Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 : 6 >> 

TB: Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?"


AYT: Karena itu, ketika mereka berkumpul bersama, mereka bertanya kepada-Nya, “Tuhan, apakah ini waktunya Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?”

TL: Maka mereka itu yang sudah berhimpun bertanya kepada-Nya, katanya, "Ya Tuhan, pada masa inikah Tuhan membangunkan pula kerajaan bagi bani Israel?"

MILT: Oleh karena itu sesungguhnya, tatkala berkumpul bersama, mereka menanyai Dia dengan mengatakan, "Tuhan, apakah Engkau sedang memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini?"

Shellabear 2010: Ketika mereka semua berkumpul, mereka bertanya kepada Isa, "Junjungan, inikah masanya Junjungan memulihkan kembali Kerajaan Israil?"

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika mereka semua berkumpul, mereka bertanya kepada Isa, "Junjungan, inikah masanya Junjungan memulihkan kembali Kerajaan Israil?"

Shellabear 2000: Ketika mereka semua sudah berkumpul, mereka bertanya kepada Isa, “Junjungan, inikah masanya Junjungan memulihkan kembali Kerajaan Israil?”

KSZI: Oleh itu, ketika mereka berhimpun, mereka pun bertanya kepada Isa, &lsquo;Ya Junjungan, pada masa inikah Junjungan mengembalikan kerajaan ini kepada bangsa Israel?&rsquo;

KSKK: Ketika mereka telah berkumpul di situ, bertanyalah mereka kepada-Nya, "Saat inikah, Engkau akan memulihkan Kerajaan Israel?"

WBTC Draft: Ketika rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah ini waktunya bagi-Mu untuk memberikan kembali kerajaan orang Yahudi kepada mereka?"

VMD: Ketika rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, “Tuhan, apakah ini waktunya bagi-Mu untuk memberikan kembali kerajaan orang Yahudi kepada mereka?”

AMD: Lalu, bertanyalah murid-murid Yesus kepada-Nya, "Tuhan, inikah saatnya Engkau memulihkan kerajaan Israel?"

TSI: Pada waktu rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, “Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau mendirikan kembali kerajaan Israel, supaya negeri kita ini berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah kekuasaan kerajaan Roma?”

TSI3: Ketika rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, “Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau mendirikan kembali kerajaan Israel, supaya negeri kita ini berdiri sendiri dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi?”

BIS: Ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepada-Nya, "Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali Pemerintahan bangsa Israel?"

TMV: Apabila rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus, mereka bertanya kepada-Nya, "Tuhan, adakah sekarang Tuhan mahu memulihkan Pemerintahan bangsa Israel?"

BSD: Pada hari keempat puluh setelah Yesus hidup kembali dari kematian, rasul-rasul berkumpul dengan Yesus di Bukit Zaitun. Di sana mereka bertanya, “Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau menjadikan kerajaan Israel berdiri kembali?”

FAYH: Pada kesempatan lain, ketika Ia menampakkan diri kepada mereka, mereka bertanya kepada-Nya, "Tuhan, apakah Tuhan akan membebaskan Israel (dari penjajahan Romawi) sekarang dan memulihkan kami sebagai bangsa yang merdeka?"

ENDE: Bertanjalah mereka jang berkumpul disitu kepadaNja: Tuhan, adakah dimasa ini Engkau hendak memulihkan keradjaan Israel?

Shellabear 1912: Adapun apabila mereka itu sudah berhimpun, maka bertanyalah sekaliannya kepada 'Isa serta berkata, "Ya Rabbi, pada masa inikah Rabbi mengembalikan kerajaan itu kepada orang Israil?"

Klinkert 1879: Maka olih mareka jang ada berhimpoen itoe ditanja akan dia, katanja: Ja Toehan, pada masa inikah Toehan hendak memoelangkan kembali karadjaan itoe kapada orang Isjrail?

Klinkert 1863: Maka dia-orang jang berkoempoel bertanja sama Toehan, katanja: {Mat 14:8} Toehan! apa angkau sakarang memoelangken kembali karadjaan sama orang Israil?

Melayu Baba: Sbab itu, bila dia-orang sudah berhimpon, dia-orang tanya sama dia, "Tuhan, waktu ini-kah Tuhan mau pulangkan kraja'an k-pada orang Isra'el?"

Ambon Draft: Maka jang sudahlah ber-himpon sama-sama di situ, bertanjalah Dija, kata: Tu-han sakarang-sakarang djuga Angkaw akan mendirikan pu-la karadja; an bagi awrang-aw-rang Isra; el?

Keasberry 1853: Hata maka apabila marika itu tulah burhimpun, burtanyalah iya, katanya, Tuhan, angkaukah skarang handak mumulangkan kumbali krajaan kapada orang Israel?

Keasberry 1866: Hata maka apabila marika itu tŭlah bŭrhimpun, bŭrtanyalah iya katanya, Tuhan, angkaukah skarang handak mŭmulangkan kŭmbali krajaan kapada orang Israil?

Leydekker Draft: 'Arkijen maka segala 'awrang jang berhimpon 'itu bertanjakanlah dija, sombahnja: ja Tuhan, 'angkawkah pada wakhtu 'ini 'akan kombalikan karadja`an bagi 'awrang Jisra`ejl?

AVB: Oleh itu, ketika mereka berhimpun, mereka pun bertanya kepada Yesus, “Ya Tuhan, pada masa inikah Tuhan mengembalikan kerajaan ini kepada bangsa Israel?”

Iban: Lebuh sida begempuru, sida lalu nanya Iya, "Tuhan, kati tu maya Nuan deka mulaika Perintah ngagai orang Israel?"


TB ITL: Maka <3767> bertanyalah mereka <2065> yang berkumpul <4905> di situ: "Tuhan <2962>, maukah <1487> <1722> Engkau pada masa <5550> ini <5129> memulihkan <600> kerajaan <932> bagi Israel <2474>?" [<3303> <846> <3004>]


Jawa: Para rasul kang padha kumpul iku nuli matur pitakon: “Gusti, punapa sapunika anggen Paduka badhe mulihaken karajan kangge Israel?”

Jawa 2006: Para rasul kang padha ngumpul iku nuli nyuwun pirsa, "Gusti, punapa sapunika anggèn Panjenengan badhé mulihaken kraton tumrap Israèl?"

Jawa 1994: Nalika para rasul lagi padha kumpul karo Gusti Yésus, banjur padha nyuwun pirsa marang Panjenengané: "Gusti, menapa ing samenika Kratonipun Israèl badhé Panjenengan pulihaken?"

Jawa-Suriname: Ing sakwijiné dina, dongé ngumpul karo Gusti Yésus, para rasul terus pada takon ngéné: “Gusti, apa Kowé bakal dadi ratuné bangsa Israèl, supaya bangsa Israèl bisa ngwasani bangsa liya-liyané menèh kaya mbiyèn!”

Sunda: Dina hiji waktos nuju karempel, rasul-rasul nararos ka Anjeunna, "Gusti, dupi Karajaan Israil teh bade ayeuna diadegkeunana deui ku Gusti?"

Sunda Formal: Pok nu karumpul teh tumaros ka Anjeunna, “Gusti Jungjunan simabdi, manawi ayeuna Anjeun bade ngadegkeun deui karajaan Israil teh?”

Madura: E bakto akompol ban Isa, sul-rasul jareya laju padha atanya, "Guste, ponapa samangken Junandalem badhi majaga’a pole pamarenta’anna bangsa Isra’il?"

Bauzi: Labi neo Yesus Am damti neo vazisi meedam digat meida labe ame dam labe Yesus bake vi ailo ab gagoham. “Dat Boehàda oa, im tai ahamda Israel labe aho vou faat lehe dam lam Boehàda Daud aham di iube aho vuusu im vahokedam bak lam Oho vi ozome etei Om fa Boehàda gàhà Dateli iba ab vuusulo modem ameo? ”

Bali: Rikala iparautusan mapunduh ngiring Ida Hyang Yesus, dane nunasang ring Ida, sapuniki: “Inggih Ratu Panembahan, punapika ring masane mangkin IRatu mapakayun ngrajegang malih kaprabon bangsa Israele?”

Ngaju: Katika kare rasul te hapumpong haya-hayak dengan Yesus, ewen misek dengae, "Tuhan, en metoh toh kea Tuhan handak mampendeng haluli Pamarentahan bangsa Israel?"

Sasak: Sewaktu ie pade bekumpul bareng-bareng kance Deside Isa, ie pade metakẽn lẽq Deside Isa, "Junjungan Saq Mulie, napi mangkin Pelungguh gen piaq malik kerajaan umaq Israel?"

Bugis: Wettunna iyaro rasul-rasul-é maddeppungeng sibawa Yésus, makkutanani mennang ri Aléna, "Puwang, maéloki’ga Puwang makkekkuwangngé patettongngi paimeng Apparéntanna bangsa Israélié?"

Makasar: Ri wattunna a’rappungang sikamma anjo tunisuroa siagang Isa, akkuta’nammi ke’nanga ri Isa, angkana, "O Batara, ero’ maKi’ kamma-kamma anne ampaenteng poleangi PamarentahanTa ri bansa Israel?"

Toraja: Mekutanami tinde to ma’misa-misa lako nakua: O Puang, attu iamoraka te amMi la umpabendanan pole’i to Israel tu kadatuan?

Duri: Ia tonna sola unapa nakutanaii rasulu', nakua, "Oo Puang, iamoraka tee wattu tanii menjaji raja nnendekan pole'i to kaparentanna Israel?"

Gorontalo: To wakutu tuwawu tou ti Isa wolo mongorasul boyito heambuwa, timongoliyo lohintu oli Isa odiye, ”Ito Eya mohuto to masa boti muli mopotihulayi lo yiladiya lo Israel?”

Gorontalo 2006: Tou̒ mongo rasulu boito donggo hia̒mbua pee̒-pee̒enta woli Isa, timongolio lohintu mao̒ o-Lio, "Eeya, tingga mabotia Eeya ohilaa muli mopotihula pamalenta bangusa lo Isirai̒lu?"

Balantak: Tempo poposuu' nobarimpung tii Yesus, raaya'a nobapikirawar taena, “Tumpu, too koini'i Tumpu mo'uus mungule'kon batomundo'an na samba Israel?”

Bambam: Wattunna anna ma'hempunni Puang Yesus sola suhona, mekutanam suhona naua: "O Debata la temongka umpake'de' sule kapahentaantaa' to Israel-kia'?"

Kaili Da'a: Tempo anaguru-anaguruna etu nasiromu nosanggani ante Yesus, ira nekutana ri ja'ina, "Pue, iwe'i-we'i Pue mombakabasaka kita, to Israel nggari balita, ala mamala kita momparenta ngatata mboto?"

Mongondow: Mosia inta noyosipun kon tua noliboí ko'i Yesus, "Tuhan, degaí mo'ibogdon Ikow masa in tana'a moposindog bui ing karaja'an kon intau Israel?"

Aralle: Tempona ma'himpung Puang Yesus sibaha rasulna, sika mekutanang pano naoatee, "O Puang, la dinoaraka la umpake'de'i sumule kapahentaantaa' to Israel?"

Napu: I tempona suroNa iti hihimbela hai Yesu, mekunemohe, rauli: "Pue, ba i tempo idemi Nuaro hule poparentanda to Yahudi, ba bamani?"

Sangir: Piạ e manga rarolohange mạkakomol᷊ẹ̌ dingang i Yesus, i sire e nakiwal᷊ọ e si Sie, "Mawu, tempo ini e Mawu mapulu ngae měndarisị kapia Kararatuang u tau Israel?"

Taa: Wali tempo anaguru i Yesu re’e sindara-ndara pei Ia ri rayanya opo mpuyu mbengi etu, sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Wimba Pue, bara temponyamo Komi damangawaika muni to Israel maporenta ewa tempo owi?”

Rote: Lelek fo Lamatua ka hataholi nadedenu nala lakabubua lo Yesus boema latanen lae, "Lamatuak, ade besak ia, Lamatua ka sanga napadedeik falik hataholi Israe la paleta na do?"

Galela: Ma ngale magegena so o bi rasul dede o Yesus imatolomuno, de ona imasano Unaka, "Jou, nagala o orasi manena Ngona asa nodupa ngoneka o bobareta moili nosigoko la ngone o Israel ma nyawa o bangsa ma somoa asa papareta kali?"

Yali, Angguruk: Ari ibagma Yesus otsi At men palu roho welatfahon arimanowen, "Nonowe, Allah hime fanowon og nisahu sambil ino o Israel tot teg laheyon Haren suwap tuhunen ehen ano?" ulug umung hibag.

Tabaru: De ma moi ge'ena 'o su-suloko go'ona yomalomuno de 'o Yesus de yosano 'unaka, "Jou, ne'ena nomau nosigokoli? 'o Israeloka ma pareta ma ngale minisipidili 'o nyawa 'iregu ma paretaka?"

Karo: Asum rasul-rasul pulung ka ras Jesus, isungkunna Jesus nina, "O Tuhan, genduari kin atendu manteki kerajan Israel mulihi?"

Simalungun: Jadi sanggah na martumpu ai sidea, isungkun sidea ma Ia, nini ma, “Ham Tuhan, pajongjongon-Mu ma sonari use harajaon in bani Israel?”

Toba: Laos disungkun angka na pungu i ma Ibana, angka ninna ma: Pajongjongonmu ma saonari, ale Tuhan, Harajaon i di Israel?

Dairi: Sinderrang mertumpu Apostèl i rebbak dekket Jesus, ikusoi kalak i mo Ia, "Tuhan, bagèndari mo pessuangenmu kerajaen i bai bangsa Israel?"

Minangkabau: Kutiko rasul-rasul tu bakumpua samo-samo jo Isa Almasih, inyo bi batanyo kabake Baliau, "Tuhan, apokoh kiniko masonyo Tuhan ka managakkan baliak karajaan banso Israel?"

Nias: Me owulo ndra sinenge andrõ awõ Yesu, lasofu khõ-Nia lamane, "He So'aya, hadia iada'e Õfasindro mangawuli wamatõrõ ba soi niha Gizera'eli?"

Mentawai: Kelé araparurú tai Apostel sambat Jesus, nou-nourangan nia, pelé nganganda, "Kipa Tuhan, taleú nuririóakéan lé mitsá kineneiget Purimataat Israel?"

Lampung: Waktu rasul-rasul udi bekumpul jejama jama Isa, tian betanya jama Ia, "Tuhan, api kedo tano Tuhan haga ngediriko luot pemerintahan bangsa Israel?"

Aceh: Watée Rasui-rasui nyan meusapat meusajan-sajan ngon Isa, awaknyan jitanyong bak Gobnyan, "Peu kheueh jinoenyoe Tuhan keuneuk neupeudong lom Keurajeuen bansa Israel?"

Mamasa: Inde anna ma'mesa rasul sola Puang Yesus-e mekutanami lako nakua: “O Puang la mupake'de'mika sule temo kaparentaanna to Israel?”

Berik: Gamjon jes jepserem, angtane Yesus aa jes destabaabilirim jei Yesusfar ga aa ge betwebili. Jei Yesus ga aane tenebana, "Tuhan, Aamke namwer negeri Israelem Sanbakfe ke Aamei Is nwini, angtane gwanan aa gemer naawelam sanbakfe?"

Manggarai: Itug kali du lonto neki cad réi lisé agu Hia: “Mori, cala ho’og leson Lité te tongkéng kolén Adak latangt Israél?”

Sabu: Pa dhara nga peteni ne rasul-rasul he hela'u-la'u nga Yesus, ta kebhali ke ro pa Yesus, "Muri, pa dhara awe nadhe ke Muri ne ddhei ta petito bhale wari ne Pua Pereda pa do Israel?"

Kupang: Waktu Yesus ada bakumpul deng Dia pung utusan dong, ju dong tanya sang Dia bilang, “Bapa! Botong mau tanya bagini: Bapa tantu inga dolu-dolu waktu negara Israꞌel parenta dia pung diri. Naa. Sakarang Bapa su mau kasi bebas sang kotong dari orang laen pung parenta, ko, kotong musti tunggu waktu yang laen?”

Abun: Sane, tomgato yerasul si Yefun Yesus sum sino, yerasul ndo mo Yefun Yesus do, "Yefun, men bi Yekwesu, ré yo, Nan bes men ye Israel jowa men bi bur-i satu kadit ye Roma or re, bado?"

Meyah: Nou ongga Yesus efen ruforoker insa koma rumohoturuma jera Ofa fob, beda rua rijeka gu Ofa oida, "Tuhan, erek Bua bumosuwa mimif ongga Yahudi jeska rusnok ongga rufogog gij mona insa kef jeskaseda mimif misinsa mufoka ereij keingg mifmin rusnok Yahudi ei?"

Uma: Hangkani wo'o, nto'u suro-na morumpu hangkaa–ngkania hante Yesus, mepekune'-ra hi Yesus, ra'uli': "Pue', ba tempo toi-mi nubahaka-ta ngkai bali'-ta pai'-ko jadi' Magau' to Israel?"

Yawa: Masyote inta rai jakato, Yesusa pe apa arakove nawe wanunugambe, umba wo Yesus anajo ware, “Injayo Kurune, soamo nyare Nyo munijo Israel raugakasea ntet akato muno wimbe akarive rai rako?”


NETBible: So when they had gathered together, they began to ask him, “Lord, is this the time when you are restoring the kingdom to Israel?”

NASB: So when they had come together, they were asking Him, saying, "Lord, is it at this time You are restoring the kingdom to Israel?"

HCSB: So when they had come together, they asked Him, "Lord, at this time are You restoring the kingdom to Israel?"

LEB: So [when] they had come together, they began asking him, saying, "Lord, [is it] at this time you are restoring the kingdom to Israel?

NIV: So when they met together, they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?"

ESV: So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?"

NRSV: So when they had come together, they asked him, "Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel?"

REB: When they were all together, they asked him, “Lord, is this the time at which you are to restore sovereignty to Israel?”

NKJV: Therefore, when they had come together, they asked Him, saying, "Lord, will You at this time restore the kingdom to Israel?"

KJV: When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?

AMP: So when they were assembled, they asked Him, Lord, is this the time when You will reestablish the kingdom {and} restore it to Israel?

NLT: When the apostles were with Jesus, they kept asking him, "Lord, are you going to free Israel now and restore our kingdom?"

GNB: When the apostles met together with Jesus, they asked him, “Lord, will you at this time give the Kingdom back to Israel?”

ERV: The apostles were all together. They asked Jesus, “Lord, is this the time for you to give the people of Israel their kingdom again?”

EVD: The apostles were all together. They asked Jesus, “Lord, is this the time for you to give the Jews their kingdom again?”

BBE: So, when they were together, they said to him, Lord, will you at this time give back the kingdom to Israel?

MSG: When they were together for the last time they asked, "Master, are you going to restore the kingdom to Israel now? Is this the time?"

Phillips NT: This naturally brought them all together, and they asked him, "Lord, is this the time when you are going to restore the kingdom to Israel?"

DEIBLER: One day when the apostles met together with Jesus, they asked him, “Lord, will you(sg) now become the King [MET] over us Israelite people like King David, who ruled long ago?” (OR, “Lord, will you(sg) now defeat the Romans and restore the kingdom to us Israelite people?”) He replied to them, “You do not need to know the time periods and days when that will happen.

GULLAH: Wen de postle dem meet togeda wid Jedus, dey aks um say, “Lawd, dis yah de time wen ya gwine leh de people ob Israel rule gin?”

CEV: While the apostles were still with Jesus, they asked him, "Lord, are you now going to give Israel its own king again?"

CEVUK: While the apostles were still with Jesus, they asked him, “Lord, are you now going to give Israel its own king again?”

GWV: So when the apostles came together, they asked him, "Lord, is this the time when you’re going to restore the kingdom to Israel?"


NET [draft] ITL: So <3767> when they had gathered together <4905>, they began to ask <2065> him <846>, “Lord <2962>, is this <5129> the time <5550> when you are restoring <600> the kingdom <932> to Israel <2474>?”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 1 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran