Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 4 >> 

1Iageti sop-sopnangan ka tubut Jesus, Ketsat Sipunenan, ka tetret aikaddiuaké Oinan Jordan. Oto abbitnangan nia Ketsat Sipunenan ka simatangeu.

2Sedda sibonangan nia Sanitu ka bagat epat ngapulu ngagogoi burúnia. Burúnia sedda taipukokom lé nia. Oto lepá againangan tubunia laje.

3Iageti kuanangan ka matania Sanitu, "Ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, tá isoppi ioi nukua ka bukkú néné, bulé ibailiu nia roti."

4Tápoi alegina lé nia Jesus ikua ka matat Sanitu, "Ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan kisé, 'Tá sarat kan iririmanuaaké sirimanua.'"

5Lepá abbitnangan Jesus, Sanitu ka sara kudduat simakopé buak. Oto sangapeipekat mata patoilánangan ka matania Sanitu, sangamberi purimataat polak.

6Iageti kuanangan ka matat Jesus, "Kuaaké te sangamberinia gege samba pukayoat néné ka tubum. Aipoí aiakéan ka kabeiku sangamberinia Taikamanua. Oto teúkungan lé kaipa kobá kau.

7Ké murappo baí ekeu ka matakku nupaniddogi aku, akékungan nia sangamberinia néné, nuikep'aké nia."

8Iageti kuanangan ka matat Sanitu, Jesus, "Ka Buko Sipunenan leú et ai atusurat'aké kisé, 'Sarat Tuhan Taikamanua lé paniddogietnu samba reddenennu.'"

9Lepá abbitnangan nia mitsá Sanitu, Jesus, ka Jerusalem, rióakénangan nia ka tei-tei Uman Taikamanua. Iageti kuanangan ka matat Jesus, "Ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, tá isoppi ioi nuteipuaké tubum ka polak.

10Atusurat'akéan leú poí ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Ikokoiniaké te samalaikania Taikamanua, rajago ekeu sipulelelek.'

11Samba leú et mitsá, 'Rabebeilá te ekeu samalaika, buí ituso-sok rerem ka bukkú.'"

12Oto kuana lé nia mitsá Jesus ka matat Sanitu, "Beri leú et ka Buko Sipunenan, ai leú et atusurat'aké kisé, 'Buí nusibo si Tuhan Taikamanuam.'"

13Kelé ailepá aipasiboji Jesus, Sanitu, aigaba sene ngamata enungan teret siagainia, kaddiuakénangan Jesus, ingena mitsá iaili tetrenia sipasesese.

14Lepá sok-soknangan nia mitsá Jesus ka Galilea. Iageti sop-sopnangan ka tubut Jesus Ketsat Sipunenan. Samba pagalaiat katuareman tubut Jesus leú, amararat'an ka sangaliot laggai.

15Pangantomannangan sia ka uma paniddogat. Oto umun'akérangan nia sangamberidda.

16Iageti einangan leú et Jesus ka Natsaret, ka laggai puuragatnia. Kelé simarei-rei, ipot gogoi Sabbat, ei nia ka uma paniddogat. Puriónangan masibatsa Buko Sipunenan.

17Oto kaurangan ka tubunia bukot Nabi Jesayas. Kelé aingá-ngáaké purunannia buko néné, sesenangan sara ruang sipasikukua kisé,

18"Aisop-sop'an ka tubukku Ketsat Sipunenan, aipauddet'an poí aku masisegéaké Katuareman Simaerú ka tubudda simagebá. Aikoiniaké aku masipaarep katubebelaakéra situuukum samba katuaaledda simapeset mata; masibelaaké sia sipinaore

19samba masisegéaké iaili tetrenia kaoijanan Tuhan masipaarau sapaamiannia."

20Lepá purutnangan nia mitsá buko sibatsania Jesus, kaunangan nia ka sipugagalai, ei nia muuddet. Iageti kinereddangan nia sangamberidda siparururú ka uma paniddogat.

21Oto taddaakénangan ikua kuanennia Jesus ka tubudda, kisé, "Tiboiet sitususurat ka Buko néné, amuailingan te ka gogoi néné, ka tetret anuarep kam nia."

22Bulat maerú tiboiet sikuania ka matadda. Oto kisei lé ka bagadda ka tubunia. Iageti seseakérangan sikuania. pelé nga-nganda, "Tá poi togat Josep nia, néné?"

23Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat tá te isosoppi nukua kam ka tubukku, kelé sara nga-nga paloibáakenen néné, 'Tubum'an lé aleaké Dokter. Galaiakéan kiseiet ka laggai puuragatnu néné, kelé sigalaiakenennu leú ka Kapernaum.'"

24Oto kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Repdem kam sikuakku néné, bulat tá te rahohormati sara nabi ka laggai puuragatnia.

25Tápoi arep kam sikuakku néné: ka tetrenia Nabi Elia, tá aibelé urat telu ngarura enem ngalaggó burúnia, pat bara pulajeat simakopé ka sangaliot laggai. Ka tetret nenda maigi sia tailumang ka Israel.

26Tápoi kenanen kisedda, tá aikoiniaké si Elia, Taikamanua iei ka tubut sara tailumangra tai Israel, tápoi sarat ka tubut sara tailumang ka laggai Sarpat ka laggai Sidon lé, aiei.

27Kisedda leú ka tetret Nabi Elisa, maigi sia simalubbé simasappó, ka tai Israel, tápoi beri sia sara aialeaké ka tai Israel, sarat si Naeman tai Siria lé."

28Iageti mangoí-ngoínangan bagadda ka tubunia, sangamberidda siparururú ka uma paniddogat, araarep sikuat Jesus ka matadda.

29Oto puriórangan leú et, kekleddangan Jesus ibela ka laggaira, abbitrangan nia ka gilak leleu laggaira. Raisiaké ratukkluaké nia ka guluggú.

30Tápoi paelaknangan tubunia Jesus, ka talagadda sirimanua simigi, iageti tui nia sedda.

31Lepá ei nia Jesus ka laggai Kapernaum ka propinsi Galilea. Iageti pangantomannangan sia ka gogoi Sabbat.

32Oto kisei lé ka bagadda raitsó enung pungangantomannia, aipoí berwibawa lé ipanibo.

33Ka uma paniddogat, ai sara sipinasaileu ketsat sikataí. Sarat pugegerei lé nia, ikua,

34"Ale Jesus tai Natsaret, kipa nugagalai ka tubumai? Taleú masisubuaké kaian lé, né, nuooi? Kirénangan, ai lé kuaagai ekeu, iaté sipunenan, sikoiniakenen Taikamanua!"

35Iageti anunangan nia Jesus, pelé nga-ngania, "Meng-meng'aké ekeu. Belaaké ekeu ka tubunia!" Oto bebbeb'akénangan nia ketsat sikataí simasaileu néné ka polak ka matadda sangamberidda, lepá belanangan leú et ketsat sikataí, ka tubunia; tápoi tá aibesiki nia.

36Bulat kisei lé ka bagadda raitsó nia, pat patiboddangan pasasambadda masikua, "Bulat apa lé páonia tiboietnia ka sia néné. Kalulut wibawa samba kereknia, oi ikua ka matat ketsat sikataí, rabela; oto beladdangan leú et!"

37Iageti makakranangan katuareman pagalaiat sigalaiakenen Jesus néné, ka sangaliot laggai.

38Iageti kaddiuakénangan uma parurukat, Jesus, ei nia ka lalep Simon. Ka tetret nenda, ai nia muroroket ka sia Ina siputaliku si Simon. Oto segéakérangan puroroketnia ka matat Jesus.

39Oto einangan leú et Jesus itaget'aké ina nenda ka peremannia, usiakénangan roketnia. Iageti tatá roketnia. Tusurunangan leú et siputaliku si Simon néné, ipasikeli sia.

40Ka soibokatnia, abbitrangan sasarainanda sipasioorik sene ngamata besí. Iageti rapeakénangan kabeinia ka tubudda, Jesus, ialeaké sia.

41Oto pabeladdangan leú et tubudda ka sia paketsa-ketsat sikataí néné ka tubudda sirimanua simigi. Beladda lé, pugereirangan leú et, masikua, "Ekeu té, né, Togat Taikamanua!" Tápoi aipaanuji lé sia Jesus. Tá ioobáaké rapanibo, ai lé poí raagai, nia néné, iaté Rimata Sipaarau.

42Kelé aimapató, tui nia sedda Jesus, ei nia ka simatangeu. Iageti gabaddangan nia sirimanua simigi. Oto kelé araaili nia, besíakérangan, buí ikaddiuaké sia.

43Tápoi aikua lé ka matadda Jesus, "Buítá mei aku masipakakra Katuareman Simaerú, sibara ka Taikamanua ka laggai bagei; aipoí nenda lé lulunia, aikoiniaké aku Taikamanua, ka polak néné."

44Oto ei nia Jesus mungantoman ka senen uma paniddogat ka sangaliot laggai Judea.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran