Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMP]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 7 : 23 >> 

AMP: What [other] one nation on earth is like Your people Israel, whom God went to redeem to be a people for Himself and to make for Himself a name? You have done great and terrible things for Yourself {and} for Your land, before Your people, whom You redeemed {and} delivered for Yourself from Egypt, from the nations and their gods.


AYT: Bangsa manakah di bumi yang seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya untuk menjadikannya sebagai umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Nya, dan melakukan hal-hal besar dan dahsyat bagi tanah-Mu dengan mengusir bangsa-bangsa dan para ilah mereka dari depan umat-Mu yang telah Engkau tebus dari Mesir?

TB: Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Nya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umat-Nya?

TL: Maka bangsa yang mana dapat disamakan dengan umat-Mu, yaitu dengan orang Israel, satu bangsa yang tiada taranya di atas bumi ini, yang sudah ditebus oleh Allahnya akan suatu bangsa bagi dirinya, supaya diadakannya satu nama baginya dan supaya diperbuatnya perkara yang besar dan hebat begitu akan tanahmu di hadapan segala umat-Mu, yang telah Kautebus bagi diri-Mu dari pada orang Mesir dan dari pada segala khalaik dan segala berhalanya.

MILT: Dan, adakah satu bangsa di bumi yang seperti umat-Mu, seperti Israel, yang Allahnya (Elohim - 0430) telah pergi menebusnya sebagai umat dan menaruh sebuah Nama padanya, bahkan yang melakukan hal yang besar kepadanya dan hal-hal yang menakutkan ke negerinya; di hadapan umat-Mu yang telah Engkau tebus bagi-Mu dari Mesir, dari bangsa-bangsa dan para allah (ilah-ilah - 0430) mereka.

Shellabear 2010: Bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israil -- satu-satunya bangsa yang ditebus oleh Tuhannya untuk menjadi umat-Nya? Engkau menegakkan nama bagi-Mu dengan melakukan hal-hal yang besar bagi mereka dan hal-hal yang dahsyat di negeri-Mu, di hadapan umat yang Kautebus bagi diri-Mu dari Mesir, dari bangsa-bangsa serta dewa-dewanya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israil -- satu-satunya bangsa yang ditebus oleh Tuhannya untuk menjadi umat-Nya? Engkau menegakkan nama bagi-Mu dengan melakukan hal-hal yang besar bagi mereka dan hal-hal yang dahsyat di negeri-Mu, di hadapan umat yang Kautebus bagi diri-Mu dari Mesir, dari bangsa-bangsa serta dewa-dewanya.

KSKK: Apakah ada di muka bumi ini bangsa lain seperti bangsa-Mu Israel, di mana Allah datang untuk menyelamatkannya dan menjadikannya sebagai bangsa-Nya sendiri? Sungguh Engkau telah membuat mereka masyhur ketika, demi kemuliaan-Mu, Engkau melakukan hal-hal yang besar dan mengagumkan, membebaskan mereka dari Mesir, dari bangsanya dan allahnya.

VMD: Dan tidak ada satu bangsa pun di dunia ini seperti umat-Mu Israel. Mereka umat yang khusus, Engkau membawa mereka dari Mesir serta membebaskan mereka. Engkau membuat mereka umat-Mu. Engkau telah membuat hal-hal yang besar dan ajaib bagi orang Israel. Engkau membuat hal-hal yang ajaib bagi negeri-Mu.

BIS: Di seluruh bumi tidak ada bangsa seperti Israel. Israel satu-satunya bangsa yang telah Kaubebaskan dari perbudakan untuk menjadi umat-Mu sendiri. Segala perbuatan besar dan ajaib yang Kaulakukan bagi mereka, membuat nama-Mu termasyhur di seluruh dunia. Bangsa-bangsa lain beserta dewa-dewa mereka telah Kauusir pada waktu umat-Mu maju bertempur.

TMV: Di seluruh muka bumi ini, tiada bangsa lain seperti Israel, yang telah Engkau selamatkan daripada perhambaan, serta menjadikan mereka umat-Mu sendiri. Perbuatan besar dan ajaib itu, yang telah Engkau lakukan bagi mereka, sudah memasyhurkan nama-Mu di seluruh dunia. Engkau mengusir bangsa-bangsa lain dan dewa-dewa mereka apabila umat-Mu maju bertempur, umat yang Engkau selamatkan dari Mesir untuk menjadi umat-Mu sendiri.

FAYH: Bangsa manakah di dunia ini yang telah menerima berkat Allah sedemikian besarnya seperti bangsa Israel, umat-Mu? Karena Engkau telah menyelamatkan umat pilihan-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Engkau telah melakukan banyak mujizat yang besar untuk menghancurkan Mesir dan bangsa-bangsa lain serta dewa-dewa mereka.

ENDE: Bangsa manakah gerangan diatas bumi seperti umatMu ini, seperti Israil; bangsa manakah, jang dewatanja pergi menebusnja untuk dirinja sendiri, untuk mendjadi umatnja, untuk membuat namanja tersohor dan untuk mengerdjakan jang besar2 serta jang dahsjat baginja, dengan mengusir bangsa2 dan dewatanja dari hadapan umatnja?

Shellabear 1912: Maka bangsa yang mana di atas bumi ini yang sama dengan kaum-Mu yaitu orang Israel yang telah Tuhan tebuskan akan suatu kaum bagi diri-Nya supaya diadakannya bagi diri-Nya suatu nama dan supaya diperbuatnya perkara-perkara yang besar bagi kamu dan perkara-perkara yang hebat akan tanah-Mu di hadapan kaum-Mu yang telah Engkau tebus bagi diri-Mu dari Mesir dari pada segala bangsa. Dan segala dewanya.

Leydekker Draft: 'Antah sijapatah seperti khawmmu, seperti 'awrang Jisra`ejl 'itu? chalikhah jang 'asa di`atas bumi, jang 'Allah sudah pergi menubusij baginja 'akan sawatu bala, dan 'akan menaroh bagi dirinja sawatu nama, dan 'akan meng`adakan bagi kamu kabesaran, dan babarapa perkara jang katakotan pada tanahmu, dihadapan khawmmu, jang 'angkaw sudah menubusij bagimu deri dalam Mitsir, sambil meng`intjitkan segala CHalajikh, dan Dejwata-dejwatanja.

AVB: Bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israel, satu-satunya bangsa yang ditebus oleh Allah untuk menjadi umat-Nya? Dia menegakkan nama bagi-Nya dengan melakukan hal-hal yang besar dan takjub, di hadapan umat yang ditebus-Nya dari Mesir, daripada bangsa-bangsa serta tuhan-tuhan mereka.


TB ITL: Dan bangsa <01471> manakah <04310> di bumi <0776> seperti umat-Mu <05971> Israel <03478>, yang <0834> Allahnya <0430> pergi <01980> membebaskannya <06299> menjadi umat-Nya <05971>, untuk mendapat <07760> nama <08034> bagi-Nya dengan melakukan <06213> perbuatan-perbuatan yang besar <01420> dan dahsyat <03372> bagi mereka <0776>, dan dengan menghalau bangsa-bangsa <01471> dan para allah <0430> mereka dari depan <06440> umat-Nya <05971>? [<0259> <0834> <06299> <04714>]


Jawa: Lan pundi wonten bangsa ingkang kados umat Paduka Israel ing salumahing bumi, ingkang Gusti Allahipun tumindak ngluwari bangsa punika, kadadosaken umatipun, supados angsala asma kagem Panjenenganipun srana nindakaken pakaryan-pakaryan ingkang ageng lan nggegirisi kangge tiyang-tiyang punika, lan nundhungi para bangsa lan para allahipun saking ngajenging umatipun?

Jawa 1994: Saha mboten wonten bangsa ing bumi menika kados bangsa Israèl. Bangsa ingkang sampun Panjenengan luwari saking penjajahan, sarta Panjenengan dadosaken kagungan Panjenengan piyambak. Sedaya prekawis ingkang ageng saha ngédab-édabi ingkang Panjenengan tindakaken kanggé tiyang-tiyang menika, sampun damel misuwuring asma Panjenengan ing salumahing bumi. Bangsa-bangsa sanès saha déwa-déwanipun sampun Panjenengan tundhung nalika umat kagungan Panjenengan majeng perang.

Sunda: Di dunya teu aya bangsa anu sapertos bangsa Israil, anu ku Gusti dijait tina harkat badega batur lajeng diangkat jadi umat kagungan. Sugri padamelan Gusti anu sakitu araheng sareng aragungna, parantos kagurnita ka saalam dunya. Ti wangkid dijait ti Mesir sareng dijadikeun umat kagungan Gusti, ana maranehna maju, bangsa-bangsa sanes katut allah-allahna ku Gusti disina nyalingkir.

Madura: E bume tadha’ bangsa se padha sareng Isra’il. Namong Isra’il bangsa se sareng Junandalem epabebas dhari odhi’ se ekadunor oreng, pas epadaddi ommattepon Junandalem. Sadaja lalakon raja sareng ajib se elampa’agi Junandalem kaagem reng-oreng gapaneka andaddiyagi asmana Junandalem kalonta e bume. Sa-bangsa laen sareng ba-dibana sareng Junandalem eojuk e bakto ommattepon Junandalem maju aperrang.

Bali: Nenten wenten bangsa sakadi bangsa Israel, bangsa sane sampun bebasang Palungguh IRatu saking genahnyane dados panjak tur dadosang Palungguh IRatu kaulan Palungguh IRatune. Paindikane sane agung tur ngangobin sane sampun kardi Palungguh IRatu pabuat ipun, sampun ngawinang parab Palungguh IRatu kabinawa ring satungkabing rat. Palungguh IRatu ngaonang bangsa-bangsa tiosan rauh ring dewa-dewannyane saking arepan kaula druene, kaula sane bebasang Palungguh IRatu saking panegara Mesir tur dadosang Palungguh IRatu padruen Palungguh IRatu.

Bugis: Risininna linoé dé’ gaga bangsa pada-padanna Israélié. Israélié alé-aléna bangsa iya puraé Mupaleppe polé ri angatangengngé untu’ mancaji umma’-Mu. Sininna pangkaukeng battowaé sibawa makalallaing iya Mupogau’é untu’ mennang, mébbui asem-Mu kalabba ri sininna linoé. Bangsa-bangsa laingngé silaong déwata-déwatana purani Mupaddésu wettunna umma’-Mu maju mammusu.

Makasar: Ri sikontu linoa tena nia’ bansa sangkamma Israel. Tena ruanna bansa Israel le’ba’ Kilappassang battu ri tunipare’ ataya untu’ Kipa’jari umma’ kalenTa. Sikontu gau’ malompoa siagang appakalannasaka Kigaukanga mae ri ke’nanga, ampa’jari masahoroki arenTa ri sikontu linoa. Bansa-bansa maraenga siagang rewata-rewatana le’ba’mi Kibongka ri wattunna maju ummatTa a’bundu’.

Toraja: Bangsa umbara tu ma’din dipasangtinti taumMi, iamotu to Israel, tu bangsa sangbua bannang dao te kuli’na padang, tu male Nala’bak Puang Matua nadadi misa’ bangsa lako Kalena, anNa padenani misa’ sanga, anNa pogauranni Puang penggauran kapua sia metakuran, la napomelo tondokMi, dio tingayona mintu’ taumMi, tu Mirampanan dio mai to Mesir sia dio mai mintu’ bangsa sia dio mai mintu’ deatanna.

Karo: La lit sada bangsa si deban i babo doni enda si seri ras Israel. Ia nggo IbebaskenNdu i bas perbudaken nari. IbahanNdu ia jadi BangsaNdu. Si mbelin ras si mbisa nggo IlakokenNdu man bana. Nggo IsalsalkenNdu GelarNdu si terberita ku belang-belang doni enda. Nggo IjembaNdu bangsa-bangsa si deban ras dibata-dibatana adi iserangna BangsaNdu, bangsa si IbebaskenNdu i Mesir nari jadi BangsaNdu jine.

Simalungun: Anjaha bangsa na legan ja ma songon bangsa-Mu halak Israel adong i tanoh on, Naibata sandiri manlangkah laho manobussi bahen bangsa-Ni, laho mambahen tarambilan goran-Ni, na mambahen bani sidea habanggalon pakon hajombuton marhitei na mangusir sada bangsa pakon naibatani hun lobei ni bangsa-Ni.

Toba: Jala tung didia ma adong jumpang sada bangso tudoshon bangsomu, songon Israel tahe di atas tano on? Tung Debata sandiri borhat laho manobus asa mangain bahen bangsona sandiri dohot mambahen barita di dirina, asa mambahen tu hamu halongangan bolon dohot na songkal humongkop tanomi di jolo ni bangsom, na tinobusmu di Ho sian Misir, sian angka parbegu dohot sian debatanasida.


NETBible: Who is like your people, Israel, a unique nation on the earth? Their God went to claim a nation for himself and to make a name for himself! You did great and awesome acts for your land, before your people whom you delivered for yourself from the Egyptian empire and its gods.

NASB: "And what one nation on the earth is like Your people Israel, whom God went to redeem for Himself as a people and to make a name for Himself, and to do a great thing for You and awesome things for Your land, before Your people whom You have redeemed for Yourself from Egypt, from nations and their gods?

HCSB: And who is like Your people Israel? God came to one nation on earth in order to redeem a people for Himself, to make a name for Himself, and to perform for them great and awesome acts, driving out nations and their gods before Your people You redeemed for Yourself from Egypt.

LEB: Who is like your people Israel? It is the one nation on earth that God came to free in order to make its people his own, to make his name known, and to do great and wonderful things for them. You forced nations and their gods out of the way of your people, whom you freed from Egypt to be your own.

NIV: And who is like your people Israel—the one nation on earth that God went out to redeem as a people for himself, and to make a name for himself, and to perform great and awesome wonders by driving out nations and their gods from before your people, whom you redeemed from Egypt?

ESV: And who is like your people Israel, the one nation on earth whom God went to redeem to be his people, making himself a name and doing for them great and awesome things by driving out before your people, whom you redeemed for yourself from Egypt, a nation and its gods?

NRSV: Who is like your people, like Israel? Is there another nation on earth whose God went to redeem it as a people, and to make a name for himself, doing great and awesome things for them, by driving out before his people nations and their gods?

REB: And your people Israel, to whom can they be compared? Is there any other nation on earth whom you, God, have set out to redeem from slavery to be your people? You have won renown for yourself by great and awesome deeds, driving out other nations and their gods to make way for your people whom you redeemed from Egypt.

NKJV: "And who is like Your people, like Israel, the one nation on the earth whom God went to redeem for Himself as a people, to make for Himself a name––and to do for Yourself great and awesome deeds for Your land––before Your people whom You redeemed for Yourself from Egypt, the nations, and their gods?

KJV: And what one nation in the earth [is] like thy people, [even] like Israel, whom God went to redeem for a people to himself, and to make him a name, and to do for you great things and terrible, for thy land, before thy people, which thou redeemedst to thee from Egypt, [from] the nations and their gods?

NLT: What other nation on earth is like Israel? What other nation, O God, have you redeemed from slavery to be your own people? You made a great name for yourself when you rescued your people from Egypt. You performed awesome miracles and drove out the nations and gods that stood in their way.

GNB: There is no other nation on earth like Israel, whom you rescued from slavery to make them your own people. The great and wonderful things you did for them have spread your fame throughout the world. You drove out other nations and their gods as your people advanced, the people whom you set free from Egypt to be your own.

ERV: “And there is no nation on earth like your people, Israel. They are a special people. They were slaves, but you took them out of Egypt and made them free. You made them your people. You did great and wonderful things for the Israelites and for your land.

BBE: And what other nation in the earth, like your people Israel, did a god go out to take for himself, to be his people, and to make a name for himself, and to do great and strange things for them, driving out a nation and its gods from before his people?

MSG: And who is like your people, like Israel, a nation unique in the earth, whom God set out to redeem for himself (and became most famous for it), performing great and fearsome acts, throwing out nations and their gods left and right as you saved your people from Egypt?

CEV: And there is no other nation on earth like Israel, the nation you rescued from slavery in Egypt to be your own. You became famous by using great and wonderful miracles to force other nations and their gods out of your land, so your people could live here.

CEVUK: And there is no other nation on earth like Israel, the nation you rescued from slavery in Egypt to be your own. You became famous by using great and wonderful miracles to force other nations and their gods out of your land, so your people could live here.

GWV: Who is like your people Israel? It is the one nation on earth that God came to free in order to make its people his own, to make his name known, and to do great and wonderful things for them. You forced nations and their gods out of the way of your people, whom you freed from Egypt to be your own.


NET [draft] ITL: Who <04310> is like your people <05971>, Israel <03478>, a <0259> unique nation <01471> on the earth <0776>? Their God <0430> went <01980> to claim <06299> a nation <05971> for himself and to make <07760> a name <08034> for himself! You did <06213> great <01420> and awesome acts <03372> for your land <0776>, before <06440> your people <05971> whom <0834> you delivered <06299> for yourself from the Egyptian <04714> empire <01471> and its gods <0430>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Samuel 7 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran