Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 21 >> 

Awang Weru Agu Lino Weru

1Poli hitu, ita laku awang weru agu lino weru. Awang, lino, agu tacik hitut laring cain toég mangas.

2Ita kolé laku béndar nggeluk, ngong Yérusalém weru, wa’u éta-mai Surgan, oné-mai Mori Keraéng. Béndar nggeluk hitu polig sélékn, cama ného naca ata géréng kopé harat.

3Itug kali dengén laku reweng ata getas kéta oné-mai seriga hitu, “Lélo dé, ndéi de Mori Keraéng manga oné beréha manusia, agu Hia kudut ka’éng cama agu iséY. Isé te ciri ro’éng Diha, agu weki run Hia te loréng isé, agu ciri Mori Keraéng diséy.

4Hia te koso lu’u disé, agu toég manga kolé mata, walu, jéjéng ko ngawa-ngaés, ai sanggéd taung situt manga, polis morad ga.”

5Mai taé de Mori Keraéng hitut lonto bétan seriga, “Lélo dé, te ho’on Aku pandé sanggéd cao-ca te ciri weru!” Mai kolé taén oné aku, “Tulis ga, ai sanggéd curup so’o molord agu ngancéng imbi laings.”

6Ce duangn kolé curupN, “Sanggéd taung, polig jarid. Akuy dé Alfa agu Oméga, Du Wangkan agu Du Cemoln. Ata masa waé, téing bod kaut laku te inung oné-mai ulu waé mosé.

7Céing ata ontong, hia te tiba taung sanggéd so’o, agu Aku te ciri Mori Keraéng dihak, hia te ciri anak Dakuy.

8Maik sanggéd ata siot kekop, toé imbi, janto, lenci, mbelé ata, mbérong, io pina-naéng agu sabi nggopét, isé te tiba makid oné api agu mburé mésé hitut dila haok kin. Ho’oy dé mata te suan.”

Yérusalém Weru

9Poli hitu, mai cengata oné-mai pitu malékat ata cau pitud piala, ata penong le pitu copél turung cemol hitu, cumang akuy mai taén, “Mai cé’é ho’o, aku kudut toto oné hau, haé kilo de Anak Jimbal.”

10Itu kali Mori Keraéng Nai Nggeluk kuasa akuy, agu malékat hitu dadé akuy nggere-éta poco mésé ata langkas kétay. Toi liha oné aku béndar nggeluk Yérusalém weru, hitut wa’u éta-mai Surgan oné-mai Mori Keraéngn.

11Béndar nggeluk hitu penong ali mengit de Mori Keraéng, agu néran cama ného luju hiot manik kéta, ného luju yaspis ata cino mana watu nggireng.

12Turéngn de béndar hitu mésé agu langkasn, manga campulusuad lewangn. Néténg lewang situ lami le cengata malékat, agu manga tulis ngasang de campulu sua panga Israél.

13Bawo-main, be lé-main, be salé-main agu be lau-main béndar hitu manga gici telud lewang.

14Turéng de béndar hitu, hesé lobo campulusua watu ligéng ata manga tulis ngasang de campulusua rasul de Anak Jimbal.

15Malékat hitut curup agu aku, cau ca dongkar wolo oné-mai emasn, latang te wolo béndar hitu, lewangn agu turéngn.

16Tara de béndar hitu pat bincungy, léwén cama agu ngénggan. Itu kali wolon liha béndar hitu. Si’ang léwén sua sebu pat ratus kilo métér, nenggitu kolé ngénggan agu langkasn.

17Du poli wolon turéng le malékat hitu, langkasn enempulu métér lorong wolo de manusia.

18Turéng hitu pandé oné-mai luju yaspis, agu béndar hitu pandé oné-mai emas gicing, cama kaut ného nggireng de sereméngy.

19Sanggéd ligéng turéng de béndar hitu, ringgi-roék le sanggéd tara de luju. Ligéng laring cain pandé oné-mai luju yaspis, te suan le luju nilam, te telun le luju mirah, te patn le luju zamrud,

20te liman le luju unam, te enem le luju sardis, te pitun le luju ratna cempaka, te alon le luju beril, te ciokn le luju krisolit, te cepulun le luju krisopras, te campulu can le luju lazuardi agu te campulusuan le luju kecubung.

21Campulu sua lewang situ, ngong campulusua mutiara: Néténg lewang pandé oné-mai ca mutiara. Sanggéd salang de béndar hitu pandé oné-mai emas gicing, cama ného nggireng de sereméng.

22Toé manga itan laku Mbaru Nggeluk bonén, ai weki run Mori Keraéng, Mori Pu’un Kuasa, agu Anak Jimbal ciri Mbaru Nggelukn.

23Béndar hitu toé manga sékék mata leson agu wulang latang te néran, ai mengit de Mori Keraéng pandé néran agu Anak Jimbal hitu luing lampun.

24Sanggéd wa’u te karong le gérak de béndar hitu, agu sanggéd raja oné lino ba borad oné hia.

25Sanggéd lewang de béndar hitu céngka kid tédéng leso, ai toég manga wié.

26Bora agu hiang de sanggéd wa’u te ba oné hias.

27Toé ngancéng ngo boné béndar hitud sanggéd cao-ca ata rinek, ata pandé lenci ko ata nggopét, maik hanang isét manga ngasangd oné Surak Data Mosé de Anak Jimbal hitu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel