Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 17 : 25 >> 

NETBible: He said, “Yes.” When Peter came into the house, Jesus spoke to him first, “What do you think, Simon? From whom do earthly kings collect tolls or taxes – from their sons or from foreigners?”


AYT: Petrus menjawab, “Ya.” Ketika ia masuk ke dalam rumah, Yesus terlebih dahulu berbicara kepadanya, “Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini menagih bea dan pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang lain?”

TB: Jawabnya: "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan: "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?"

TL: Maka kata Petrus, "Bayar." Setelah Petrus masuk ke dalam rumah, maka Yesus pun mendahului dia bertutur, kata-Nya, "Hai Simon, apakah sangkamu? Raja-raja di dunia ini memungut cukai atau hasil dari siapakah? Daripada segala anaknyakah, atau daripada orang keluarankah?"

MILT: Ia berkata, "Ya!" Dan ketika dia masuk ke dalam rumah, YESUS mendahuluinya seraya berkata, "Bagaimana rupanya hal ini menurutmu, Simon? Dari siapakah para raja di bumi menerima bea atau pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang-orang lain?"

Shellabear 2010: Jawab Petrus, "Ia membayar!" Ketika Petrus masuk ke rumah, Isa bertanya mendahuluinya, "Hai Simon, bagaimanakah pendapatmu? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang lain?"

KS (Revisi Shellabear 2011): Jawab Petrus, "Ia membayar!" Ketika Petrus masuk ke rumah, Isa bertanya mendahuluinya, "Hai Simon, bagaimanakah pendapatmu? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang lain?"

Shellabear 2000: Jawab Petrus, “Ia membayar!” Ketika Petrus masuk ke rumah, Isa bertanya mendahuluinya, “Hai Simon, bagaimanakah pendapatmu? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang lain?”

KSZI: Petrus menjawab, &lsquo;Tentu sekali.&rsquo; Sebaik-baik Petrus masuk ke rumah, sebelum dia dapat berkata apa-apa, Isa bertanya, &lsquo;Simon, bagaimana pandanganmu, daripada siapakah raja-raja dunia ini memungut cukai, daripada anak-anak mereka atau orang lain?&rsquo;

KSKK: Jawab Petrus, "Tentu." Lalu Petrus masuk ke dalam rumah, tetapi Yesus langsung bertanya kepadanya. "Bagaimana pendapatmu, Simon? Siapakah yang membayar bea dan pajak kepada raja-raja di bumi ini?. Anak-anak mereka atau orang lain?

WBTC Draft: Petrus menjawab, "Ya, Ia membayar." Petrus masuk ke rumah, tempat Yesus ada. Sebelum Petrus sempat berbicara, Ia berkata kepadanya, "Menurut engkau, dari siapa raja-raja di bumi ini memungut pajak? Apakah mereka mengumpulkannya dari anak-anaknya sendiri atau dari orang lain?"

VMD: Jawabnya, “Ya!” Petrus masuk ke rumah, tempat Yesus ada. Sebelum dia sempat berbicara, Yesus berkata kepadanya, “Menurut engkau, dari siapa raja-raja di bumi ini memungut pajak? Apakah mereka mengumpulkannya dari anak-anaknya sendiri atau dari orang lain?”

AMD: Petrus menjawab, “Ya, Ia membayar.” Ketika Petrus masuk ke dalam rumah, Yesus berkata kepadanya, “Petrus, menurut pendapatmu, dari manakah raja-raja di bumi ini mengumpulkan pendapatan dan pajak? Dari keluarganya sendiri atau dari orang lain?”

TSI: Jawab Petrus, “Dia selalu bayar!” Lalu ketika Petrus masuk ke dalam rumah di mana Yesus tinggal, sebelum dia sempat berbicara, Yesus bertanya kepadanya, “Menurut kamu, dari orang yang bagaimanakah raja-raja selalu menagih pajak?— Apakah mereka menagihnya dari keluarga dekat mereka sendiri, atau dari orang-orang lain?”

BIS: Petrus menjawab, "Bayar!" Ketika Petrus pulang, Yesus menyapa dia lebih dahulu, "Simon, bagaimana pendapatmu? Siapa yang harus membayar bea atau pajak kepada raja-raja dunia ini? Rakyatkah atau orang asing?"

TMV: Petrus menjawab, "Tentu sahaja!" Apabila Petrus masuk ke dalam rumah, dan sebelum dia berkata apa-apa, Yesus berkata kepadanya, "Simon, apa pendapatmu? Siapakah yang membayar cukai kepada raja-raja dunia ini? Rakyat atau orang asing?"

BSD: “Bayar!” jawab Petrus. Ketika Petrus masuk ke dalam rumah, sebelum ia berkata apa-apa, Yesus bertanya, “Simon, bagaimana pendapatmu mengenai pajak yang harus dibayar kepada raja-raja di dunia ini? Siapa yang harus membayarnya, bangsa mereka sendiri atau orang asing?”

FAYH: "Tentu saja Ia membayar," jawab Petrus. Lalu ia masuk ke dalam untuk membicarakan hal itu dengan Yesus. Tetapi sebelum ia mendapat kesempatan untuk berkata-kata, Yesus bertanya kepadanya, "Petrus, menurut pendapatmu, apakah raja-raja memungut upeti dari rakyatnya sendiri atau dari orang-orang asing yang dijajahnya?"

ENDE: Petrus mendjawab: Memang, Dia membajar. Tetapi ketika Petrus masuk kedalam rumah, Jesus mendahuluinja bitjara dan bersabda kepadanja: Simon, apa pendapatmu? Dari siapa radja-radja dunia memungut bea dan padjak: dari putera-puteranja atau dari orang luaran?

Shellabear 1912: Maka kata Peterus, "Bayar." Maka apabila Peterus sudah masuk kedalam rumah, bertuturlah 'Isa kepadanya terdahulu, katanya, "Hai Simon, bagaimana pikir engkau? raja-raja di dunia ini menerima hasil atau cukai dari pada siapakah? dari pada anak-anaknyakah, atau dari pada orang lainkah?"

Klinkert 1879: Maka sahoetnja: Bajar djoega! Satelah soedah Peteroes masoek kadalam roemah, didehoeloei Isa akandia, katanja: Hai Simon, bagaimana sangkamoe, adapon segala radja doenia ini daripada siapa di-ambilnja tjoekai ataw beja, dari poeteranjakah, ataw dari orang kaloewarankah?

Klinkert 1863: Petroes menjaoet {Mat 22:21; Rom 13:7} Ija! Tetapi kapan dia masoek dalem roemah, Jesoes mendoeloei Petroes dengan berkata: Hei Simon! apa kiramoe? radja-radja didoenia mengambil tjoke atawa beja dari siapa? dari anaknja atawa dari orang lain?

Melayu Baba: Petrus kata, "Mau." Dan bila dia sudah masok dalam rumah, Isa chakap sama dia lbeh dhulu, "Hei Simon, bagimana angkau punya fikir? raja-raja di dunia ini trima hasil atau chukai deri-pada siapa? deri-pada anak-anak-nya-kah, atau deri-pada orang lain-kah?"

Ambon Draft: Katalah ija: bekan. Ma-ka serta ija masok rumah, Tuhan JESUS bersabdalah di hulu padanja, kata: Apatah sangkanu, h/e Simon? Sega-la radja di bumi deri sijapa marika itu tarima bea ataw harga kapala? Deri dija aw-rang punja anak-anakkah, ataw deri awrang lajin-lajin-kah?

Keasberry 1853: Maka jawabnya, Iya, Maka sutlah sudah masok Petros kudalam rumah, lalu didahului ulih Isa, katanya, Apakah angkau sangkakan, hie Simon? raja raja dalam dunia ini, deripada siapakah iya mungambil chukie atau hasil? deripada anak anaknyalah, atau deri pada orang kluarankah?

Keasberry 1866: Maka jawabnya, Ya. Maka sŭtlah sudah masok Petros kadalam rumah, lalu didahului ulih Isa, katanya, Apakah angkau sangkakan hie Simon, raja raja dalam dunia ini, deripada siapakah iya mŭngambil chukie atau hasil, deripada anak anaknyakah, atau deripada orang kluarankah?

Leydekker Draft: 'Ijapawn katalah, behkan. Dan satelah sudah 'ija masokh kadalam rumah, maka Xisaj pawn mendihuluwij dija, sabdanja: 'apatah sang kamu, hej SJimawn? segala Radja 2 dibumi, deri pada sijapa 'ija meng`ambil tjokej 'ataw 'upetij? deri pada 'anakh 2 nja laki 2 kah, 'ataw deri pada 'awrang kaluwarankah?

AVB: Petrus menjawab, “Tentu sekali.” Sebaik-baik Petrus masuk ke rumah, sebelum dia dapat berkata apa-apa, Yesus bertanya, “Simon, bagaimana pandanganmu, daripada siapakah raja-raja dunia ini memungut cukai, daripada anak-anak mereka atau orang lain?”

Iban: "Mayar," ku Peter nyaut. Lebuh Peter pulai ke rumah, Jesus lalu bejaku dulu enggau iya. Ku Iya, "Baka ni ku penemu nuan, Simon? Ari sapa raja dunya ngambi chukai tauka pupu? Ari peranak menua nya empu, tauka ari orang bukai?"


TB ITL: Jawabnya <3004>: "Memang membayar <3483>." Dan <2532> ketika Petrus masuk <2064> <1519> rumah <3614>, Yesus <2424> mendahuluinya <4399> <846> dengan pertanyaan <3004>: "Apakah <5101> pendapatmu <1380>, Simon <4613>? Dari <575> siapakah <5101> raja-raja <935> dunia <1093> ini memungut <2983> bea <5056> dan <2228> pajak <2778>? Dari <575> rakyatnya <5207> <846> atau <2228> dari <575> orang asing <245>?" [<4671>]


Jawa: Wangsulane Petrus: “Inggih asok!” Nalika Petrus lumebu ing omah, Gusti Yesus ngrumiyini kalawan ndangu: “Simon, panemumu kapriye? Sapa sing dipundhuti beya lan pajeg dening para raja ing donya iki, para putrane apa wong manca?”

Jawa 2006: Wangsulané Pétrus, "Inggih asok!" Nalika Pétrus lumebu ing omah, Yésus ngrumiyini kalawan ndangu, "Simon, panemumu kepriyé? Sapa sing dipundhuti béya utawa pajeg déning para raja ing donya iki, para rakyaté apa wong manca?"

Jawa 1994: Wangsulané Pétrus: "Inggih." Nalika Pétrus bali !!— sadurungé Pétrus matur apa-apa !!— Gusti Yésus ndhisiki ngandika: "Simon, panemumu kepriyé? Sapa sing kudu mbayar béya utawa pajeg marang raja ing donya kéné? Kawulané apa wong liya?"

Jawa-Suriname: Rasul Pétrus semaur: “Lah kok ora?” Kadung rasul Pétrus tekan omah, Gusti Yésus nakoni dèkné, sakdurungé rasul Pétrus déwé ngomong apa-apa. Gusti Yésus takon: “Simon, kepriyé pinemumu? Sapa sing kudu mbayar belasting marang ratu ing donya kéné: wargané negara apa wong liya?”

Sunda: "Puguh bae," walon Petrus. Sanggeus Petrus aya di imah, ku Yesus dipiheulaan dipariksa, "Simon, kumaha ari ceuk maneh, saha anu kudu mayar pajeg atawa upeti ka raja-raja di dunya? Rahayatna atawa urang asing?"

Sunda Formal: Petrus terus asup ka imah, ku Isa dipiheulaan dipariksa, “Simon, kumaha ari cek maneh, saha biasana anu wajib mayar pajeg atawa upeti ka prabu? Warga nagara atawa bangsa asing?”

Madura: Saodda Petrus, "Majar!" E bakto Petrus mole, Isa nyapa kaadha’, "Simon, baramma panemmona ba’na? Sapa se kodu majar biya ban pajek ka to-rato e dunnya reya? Ra’yat apa oreng manca?"

Bauzi: Lahame labi gagoha Petrusat fa gago, “Lo, lodam bak.” Labi gagu neàdi Petrus giida labe ibi iho esdam num laba fa oli modeha Petrusat aho bako lab futoi doi vam bak vameaha im fa Yesus bake gagosome modeha Yesus gi Ahamo nasi ozobohudi ab gut vameadamam. “Simon, om akatihasu ozodà? Dam bakdate vuusu im vahokedam pemerintah boehàda zi labe ibi iho vam doi pajak lam dam bake gagome vam di oho ozom, ana dam bake gagome vadà? Gi im adam debuta ozome gagome ame doi pajak vadào? Gi dam ibi iho vuusdam dam lamota gagome ame doi pajak vadào? Oho ozom, akatihasu meedà?”

Bali: Pasaur Dane Petrus: “Inggih janten jaga naur!” Wau Dane Petrus ngranjing ngajeroang, Ida Hyang Yesus ngriinin ngandika ring dane antuk pitaken asapuniki: “Simon, kenken yen manut pepineh ceninge; uli dija pararatune di gumine ene nuduk pajeg? Uli rakyatne apa uli bangsa lenan?”

Ngaju: Petrus tombah, "Bayar!" Katika Petrus buli, Yesus labih helo misek ie, "Simon, kilen manumon tirokm? Eweh je musti mambayar bea atawa pajak akan kare raja hong kalunen toh? En rayat atawa oloh tamuei bara luar?"

Sasak: Jawab Petrus, "Bayah!" Sewaktu Petrus ulẽq, ie teketuan juluan siq Deside Isa, "Simon, berembẽ menurut pendapet side? Sai saq harus bayah pajek tipaq raje-raje lẽq dunie niki? Rakyatne atao dengan pendateng?"

Bugis: Nappébali Pétrus, "Nawaja!" Wettunna lisu Pétrus, riyéwai ada ri Yésus lebbi riyolo, "Simon, pékkugi pallolongemmu? Niga harusu’ wajai simana iyaré’ga simana lao risining arunna linoéwé? Ra’ya’éga iyaré’ga tau laingngé?"

Makasar: Appialimi Petrus nakana, "A’bayaraki." Ri wattunna ammotere’ Petrus, nikuta’nammi ri Isa angkana, "O Simon, antekamma panggappanu? Inai musti a’bayara’ sussung yareka sima, mae ri pammarentana anne linoa? Ra’yaka yareka tu battu pantarang pa’rasangang?"

Toraja: Nakuami: Nabaya’. Iatonna tamamo banua tu Petrus, Napadoloimi Yesu umpa’kadai, Nakua: E Simon, umbara musanga? Mindara nanii tu mai datu lan te lino unnala sassung ba’tu sima? Dioraka mai anakna ba’tu dio mai to salian?

Duri: Mebalimi Petrus nakua, "Tantu nabajah." Ia tonna polemo lako bola, napajoloimi Puang Isa ngkutanaii to Petrus nakua, "Simon, umbo nakua pahangmu? Indara to parallu mbajah sima sola sassung lako raja lan lino? Topangtondokanraka ba'tu tomentamaraka tondok?"

Gorontalo: Te Petrus lolametao, ”Momayari.” Lapatao tiyo lomaso mao ode bele. Ti Isa lohimelu mayi oliyo lemulo wawu lohintu odiye, ”Wololo pahamumu Simon? Monto utonu mongo'olongiya to duniya boti mohimoa doyi wawu hasili, monto raiyatiliyo meyalo monto tawu deli?”

Gorontalo 2006: Tei Petrus lolametao̒, "Hemomayali!" Tou̒ tei Petrus lohualingo, ti Isa lohimelu mao̒ olio leimula, "Simon woloolo mola huhamamu? Tatoonu tamusi momayali mao̒ beya meaalo haasili ode mongo olongia todunia botie? Ulipu meaalo taadeli?"

Balantak: Ia simbati i Petrus taena, “Daa, mambayar!” Sarataa i Petrus ninsoop na laigan, ai Yesus nongolukonimo nimikirawari i ia. Tae-Na, “Simon, koi upa pinginti'iim? Ime a men tio mambayar pajak bona tomundo' na tano' balaki' kani'i? Mianna kabai se' mian sambana?”

Bambam: Natimba' Petrus naua: "Io, si nabaja'!" Tappana sule tama banua Petrus, iya tä'pi deem ma'tula' anna nakutanaim Puang Yesus naua: "Maaka iko susi pikkihammu Simon diona indo sima si dibaja' lako to ma'pahenta? La ha'ja' illaanna haka botto umbaja'i, la ha'ja' lakona haka ongeam senga', indo to puha nataloi?"

Kaili Da'a: Nesonomo i Petrus, "Iyo, nibayarina." Naopu etu nanjilimo Petrus mpaka ri sapo to nipeto'o ira. Narata ri setu da'apa i'a notesa nuapa-nuapa nekutanamo Yesus ka i'a, "Simon, iwenu pombaratamu? Isema kakonona masipato mombabayari balasitee bara kasowia ka magau-magau ri dunia e'i? Todeana mboto atau pue ngata to nikuasaina etu?"

Mongondow: Ki Petrus notubag, "Ubolianbí." Bo naonda ing ki Petrus sinumu'ot kom baḷoi, ki Yesus muna nolibó ko'inia, "Aka podudui in raianmu yo náonda, Simon? Ki ine im musti moguboli kom bea andeka pajak kon raja mita in dunia na'a? Intau kon lipú tatua andeka intau mokokíangoi?"

Aralle: Mentimba'mi Petrus naoatee, "Io, nabaya'." Donetoo sika sumuleng pano di dasang ang naongei sika tohho. Tahpana sika lambi' pano yato di dasang, dake' aha ma'kara Petrus untula' didiona sima anna tahpa mekutanang Puang Yesus pano naoatee, "Umba noa situhu' pihki'mu, Simon, menna ang pahallu nasima ingkänna setomarayaang yaling inde di lino? Petauannaraka bahtu' to suleraka ang hali nakuasai?"

Napu: Nahanai Peturu: "Nabayari!" Hangko inditi, mesulemi Simo Peturu lao i sou paidaanda. Kahawena, bara mani tepaka mololita, iyorumi Yesu mampekune: "Simo, noumba pelambiamu: hema au hangangaa mobayari asele i datu au mokamumu tampo ntanina? Ba taunana haduduana, ba tauna i tampo au nakamumu?"

Sangir: I Petrus simimbang, "Mạmaehẹ̌!" Sarạeng i Petrus e napul᷊ẹ, Mawu Yesus nakiwal᷊o si sie kal᷊amona, "Simon, kerea su tiněnnanu e? I sai harusẹ̌ mamaehẹ̌ bea arau pajakẹ̌ su těmbonang u dunia ini e? Kawanua arau taumata raghị?"

Taa: Wali i Petrus mangansono, “Ia mangabayar.” Wali roo see i Petrus masua ri raya banua damampogomboka i Yesu pei i Yesu semo to uyunya magombo, Ia manganto’o, “Wimba ane ewa pampobuuka ngkorom Petrus? Ane makole-makole ri lino si’i, to imba tau to napakasaaka nsira mangabayar asele, bara ngananya, bara tau to yusa?”

Rote: Boema Petrus nae, "Ana bae!" Lelek Petrus fali ma'in boema, Yesus nabenga nakahulu kana nae, "Simon, o hahapu ma leo beek? See ka nde muse bae bea neu mane daebafak ia la? Lau nala, do hataholi mana mai kala?

Galela: O Petrus wotemo, "Wofangu." Kagena de o Simon Petrus una magena woliho o tahu kiaka ona imasidodogu, de o Yesus woqoma wotemo, "Simon, to ngona ani dakolo idodooha. Nako o kolano moi o doku ma somoa wakokuasa gena ma balastengi eko ma suba gena bilasu nagoona ifangu. Awi nyawa masirete, eko o doku ma somoa wakokuasaka gena ma nyawa."

Yali, Angguruk: Ari ulug kapal hibagma Petrusen te emberuk ibag. Ari ibareg olma Yesus wereg ambeg kibareg Yesus hiyag itmin ulug turukmen Yesusen tam at ubam ele uruk lit, "Simon, anden iminon tu fahet nungge pemihin. Ap suwon kinangma werehon arimanowen uang imbiyek ulug heng eneptuk ane ari ininggareg onotsi fam ano ap pohon unubam ano heng eneptukon ari fahet haren nungge pemihin?" ulug kapal hibag.

Tabaru: 'O Petrus wosango, "Ia, wofangu!" Ge'enaka de 'o Petrus wowosama 'o woaka, de 'isira ka 'o Yesus wosano, "Simon, kokia moteke to ngona ni di-dibangi? Nago'ona salingou yofangu 'o lewo bolo 'o balasitengi 'o duniaka ma koa-koanika? 'O kawasa bolo 'o nyawa ma dudunino?"

Karo: Erjabap Petrus, "Nggalar." Kenca Petrus mulih, Jesus leben mperkuanken ia nina, "O Simon, kuga nge iakapndu? I bas ise nari nge raja-raja doni enda ngutip yuren ntah pajak? I bas rayatna nari ntah i bas kalak si deban nari?"

Simalungun: Nini ma, “manggalar do.” Sanggah na masuk ia hu rumah, i lobei Jesus ma manungkun hu bani, nini ma, “Sonaha do ninuhurmu, Simon? Raja-raja na i tanoh on, humbani ise do sidea manjalo guguan atap balasting? Hun bani anakni do atap humbani halak na legan do?”

Toba: Digarar do, ninna. Jadi laho bongot tu jabu, manjoloani ma Jesus mandok: Beha di roham, Simon, sian ise do dijalo angka raja di tano on guguan manang beo? Sian anakna manang sian na leban?

Dairi: Ialoi si Petrus mo, "Igarar ngo!" Balik kessa mo si Petrus, tikan madèng mongkam ia, idokken Jesus mo mbangsa, "Simon, bakunè ngo dok atèmu? Isè ngo kenah menggarar cokè barang gugu bai raja-raja dunia èn? Rayat ngo barang sidèban?"

Minangkabau: Si Petrus manjawab, "Layilah, baa ka indak pulo!" Kutiko si Petrus ka pulang, Isa Almasih labiah dawulu manyapo inyo, "Simon, baa pandapek angkau? Siya nan musti mambayie beo atau pajak kabake rajo-rajo dunia ko? Rakyaik atau urang asiang?"

Nias: Itema li Fetero, "Ibu'a!" Me mangawuli Wetero fatua lõ iw̃a'õ hadia ia, Isofu khõnia Yesu, "He Simoni, hewisa wangerangerau? Haniha zombu'a be'elõ khõ Razo ba gulidanõ andre? Hadia, ono mbanua ba ma niha si fatewu?"

Mentawai: Iageti aleginangan nia si Petrus, pelé nga-ngania, "Ikakau!" Oto kelé aitoili si Petrus, olaakénangan Jesus ipuboikí masinou-nou si Petrus, pelé nga-ngania, "Kipa kekeu siripot sipinaatum, Simon? Kasonia masibabaya yuran ka tubudda tai rimata ka polak néné? Tai rayat, elé sia siooiaké?"

Lampung: Petrus ngejawab, "Bayar!" Waktu Petrus mulang, Isa nagu ia lebih mena, "Simon, injuk repa pendapatmu? Sapa sai haga ngebayar bea atau pajak jama raja-raja dunia inji? Rakyat atau ulun asing?"

Aceh: Geujaweueb lé Petrus "Bayeue!" Watée Petrus geuwoe, Isa geumariet ngon gobnyan teuleubeh ilée, "Simon, pakriban peundapat gata? Soe nyang harôh bayeue cukée atawa impak-impak keu raja-raja lam donya nyoe? Rakyat atawa ureuëng aséng?"

Mamasa: Natimba' Petrus nakua: “Sinabaya'.” Saei tama banua Petrus, tappa nakutanaimi Puang Yesus nakua: “O Simon, umba iko nakua pikki'mu, benna siumbaya' sima lako tomaraya illalan lino? Anaknaraka tomaraya, tau senga'raka?”

Berik: Petrus ga tamawolbaabili, "Jei se armanulu." Petrus aa galap fortyaram jenabe, nalef Petrus jam nasoweyan pajak doim temawer Yesus Jei Petrus ga bala, "Simon Ams towasta, pajak doini aa jes ne tebabinennerem rajafe ogiri aaiserem jebe, pajak doini jeiserem nane armanulu -- anggwabura negara jeiserem jep aa jei ge surubilirim, afa anggwabura nafsi?"

Manggarai: Walé liha: “Ma’u, itan muing te bajars,” agu du ngo oné mbarun hi Pétrus curu muing le réi le Mori Yésus: “Co’oy le nuk de hau Simon? Oné mai céin dé raja-raja oné lino ho’o tegi béa agu taki? Mai oné mai ro’éngd ko mai oné mai ata bali tanan?”

Sabu: Ta bhale ke ri Petrus, "Ma'i!" Ta dhai Petrus ta bhale, ta pelango uru ke no ri Yesus, "Simon, mina mii lii au? Nadu do jhamma ta ma'i bhea pa duae-duae raiwawa dhe? Ana-rai we ddau do wala rai?"

Kupang: Ju Petrus manyao bilang, “Bayar!” Waktu dia pulang, ju Yesus langsung kasi tau sang dia lebe dolo bilang, “We, Simon! Coba lu pikir. Raja-raja di ini dunya ame pajak dari sapa? Dari dong pung ana sandiri, ko, dari orang laen?”

Abun: Petrus ki do, "Bere yenggras ne bi." Petrus sok mo nu mit sa, Yefun Yesus ki nai an nyim do, "Simon, nan bi sukjimnut sa u subot Ji bi sukdu ré ne? Yepasye mo bur ré nai suk tepsu pajak kadit an dakai bi nje-i, bado, an nai kadit yedamok bok yo gato ma kem mo pe ne, e?"

Meyah: Beda Petrus oroun gu rua oida, "Yo, Ofa tein oh pajak ojgomu." Nou ongga Petrus oira gij mod efesi jah suma, beda Yesus ejeka gu ofa oida, "Simon Petrus, idu bera ongga oh pajak skoita raja-raja ongga mebif efen? Rua ongga ringker gij raja efen monuh bera ruh pajak gu rua ei, era rusnok rusodosa ongga ringker gij raja-raja rineya rerin monuh bera ruh pajak gu raja-raja ojgomu ei?"

Uma: Na'uli' Petrus: "Nabayari moto!" Ngkai ree, nculii'-imi Simon Petrus hilou hi tomi po'ohaa'-ra. Rata hi ria, ko'ia-di napoka'alai mololita-e, ncaliu Yesus-mi mpekune'-i: "Simon, beiwa-kowo pomporata-nu: hema to kana mpobayari paja' pai' pepue' hi raja to mpokuasai ngata doo? Ntodea-na moto-di, ba pue' ngata to nakuasai-di?"

Yawa: Petrus po raura akananto mai pare, “Po raunande aje.” Umba Petrus pakato siso no yavar, umba Yesus po raura manasyimbe pare, “Simon, syo ananeneae inta raura nai. Are nawirati wo pajak ravaeyo akarijo titi mine so ai? Apa arikainye nao rako, vatano marano po mapinde to nawe? Nya ana ndatantona maisyare rui?”


NASB: He *said, "Yes." And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect customs or poll-tax, from their sons or from strangers?"

HCSB: "Yes," he said. When he went into the house, Jesus spoke to him first, "What do you think, Simon? Who do earthly kings collect tariffs or taxes from? From their sons or from strangers?"

LEB: He said, "Yes." And [when he] came into the house, Jesus spoke to him first, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect tolls or taxes—from their own sons, or from foreigners?

NIV: "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings of the earth collect duty and taxes—from their own sons or from others?"

ESV: He said, "Yes." And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, "What do you think, Simon? From whom do kings of the earth take toll or tax? From their sons or from others?"

NRSV: He said, "Yes, he does." And when he came home, Jesus spoke of it first, asking, "What do you think, Simon? From whom do kings of the earth take toll or tribute? From their children or from others?"

REB: “He does,” said Peter. When he went indoors Jesus forestalled him by asking, “Tell me, Simon, from whom do earthly monarchs collect tribute money? From their own people, or from aliens?”

NKJV: He said, "Yes." And when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take customs or taxes, from their sons or from strangers?"

KJV: He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

AMP: He answered, Yes. And when he came home, Jesus spoke to him [about it] first, saying, What do you think, Simon? From whom do earthly rulers collect duties {or} tribute--from their own sons or from others not of their own family?

NLT: "Of course he does," Peter replied. Then he went into the house to talk to Jesus about it. But before he had a chance to speak, Jesus asked him, "What do you think, Peter? Do kings tax their own people or the foreigners they have conquered?"

GNB: “Of course,” Peter answered. When Peter went into the house, Jesus spoke up first, “Simon, what is your opinion? Who pays duties or taxes to the kings of this world? The citizens of the country or the foreigners?”

ERV: Peter answered, “Yes, he does.” Peter went into the house where Jesus was. Before Peter could speak, Jesus said to him, “The kings on the earth get different kinds of taxes from people. But who are those who pay the taxes? Are they the king’s own people? Or do other people pay the taxes? What do you think?”

EVD: Peter answered, “Yes, Jesus pays the tax.” Peter went into the house where Jesus was. Before Peter could speak, Jesus said to him, “The kings on the earth get different kinds of taxes from people. But who are the people that pay the taxes? Are these people the king’s children? Or is it other people that pay the taxes? What do you think?”

BBE: He says, Yes. And when he came into the house, Jesus said to him, What is your opinion, Simon? from whom do the kings of the earth get payment or tax? from their sons or from other people?

MSG: Peter said, "Of course." But as soon as they were in the house, Jesus confronted him. "Simon, what do you think? When a king levies taxes, who pays--his children or his subjects?"

Phillips NT: "Oh, yes, he does!" replied Peter. Later when he went into the house Jesus anticipated what he was going to say. "What do you think, Simon?" he said. "Whom do the kings of this world get their tolls and taxes fromtheir own family or from others?"

DEIBLER: He answered them, “Yes, he does pay it.” When we came into Jesus’ house, before Peter began to talk about paying taxes, Jesus said to him, “Simon, from whom do you think rulers collect revenue or taxes? Do they collect taxes from the citizens of their own country, or from citizens of countries they have conquered?”

GULLAH: Peter ansa um say, “Yeah, e da pay de tax.” Wen Peter gone eenta de house, Jedus taak ta um fus, say, “Simon, wa ya tink bout dis? Who pay all de diffunt kind ob tax dem ta de rula dem een dis wol. De been-yah people, o de come-yah people?”

CEV: "Yes, he does," Peter answered. After they had returned home, Jesus went up to Peter and asked him, "Simon, what do you think? Do the kings of this earth collect taxes and fees from their own people or from foreigners?"

CEVUK: “Yes, he does,” Peter answered. After they had returned home, Jesus went up to Peter and asked him, “Simon, what do you think? Do the kings of this earth collect taxes and fees from their own people or from foreigners?”

GWV: "Certainly," he answered. Peter went into the house. Before he could speak, Jesus asked him, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the world collect fees or taxes? Is it from their family members or from other people?"


NET [draft] ITL: He said <3004>, “Yes <3483>.” When <2532> Peter came <2064> into <1519> the house <3614>, Jesus <2424> spoke <3004> to him <846> first, “What <5101> do <4613> you <4671> think <1380>, Simon <4613>? From <575> whom do <2983> earthly <1093> kings <935> collect <2983> tolls <5056> or <2228> taxes <2778>– from <575> their <846> sons <5207> or <2228> from <575> foreigners <245>?”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 17 : 25 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran