Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 5 >> 

1Ka sara gogoi ai nia muririó Jesus ka bet-bet Paot Genetsaret, oi sia sirimanua simigi rapurut Jesus, raarepi katuareman simaerú sibara ka Taikamanua.

2Iageti itsónangan rua abak, Jesus, ai nia mutetegbuk ka kapí; aipoí ka sia sipasiiiba, atusakaian sia ka kapí, ratap-tap jalodda.

3Iageti jananginangan sara abak, iaté abak Simon, lepá kuanangan ka matat Simon, Jesus, bulé ilaut'aké nia goisó. Oto puuddetnangan Jesus ka bagat abak, iageti taddaakénangan ipangantoman sirimanua simigi.

4Kelé ailepá ipungantoman Jesus, kuanangan ka matat Simon, "Lugai kam ka simakeru, lepá jaloakémuian jalomui pasialat iba."

5Tápoi kuana lé nia ka sia si Simon ka matat Jesus, "Ale Guru, bulat sangasoibó, akubesíaké kai nia, tápoi mandé sangamuneng tá abara! Tápoi kalulut gugulatnu, kauan kupujalo mitsá."

6Kelé arapujalo, alánangan iba simakopé igi, pat birit jalodda.

7Oto maí-maírangan abak sara, bulé raoi masirop'aké. Iageti oirangan leú et saaleira, kaurangan iba ka ruania abak, pak tim ruania, bulat aian lé goisó imalelelep.

8Kelé aiitsó nia néné si Simon, purapponangan ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Kaddiuaké lé aku Tuhan, aipoí sirimanua sijo lé aku néné!"

9Bulat kisei ka bagat Simon sambat saaleinia masiitsó igit iba sijalodda.

10Beri leú et ka sia saaleinia si Simon, iaté si Jakobus, si Johannes sambat tatogat Sebedeus, makisei leú et ka bagadda. Iageti kuanangan ka matat Simon, Jesus, "Bá malolotó Simon! Barania kineneiget, tubabailiuakéan lé ekeu, sipasijajalo sirimanua."

11Oto lepá, giritdangan abakra ka kapí. Iageti kaddiuakérangan sangamberinia néné, ei sia masitut Jesus.

12Ka sara gogoi, ai nia mukukuddu Jesus ka sara laggai, ei nia ka sia sara simalubbé simasappó ka laggai nenda, murappo ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Ké lé baí nuobá nia Ukkui, anualeakéan lubbéku!"

13Iageti rapenangan nia Jesus, kuanangan ka matania, "Nenda geti, kuoba, kauan numale!" Oto niangan leú et nia, ale-aimale lubbénia.

14Oto panei-neinangan nia Jesus, bulé buí itiboi nia ka sabagei, tápoi aikua lé ka tubunia, "Kenan lé ka tai imam, nutiddou ka tubudda rakua bulat kamamale nia besínu. Lepá ei ekeu masikau panguruatnu kelé pusurakatnu, ka tubut Taikamanua, siripot surukat sikuat Mose, masipatoilá ka tubudda sirimanua, bulat kamamale nia besínu."

15Tápoi memei lé mara-rarat katuareman sigalai Jesus néné, ka senen kudduat. Oto maigi sia sieei masiarep'aké ngantomannia, bulé ialeaké besíra.

16Lepá ei nia Jesus ka simatangeu, maniddou.

17Ka sara gogoi, ai nia mungangantoman Jesus, ka sia tai Parise sambat tai guru paamian, ai leú et sia sedda mukukuddu. Sia simigi néné, iaté sibabara ka Jerusalem, samba sibabara ka palagga-laggai ka Galilea, samba ka Judea. Oto ka tubut Jesus, ai gege sibara kai Tuhan, masialeaké simabesí.

18Oto ka tetret nenda, ai sia siooi masitaroaké simasakit sipeperep ka peremannia. Besíakérangan rataroaké simasakit néné ka bagat lalep, ioi rakau nia ka matat Jesus.

19Tápoi kalulut okkipra sirimanua simigi, taioinangan ragurúaké simasakit néné ka baga. Oto bairatdangan simasakit néné ka tei-tei lalep. Iageti bukárangan tobat lalep, gorosot'akérangan nia sambat peremannia ka matat Jesus, ka talagadda sirimanua simigi.

20Kelé aiitsó kopet tonem bagadda Jesus, kuanangan ka matat simasakit néné, Jesus, "Ale saraina, atuappéakéan jom."

21Iageti taddaakérangan rapatibo pasasambadda tai guru paamian sambat tai Parise, pelé nga-nganda, "Kasonia te nia néné, simaró baga masipaloloi Taikamanua? Tá poi sarat Taikamanua lé, momoi masiappéaké jo?"

22Tápoi ai lé iaagai Jesus, sipinaatudda néné. Lulut néné, kuanangan ka matadda, "Angoi nupaaatu kam kelé nenda, ka bagat paatuatmui?

23Apa lé poi simalabbei ka bagamui tukua, 'Atuappéakéan jom,' elé, 'Suruaké ekeu, nupuenung!'?

24Tápoi kineneiget kupatoilá nia ka matamui kababarania gege ka tubut Togat Manusia ka polak néné masiappéaké jo." Iageti kuanangan ka matat simasakit néné Jesus, "Suruaké ekeu, bairat peremannu, nutoili!"

25Ka mataddangan leú et, suru nia, bairatnangan peremannia, toilinangan leú et, iageti umun'akénangan leú et Taikamanua.

26Bulat kisei lé ka bagadda sangamberidda, raitsó sibabara néné. Iageti umun'akérangan Taikamanua. Oto ai sia mulolotó airakukua, "Bulat makisei ka bagatta, taigbuk kam sibabara gogoi néné!"

27Lepá bela nia Jesus, itsónangan sara sipuukú pajá, sipuoni si Lepi, ai nia mukukuddu ka kantornia. Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Konan tut aku."

28Oto puriónangan leú et si Lepi, kaddiuakénangan sangamberinia, einangan leú masitut Jesus.

29Lepá baraakénangan punen ka lalepnia, masirauma Jesus. Maigi leú sia sipuukú pajá, samba sabagei amei mupunen, masipaaleiaké sia, mukom.

30Oto taimangkánangan bagadda, ka sia piga pá tai Parise sambat tai guru paamian. Oto kuaddangan ka matadda sipasiului Jesus, "Nupakokom'aké kodda kam sia ka kam sangamberimui, sipuukú pajá, samba sirimanua sijo?"

31Tápoi kuana lé nia Jesus, ka matadda, "Ka sia simaron tubu, tá anai punda nia si dokter, sarat simaoringen lé.

32Aipoí kaooiku néné, tá masisogai sikua tubuna simatopit, tápoi masisogai sijo lé, bulé rabauaké paatuatda."

33Iageti kuaddangan nia ka matat Jesus, "Ka sia sipasiului Johannes samba sipasiuluira tai Parise, marei-rei rapupuaso. Tápoi sipasiuluinu geti ka sia, bulat sarat pukokom samba puloló lé ragagalai."

34Tápoi kuana lé nia Jesus ka matadda, "Kipa, mateú leú nukua kam rapupuaso tairauma siooi mupunen putalimogat, ké ai peilé nia mukukuddu ka sia, simanteu siputatalimou ka talagadda? Kirénangan tá mateú!

35Tápoi iaaili te tetrenia, itualá simanteu siputatalimou néné ka talagadda. Oto sedda peité tetrenia rapupuaso ka sia."

36Lepá tiboinangan ka matadda Jesus, pasikat néné, "Bulat tá te anai sia sipasitatakkop'aké komang leppei simabaú ka leppei simaburú. Ibibirit'aké lé poí leppei sibau. Samba bagei komang sibau sitakkop'akenen néné, tá paloló nia ka leppei simaburú.

37Kisedda leú et, tá te anai sia sibaliuaké suat anggur sibau ka bagat lalaisú kulit simamumúmú. Aipoí kalulut suat anggur sibau néné, mapukpuknangan leú et lalaisú nenda. Oto mapilinangan leú et suat anggur, iageti ka sia lalaisú leú et, kataí.

38Buítá ka lalaisú kulit sibau leú et, itubabaliuaké ka sia suat anggur sibau.

39Oto kisedda leú te, tá te anai sia, siobá masiló suat anggur sibau, lepat raló suat anggur simaburú. Aipoí arakua, 'Suat anggur simaburú lé mananam.'"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran