Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 8 : 5 >> 

TB: Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah: "Ingatlah," demikian firman-Nya, "bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu."


AYT: yaitu mereka yang beribadah menurut tiruan dan bayang-bayang dari hal-hal surgawi seperti ketika Allah memperingatkan Musa saat ia hendak mendirikan Kemah Suci: “Pastikanlah engkau membuat segala sesuatunya sesuai dengan rancangan yang telah Kutunjukkan kepadamu di atas gunung.”

TL: yang melakukan peraturan ibadat kepada suatu peta dan bayang segala perkara yang di surga, sebagaimana Musa telah difirmankan Allah tatkala ia tengah hendak membuat kemah itu, yaitu firman-Nya: Perhatikanlah supaya engkau membuat sekaliannya itu menurut teladan yang ditunjukkan kepadamu di gunung itu.

MILT: yang beribadah menurut contoh dan bayangan dari hal-hal surgawi, sama seperti Musa telah diperintahkan, ketika akan segera mendirikan tabernakel; sebab Dia berfirman, "Perhatikanlah, agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu."

Shellabear 2010: Peribadatan yang mereka lakukan itu adalah tiruan dan bayangan dari segala hal yang ada di surga, seperti pesan Allah kepada Musa ketika ia akan membuat Kemah Suci, sabda-Nya, "Ingatlah baik-baik, engkau harus membuat segala sesuatunya sesuai dengan contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di gunung itu."

KS (Revisi Shellabear 2011): Peribadatan yang mereka lakukan itu adalah tiruan dan bayangan dari segala hal yang ada di surga, seperti pesan Allah kepada Musa ketika ia akan membuat Kemah Suci, sabda-Nya, "Ingatlah baik-baik, engkau harus membuat segala sesuatunya sesuai dengan contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di gunung itu."

Shellabear 2000: Peribadahan yang mereka lakukan itu adalah tiruan dan bayangan dari segala hal yang ada di surga, sebagaimana pesan Allah kepada Nabi Musa tatkala ia akan membuat Kemah Suci, sabda-Nya, “Ingatlah baik-baik, engkau harus membuat segala sesuatunya sesuai dengan contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di gunung itu.”

KSZI: Imam di dunia mempersembahkan salinan dan bayang-bayang perkara di syurga. Demikianlah arahan kepada Musa tatkala dia bersedia untuk membuat khemah itu. Allah berfirman, &lsquo;Pastikan bahawa engkau membuat segalanya menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.&rsquo;

KSKK: Sesungguhnya upacara yang mereka rayakan hanyalah suatu tiruan dan bayang-bayang dari perayaan surgawi. Kita mengetahui sabda Allah kepada Musa mengenai pembangunan Kemah Suci. Ia bersabda: "Engkau harus membuat segala sesuatu sesuai dengan contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.

WBTC Draft: Pekerjaan imam itu sesungguhnya hanyalah gambaran dan bayangan dari yang terjadi di surga. Itulah sebabnya, Allah memperingatkan Musa ketika ia siap untuk membangun Kemah Suci, "Bersiaplah untuk membuat segala sesuatu sesuai dengan contoh yang telah Aku tunjukkan kepadamu di atas gunung."

VMD: Pekerjaan imam itu sesungguhnya hanyalah gambaran dan bayangan dari yang terjadi di surga. Itulah sebabnya, Allah memperingatkan Musa ketika ia siap untuk membangun Kemah Suci, “Bersiaplah untuk membuat segala sesuatu sesuai dengan contoh yang telah Aku tunjukkan kepadamu di atas gunung.”

AMD: Pelayanan yang dikerjakan para imam di bumi sebenarnya adalah tiruan dan bayangan dari hal-hal surgawi. Itulah sebabnya, Musa diperingatkan Allah ketika ia akan membangun Kemah Suci, “Kamu harus membuat segala sesuatu sama seperti rancangan yang telah Aku tunjukkan kepadamu di atas gunung.”

TSI: Tetapi Rumah Allah duniawi di mana para imam duniawi melayani hanyalah gambaran atau bayangan dari Kemah Tuhan yang sebenarnya di surga. Perhatikanlah bahwa sebelum Musa membangun Kemah Tuhan yang pertama Allah menyuruhnya seperti ini, “Kamu harus membuat semuanya persis sama dengan contoh yang sudah Aku tunjukkan kepadamu di atas gunung ini.”

BIS: Pekerjaan yang mereka lakukan sebagai imam itu sebenarnya hanya suatu gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Itu sudah diberitahukan oleh Allah kepada Musa dahulu, ketika Musa mau mendirikan Kemah Tuhan. Allah berkata begini kepada Musa, "Ingat! Semuanya itu haruslah kaubuat menurut pola yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung."

TMV: Tugas yang dilakukan mereka sebagai imam, sebenarnya hanya suatu gambaran dan bayangan daripada apa yang di syurga. Demikian juga halnya dengan Musa dahulu. Ketika dia hendak mendirikan Khemah Tuhan, Allah berfirman kepadanya, "Ingatlah, engkau harus membuat segala-galanya menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu."

BSD: Pekerjaan sebagai imam itu hanyalah gambaran dan bayangan dari pekerjaan yang sebenarnya di surga. Allah sudah memberitahukan hal itu kepada Musa, pada waktu ia akan mendirikan kemah Tuhan dulu. Pada waktu itu, Allah berkata begini kepada Musa, “Ingat! Buatlah kemah itu persis seperti contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung.”

FAYH: Pekerjaan mereka berkenaan dengan kemah di dunia, yaitu tiruan kemah yang asli di surga; karena ketika Musa sedang bersiap-siap akan mendirikan kemah itu, Allah memperingatkan dia agar dengan cermat mengikuti pola kemah di surga yang diperlihatkan kepadanya di atas Gunung Sinai.

ENDE: Mereka itu melajani hanja jang merupakan bajangan dan gambaran dari jang sedjati disurga, sebagaimana kepada Moses, waktu ia mulai mendirikan kemah, disampaikan firman Allah, ini - "Ingatlah" - demikian sabdaNja - "supaja kaukerdjakan semuanja menurut tjontoh jang telah ditundjukkan kepadamu diatas gunung".

Shellabear 1912: adapun ibadatnya itu peta segala perkara yang di surga dan bayang-bayangnya, seperti Musa telah dipesani Allah tatkala ia akan membuat kemah itu, karena firmannya, "Ingat baik-baik engkau membuat sekaliannya atas teladan yang ditunjukkan kepadamu di gunung itu."

Klinkert 1879: Ija-itoe jang mengerdjakan toeladan dan bajang-bajang perkara jang disorga itoe, saperti Moesa pon berolih pirman tatkala ija hendak membangoenkan chaimah sembahjang itoe, boenjinja: "Perhatikanlah baik-baik, soepaja segala perkara ini kauperboewat satoedjoe dengan toeladan, jang ditoendjoek kapadamoe di-atas goenoeng itoe."

Klinkert 1863: {Ibr 10:1; Kol 2:17} Maka itoe orang berchidmat menoeroet toeladan dan bajang-bajang perkara jang disorga, saperti prentah Allah sama nabi Moesa, {Kel 25:40; Kis 7:44} kapan dia maoe membangoenken taroeb-sembajang, katanja: "Lihatlah, sopaja angkau perboewat segala perkara itoe menoeroet toeladan, jang ditoendjoek sama angkau di-atas goenoeng."

Melayu Baba: dan dia-orang punya playanan chuma satu chontoh dan bayang perkara-perkara yang di shorga, sperti Musa sudah di-psan oleh Allah waktu dia mau bikin itu khemah, kerna Allah kata, "Ingat baik-baik buat sklian-nya ikut chontoh yang sudah di-tunjokkan k-pada angkau di gunong itu."

Ambon Draft: Jang melakukan pakar-dja; an, seperti sawatu ande-an-de; an dan sawatu teladan som-bar-sombar djuga, deri itu jang ada di dalam sawgra; sabagimana Musa sudah tari-ma sawatu titah deri Tunah Allah, pada tatkala ija sudah haros kardjakan taratak itu: "Djaga lihat bajik-bajik, ka-talah Ija, jang angkaw kar-djakan segala sasawatu menurut teladan itu, jang terton-djok padamu di gugong itu."

Keasberry 1853: Maka marika itu burkhadam munurut tuladan dan bayang bayang purkara yang dishorga, sapurti furman Allah kapada Musa tutkala iya handak mumbangunkan khemah sumbahyang, katanya: Lihatlah supaya angkau purbuatkan skalian purkara itu munurut tuladan yang tulah ditunjokkan kapadamu diatas bukit.

Keasberry 1866: Maka marika itu bŭrkhadam mŭnurot tauladan, dan bayang bayang pŭrkara yang dishorga, spŭrti fŭrman Allah kapada Musa tŭtkala iya handak mŭmbangunkan khemah sŭmbahyang, katanya: Lihatlah supaya angkau pŭrbuatkan skalian pŭrkara itu mŭnurot tauladan yang tŭlah ditunjokkan kapadamu diatas bukit.

Leydekker Draft: Jang 'adalah meng`ardjakan kardja tiruwan dan bajang 2 segala perkara samawij, seperti Musaj sudah katogoran dengan wahhju, tatkala 'ija nanti melangkap taratakh 'itu. Karana 'ingatlah 'awlehmu, bafermanlah 'ija, sopaja kawkardjakan sakalijennja 'itu 'atas teladan, jang telah deperlihatkan padamu di`atas bukit.

AVB: Imam di dunia mempersembahkan salinan dan bayang-bayang perkara di syurga. Demikianlah arahan kepada Musa tatkala dia bersedia untuk membuat khemah itu. Allah berfirman, “Pastikan bahawa engkau membuat segalanya menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.”

Iban: Sida nyembah dalam langkau kain ti semina gambar enggau ayuk Langkau Kain ti di serega. Laban lebuh Moses baru deka nirika langkau kain, Allah Taala bejaku munyi tu ngagai iya, "Nuan enda tau enda ngaga semua utai nitihka pelan ti udah ditunjukka ke nuan ba bukit nya."


TB ITL: Pelayanan mereka <3000> adalah gambaran <5262> dan <2532> bayangan <4639> dari apa yang ada di sorga <2032>, sama seperti <2531> yang diberitahukan <5537> kepada Musa <3475>, ketika <3195> <0> ia hendak <0> <3195> mendirikan <2005> kemah <4633>: "Ingatlah <3708>," demikian firman-Nya <5346>, "bahwa <1063> engkau membuat <4160> semuanya <3956> itu menurut <2596> contoh <5179> yang telah ditunjukkan <1166> kepadamu <4671> di atas <1722> gunung <3735> itu." [<3748>]


Jawa: Anggone padha leladi iku minangka gambar lan wewayangane barang kaswargan, padha kaya kang kapangandikakake marang Nabi Musa, nalika bakal ngadani yasa tarub: “Dieling,” mangkono dhawuhe, “kabeh iku kudu sira gawe manut pola kang wus katuduhake marang sira ana ing dhuwur gunung iku.”

Jawa 2006: Anggoné padha leladi ana ing kémah iku minangka gambar lan wewayangané apa kang ana ing swarga, kaya kang kapangandikakaké marang Musa, nalika arep ngadani yasa kémah, "gatèkna," mangkono dhawuhé, "kabèh iku kudu sira gawé manut conto kang wis katedahaké marang sira ana ing ndhuwur gunung iku."

Jawa 1994: Leladiné para imam mau, satemené mung kaya gambar lan wewayanganing barang-barang kaswargan. Mengkono uga kaanané Nabi Musa biyèn, nalika arep ngadani yasa Tarub Pedalemané Allah, Gusti Allah ngandika marang Nabi Musa: "Kabèh mau kudu kokgawé ngetrepi conto sing wis katuduhaké marang kowé ana ing gunung."

Jawa-Suriname: Mung waé, tarup lan panggonan sing dienggo ngabekti lan masrahké kurban kuwi namung, gampangé omong, gambarané lan ayang-ayangé tarup sing nang swarga. Awit sakdurungé nabi Moses nggawé tarup pangabekti iki, Gusti Allah ngomong marang dèkné: “Moses, kowé kudu nggawé tarup pangabekti iki nurut sing wis tak duduh-duduhké marang kowé nang gunung Sinai.”

Sunda: Tapi kawajiban imam anu dijalankeun ku maranehanana saenyana ngan tiruan jeung kalangkang ti anu dijalankeun di sawarga, sakumaha anu ku Allah diandikakeun ka Musa waktu anjeunna dipiwarang ngadamel Kemah Tepangan tea. Dawuhan Allah, "Inget! Dijieunna kudu cocog jeung conto anu ku Kami ditembongkeun ka maneh di luhur gunung."

Sunda Formal: Tapi eta mah ukur cangkang jeung kalangkang ti nu di sawarga, sakumaha anu ku Allah ditimbalkeun ka Musa nalika dipiwarang ngadamel Kemah Suci tea. Timbalana-Na: “Kemah teh dijieunna kudu make conto ti Kami, sakumaha anu geus ditembongkeun ka maneh basa di luhur gunung tea.”

Madura: Lalakon se elakone mam-imam ganeka sanyatana namong gambarra ponapa se badha e sowarga. Ganeka ampon edhabuwagi sareng Allah ka Mosa gi’ dhimen, e bakto Mosa maddegga Kemah Socce. Allah adhabu sapaneka ka Mosa, "Senga’! Jareya kabbi kodu ekagabay menorot conto se la epatao ka ba’na e attas gunong."

Bauzi: Neham bak. Ame tohe dam nidi nim gi Teohet Mome Fa Faatoiam Num bake modesuhuda laba ame im lam meedam bak. Lahana ame bak lam gi Yesus Aba Aho Ala bake vou baedam num asum ahobada imboda iuba meedam bak laba nasi fet ozome ulohona vouhodaha imot modem bak. Eho gi neham bak vi ozome uba labi gagoho bak. Aham di iube Musat Ala Bake Vou Baedalo Ame Teohet Mome Fa Faatoiam Num ahamte alimeat molo modehe di lam Alat aba im nehasu vi vameada. “Musa oho ame num molo modem di gi Eho oba Sinai Sibu niba vameadume vouhodalo modem bak nimti ulohona vi ozome ame mome faatoiam num mole.” Lahame Alat Musa bake labihasu fet vameadume esuhu bak.

Bali: Darma kapanditan, sane kamargiang antuk parapanditane lianan sujatinipun wantah imba miwah lawat paindikan sane wenten ring suargan. Pateh sakadi paindikan sane ngeniang indik Dane Musa. Ritatkala Dane Musa jaga ngwangun genah mabakti punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring dane asapuniki: “Pedasangja, apanga kita ngwangun buka contone ane kedengang teken kita di gununge ento.”

Ngaju: Gawi je ilalus oloh je manjadi imam te sapunae baya ije gambaran tuntang bayangan bara taloh je aton hong sorga. Jete jari insanan awi Hatalla akan Moses horan, katika Moses handak mampendeng Kemah Tuhan. Hatalla hamauh kalotoh dengan Moses, "Ingat! Taloh handiai te musti ikau manampae manumon sonto je imparahan akam intu hunjun bukit."

Sasak: Pegawẽan saq ie pade laksaneang jari imam nike setetune cume sopoq gambaran dait bayangan lẽman napi saq araq lẽq sorge. Hal nike laẽq sampun tesampẽang siq Allah tipaq Musa, sewaktu Musa gen piaq Kẽmah Tuhan. Maraq niki Manik Allah tipaq Musa, "Inget! selapuqne nike harus side piaq menurut conto gambar saq tepetitoqang tipaq side lẽq atas gunung."

Bugis: Jama-jamang iya napogau’é mennang selaku imanro sitongenna banna séddi gambara sibawa wajo-wajo polé ri aga iya engkaé ri surugaé. Iyaro purani nappaddissengeng Allataala lao ri Musa riyolo, wettunna Musa maélo patettongngi Kémana Puwangngé. Makkeda makkuwaiyé Allataala lao ri Musa, "Engngerangngi! Iya manennaro harusu’i uwébbu situru conto iya napaitangngékko ri yasé’na bulué."

Makasar: Anjo jama-jamang imang nagaukanga ke’nanga, sikontutojenna poro pangngebaranji siagang bayang-bayanji bawang mae ri apa niaka ri suruga. Anjo le’ba’mi Napau Allata’ala mae ri Musa riolo, iamintu ri wattunna lappaenteng KemaNa Batara Musa. Kammami anne kananNa Allata’ala mae ri Musa, "U’rangi! Yangasenna anjo musti nupareki situru’ panrala’ le’baka nipaccinikangko rate ri monconga."

Toraja: Tu umpogau’ pentoean kamenomban lan rapang-rapang sia bayo-bayona mintu’ apa dao suruga, susi Musa mangka narampoi kadanNa Puang Matua, tonna marassan unggaraga kema iato Nakua: Tiro meloi, ammu garagai tu mintu’nato, unturu’ rapang-rapang dipakitangko dao buntu.

Duri: Ia to jaman najama tuu lako imang, sitonganna pangpasusianra ba'tu bajo-bajonara to apa denmo jao suruga. Susi toomi ia to tenda passompan napake'deh Nabi Musa tonna anu', bajo-bajonara to Tenda Tongan. Iamo joo nakuanni Puang Allataala to Musa, "Ingaranni! Padami to la mugaraga, la mupasusi ngasanni to apa mangka dipakitanko jao buntu."

Gorontalo: Karaja u hepohutuwo limongoliyo gambari meyalo wolilu lo u woluwo to soroga. Pasali boyito odelo u ma pilopotunggulayi lo Allahuta'ala wolo uto'otutuwa ode oli nabi Musa tou omo-omolu mayi tou tiyo mopotihulo kema u poibadatiya lo tawu lo Israel. Allahuta'ala loloiya ode oli nabi Musa odiye, ”Ototayimu mao, nga'amila boti musi pohutuwomu mao odelo gambari u ma pilopobilohu-U mayi olemu to yitato huidu.” Odito loiya lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Kalaja u pilohutu limongolio odelo iimamu boito otutuulio mao̒ bo tala tuwaulio lobayahu wau wolilu lou̒ wolo uwoluo tosologa. Uito mapiloo̒taa lo Allahu Taa̒ala odelei Musa omoo̒omolu, tou̒ tei Musa ohilaa mopotihulo Kema lo Eeya. Allahu Taa̒ala lotahuda odie odelei Musa. "Poo̒toloma mao̒! Ngoa̒amilalo boito mamusi pohutuwomu modudua̒ gambali upilo bilohei olemu toitaato hui̒du."

Balantak: Palimangon men ia limang i raaya'a bookoi imam mase tongko' simpaatukanna kabai se' loolung na upa men isian na surugaa. Koiya'a mbali' ia poko bantilkonmo Alaata'ala mbaripian ni Musa, na tempo i Musa boomo momokerer Kemana Tumpu. Taena Alaata'ala, “Imamat pore-pore! Giigii' iya'a tio wawauoon koi men nipoko pisiso'konmo na ko'oom na wawona buu'na.”

Bambam: Indo sando umpalako pengkähänganna illaam ongeam maseho inde lino. Anna ongeam ia too mannassa anna taiapi indo ongeam maseho tungka ianna yabo suhuga, sapo' mane pa'pasusianna bäbä. Dadi makaleso pa'pasusianna bäbä anna ia too sihondoi indo puha napokada Puang Allataala lako Musa yolona wattunna anna umpake'de'i bahum kapenombaam naua: "Pengkilalai manappai: la umpasusii indo puha kupaitaiko yabo tanete."

Kaili Da'a: Bago to nipowia ira kakonona aga gambara bo wayo nggari akala mepue ka Alatala ri suruga. Etu sampe tempo nabi Musa nggaolu nasadia nompowia Tenda Mpepue ri karawa baina, Alatala nompopatora ka i'a iwe'i: "Toramo! Iko kana mompowia pura-pura etu nantuki jonjo to nipopokita ka iko ri bunggu nu buluna."

Mongondow: Oaíidan inta inaidan monia tua saḷaku imang sabanarnya in tongaíbií gambaran bo olinow in onu inta kon soroga. Tua aim bidon pinota'au i Allah ko'i Musa kolipod, kowakutu in sia noposindog ing Kemah i Tuhan. Nana'a ing guman i Allah ko'i Musa, "Pokotorop! Tua komintan mustibií pomia'anmu podudui ing gambar inta pino'ontong-Ku ko'inimu kon tudu im buḷud."

Aralle: Sika mengkähäng yaling di mesa ongeang menomba ang mala dioatee sihapang "kalihayona supu" yato Bansuli Masero ang setonganna yaho di suruka. Aka' dolu Musa, naonge mengei umpasadia aka-aka ang la napake umbabe Bansuli Masero, ya' ma'tula'mi Puang Alataala naoaintee, "Kalehaii inde tula'ku: la pahalluo umpapia ingkänna aka-aka sinnoa siang yato kambara' ang kupaitaio done inde di tanete."

Napu: Tadulako menomba iti mobagohe i lalu sou penombaa au i dunia ide. Sou penombaa iti mewali nodo pandiri irikita kana i apa au ara i suruga. Ido hai hangko damani nabi Musa moaro Bambaru Penombaa hangkoya, Pue Ala mouliangaa node: "Nukatuinao! Ope-ope iti hangangaa nubabehi moula apa au ratudungiako i wongko bulu!"

Sangir: Hal᷊ẹ̌ kẹ̌koateng i sire manga imang tumuhụ dal᷊enge ute kětạeng sěmbaụ sul᷊unge ringangu kěngkaung apạeweng su ral᷊ungu sorga e. Kụ ene sembeng niul᷊ịu Mawu Ruata e, si Musa nạung kal᷊amona, piạ i Musa nạung mapulu měmětị Selong Mawu e. Mawu něhengetang si Musa kere ini, "Pakapia wue! Kěbị e harusẹ̌be koạ u tuhụewe umbaghane kere nitodẹ si kamene su wowong bul᷊ude."

Taa: Wali to pampue to wiyaa i Lewi, sira mapalaong nja’u raya ntenda i mPue Allah to raika ewa ta’anya pasi ewa sonto ntenda i mPue Allah to ndate saruga. Wali see naka tempo i Musa damangawangu tenda i mPue Allah tempo owi, tempo etu i Pue Allah mampatiendoka ia, to’oNya, “Ne’e kalingan! Ika samparia etu mangalulu kojo sonto to rapaporaoka korom ndate rapa ntongku.” Etu semo gombo i mPue Allah resi i Musa. Wali to pampue mangika palaong nsira ri raya ntenda etu.

Rote: Tatao-nono'ik fo ala tao-no'in da'dileo imam ndia, tunga ndoo na ka'da dulak esa ma salaok esa neme hata fo manai nusa so'da ka mai. Ndia nananafa'da basak nakahuluk neme Manetualain neu Musa, nai lelek fo Musa nau napadedeik Manetualain Uma Lopo na. Manetualain nafa'da nae leo ia neu Musa, "Mafandendelek! Te basa sila la, muse o taon tunga natutu'duk fo nananatu'duk neu o neme letek lai na."

Galela: Ona manga manara yaaaka gena ka cawali o kia naga o sorogaka ma dulada eko ma gurumi moi. Komagena so ma orasi iqoqomaka ma nabi Musa wosidailako o Gikimoi Awi Suba ma Dadaru waaka, de o Gikimoi wotemo unaka, "Nomasidodiahi! Ngona bilasu qangodu naaka maro o dulada moi kiaka o tala ma qokuka ngona tonisikokeleloka."

Yali, Angguruk: It imam inap kinangma werehon arimanowen turuk ane ari ebe poholma weregma wirimangge men ahuhe men eneg turuk. Ari hag toho Musan o sabo wiruhuk pibagma Allahn at hiyag utuk lit, "Mun angge man angge wituk laruhunon arimano wirimangge tom ino famen hiyag hitikikon ino hikit toho wiruhun ane holuk toho welamok," ulug hiyag itfag.

Tabaru: 'O manarama gee 'o 'imam yadi-diai, ge'ena duga ka 'okia naga gee 'o sorogaaka ma gurumini. Ge'ena ma sira ma Jo'oungu ma Dutu wosidemokau 'o Musaka, gee ma 'orasi 'o Musa womau wodiai 'o woa gee ma Jou wisuba-suba ma ngii. Ma Jo'oungu ma Dutu wongose konee 'o Musaka, "Nongano-nganono! 'Iodumu ge'ena salingou nadiai moteke kokia naga ma duhu gee nisidumu-dumutokau daku 'o gigieka."

Karo: Si tuhuna dahin si idahiken imam-imam e sada usihen dingen awih-awih kerna kai si lit i surga nge ngenca. Bage me pe kerna Musa nai. Asum ipajekken Musa atena Kemah e nina Dibata man bana, "Perdiateken maka kerinana ibahanndu bali ras gambar si nggo icidahken man bandu i datas deleng e."

Simalungun: Parugason ni sidea ai ma usihan ampa halinoh ni na i nagori atas ai, songon na dapotan parentah si Musa hun babou, sanggah sihol paulionni rumah panumbahan in, “Ingat ma,” nini mangkatahon, “Paulihon ganupan in domu hubani usihan, na dob pinatuduhkon bam i atas dolog in!”

Toba: Diradoti nasida do tiruan dohot halinu ni na di banua ginjang i, songon na dapotan poda si Musa sian ginjang, uju naeng paulionna joro i: "Bereng ma, ninna, ‘asa paulionmu saluhutna i tudos tu tiruan, naung di patuduhon tu ho di dolok i!’"

Dairi: Asa ukum ulaan sinijamotken imam-imam idi, pellin lèndung janah cuman-cuman si ni sorga i ngo i, bagè sienggo ibagahken Dèbata taba si Musa kin, tikan naing ipajek si Musa jerro i, "Èngèt janah tengen!" nina, 'Bahan mo tosè bagè siniidahmu i babo ndelleng i.'

Minangkabau: Karajo nan dikarajokan dek urang-urang tu sabagai imam, sabananyo, hanyolah suatu gambaran sarato jo bayangan, dari apo nan ado di sarugo. Itu lah di agiah tawu dek Allah kabake Nabi Musa saisuak, kutiko Nabi Musa nak ka managakkan Kemah Tuhan. Allah bakato bakcando iko kabake Nabi Musa, "Kana-ilah! Kasadonyo tu mustilah angkau pabuwek manuruik conto nan lah Den tunjuakkan kabake angkau di ateh gunuang."

Nias: Halõw̃õ nifaluara ba wa'a'ere andrõ, sindruhunia ha famaedo ba lumõlumõ zi so ba zorugo. No I'ombakha'õ da'õ Lowalangi khõ Moze fõna, me ifasindro Moze Nose Zo'aya andrõ. Si mane niw̃a'õ Lowalangi khõ Moze, "Tõngõni! Fefu da'õ lõ tola lõ õfazõkhi molo'õ famaedo ni'oroma'õ khõu ba hili."

Mentawai: Aipoí galajet sigalaiakenenda siripot pu-iimamra néné, sarat muoni lé nia sara tularat samba sigogoat aponia sikukuddu ka manua. Aipoiliat'an Taikamanua siburú ka matat Mose, ka tetret aibabagai bagania masigalai Kemat Tuhan. Aikua ka matat Mose kisé, "Repdem! Buítá nugalai nia siripot kelé siitsónu ka uddut leleu."

Lampung: Guai sai tian lakuko sebagai imam ano sebenorni angkah suatu gambaran rik bayangan jak api sai wat di surga. Udi radu dikeni pandai ulih-Ni Allah jama Musa tumbai, waktu Musa haga ngediriko Kemah Tuhan. Allah cawa injuk reji jama Musa, "Ingok! Sunyinni ano niku sani nutuk api sai ditunjukko jama niku di atas gunung."

Aceh: Buet nyang awaknyan peubuet sibagoe imeum nyan nyang sibeuna jih na kheueh sibagoe gamba atawa bubayang lagée toh nyang na lam syeuruga. Hai nyan ka lheueh geupeugah lé Nabi Musa bak watée geukeuneuk peudong Khimah Tuhan. Allah meufeureuman lagée nyoe ubak Nabi Musa, "Ingat! Banmandum nyan meuseuti gata peubuet meunurot cara nyang ka teutunyok ubak gata di ateueh gunong."

Mamasa: Angngenan pemalasan illalan lino nangei umpalako pengkaranganna imam sitonganna angga kalimbayona angngenan pemalasan yao suruga, susi napalanda' Puang Allata'alla lako Musa anna la umpake'de' lantang pemalasan nakua: “Pengkilalaii, la mupapia situru' tandengan kupaitaiko yao tanete.”

Berik: Imam jei ga awelna jep ne gwebili mwona waakenaiserem ogiri aaiserem jebe. Jeiserem ga uwufenna mwona bunarsusferaiserem taman waaken-girip. Sa sarbistaabon, Nabi Musa gwanan Tenda Jena Uwa Sanbagirmana nalefe jam gwitiryen, Uwa Sanbagiri Jei ititmer bal, "Ai ibe Taarena Sinai isa Amsam destababana numu enggala Tenda Jena Amna jeiserem jes galserem. Ga bunarsusfer is eyebili seyafter jes gamserem."

Manggarai: Isé gori keturu oné ndéi ata ciri kuri agu nénu oné-mai apa ata manga oné Surga. Latang te hitu, poli tombon le Mori Keraéng agu hi Musa, du hia kudut pandé ndéi: “Idep di’a, hau paka pandé taung situ lorong toming Daku oné hau éta poco hitu.”

Sabu: Lua jhagga do tao ri ro mii mone tunu-menahu he, ne pa petu ne mii hahhi telia nga raimawo he we ngati ne nga do era pa era do mmau do megala ne. Ne telia do naanne do alle ke pepeke ri Deo pa Musa, pa awe do uru he, pa awe ta ddhei ne Musa ta petito Ammu Muri do ti bhalla-lai ne. Mina hedhe ne lii Deo pa Musa, "Henge we! Hari-hari ne na harre do jhamma ta tao ri au pedute nga wue do alle pepedhelo ri ya pa au pa ko lo lede ne."

Kupang: Dong kasi jalan dong pung tugas di Tenda Sambayang, yang dia pung model iko tampa sambayang asli di sorga. Te waktu baꞌi Musa mau bekin itu Tenda, Tuhan Allah kasi inga sang dia bilang, “Inga bae-bae! Lu musti bekin batúl-batúl iko model yang Beta su kasi tunju sang lu di atas itu gunung!”

Abun: Yekwesu mwa ne ben suk mo Yefun Allah bi nu-i mo bur ré konembot suk gato Yefun ben mo bi nu-i mo gu. Suk gato yekwesu mwa ne ben yo tepsu suk gato Yefun Allah ben mo bi nu-i mo gu ne sino nde, wo karowa. Musa ós yekwesu mwa ne konembot suk gato Yefun Allah ben mo bi nu-i mo gu, we Musa fro wa nggo Yefun Allah bi nu mo bur ré sa, Yefun Allah ki suknapa wa an sare do, "Nan nggo nu si bi suk mwa ne tepsu sukdu gato Ji ki nai nan mo banbo ne et."

Meyah: Noba mar ongga imam-imam rutunggom gu mebif gij Mod Allah efesi bera erek orocunc rot mar ongga Yesus otunggom gu mebaga. Gij mona ongga sismeni fob bera Allah ocunc gu Musa jeskaseda ofa ei Mod nou Ofa gu mebif jeskaseda Mod koma orocunc erek jeni rot monuh ongga angh gu mebaga. Jefeda Ofa eisisi joug Musa erek kef oida, "Bua bii dedin Mod jeni erek Didif duncunc gu bua fob gij mona ongga bua bineker gu memaga Sinai ros."

Uma: Imam toera mobago hi rala tomi pepuea' to hi rala dunia' toi. Tomi pepuea' toe, hewa gambara-wadi to mpowalatu napa to hi suruga. Toe pai' kako'ia-na nabi Musa mpowangu Kemah Pepuea' owi, Alata'ala mpo'uli'-ki hewa toi: "Kiwoi-e'! Hawe'ea toe kana nubabehi ntuku' tonco to rapopohiloi-koko hi lolo bulu'!"

Yawa: Syeno Lewi umaso awa anakero wo raijare mamo maisyare raname vayave ma, mbe rarorombe anakotaro no no munijo ntiti rai. Weye wasaemen arono Amisye po Musa atutir po randumo sambaya ranari, po raura aje ai taiso: “Inya! Winyo ranari mamaisyo Syo rarorono nai no unate rai ramai dave.”


NETBible: The place where they serve is a sketch and shadow of the heavenly sanctuary, just as Moses was warned by God as he was about to complete the tabernacle. For he says, “See that you make everything according to the design shown to you on the mountain.”

NASB: who serve a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle; for, "SEE," He says, "THAT YOU MAKE all things ACCORDING TO THE PATTERN WHICH WAS SHOWN YOU ON THE MOUNTAIN."

HCSB: These serve as a copy and shadow of the heavenly things, as Moses was warned when he was about to complete the tabernacle. For He said, Be careful that you make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain.

LEB: who serve a sketch and shadow of the heavenly [things], just as Moses was warned [when he] was about to complete the tabernacle, for he says, "See to it that you make everything according to the pattern which was shown to you on the mountain."

NIV: They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle: "See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain."

ESV: They serve a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, "See that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain."

NRSV: They offer worship in a sanctuary that is a sketch and shadow of the heavenly one; for Moses, when he was about to erect the tent, was warned, "See that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain."

REB: although the sanctuary in which they minister is only a shadowy symbol of the heavenly one. This is why Moses, when he was about to put up the tent, was instructed by God: “See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain.”

NKJV: who serve the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For He said, "See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain."

KJV: Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, [that] thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.

AMP: [But these offer] service [merely] as a pattern and as a foreshadowing of [what has its true existence and reality in] the heavenly sanctuary. For when Moses was about to erect the tabernacle, he was warned by God, saying, See to it that you make it all [exactly] according to the copy (the model) which was shown to you on the mountain.

NLT: They serve in a place of worship that is only a copy, a shadow of the real one in heaven. For when Moses was getting ready to build the Tabernacle, God gave him this warning: "Be sure that you make everything according to the design I have shown you here on the mountain."

GNB: The work they do as priests is really only a copy and a shadow of what is in heaven. It is the same as it was with Moses. When he was about to build the Sacred Tent, God told him, “Be sure to make everything according to the pattern you were shown on the mountain.”

ERV: The work that these priests do is really only a copy and a shadow of what is in heaven. That is why God warned Moses when he was ready to build the Holy Tent: “Be sure to make everything exactly like the pattern I showed you on the mountain.”

EVD: The work that these priests do is really only a copy and a shadow of the things that are in heaven. That is why God warned Moses when Moses was ready to build the Holy Tent: “Be sure to make everything exactly like the pattern I showed you on the mountain.”

BBE: Being servants of that which is a copy and an image of the things in heaven, as Moses, when he was about to make the Tent, had special orders from God: for, See, he said, that you make everything like the design which you saw in the mountain.

MSG: These priests provide only a hint of what goes on in the true sanctuary of heaven, which Moses caught a glimpse of as he was about to set up the tent-shrine. It was then that God said, "Be careful to do it exactly as you saw it on the Mountain."

Phillips NT: These men are serving what is only a pattern or reproduction of things that exist in Heaven. Moses, you will remember, when he was going to construct the tabernacle, was cautioned by God in these words: See that thou make all things according to the pattern that was showed thee in the mount.

DEIBLER: The Jewish priests perform rituals which are only a model [DOU] of what Christ would do in heaven [MTY]. What God told Moses when Moses was about to set up the tent for worshipping him supports the idea that those rituals were only a model. God said, “Be sure that you(sg) make everything according to the model that I showed you on Sinai Mountain!”

GULLAH: De wok wa dem priest do, dat same like a copy o a shada wa da show wa op dey een heaben een de real woshup place weh God dey. Dat hoccome wen Moses been ready fa build de tent ob woshup weh dem priest been gwine do dey wok, God tell um say, “Ya mus be sho fa mek all ting jes like de pattern A show ya wen ya been dey pon Mount Sinai.”

CEV: But the tent where they serve is just a copy and a shadow of the real one in heaven. Before Moses made the tent, he was told, "Be sure to make it exactly like the pattern you were shown on the mountain!"

CEVUK: But the tent where they serve is just a copy and a shadow of the real one in heaven. Before Moses made the tent, he was told, “Be sure to make it exactly like the pattern you were shown on the mountain!”

GWV: They serve at a place that is a pattern, a shadow, of what is in heaven. When Moses was about to make the tent, God warned him, "Be sure to make everything based on the plan I showed you on the mountain."


NET [draft] ITL: The place where they serve <3000> is a sketch <5262> and <2532> shadow <4639> of the heavenly sanctuary <2032>, just as <2531> Moses <3475> was warned by God <5537> as he was about <3195> to complete <2005> the tabernacle <4633>. For <1063> he says <5346>, “See <3708> that you make <4160> everything <3956> according to <2596> the design <5179> shown <1166> to you <4671> on <1722> the mountain <3735>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 8 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran