Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 7 : 21 >> 

TB: tetapi Ia dengan sumpah, diucapkan oleh Dia yang berfirman kepada-Nya: "Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal: Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya" --


AYT: Namun, Ia menjadi Imam dengan sumpah yang dibuat oleh Dia yang berkata kepada-Nya, “Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan berubah pikiran: ‘Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya.’”

TL: tetapi Ia ini dengan diangkatkan sumpah oleh Dia yang berfirman kepada-Nya: Tuhan sudah bersumpah, dan tiada akan menyesal, Engkaulah Imam selama-lamanya.)

MILT: sebab memang mereka menjadi imam tanpa sumpah, tetapi Dia dengan sumpah, melalui Dia yang berfirman kepada-Nya, "Tuhan (YAHWEH - 2962) telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal: Engkau adalah Imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek."

Shellabear 2010: Memang orang-orang Lewi diangkat menjadi imam tanpa sumpah, tetapi Ia ini diangkat dengan sumpah oleh Allah yang bersabda kepada-Nya, "Tuhan telah bersumpah, bahkan tidak akan Ia sesali, ‘Engkaulah Imam sampai selama-lamanya.’"

KS (Revisi Shellabear 2011): Memang orang-orang Lewi diangkat menjadi imam tanpa sumpah, tetapi Ia ini diangkat dengan sumpah oleh Allah yang bersabda kepada-Nya, "Tuhan telah bersumpah, bahkan tidak akan Ia sesali, Engkaulah Imam sampai selama-lamanya."

Shellabear 2000: — karena memang orang-orang Lewi itu diangkat menjadi imam tanpa sumpah, tetapi Ia ini diangkat dengan sumpah oleh Allah yang bersabda kepada-Nya, “Tuhan telah bersumpah, bahkan tidak akan Ia sesali, ‘Engkaulah Imam sampai selama-lamanya.’” —

KSZI: Imam-imam lain telah diangkat tanpa sumpah, tetapi Isa al-Masih telah menjadi imam dengan sumpah daripada Allah yang berfirman kepada-Nya: &lsquo;Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah ketetapan: &ldquo;Engkau menjadi imam selama-lamanya.&rdquo;&rsquo;

KSKK: tetapi Yesus dikukuhkan dengan sumpah, seperti dikatakan: "Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah pikiran-Nya: Engkaulah imam untuk selamanya."

WBTC Draft: Yesus sudah menjadi Imam dengan sumpah Allah. Allah berkata kepada-Nya, "Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah pikiran-Nya, 'Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya.'"

VMD: Yesus sudah menjadi Imam dengan sumpah Allah. Allah berkata kepada-Nya, “Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah pikiran-Nya, ‘Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya.’”

AMD: Tetapi Yesus menjadi Iman Besar dengan sumpah, yaitu ketika Allah berkata kepada-Nya, “Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan berubah pikiran: ‘Engkau menjadi Imam untuk selama-lamanya’.”

TSI: (7:20)

BIS: Tetapi Yesus diangkat menjadi imam pakai sumpah, pada waktu Allah berkata kepada-Nya, "Tuhan sudah bersumpah, dan Ia tidak akan merubah pendirian-Nya, 'Engkau adalah imam selama-lamanya.'"

TMV: Tetapi Yesus diangkat menjadi imam dengan sumpah, ketika Allah berfirman kepada-Nya, "Tuhan sudah bersumpah, dan tidak akan mengubah fikiran, ‘Engkau akan menjadi imam selama-lamanya.’"

BSD: Tetapi, ketika Yesus diangkat menjadi Imam, Allah memakai sumpah, dengan berkata begini, “Tuhan sudah bersumpah bahwa Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan mengubah keputusan-Nya itu.”

FAYH: sedangkan mengenai imam-imam lain Ia tidak pernah berkata demikian. Hanya kepada Kristus Ia berfirman, "Tuhan telah bersumpah dan pendirian-Nya tidak akan berubah. Engkaulah Imam kekal berdasarkan keimaman Melkisedek."

ENDE: sedangkan Dia dengan sumpah, sebagaimana telah dikatakan kepadaNja: "Tuhan telah bersumpah dan tak akan disesalkanNja: "Engkaulah imam untuk selama-lamanja".

Shellabear 1912: (karena mereka itu sudah dijadikan imam dengan tidak bersumpah, tetapi yaini dengan sumpah Allah yang berfirman kepadanya, "Bahwa bersumpahkah Tuhan, dan tidak ia akan menyesal, 'Maka engkaulah imam sampai selama-lamanya'");

Klinkert 1879: Tetapi ija-ini dengan soempah djoega olih Dia, jang bersabda kapadanja: "Bahwa Toehan bersoempah dan tidak Ija akan bersesal, bahwa engkaulah imam sampai salama-lamanja satoeroet martabat Malkisedik."

Klinkert 1863: Tetapi Dia ini dengan soempah olih Toehan jang soedah berkata bagini: {Maz 110:4} "Toehan soedah bersoempah dan tidak Toehan nanti menjesel, bahoea angkaulah Imam salama-lamanja sa-mertabat dengan Malkizedek.")

Melayu Baba: (kerna itu orang smoa sudah di-jadikan imam dngan t'ada sumpah; ttapi dia ini dngan satu sumpah deri-pada Allah yang kata deri-hal dia, "Tuhan sudah sumpah, dan t'ada nanti mnysal, 'Angkau-lah imam sampai s-lama-lama-nya;'")

Ambon Draft: Tetapi Ija ini dengan sompahan awleh Tuhan itu jang katalah kapadanja: "Maha besar Tuhan sudah ber-sompah, dan tijada akan me-njasal: "Angkawlah imam, sampe segala kakal, tjara ka; angkatan pangkat Melchisedek")

Keasberry 1853: (Kurna sagala imam itu tulah dijadikan dungan tiada sumpah; tutapi iya ini dungan sumpah ulihnya yang tulah burkata, Adapun Tuhan tulah bursumpah dan tiada iya akan mungkir, Bahwa angkaulah sa'orang imam hingga slama lamanya sapurti murtabat Malikussedik.)

Keasberry 1866: Kŭrna sagala imam itu tŭlah dijadikan dŭngan tiada sumpah; tŭtapi iya ini dŭngan sumpah ulihnya yang tŭlah bŭrkata, Adapun Tuhan tŭlah bŭrsumpah, dan tiada iya akan mungkir, Bahwa angkaulah sa’orang imam hingga slama lamanya spŭrti mŭrtabat Malkussedik.

Leydekker Draft: Tetapi 'ija 'ini dengan persompahan 'awleh Tuhan jang sudah baferman kapadanja; maha besar Tuhan sudah bersompah, dan tijada 'ija 'akan bersasal, 'angkaw 'ada 'Imam pada salama 2 nja menurut tartib Melkij TSedekh.)

AVB: Akan tetapi, Yesus Kristus telah menjadi imam dengan sumpah daripada Allah yang berfirman kepada-Nya: “Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah ketetapan: ‘Engkau menjadi imam selama-lamanya.’ ”

Iban: tang Jesus nyadi imam ulih jaku sumpah, laban Allah Taala nyebut ngagai Iya, "Tuhan udah besumpah lalu Iya enda ngubah runding Diri: 'Nuan deka nyadi imam belama iya.' "


TB ITL: tetapi <1161> Ia dengan <3326> sumpah <3728>, diucapkan oleh <1223> Dia yang berfirman <3004> kepada-Nya <4314> <846>: "Tuhan <2962> telah bersumpah <3660> dan <2532> Ia <3338> <0> tidak <3756> akan menyesal <0> <3338>: Engkau <4771> adalah Imam <2409> untuk <1519> selama-lamanya <165>" --


Jawa: nanging Panjenengane nganggo supaos, kang dilairake dening Panjenengane, kang ngandika: “Pangeran wus supaos sarta Panjenengane ora bakal keduwung: Sira iku Imam ing salawas-lawase” --

Jawa 2006: nanging Panjenengané iki nganggo supaos, amarga Allah kang ngandika marang Panjenengané, "Gusti wis supaos sarta Panjenengané ora bakal keduwung: Sira iku Imam ing salawas-lawasé" --

Jawa 1994: Nanging Gusti Yésus katetepaké ngasta imam nganggo sumpah, yakuwi nalika Gusti Allah ngandika marang Panjenengané: "Pangéran wis supaos, sarta Panjenengané ora bakal ngéwahi penggalihé: ‘Kowé bakal dadi Imam ing selawasé.’"

Jawa-Suriname: Nanging dongé Gusti Yésus didadèkké Imam Gedé, Gusti Allah déwé sumpah ngéné: “Aku wis sumpah, Aku ora bakal malih pikirané. Kowé bakal dadi Imam slawasé.”

Sunda: Tapi waktu Yesus dijenengkeun jadi Imam, dikukuhkeun ku sumpah Allah, dawuhana-Na, "Pangeran sumpah, sumpah-Na moal barobah, Hidep jadi Imam langgeng."

Sunda Formal: Tapi nalika Anjeunna dijenengkeun Imam, Allah teh ngikrarkeun sumpah-Na: “Pangeran geus ragrag sumpah, hamo ku Mantenna diudar. Sumpah-Na: Maneh dijenengkeun Imam keur salalanggengna.”

Madura: Nangeng Isa eangkat epadaddi imam ngangguy sompa, e bakto Allah adhabu ka Salerana, "Pangeran la asompa ban ta’ kera ngoba sompana, ‘Ba’na imam salanjangnga.’"

Bauzi: Nehaha bak. Alat Yesus bake gagu tohedatelehe di lam Aho amu gagohona ba neo vi gagu faa fegube vàmadi esuhu bak lam meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe bak ehete. “Em Boehàda Ala amta nim. Dae Ebeda ba veimdem vaba abo imbodem bak. Eho Oba modi tohedateli Om gi labaha bohu vuusdam bak.” Lahame Yesus bake labihasu vi gagu faa fegube vàmadi esuhu im am bak.

Bali: Nanging Ida Hyang Yesus kadegang dados pandita malantaran sumpah, rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Ida asapuniki: “Ida Sang Panembahan suba masumpah, tur Ida tusing lakar ngobah pakayunan Idane: ‘Cening lakar dadi pandita salawas-lawasnya.’”

Ngaju: Tapi Yesus iangkat manjadi imam hapan sumpah, katika Hatalla hamauh dengae, "Tuhan jari sumpah, tuntang Ie dia handak mobah Auhe, 'Ikau toh imam sampai katatahie.'"

Sasak: Laguq Deside Isa teangkat jari imam kadu sumpah, sewaktu Allah bemanik lẽq Ie, "Tuhan sampun besumpah, dait Ie nẽnten gen ngerobah keputusan-Ne, 'Deside Imam selaẽq-laẽqne.'"

Bugis: Iyakiya Yésus riyakkai mancaji imang paké tanro, wettunna Allataala makkeda lao ri Aléna, "Purani mattanro Puwangngé, nadé’ napinrai matu attangen-Na, ‘Iko iyanaritu imang mannennungeng.’"

Makasar: Mingka Isa, ammakei sumpa ri wattunna niangka’ a’jari imang, iamintu ri wattunna Nakana Allata’ala mae ri Ia, "Le’ba’mi assumpa Batara, siagang talamamminrayai ri kananNa, ‘IKaumi Imang satunggu-tungguna.’"

Toraja: apa iatu Ia Napadudungi sumpa Puang Matua tu ma’kada lako Kalena, Nakua: Umpalaomo sumpa tu Puang sia tang la menassan, Kamumo Tominaa tontong sae lakona.

Duri: Apa massapah Puang Allataala anna diangka' Puang Isa menjaji imang. Ia joo wattu nakuanni Puang Allataala, "Aku' Puang massapahmo, na te'da kulassullei kadang-Ku', 'Ikomo to imang te'da cappa'na.'"

Gorontalo: Allahuta'ala loloiya wolo tadiya ode oli Isa Almasih odelo u woluwo tula-tulade to kitabi odiye, ”Allahuta'ala Eya ma lotadiya wawu Tiyo dila ta mole'e: Yio Imamu kakali.” Odito u tula-tulade to kitabi.

Gorontalo 2006: Boti Isa piludu-I̒o lowali iimamu lomake tadia, tou̒ Allahu Taa̒ala lotahuda mao̒ o-Lio, "Eeya malotadia, wau Tio diila tamo lomelo tilihula-Lio, 'Yio̒ yito iimamu ohiheo-hiheolo mao̒.'"

Balantak: Kasee tempo i Yesus ninakat sida imam, Alaata'ala nunsumpa' i Ia tae-Na, “Tumpu noko basumpa'mo, ka' Ia sian mombolii. Tae-Na, ‘Koo mase Imam pataka manau'.’”

Bambam: Aka diäkä' Ia Puang Yesus mendadi sando situhu' pa'pindana Puang Allataala indo anna ma'kadai naua: “Kao Debata ma'pinda, anna tä'um la kuhuntu' sule inde tula'ku kuua: ‘Ikom too inde la mendadi sando sule lako salako-lakona.’”

Kaili Da'a: Tapi tempo Yesus nionggotakana I'a nojanji. Niulina ka Yesus iwe'i: "Aku nojanji pade da'a ntoto mabali pekiriku, Iko topanggeni agama sampe ri kasae-saena."

Mongondow: Ta'e ki Yesus nobalií Imang pinakeíanbií in ibot, nana'a in singog i Allah ko'i-Nia: "Ki Tuhan nongibotdon bo diaíbií baḷuian-Nya onu inta ain siningog-Nya: 'Ikow nion Imang inta mononoi.'"

Aralle: Dai aha imang senga' ang tiängkä' noa. Ampo' tahpana Puang Yesus diängkä' mendahi imang, mopindang Puang Alataala naoatee, "Kodi' Puang Alataala kupopindai anna dai la tirende tula'ku: Dionto imang lambi' sapano-panona."

Napu: Agayana i karaangkana Yesu mewali tadulako menomba, Pue Ala mosumpa, Nauli: "Ikomi ide Pue Ala au mosumpa, hai bara ina Kubaliki lolitaNgku: Oyomi tadulako menomba duuna kamahae-haea."

Sangir: Arawe Mawu Yesus e niruị nakoạ imange kai piạ salune, su tempong Mawu Ruata e něhengetang si Sie, "Mawu e seng nẹ̌salu, kụ i Sie seng tawe měmal᷊ui kapulun'E, 'I Kau e kai imang sarang karěngụ e.'"

Taa: Ane tau to yusa mawali to pampue, i Pue Allah tare mangika parajanji resi sira. Pei tempo i Yesu mawali to pampue, tempo etu i Pue Allah mamparajanjika kojo Ia, to’oNya, “Aku, i Pue, room mamparajanjika kojo pasi Aku taa damambali pampobuukangKu, Aku manganto’o, ‘Komi mawali to pampue rataka ri singkasaenya.’” Etu semo parajanji i mPue Allah.

Rote: Tehu Yesus nanaso'uk da'di imam, pake soo-supak, nai lelek fo Manetualain nafa'da neun nae, "Au soo-supa basa so, de neukose Au ta asafali Au nakeketu nga fa, 'O nde bee na imam losa dodoo na.'"

Galela: Duma ma orasi o Yesus witideka la wodadi ma Imam Wilalamoka, o Gikimoi kanaga wosasi wotemo Unaka, "Ngohi, o Jou Gikimoi, manena tosasi, de lo o kia naga tositatapuka gena igogou de idadiwa tatagali, Ngona gena o imam moi ka sidutu ikakali."

Yali, Angguruk: At ino ubam sali emberuk lit unduhuk fibag. Ubam Ele ibareg sali emberuk lit, "Hat imam onowe welaruhun ulug unduhuk Hubahakiyon aru weregman eneg mondabi welaruhun ulug Allahn sali emberukon ino nungge fahet sali Nambiken emberikik puhu fug," ibag.

Tabaru: Ma 'o Yesus wigoraka wodadi 'o 'imam ge'ena de ma sasioka ma 'orasi ma Jo'oungu ma Dutu wongose 'unaka, "Ngoi tosasiokau, de 'asa kotangaliwa 'ai di-dibangi, 'Ngona ge'ena 'o 'imam kaisi'ado-'adonika.'"

Karo: Tapi Jesus jadi imam arah sumpah; e me asum nina Dibata man BaNa, "Tuhan nggo ersumpah, janah asa ndigan pe la mobah UkurNa, 'Kam jadi imam rasa lalap.'"

Simalungun: tapi anggo on, marhitei bija do, na binijahon ni na mangkatahon ai hu Bani: Domma marbija Tuhan in, anjaha seng solsolan-Ni diri-Ni, “Ho do malim sadokah ni dokahni.”

Toba: Alai ia On, marhitehite uari do, na niuarihon ni na mandok tu Ibana: "Naung maruari do Tuhan i, jala ndang solsolanna dirina: Malim do Ho ro di salelenglelengna!"

Dairi: Tapi ukum Jesus ipebangkit Dèbata gabè imam merkitè-kitè mang-mang ngo, ai nina ngo, "Enggo imangmangken Tuhan i, janah oda nèngè iondari sienggo niruapkenNa i. 'Imam soh mi amman sumendah ngo kono.'"

Minangkabau: Tapi Isa Almasih di angkek manjadi Imam pakai sumpah, dikutiko Allah bakato kabake Baliau, "Tuhan lah basumpah, sarato Baliau indak ka marubah pandirian-Nyo, 'Angkau adolah Imam salamo-lamonyo.'"

Nias: Ba hiza, me tefataro Yesu tobali ere te'oguna'õ wahõlusa andrõ me muhede Lowalangi khõ-Nia, "No fahõlu Zo'aya, ba lõ Iwu'ai dania nihonogõi-Nia wa, 'Ere Ndra'ugõ irugi zi lõ aetu.'"

Mentawai: Tápoi ka sia geti Jesus sibara suppa lé aitupauddet nia muimam, ka tetret aikua Taikamanua ka tubunia, "Amusuppangan nia si Tuhan, samba tá isisiliy sipinaatunia, 'Ekeu néné, iaté imam teret buru-burú.'"

Lampung: Kidang Isa diangkat jadi imam pakai sumpah, waktu Allah cawa jama Ia, "Tuhan radu besumpah, rik Ia mak haga ngerubah pendirian-Ni, 'Nikudo imam selama-lamani.'"

Aceh: Teuma Isa teubaiát jeuet keu imeum teupeu sumpah, bak watée Allah meufeureuman ubak Gobnyan lagée nyoe, "Tuhan ka meusumpah, dan Gobnyan hana geu ubah keuputosan Geuh, ‘Droeneueh na kheueh imeum siumu masa.’"

Mamasa: Annu inde anna diangka' Puang Yesus mendadi imam-e siolaan pa'pindana Puang Allata'alla annu ma'kada nakua: “Kaomo Dewata ma'pinda, anna ta'mo la kuruntu' sule tula'ku kumua: ‘Ikomo imam sae lako-lakona.’”

Berik: Yesus Jei imamfe aa galap etamwelam, Uwa Sanbagiri Jei Jena enggam ga gaarstenanal: "Tuhan Jei Jena enggam mes gaarstenanna, ane Jei Jam wirulsiyen, 'Aameiba imamsam jamer abak-abaksus.'"

Manggarai: Maik Mori Yésus olong waday po ciri imam du Mori Keraéng curup oné Hia: “Mori poli wadan, agu Hia toé manga ngalang- ngalang bon: Hau muing imam tédéng lén.”

Sabu: Tapulara ta dhai ta dhede Yesus ta jadhi Mone tunu-menahu, do pake lihupa pa awe lii Deo pa No, "Alla ke Muri pepehupa, jhe adho ke No do i'a lari-anni ri ti lua petitu No, 'Au ke ne maone tunu-menahu lohe la dhara lodho do nami mii ne.'"

Kupang: (7:20)

Abun: Wo Yefun Allah bes Yefun Yesus tepsu yegweswai ne sa, An tom su, An syo syim ete Yefun Allah dakai ki Yefun Allah dakai gum su do, "Ji tom su Nan mó re. Suk gato Ji tom ne, Ji yo brek kadit nde, Ji ki do, 'Nan anato ku gum yekwesu mo Yefun Allah bi nu to kapyo mato kapyo sor.' "

Meyah: Mimif mijginaga rot erek koma jeska runggu gij Mar Efeyi Ebsi oida, "Allah anggen rot oida Bua bimeja erek efen imam egens ojgomuja. Noba Ofa eneferwei mar insa koma jinaga guru."

Uma: Tapi' kara'ongko'-na Yesus jadi' imam, ria-hana sumpa Alata'ala. Alata'ala mpo'uli'-ki hewa toi: "Mosumpa-ama Aku' Pue' Ala, pai' uma kubalii' lolita-ku: Iko-mi imam duu' kahae–hae-na."

Yawa: Amisye po raurairive patimuve Yesus ai arono seo be syembe pare, “Risyirati Amisy, Syo urairije so raokaisy: ‘Winyirati nawaino syene raija ntoa nuge nuganui.’ Syo urairije so ranigwane ramu, yara riteto rai tawan.”


NETBible: but Jesus did so with a sworn affirmation by the one who said to him, “The Lord has sworn and will not change his mind,You are a priest forever’” –

NASB: (for they indeed became priests without an oath, but He with an oath through the One who said to Him, "THE LORD HAS SWORN AND WILL NOT CHANGE HIS MIND, ‘YOU ARE A PRIEST FOREVER’");

HCSB: but He with an oath made by the One who said to Him: The Lord has sworn, and He will not change His mind, You are a priest forever.

LEB: but he with an oath by the one who said to him, "The Lord has sworn and will not change his mind, ‘You [are] a priest _forever_ ‘"),

NIV: but he became a priest with an oath when God said to him: "The Lord has sworn and will not change his mind: ‘You are a priest for ever.’"

ESV: but this one was made a priest with an oath by the one who said to him: "The Lord has sworn and will not change his mind, 'You are a priest forever.'"

NRSV: but this one became a priest with an oath, because of the one who said to him, "The Lord has sworn and will not change his mind, ‘You are a priest forever’" —

REB: (7:20)

NKJV: (for they have become priests without an oath, but He with an oath by Him who said to Him: "The LORD has sworn And will not relent, ‘You are a priest forever According to the order of Melchizedek’ "),

KJV: (For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou [art] a priest for ever after the order of Melchisedec:)

AMP: For those who formerly became priests received their office without its being confirmed by the taking of an oath by God, but this One was designated {and} addressed {and} saluted with an oath, The Lord has sworn and will not regret it {or} change His mind, You are a Priest forever {according to the order of Melchizedek.}

NLT: Only to Jesus did he say, "The Lord has taken an oath and will not break his vow: ‘You are a priest forever.’"

GNB: But Jesus became a priest by means of a vow when God said to him, “The Lord has made a solemn promise and will not take it back: ‘You will be a priest forever.’”

ERV: But Christ became a priest with God’s oath. God said to him, “The Lord has made a promise with an oath and will not change his mind: ‘You are a priest forever.’”

EVD: But Christ became a priest with God’s vow. God said to him: “The Lord has made a vow (promise) and will not change his mind: ‘You are a priest forever.’” Psalm 110:4

BBE: (For those were made priests without an oath, but this one was made a priest with an oath by him who says of him, The Lord gave his oath, which he will not take back, that you are a priest for ever);

MSG: But then God intervened and called this new, permanent priesthood into being with an added promise: God gave his word; he won't take it back: "You're the permanent priest."

Phillips NT: Other men have been priests without any sworn guarantee, but Jesus has the oath of him that said of him: The Lord sware and will not repent himself, Thou art a priest for ever.

DEIBLER: However, when he appointed Christ to be a priest, it was by these words that the Psalmist wrote in Scripture: The Lord has solemnly declared to the Messiah,—and he will not change his mind— “You will be a priest forever!”

GULLAH: Dey ain been no wow fo wen de oda man dem come fa be priest. Bot wen God mek Jedus fa be priest, e tek a wow, an promise wen e tell Jedus say, “A de Lawd tek a wow an promise say, ‘Ya gwine be a priest faeba an eba.’ Me wod ain neba gwine change.”

CEV: (7:20)

CEVUK: (7:20)

GWV: but Jesus became a priest when God took an oath. God said about him, "The Lord has taken an oath and will not change his mind. You are a priest forever."


NET [draft] ITL: but <1161> Jesus did so with <3326> a sworn affirmation <3728> by <1223> the one who said <3004> to <4314> him <846>, “The Lord <2962> has sworn <3660> and <2532> will <3338> not <3756> change <3338> his mind <3338>, ‘You <4771> are a priest <2409> forever <1519> <165>’”–


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 7 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel