Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [CEV]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 3 : 7 >> 

CEV: Finally, they must be well-respected by people who are not followers. Then they won't be trapped and disgraced by the devil.


AYT: Ditambah lagi, ia haruslah seorang yang memiliki reputasi yang baik di antara orang-orang luar sehingga ia tidak jatuh dalam kehinaan dan jebakan iblis.

TB: Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat Iblis.

TL: Dan lagi patutlah ia mendapat nama yang baik di antara orang luar, supaya jangan ia terkena cela dan jerat Iblis.

MILT: Dan, seharusnyalah dia pun memperoleh kesaksian yang baik dari mereka yang di luar, supaya dia tidak jatuh ke dalam celaan dan perangkap si iblis.

Shellabear 2010: Lagi pula, ia pun harus mempunyai nama baik di antara orang-orang di luar jemaah supaya jangan ia kena cela dan jerat Iblis

KS (Revisi Shellabear 2011): Lagi pula, ia pun harus mempunyai nama baik di antara orang-orang di luar jemaah supaya jangan ia kena cela dan jerat Iblis

Shellabear 2000: Lagi pula, ia pun harus mempunyai nama baik di antara orang-orang di luar jemaah supaya jangan ia kena cela dan jerat Iblis.

KSZI: Dia mestilah mempunyai nama yang baik dan dihormati oleh orang di luar jemaah, supaya dia tidak dicela dan terjerumus ke dalam perangkap Iblis.

KSKK: Terlebih lagi ia harus mempunyai nama baik di antara orang-orang luar, agar orang tidak berbicara jelek tentang dia, sehingga ia jatuh ke dalam jerat setan.

WBTC Draft: Seorang pemimpin juga harus dihormati oleh orang yang bukan anggota-angota jemaat sehingga ia tidak akan dicela oleh orang lain dan terjebak dalam perangkap iblis.

VMD: Seorang pemimpin juga harus dihormati oleh orang yang bukan anggota-angota jemaat sehingga ia tidak akan dicela oleh orang lain dan terjebak dalam jerat iblis.

AMD: Ia juga harus seorang yang dihormati oleh orang-orang yang belum percaya. Dengan begitu, ia tidak akan dipermalukan dan terjebak dalam perangkap Iblis.

TSI: Seorang penatua juga harus dikenal sebagai orang baik oleh orang-orang yang bukan anggota-anggota jemaat, sehingga iblis tidak bisa menjeratnya melalui perkataan orang lain yang menjelekkan namanya.

TSI3: Untuk menjadi pemimpin jemaat, seseorang juga harus dikenal sebagai orang baik oleh orang-orang di luar jemaat, sehingga iblis tidak bisa menjerat dia melalui perkataan orang lain yang menjelekkan namanya.

BIS: Ia haruslah orang yang punya nama baik dalam masyarakat; sebab kalau tidak begitu, maka ia akan dihina orang, sehingga jatuh ke dalam perangkap Iblis.

TMV: Dia mestilah seorang yang dihormati oleh orang di luar jemaah, supaya dia tidak dipermalukan lalu jatuh ke dalam perangkap Iblis.

BSD: Ia juga harus mempunyai nama baik di tengah masyarakat, sebab jika tidak begitu, ia akan diejek orang sehingga ia jatuh ke dalam perangkap Iblis.

FAYH: Lagipula, ia harus mempunyai nama baik di luar jemaat, di antara orang-orang yang bukan-Kristen, supaya ia tidak dapat dijerat oleh Iblis dengan bermacam-macam tuduhan, sehingga ia tidak dapat menggembalakan sidangnya dengan bebas.

ENDE: Perlu pula ia mempunjai nama baik pada orang-orang luaran, supaja djangan ia nanti diumpat-umpat dan kena djeratan setan.

Shellabear 1912: Dan lagi patut ia mendapat nama yang baik diantara orang keluaran, supaya jangan ia kena cela dan jerat iblis.

Klinkert 1879: Lagipon hendaklah padanja nama jang baik di-antara orang kaloewaran, soepaja djangan djatoh ija dalam katjelaan dan dalam djerat ibelis.

Klinkert 1863: Dan lagi patoet ada sama dia nama jang baik dari orang jang diloewar, sopaja djangan dia djatoh dalem katjelaan dan djiret iblis.

Melayu Baba: Lagi pun dia msti ada nama yang baik di antara orang luar pun; spaya jangan dia kna chla orang, dan masok prangkap iblis.

Ambon Draft: Tetapi saharosnja ada lagi padanja sawatu kasaksian jang bajik deri awrang-awrang di-luwar, agar djangan ija djatoh di dalam hodjat dan dadesu deri jang kapista itu.

Keasberry 1853: Tambahan pula dapat tiada patutlah iya mundapat namanya yang baik deripada orang kluaran; lamun jangan iya jatoh kadalam kuchelaan dan jurat iblis.

Keasberry 1866: Tambahan pula, dapat tiada patutlah iya mŭndapat namanya yang baik deripada orang kluaran, lamun jangan iya jatoh kŭdalam kachŭlaan, dan jŭrat iblis.

Leydekker Draft: Maka sajogijanja lagi 'ija ber`awleh sjaksi tsalahhnja deri pada segala 'awrang jang diluwar, sopaja djangan 'ija djatoh kena katjela`an dan djurat 'Iblis.

AVB: Dia mestilah mempunyai nama yang baik dan dihormati oleh orang di luar jemaah, supaya dia tidak dicela dan terjerumus ke dalam perangkap Iblis.

Iban: Nambahka nya, iya enda tau enda orang ke dibasa orang ke ari luar eklisia, enggai ke iya dipechat lalu disintak panjuk Sitan.


TB ITL: Hendaklah <1163> ia <2192> <0> juga <2532> mempunyai <0> <2192> nama <3141> baik <2570> di <575> luar jemaat <1855>, agar <2443> jangan <3361> ia digugat <3680> orang dan jatuh <1706> ke dalam <1519> jerat <3803> Iblis <1228>. [<1161> <2532>]


Jawa: Apamaneh iya kudu kaseksenan becike ana ing sajabaning pasamuwan, supaya aja kena ing panggugating wong lan tumiba ing kalaning Iblis.

Jawa 2006: Apamanèh nduwènana jeneng kang becik ing sanjabaning pasamuwan, supaya aja kena ing panggugating wong lan tumiba ing kala-jireting Iblis.

Jawa 1994: Kudu wong sing kajèn ing sanjabané pasamuwan, supaya wong mau aja dirèmèhaké déning wong, banjur tiba ing kalaning Iblis.

Jawa-Suriname: Malah-malah, sedulur sing dadi penuntun kuwi kuduné sedulur sing diajèni karo wong-wong sak njabané pasamuan. Nèk ora ngono, mengko ndak diomong wong lan bisa kenèng pasangané Sétan.

Sunda: Jeung kudu hade kasebutkeunana ku nu di luar jamaah, supaya ulah jadi cela anu ahirna beunang kajiret ku Iblis.

Sunda Formal: Di luareun jamaah oge, pamingpin mah, ngaranna teh kudu seungit, ulah aya anu bireuk; sangkan ulah meunang panangtang anu antukna bisa ngaleok kabawa setan.

Madura: Pamimpinna jema’at kodu oreng se andhi’ nyama bagus e dhalem masarakat, sabab mon enja’, tanto eya-seya oreng sampe’ gaggar ka jebbagga Iblis.

Bauzi: Labi laha ame dam vuusu im vameame faheme modiam busao datelelo modemda labe gi neà bakta meedam labe dam Kristus bake tu vuzehem vab dam abo dam giida labe ame da labe lab meedam bak lam aame ozo, “Da lam abo neà bakta meedamda ame?” lahame labi gagohoda lam vame fa dam laba vuusum neàte. Lahana ame da labe labi modem vabameam git meedameam làhà damat lab meedam bak lam aame tozome im vahokemeam làhà ame da lam ab lademam bak. Labi laha ame da lam fa Iblis am im gagu oluiam datelem bak. Abo dohot vabi ledahit felik loat si abehamdem bakti ulohona modi Iblisit ab vamam bak. Labihasu ame da labe eho etei, “Im nehasu meedale,” lahame oba lab vameadaha im lam ahebu neàna meedamta ame da labe aho fa Kristus bake tu vuzehi meedam dam laba vuusu im vameame faheme modiam busao datelem neà bak.

Bali: Ia patut anak ane kajiang baan anake sajabaning pasamuan, apanga ia tusing bakat kanti cacada baan anake muah tusing kena pangindrajalan Ratun Setane.

Ngaju: Ie musti oloh je bahalap arae hong masarakat; basa amon dia kalote, maka ie akan ihina oloh, sampai ie tau buah jabak setan.

Sasak: Ie harus dengan saq solah aranne lẽq masyarakat; sẽngaq lamun ndẽqne maraq nike, ie gen tehine siq dengan, sehingge ie geriq ojok dalem siasat Belis.

Bugis: Harusu’i tau iya mappunnaiyé aseng makessing ri laleng masaraka’é; saba’ rékko dé’ nakkuwaro, ripakatunai matu ri tauwé, angkanna sempé’ ri laleng jebba’na Ibillisi’é.

Makasar: Musti tau nipau bajika arenna lalang ri tangnga-tangngana tau jaia; nasaba’ punna tena nakamma, gassingka lanihinaji ri taua, sa’genna tu’guru’ antama’ ri kalo’bang natannanga Billisika.

Toraja: Sia sipatu duka napokada melo to salian tu sanganna da anna sayuan sia naala poyana deata bulituk.

Duri: La nakasiri' too tobuda, nasaba' ia ke te'dai nasusi joo, la napau gaja' tau, anna kuasaii Ballisi'.

Gorontalo: Tiyo olo musi o tilanggula mopiyohu to diluwari lo jama'ati, alihu diyaluwo ta mopotala oliyo wawu tiyo dila meduta'a to potilo Ibilisi.

Gorontalo 2006: Tio mamusi taa otilanggula mopiohe todelomo ulipu; sababu wonu diila odito, yi tio mahinaa lotau, tilinggula modehu to uluu̒ lo Ibilisi.

Balantak: Ia tio uga' mian men pore a ngaanna koi pinginti'ina mian biai' men taasi' tongko' na jama'atna, dako' i ia poposala'onna mian, ka' tonso'ol na sosoolna Ibiliis.

Bambam: Pahallu kesanga mapia lako to sulibam. Aka maka' tä' susi, la natula'-tula' tau, napolalam naala pa'pemäläanna tomahajanna setam.

Kaili Da'a: I'a wo'u samba'a tau to nabelo pokaingguna sampe nipokono bo nibila tau-tau da'a topomparasaya ala ne'e sampe i'a rasalaraka ntau pade rapakanawu riara mpale Magau nu Seta.

Mongondow: Musti mopia in tangoinya kon tayowon intau mobayong sin aka diaí mopia yo singkuleonbií im bayongan intau sahingga ing kokawasa'andon in Ibilis in sia.

Aralle: Ampo' pahallu tau ang mapia sanganna di alla'na hupatau, moi ang dai Sahani, andana nasangai: 'to karake' ang la mala napampolalangngi Pongkahana setang umpetaha-tahai to Sahani.

Napu: Kaliliuana, hadua tauna au motadulakoi to Sarani hangangaa au bara ara kamasalana i peitanda tauna au barahe to Sarani. Lawi ane ia nakelo Datu Tokadake alana manawo, kahopoana ina rakakabosai tauna.

Sangir: I sie kai harusẹ̌be mapia arenge su kawanua; kai kamageng bal᷊inewe kerene, nal᷊ahẹu i sie kai tahumeangu taumata, dingangu maikị u sedẹ u setang.

Taa: Pasi re’e seja mangkonong tau to rani mawali ketua. Tau etu taa maya ane si’a tau to matao lengkonya ane ri pangkita ntau to taa mangaya. Apa ane si’a ewa see ia bara danato’o maja’a ntau pasi dakono akal i maja’a.

Rote: Hataholi ndia, na'de na ta nanggenggeo nai lau na dalek fa; nana metema ta leondiak fa soona, neukose hataholi la lakamumulu-lakamamae kana, fo ana tu'da leo Nitu a, hihi'in dale neu.

Galela: Ma ngale komagena o bobareta moi bilasu o moi-moi waaka qaloha de itiai, la o nyawa ipipiricaya waasi aku isibicara una magena igogou awi manara qaloha. Upa sidago maro o Iblis ma sabatolo wipilikuka so awi ronga ma dorou wogaka.

Yali, Angguruk: Wene holtuk eleg inaben ap ino fahet holuhupteg fano puhup. Fano puk fug angge abug uhupmu Iblisen yebangge reg ambeg luhur aruhu rohon.

Tabaru: 'Ona salingou manga ronga yaowa 'o kawasaka, sababu nako ko'uwa ge'ena dua 'o nyawa yakisiti-tingoono de 'o Tokata ma Koana kayakilegonika.

Karo: Ia arus sekalak si ihamati jelma si nterem, gelah ula ia icekuraki kalak jenari kena siding Iblis.

Simalungun: Maningon dear baritani bani halak pardarat, ulang madabuh ia jadi sirisaon ampa hubagas siding ni sibolis.”

Toba: Ingkon denggan do baritana di halak na di balian, asa unang ibana madabu tubagasan panginsahion dohot sambil ni sibolis i.

Dairi: Kennah mendè ngo beritana bai jelma nterrem, mula oda bagidi ilèai dèba mo ia, janah gabè ndabuh nola ia mi bagasen tinogong Sibolis i.

Minangkabau: Inyo mustilah urang nan punyo namo baiak dalam masarakaik; dek karano, jikok indak baitu, mako inyo ka dihino urang, sainggo jatuah masuak parangkok Ubilih.

Nias: Lõ tola lõ niha si sõkhi turia ia bakha ba mbanua; bõrõ na tenga si manõ, ba latandraw̃aisi dania ia niha, irege aekhu ia bakha ba gu'õ Gafõkha.

Mentawai: Buítá maerú kuat tubunia ka talagat siberikabaga. Aipoí ké tá kisedda galai tubunia, paloloirangan leú et nia sirimanua, bailiu alánangan nia seseret Sanitu.

Lampung: Ia harusdo jelma sai ngedok gelar betik delom masyarakat, mani kik mak injuk reno maka ia haga dihina jelma sehingga tumbak mik delom perangkap iblis.

Aceh: Ureuëng nyan meuseuti nyang na nan gét lam masyarakat; sabab meunyoe hán lagée nyan, ureuëng nyan teuma jihina lé gob, deungon lagée nyan jihnyan rhot lam peurangkab Iblih.

Mamasa: Sinatula' mapia tau senga' salianna to mangngorean annu ianna tae' susi, la natelle tau napolalan naala poyana ponggawana setang.

Berik: Angtane sanbaka jemata aa jei gam taabilirim waakensusuter gam eyebili, jega angtane gane balf jei waakena. Afa jei waakenfer jam eyebiyeneye, angtane nafsi galap ga gane bala jei kapka, ane angtane sanbak jeiserem jei ga gam seferswena, ane ga gam jena bawasem tafnabe.

Manggarai: Poro hia kolé toé manga wau ngasangn oné beréha weki serani, wiga toé mbotéky lata agu toé hena le serénté de jing da’at.

Sabu: Do jhamma no ta heddau do nga ngara do woie pa dhara namada ddau lowe, ro wi ki do adho ke do mina harre, moko do medae ke no ta kare ta menihe ri ddau, jhe bunu la dhara lii Wango.

Kupang: Kalo mau angka orang jadi pimpinan jamaꞌat, na, cari orang yang su ada pung nama bae deng orang luar dong ju. Deng bagitu, dia sonde usa malu apa-apa. Deng setan dong pung bos sonde bisa hiki bekin jato sang dia.

Abun: Sarewo ye gato men bes gum yekwesu mo nu ari ne, men me ye gato ben bi suk-i ndo anato yé mwa kas mo an gum ne, ete men bes ye ne et. Wo men bes ye gato gum ndo nde yo, bere ye ki ye ne gum ibit ket kwayo-kwayo. Sane bere biris bi yekwesu ku os wa ben sukye nai ye ne tepsu bus sip suge.

Meyah: Erek koma tein, idu ongga eita mar erek ebirfaga egens nou Mod Ari, beda ofa ot joug esinsa efen ofoka rot ongkoskamoka ojgomu, jeskaseda rusnok ongga runororu Yesus guru rucunc ofa erek osnok egens ongga oufamofa. Erek ofa onot joug esinsa ofoka erek koma guru, beda rusnok insa koma ruga omoruh Yesus oga. Jefeda ofa emesiri gij Bilis etma fogora emeita mar ongga Bilis odou os rot ojgomu.

Uma: Wae wo'o, pangkeni agama kana to uma ria kasalaia'-na hi poncilo tauna to bela-ra to Kristen. Apa' ane uma-i hewa toe, ratuntui'-i mpai', alaa-na Magau' Anudaa' mposori pai' mpopanawu'-i.

Yawa: Syare vatano be akarive apa ana daveye ngko dave tenambe, ti vatano nanawirati wantatukambe Amisye aije wo aura titive. Yara ranivara apa ana dave ngkove jewen, weamo vatane ware wo aura tantunawi, muno indati Anakakai Akoe po atopan ti Amisye apa anakero po raijare mbea marudi.


NETBible: And he must be well thought of by those outside the faith, so that he may not fall into disgrace and be caught by the devil’s trap.

NASB: And he must have a good reputation with those outside the church, so that he will not fall into reproach and the snare of the devil.

HCSB: Furthermore, he must have a good reputation among outsiders, so that he does not fall into disgrace and the Devil's trap.

LEB: But [he] must also have a good testimony from those outside, in order that he may not fall into disgrace and the trap of the devil.

NIV: He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil’s trap.

ESV: Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil.

NRSV: Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace and the snare of the devil.

REB: He must moreover have a good reputation with the outside world, so that he may not be exposed to scandal and be caught in the devil's snare.

NKJV: Moreover he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil.

KJV: Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.

AMP: Furthermore, he must have a good reputation {and} be well thought of by those outside [the church], lest he become involved in slander {and} incur reproach and fall into the devil's trap.

NLT: Also, people outside the church must speak well of him so that he will not fall into the Devil’s trap and be disgraced.

GNB: He should be a man who is respected by the people outside the church, so that he will not be disgraced and fall into the Devil's trap.

ERV: An elder must also have the respect of people who are not part of the church. Then he will not be criticized by others and be caught in the devil’s trap.

EVD: An elder must also have the respect of people who are not in the church. Then he will not be criticized by other people and be caught in the devil’s trap.

BBE: And he is to have a good name among those outside the church, so that nothing may be said against him and he may not be taken by the designs of the Evil One.

MSG: Outsiders must think well of him, or else the Devil will figure out a way to lure him into his trap.

Phillips NT: He should, in addition to the above qualifications, have a good reputation with the outside world, in case his good name is attacked and he is caught by the devil that way.

DEIBLER: Moreover, an elder must conduct himself in such a way that non-Christians speak well of him, because if he conducts himself like that, people will not …reproach/say evil things about† him, and the devil will not capture/trap him [MET] like people capture animals in a trap.

GULLAH: Den too, a choch leada mus be a man dat behabe good so dat people wa ain Christian taak good bout um. Ef e ain behabe good, dey gwine taak bad bout um. Den e gwine be too shame an faddown eenta de trap wa de Debil set fa um.

CEVUK: Finally, they must be well respected by people who are not followers. Then they won't be trapped and disgraced by the devil.

GWV: People who are not Christians must speak well of him, or he might become the victim of disgraceful insults that the devil sets as traps for him.


NET [draft] ITL: And <1161> he must be <1163> well <2570> thought <3141> of by <575> those outside <1855> the faith, so that <2443> he may <1706> not <3361> fall <1706> into <1519> disgrace <3680> and <2532> be caught by the devil’s <1228> trap <3803>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 3 : 7 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran