na pinasirsir ni Naibata, ase ijai ipatorsa-torsa ia saribu dua ratus onom puluh ari dokahni.

Toba: Na maporus do boruboru i tu halongonan, tu ingananna na pinarade ni Debata, asa disi dipatureture leleng ni saribu duaratus onompulu ari.

Dairi: Ukum daberru i, mperrus mo ia mi padang gurun, mi bekkas sienggo ihantari Dèbata bana. Isidi mo ia ipehèdu-hèdu seribu dua ratus ennempuluh ari dekkahna.

Minangkabau: Mako padusi tu lari ka padang gurun, ka tampaik nan lah disadiyokan dek Allah untuaknyo. Di tampaik tu inyo ka dipaliaro 1260 ari lamonyo.

Nias: Ba moloi ndra alawe andrõ isaw̃a danõ si mate, ba naha si no Ihõnagõ Lowalangi khõnia. Ba naha da'õ terorogõ dania ia saribu a dua ngaotu a õnõ ngafulu ngaluo wa'ara.

Mentawai: Ka sia sinanalep néné, tui-tuinangan leú et ka simatangeu ka kudduat sinarek'akenen Taikamanua. Ka kudduat nenda te, tupasisikeli nia ka bagat 1260 ngagogoi burúnia.

Lampung: Maka bebai udi tegar mik padang gurun, mik rang sai radu disediako ulih-Ni Allah bagi ia. Di rang udi ia haga dipelihara 1.260 rani sakani.

Aceh: Ngon lagée nyan ureuëng inong nyan laju jiplueng u padang pasi, ubak teumpat nyang ka geukeubah lé Po teu Allah keu inong nyan. Nibak teumpat nyan jihnyan teupeulara nyang treb jih na 1260 uroe.

Mamasa: Tappa ummalai siami kalena inde bainee le'ba' lako angngenan mangka napatokanni Puang Allata'alla dio padang alla', annu la ditaranak dio sasa'bu dua ratu' annan pulona bonginna.

Berik: Wini jeiserem jei dwisgirip ga nunggiri, tampata jeiserem jewer angtane fas. Jengga Uwa Sanbagiri Jei tampata jeiserem mes menetulbisini wini jeiserem jebe. Tampata jeiserem Uwa Sanbagiri se gweyinwena wini jeiserem nunu ga enggammer 1.260 (afa tahunu tiga setenga).

Manggarai: Iné-wai hitu losi nggere-oné satar mambaky, ca osang ata poli mengkekn le Mori Keraéng latang te hia, kudut nituy hia tinun tédéng ca sebu sua ratus enempulu leso.

Sabu: Moko ta perai ke ne mobanni do naanne la padha-ae, la era do alle ke pepemoke ri Deo tu no. Pa era do naanne ke do ta piare-peloje no 1260 lodho ne tui.

Kupang: Ma itu parampuan lari pi satu tampa sunyi yang Tuhan su siap memang kasi sang dia. Nanti dong urus sang dia di situ sampe tiga taon satenga (andia, 1.260 hari).

Abun: Sane nggon ne titi mu mo pe gato kwe yo kom mo nde. Nggon titi kom mo nat gato Yefun Allah fro wa mom kem mone. Bere yé mewa mom mo nat ne sor kom mo kam ribu dik wotin we musyu mat rek.

Meyah: (12:5)

Uma: Oti toe, tobine toei metibo' hilou hi tana' to wao', pai'-i mo'oha' hi po'ohaa' to naporodo ami'-miki Alata'ala. Hi po'ohaa' tohe'e-i rapewili' rala-na hancobu ro'atu ono mpulu' eo kahae-na.

Yawa: Wanya umaso mamo nin weti nto no nugo vabukane vono maninimbe, nuge umaso Amisye po ratayao indamu nina nto no rai. Muno Po raeranande no we yava masyote nanto no ribuge intabo muno ratusije jirum eane tename mandeij (1260).


NETBible: and she fled into the wilderness where a place had been prepared for her by God, so she could be taken care of for 1,260 days.

NASB: Then the woman fled into the wilderness where she *had a place prepared by God, so that there she would be nourished for one thousand two hundred and sixty days.

HCSB: The woman fled into the wilderness, where she had a place prepared by God, to be fed there for 1,260 days.

LEB: And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared there by God, so that they could feed her there [for one] thousand two hundred sixty days.

NIV: The woman fled into the desert to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1,260 days.

ESV: and the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, in which she is to be nourished for 1,260 days.

NRSV: and the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, so that there she can be nourished for one thousand two hundred sixty days.

REB: The woman herself fled into the wilderness, where she was to be looked after for twelve hundred and sixty days in a place prepared for her by God.

NKJV: Then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there one thousand two hundred and sixty days.

KJV: And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred [and] threescore days.

AMP: And the woman [herself] fled into the desert (wilderness), where she has a retreat prepared [for her] by God, in which she is to be fed {and} kept safe for 1,260 days (42 months; three and one-half years).

NLT: And the woman fled into the wilderness, where God had prepared a place to give her care for 1,260 days.

GNB: The woman fled to the desert, to a place God had prepared for her, where she will be taken care of for 1, 260 days.

ERV: The woman ran away into the desert to a place that God had prepared for her. There she would be taken care of for 1260 days.

EVD: The woman ran away into the desert to a place that God prepared for her. In the desert she will be taken care of for 1,260 days.

BBE: And the woman went in flight to the waste land, where she has a place made ready by God, so that there they may give her food a thousand, two hundred and sixty days.

MSG: The Woman herself escaped to the desert to a place of safety prepared by God, all comforts provided her for one thousand two hundred and sixty days.

Phillips NT: while the woman fled into the desert where she has a place prepared for her by God's command. There they will take care of her for twelve hundred and sixty days.

DEIBLER: The woman fled to a desert. She has a place there that God has prepared for her, in order that the angels may take care of her for a thousand, two hundred and sixty days.

GULLAH: De ooman ron way eenta de desat, ta place wa God done been mek fa um. Dey gwine tek cyah ob um dey fa one tousan, two hundud an sixty day.

CEVUK: The woman ran into the desert to a place that God had prepared for her. There she would be taken care of for one thousand two hundred and sixty days.

GWV: Then the woman fled into the wilderness where God had prepared a place for her so that she might be taken care of for 1,260 days.


NET [draft] ITL: and <2532> she <1135> fled <5343> into <1519> the wilderness <2048> where <3699> a place <5117> had been prepared <2090> for her by God <2316>, so <2443> she could be taken care of for 1,260 <1250> days.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 12 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel