Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 : 2 >> 

TB: dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti Jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.


AYT: dan meminta surat darinya, yang ditujukan kepada sinagoge-sinagoge di Damsyik sehingga jika ia menemukan siapa saja yang percaya kepada Jalan itu, baik pria maupun wanita, ia dapat membawa mereka untuk dibelenggu di Yerusalem.

TL: meminta daripadanya beberapa pucuk surat kuasa hendak membawa ke rumah sembahyang di negeri Damsyik, supaya jikalau dijumpainya orang yang menurut jalan agama itu, baik laki-laki baik perempuan, dibawanya berikat ke Yeruzalem.

MILT: ia meminta darinya surat-surat ke Damaskus, ke sinagoga-sinagoga, supaya jika dia menemukan beberapa orang yang berada pada Jalan itu, baik pria maupun wanita, dia dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan terbelenggu.

Shellabear 2010: dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada pemimpin-pemimpin semua rumah ibadah di Kota Damsyik, supaya apabila di sana ia mendapati orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengikuti Jalan yang ditunjukkan oleh Junjungan Yang Ilahi itu, maka ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem.

KS (Revisi Shellabear 2011): dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada pemimpin-pemimpin semua rumah ibadah di Kota Damsyik, supaya apabila di sana ia mendapati orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengikuti Jalan yang ditunjukkan oleh Junjungan Yang Ilahi itu, maka ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem.

Shellabear 2000: dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada pemimpin-pemimpin semua rumah ibadah di kota Damsyik, supaya apabila di sana ia mendapati orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengikuti Jalan yang ditunjukkan oleh Junjungan Yang Ilahi itu, maka ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem.

KSZI: dan meminta surat untuk ditunjukkan kepada saumaah di Damsyik, supaya sekiranya dia menjumpai sesiapa yang mengikut Jalan Isa, baik lelaki mahupun perempuan, dia boleh memberkas dan membawa mereka ke Baitulmaqdis.

KSKK: dan meminta surat kuasa untuk rumah-rumah ibadat di Damsyik, supaya kalau didapatinya penganut-penganut jalan Tuhan, baik laki-laki maupun wanita, ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem.

WBTC Draft: Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar untuk dibawa ke rumah-rumah pertemuan di Damsyik, supaya apabila ia menemukan pengikut-pengikut Jalan Tuhan, laki-laki atau perempuan, dia akan menangkap mereka dan membawanya kembali ke Yerusalem.

VMD: Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar untuk dibawa ke rumah-rumah pertemuan di Damsyik, supaya apabila ia menemukan pengikut-pengikut Jalan Tuhan, laki-laki atau perempuan, dia akan menangkap mereka dan membawanya kembali ke Yerusalem.

AMD: untuk meminta surat yang ditujukan kepada rumah-rumah ibadah di kota Damaskus. Saulus ingin agar imam besar memberinya wewenang kepadanya untuk menemukan para pengikut Jalan Tuhan. Jika ada, baik laki-laki atau perempuan, maka mereka akan ditangkap dan dibawa ke kota Yerusalem.

TSI: dan meminta supaya dia diberikan surat kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin setiap rumah pertemuan orang Yahudi di kota Damsik. Dalam surat itu tertulis supaya ketika dia menemukan pengikut-pengikut Yesus— baik laki-laki maupun perempuan, dia akan menangkap dan membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk diadili.

TSI3: untuk meminta surat kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin rumah-rumah pertemuan orang Yahudi di kota Damsik. Dalam surat itu, tertulis izin bagi Saulus untuk menangkap dan menyeret setiap pengikut Yesus yang dia temui, baik laki-laki maupun perempuan, ke pengadilan di Yerusalem.

BIS: dan minta surat kuasa untuk pergi kepada pemimpin-pemimpin rumah-rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik, supaya kalau ia menemukan di sana orang-orang yang percaya kepada Yesus, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.

TMV: dan meminta surat kuasa untuk ditunjukkan kepada pemimpin rumah-rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik. Dengan demikian, jika di situ dia menjumpai pengikut-pengikut Yesus, dia boleh menangkap mereka, baik lelaki mahupun perempuan, dan membawa mereka ke Yerusalem.

BSD: dan minta surat kuasa untuk pergi ke kota Damsyik. Ia hendak menunjukkan surat itu kepada para penguasa Yahudi di kota itu supaya ia diizinkan mencari dan menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu ia akan membawa mereka ke Yerusalem. Maka berangkatlah Saulus bersama serombongan orang dan pergi ke Damsyik.

FAYH: dan meminta surat yang dialamatkan kepada para pemimpin rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik, agar mereka membantu menangkapi orang-orang Kristen yang didapatinya di sana, baik pria maupun wanita, sehingga ia dapat membelenggu dan membawa mereka ke Yerusalem.

ENDE: minta surat untuk sinagoga di Damaskus, supaja kalau didapatinja penganut-penganut djalan itu, baik laki-laki maupun wanita, ia dapat membawa mereka terbelenggu ke Jerusalem.

Shellabear 1912: meminta surat-surat akan dibawa kenegeri Damsyik kepada segala rumah tempat sembahyang, supaya jikalau didapatinya orang yang didalam jalan agama itu, baik laki-laki baik perempuan, maka dibawanya kelak ke-Yerusalim dengan ikatannya.

Klinkert 1879: Dipintanja soerat perentah akan dibawa kapada segala masdjid dinegari Damsjik soepaja kalau didapatinja akan orang dalam djalan agama itoe, baik laki-laki, baik perempoewan, hendak dibawanja dengan ikatnja kaJeroezalem.

Klinkert 1863: Meminta sama dia soerat prentah maoe dibawa dinegari Damsjik, sama segala mesdjid, sopaja kaloe dia dapet sama orang jang dalem djalan agama itoe, baik laki-laki atawa perampoewan, nanti dia bawa sama dia-orang di Jeroezalem.

Melayu Baba: dan minta sama dia surat-surat k-pada negri Damsek k-pada rumah-rumah smbahyang, spaya kalau dia dapat siapa-siapa yang ikut itu Jalan, baik jantan baik prempuan, dia boleh bawa dia-orang di Yerusalim terikat.

Ambon Draft: Dan mintalah deri pada-nja surat-surat kapada Kani-sa-kanisa di Damaskus; sopa-ja, djikalaw ija akan men-dapat di sana barang awrang jang ada deri pada djalan ini, ija bawakan marika itu ka-Jerusalem; bajik laki-laki, ba-jik parampuwan.

Keasberry 1853: Maka dipintanya. deripada marika itu surat prentah akan dibawanya kanugri Damaskus kapada sagala kunisa, supaya jikalau iya mundapat orang dalam jalan agama itu, baik laki laki atau prumpuan, akan dibawanya marika itu kaJerusalem.

Keasberry 1866: Maka dipintanya deripadanya surat prentah akan dibawanya kanŭgri Damsek kapada sagala kŭnisa, supaya jikalau iya mŭndapat orang dalam jalan ini, baik laki laki atau pŭrampuan, akan dibawanya marika itu dŭngan ikatnya kaJerusalem.

Leydekker Draft: Mintalah deri padanja barang surat 2 ka-Damesekh kapada Kanisah 2, sopaja djikalaw dedapatnja barang 'awrang, jang 'ada deri pada madzhhab 'itu, mawu laki 2, mawu parampuwan, 'ija membawa marika 'itu ter`ikat kapada Jerusjalejm.

AVB: dan meminta surat untuk ditunjukkan kepada saumaah di Damsyik, supaya sekiranya dia menjumpai sesiapa yang mengikut Jalan Tuhan, baik lelaki mahupun perempuan, dia boleh memberkas dan membawa mereka ke Yerusalem.

Iban: lalu minta surat penerang kena iya madahka pejalai diri ngagai balai gempuru di Damaskus, ngambika, enti iya bisi tetemuka lelaki tauka indu ke nitihka Jalai Tuhan, iya tau nangkap sida, lalu mai sida ngagai Jerusalem.


TB ITL: dan meminta <154> surat <1992> kuasa dari <3844> padanya <846> untuk dibawa kepada <4314> majelis-majelis Yahudi <4864> di <1519> Damsyik <1154>, supaya <3704>, jika <1437> ia menemukan <2147> laki-laki <435> atau perempuan <1135> yang mengikuti Jalan <3598> Tuhan, ia menangkap <1210> mereka dan membawa <71> mereka ke <1519> Yerusalem <2419>. [<5100> <1510> <5037> <2532>]


Jawa: lan nyuwun layang kuwasa kang arep digawa menyang ing papan-papan pangibadah ing Damsyik, supaya samangsa mrangguli wong lanang utawa wong wadon kang padha nganut Margining Gusti, banjur bisa dicekel lan digawa menyang Yerusalem.

Jawa 2006: lan nyuwun layang pangwasa kang arep digawa menyang papan-papan pangibadah ing Damsyik, supaya samangsa mrangguli wong lanang utawa wong wadon kang padha nganut Margining Gusti, banjur kena ditangkep lan digawa menyang Yérusalèm.

Jawa 1994: nyuwun layang kwasa sing arep dituduhaké marang sinagogé-sinagogé (pasamuwané wong Yahudi) ing kutha Damsyik, supaya yèn ana kana ketemu wong-wong sing ngambah ‘Dalané Gusti Yésus’ (tegesé Injil), Saulus bisa nyekel wong-wong mau, lanang apa wadon, lan nggawa menyang kutha Yérusalèm.

Jawa-Suriname: Mulané dèkné terus nang nggoné Imam Gedé njaluk layang pangwasa sing arep diduduhké marang pengarepé sinaguk-sinaguk nang kuta Damaskus. Dadiné nèk nang kuta kuwi ènèng wong sing mèlu “Golongan Anyar,” yakuwi dalané Gusti Yésus, Saulus bisa nyekel wong-wong mau digawa nang Yérusalèm, ora perduli lanang apa wédok.

Sunda: mundut surat kawasa tembongkeuneun ka para pamingpin imah-imah ibadah urang Yahudi di Damsik, supaya diidinan nangkepan sakur jelema anu percaya ka Yesus, anu kapanggih di Damsik, rek terus dibawa ka Yerusalem.

Sunda Formal: Manehna geus meunang surat kawasa ti Imam Agung pikeun tembongkeuneun ka Majelis-majelis Yahudi, eusina: Idin newakan jelema-jelema anu ngalakonan Jalan Lempeng Jungjunan urang, saha bae boh lalaki, boh awewe kudu digusur ka Yerusalem.

Madura: nyo’on sorat kobasa entara ka pin-pamimpinna ngan-kennengnganna kabakteyanna reng-oreng Yahudi se badha e Damsyik, maksodda, mon e jadhiya nemmo reng-oreng se parcaja ka Isa, laju etangkebba, egiba’a ka Yerusalim.

Bauzi: “Um eba sunitva modi veiale. Eho Yahudi dam num debu Damsik laba azihi dam labe damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num zi laba vuusu im gagu faheme modiam dam laba le lodume ame dam labe gut ve aame ozobohudi uledelo modem sunit eba lodale. Labi eho Damsik laba le nabidume aameam dam Yesus Aho amu vahokedume vou esmoho im laba tu vuzehi meedam dam modeo, lahi modeo, aameam làhà eho si fa kota Yerusalem niba fa vou li uho gut uloome aime neàdi beose. Laham sunitva toeme eba lodale,” lahame gagu sunit lam ab vaham. Labi aho ve dam aba tau lamda lamti vazisi Damsik zie laba ab ladamam.

Bali: tur nunas surat kuasa sane jaga katurang ring majelis pasamuan agama Yahudine ring kota Damsik. Mangdane yan dane manggihin anak sane ngagem paurukan Ida Sang Panembahan irika, eluh wiadin muani, makasami jaga ejuk dane tur pacang kabakta ka kota Yerusalem.

Ngaju: tuntang balaku surat kuasa uka manalih kare pamimpin huma sombayang ain oloh Yehudi hong Damaskus, mangat amon ie sondau kare oloh je percaya dengan Yesus intu hete, ie tau manawan ewen tuntang mimbit ewen akan Yerusalem.

Sasak: dait ie tunas surat kuase jari tejauq ojok balẽ-balẽ ibadah dengan Yahudi lẽq kote Damsyik, adẽq lamun lẽq derike ie ndait dengan-dengan saq turut Langan saq tepetitoqang siq Junjungan Saq Mulie nike, ie bau dait jauq ie pade ojok Yerusalem.

Bugis: naéllau sure’ kuwasa untu’ lao risining pamimpinna sining bola assompanna tau Yahudié ri Damsyik, kuwammengngi rékko nalolongengngi kuwaro sining tau iya mateppe’é ri Yésus, weddingngi natikkeng mennang sibawa natiwi ri Yérusalém.

Makasar: nappala’ sura’ koasa untu’ lanapake a’lampa mae ri pamimping-pamimpinna balla’ sambayanna tu Yahudia ri Damsyik. Sollanna, punna nia’ tau tappa’ ri Isa nagappa anjoreng, akkullei najakkala’ ke’nanga, nampa naerang mange ri Yerusalem.

Toraja: umpalakui lako tu sura’ kuasa anna baai lako banua pa’kombongan dio tondok Damsyik, kumua ianna den tau unnolai lalan kapekaalukan iato nakabu’tui, nala muane nala baine, nabaa situang pungo lako Yerusalem.

Duri: mpeta'da sura' kuasa nabawa lako kapala bola passambajangan to-Yahudi jio kota Damsyik, dikua ianna ampa' to tonturu' pangngajaran-Na Puang Isa jio la muane la baine, wa'dingngi najokko nabawai lako kota Yerusalem.

Gorontalo: wawu lohile tuladu kawasa monto oliyo deloliyo ode mongotauwa lo bele-beleyala hepotabiya lo tawu lo Yahudi to kota lo Damsik, alihu wonu tiyo modudunggaya wolo mongololai meyambo mongobuwa ta hedudua pongajari li Isa Eya, tiyo ma modeupao olimongoliyo wawu dileloliyo mayi hepunguwa ode kota lo Yerusalem.

Gorontalo 2006: wau malohile tulade kawasa u monao̒ ode mongo tau̒wa lo bebee-leyaalo potabiaalo taulo Yahudi to Damusiki, alihu wonu tio moo̒dungga mola teto tau-tauwalo tapalacaya li Isa, tio mamoo̒ wau̒pao̒ olimongolio wau modelo olimongolio ode Yerusalemu.

Balantak: ka' nama'ase' surat kuasa kada' ia sida muntuungi tanaasna laigan bakitumpuanna samba Yahudi na Damsyik, kada' kalu i ia muntuungi mian men mongololo' Salanna Tumpu, mau wiwine kabai moro'one, ia sida mangarakop ka' mangawawa i raaya'a na Yerusalem.

Bambam: umpelau suha' pahenta aka la napa'paitaam lako pebaba ada' illaam ingganna pa'sambajanganna to Yahudi dio Damsyik anna mala dipäbäi ussakka tau anna nababai lako Yerusalem susi baine susi muane to muola Lalanna Puang Yesus.

Kaili Da'a: pade nerapi sura kuasa rakenina ka topanggeniaka-topanggeniaka sapo-sapo mpodade nto Yahudi ri ngata Damsyik. Patujuna ane raposintomuna ri setu ngina tau-tau to nantuki Pepatuduki Yesus, rasokona tau-tau etu rakenina ira mpaka ri ngata Yerusalem ala ratangara, nabeloka langgai nabeloka besi.

Mongondow: bo no'igum kon surat kuasa ko'inia sin diaannya kom majelis mita in Yahud inta kon Damsyik, simbaí aka sia mokodungkuḷ kon intau mita kon tua inta mopirisaya ko'i Tuhan Yesus, yo sia mota'au modomok ko'i monia bo diaan pobayak in Yerusalem.

Aralle: Umpalau suha' pahenta aka' la napepaitaing pano di pongkaha ada' di yaling di ingkänna pa'sambayanganna to Yahudi di hao di Damsyik anna malai dipabei unsahka tau ang untuhu'i Puang Yesus anna nabahai pano di Yerusalem, noa bahine, noa muane.

Napu: merapi sura kuasa au peisa naanti lao i tadulako sou penombaa i kota Damsik. Tunggaiana ane arahe nahumba tobalilo ba towawine au mampeulai paturona Yesu, ina nahakahe hai naanti hule i Yerusale.

Sangir: kụ mẹ̌dorong surat'u kawasa makoạ sol᷊ong anung měngangahạ u jamạat'u tau Yahudi su Damsyik, tadeạu kereu piạ u kaẹ̌bakeng e apan mạngimang Mawu Yesus paị sene, i sie makapěnamẹ si sire bọu e makapẹ̌bawa si sire sol᷊ong Yerusalem.

Taa: panewa mamporapi sura kuasa yako resi ia. Sura etu danakenika tau to mampasilonga banua-banua to napampotunde nto Yahudi nja’u kota Damsyik. Ri raya sura etu kepala nto pampue manganto’oka sira mangansawang i Saulus damangansoko tau to mangalulu Jaya to nato’o i Yesu, see ane ia mangarata tau bara to langkai bara to we’a, ia damangansoko panewa tau etu darakeni ndeku Yerusalem.

Rote: de noke susula koasa fo neu leo hataholi Yahudi la uma mamason manai Damsi ka mauli-malanga nala neu. Fo sue ka nde metema natongo no hataholi mana mamahele neu Yesus nai naa soona, ana ho'u nas fo nos leo Yerusalem leu.

Galela: de o surati kuasa womagolo ma meta o bi puji ma tahu ma bi sahe o Damsyik ma kotaka, la tanu wisimaha kagena wahika de wamake o bi nyawa ona magena o Jou Yesus iwipipiricaya, bai yanau de lo o ngopeqeka, gena aku watago de wangaho o Yerusalemka.

Yali, Angguruk: "An o Damsyik lahukteg ap hiyap Yesus wene holtukon hiyag enebil laruk lit sen enebuhukteg ininggik hele waroho Yerusalem og eneplug waruhuk ulug Yahudi inap onowesi suwon o Damsyik werehon unubam unug hahuken suwesingga hahat nimin," ulug heng tibag.

Tabaru: de woga'asoko 'o surati wikula la wotagi 'o Yahudioka manga lo-lomu ma woa ma balu-balusika 'o Damsyikoka, la nako ge'enaka doka wakimake yongaku-ngaku go'ona, ge'ena wakitagoko de waki'asa 'o Yerusalemuka.

Karo: janah ipindona surat kuasa guna ibabana man pengulu rumah persembahen i Damaskus. Gelah adi jumpa ia ras kalak si ngikutken Tuhan i Damaskus, subuk dilaki bage pe diberu banci itangkapna janah ibabana ku Jerusalem.

Simalungun: ipindo ma humbani surat, siboanonni hu Damaskus bani parguruan na ijai ai, ase anggo adong jumpahsi siirikkon ugama ai, dalahi atap naboru pe, boi sangkutonni anjaha boanonni ai hu Jerusalem.

Toba: Ditopot ma sintua ni malim i mangido surat mandapothon angka parguruan na di huta Damaskus, asa ihotanna jala boanonna tu Jerusalem baoa nang boruboru pe, nasa na jumpangsa angka na mangihuthon agama i.

Dairi: lako mengido surat kuasa, asa laus ia mi bages perguruun silot i kuta Damaskus, asa mula lot jumpasa kalak sipercaya taba Jesus, daholi barang daberru pè, itangkup janah iembah mi Jerusalem.

Minangkabau: inyo mintak surek kuwaso, untuak payi kabake pamimpin-pamimpin rumah ibadaik urang Yahudi, di Damsyik, supayo, jikok tibo disinan inyo basuwo jo urang-urang nan picayo ka Isa Almasih, mako inyo dapek manangkok urang-urang tu, untuak ka dibawok ka Yerusalem.

Nias: wangandrõ sura kuaso we'amõi ba nomo'omo wangandrõ niha Yahudi ba Ndramaseko, ena'õ tola ira'u na isõndra niha si faduhu tõdõ khõ Yesu, ba i'ohe ba Yeruzalema.

Mentawai: tiddounangan leú et surat pugegenia, iei ka siutéaké uman paniddogat ka laggai Damsik, bulé ké iaili sia sedda simatonem baga ka tubut Jesus, momoian ilabá sia, iageti abbitnangan sia ka Jerusalem.

Lampung: rik ngilu surat kuasa untuk mik jama jelma-jelma sai mimpin lamban-lamban ibadah ulun Yahudi di Damsyik, in kik ia ngehalu di dudi jelma-jelma sai percaya jama Isa, ia dapok nangkok tian rik ngusung tian mik Yerusalem.

Aceh: dan jilakée surat kuasa keu jijak ubak peumimpén rumoh-rumoh iébadat ureuëng Yahudi di Damsyik, deungon nyan meunyoe jiteumé ureuëng-ureuëng nyang ka jipeucaya keu Isa bak teumpat nyan, jeuet jidrob dan jiba awaknyan u Yerusalem.

Mamasa: anna umpelau sura' parenta annu la napa'paitaan lako angganna perepi' illalan pa'sambayanganna to Yahudi dio Damsyik anna malara dipabeai umpealai to unturu' pepa'guruanna Puang Yesus susi muane tenni baine, anna baai lako Yerusalem.

Berik: ane jei surta ga bili imam sanbagirsususerem jemniwer. Surta jeiserem ga Saulus se gwirinwef angtane sanbakef jena angtane Yahudimana aa jep ge betwebuwefaram kota Damsik je. Surta jeiserem ga enggalf gwirni, jega afa jei angtane nele Yesusmana aa jei ne onsobanaram jam se damtabilirim, anggwa mese wi, angtane jeiserem gase tebabitne, gase aftabuwena kota Yerusalemwer.

Manggarai: agu tegi surak kuasa kudut ba diha oné mbaru-mbaru ngaji data Yahudi, oné Damsyik, kudut émé cumang agu ata rona ko iné-wai ata lorong Salang de Mori Yésus, hia ngancéng deko agu sorok isé nggere-oné Yérusalém.

Sabu: jhe la ami no huri-kuaha tu ta kako la nga kattu-kattu ammu hebhajha do Yahudi he pa Damsyik, mijhi ki peabu no nga ddau-ddau do parahajha pa Yesus he, do nara ke ri no ta kappa jhe aggu la Yerusalem.

Kupang: ko minta surat kuasa dong ko dia bawa pi kasi kapala ruma sambayang dong di kota Damsik sana. Dia minta ko kalo dia katumu orang yang iko sang Yesus pung Jalan Idop, mau laki-laki ko parampuan, dia tangkap ame deng ika ame sang dong, ko hela bawa kambali pi Yerusalem.

Abun: An ndekwa yekwesu ne krom surat wa an gwat mu mo yekwesu mo ye Yahudi bi nu ari bok yo mo kota Damsyik. An ndekwa surat gato syo suktinggi nai an subere an do ku ye gato onyar kem mo Yefun Yesus mo Damsyik it yo, an nggiwa but yé ne, ete gwat satu ma mo Yerusalem.

Meyah: jeskaseda erejgei ofa rot surat egens ongga eragot gu ebirfager imam-imam gij kota Damsyik oida Saulus esma owesa efek jeska imam egens koma fob. Noba ofa ek runer era rujager ongga ruroru Yesus oga gij kota Damsyik, beda ofa emagei rua noba omorka rua jah mod oskusk gij kota Yerusalem.

Uma: pai'-i mperapi' sura kuasa nakeni hilou hi pangkeni tomi posampayaa hi ngata Damsyik, bona ane ria-ra narata to mpotuku' Tudui' Yesus, nahoko' pai' nakeni-ra nculii' hi Yerusalem, ba tomane ba tobine.

Yawa: Po nyovara waowe ranajo ai indamu po raugav irati vatano ube akarive Yahudi awa yavaro sambaya rai tutudi no munijo Damsyik mansai, indamu pare nanto anya, wanya utavondi Yesus apa ananyaowe raije inta mai no Damsyik, weamo po maijar po maugaveta makova no Yerusalem.


NETBible: and requested letters from him to the synagogues in Damascus, so that if he found any who belonged to the Way, either men or women, he could bring them as prisoners to Jerusalem.

NASB: and asked for letters from him to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the Way, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem.

HCSB: and requested letters from him to the synagogues in Damascus, so that if he found any who belonged to the Way, either men or women, he might bring them as prisoners to Jerusalem.

LEB: [and] asked for letters from him to the synagogues in Damascus, so that if he found any who were of the Way, both men and women, he could bring [them] tied up to Jerusalem.

NIV: and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the Way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem.

ESV: and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the Way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem.

NRSV: and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any who belonged to the Way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem.

REB: and applied for letters to the synagogues at Damascus authorizing him to arrest any followers of the new way whom he found, men or women, and bring them to Jerusalem.

NKJV: and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the Way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem.

KJV: And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem.

AMP: And requested of him letters to the synagogues at Damascus [authorizing him], so that if he found any men or women belonging to the Way [of life as determined by faith in Jesus Christ], he might bring them bound [with chains] to Jerusalem.

NLT: He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking their cooperation in the arrest of any followers of the Way he found there. He wanted to bring them––both men and women––back to Jerusalem in chains.

GNB: and asked for letters of introduction to the synagogues in Damascus, so that if he should find there any followers of the Way of the Lord, he would be able to arrest them, both men and women, and bring them back to Jerusalem.

ERV: and asked him to write letters to the synagogues in the city of Damascus. Saul wanted the high priest to give him the authority to find people in Damascus who were followers of the Way. If he found any believers there, men or women, he would arrest them and bring them back to Jerusalem.

EVD: Saul asked him to write letters to the Jews of the synagogues in the city of Damascus. Saul wanted the high priest to give him the authority to find people in Damascus who were followers of the Way {of Jesus}.Ifhe found any believers there, men or women, he would arrest them and bring them back to Jerusalem.

BBE: And made a request for letters from him to the Synagogues of Damascus, so that if there were any of the Way there, men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem.

MSG: and got arrest warrants to take to the meeting places in Damascus so that if he found anyone there belonging to the Way, whether men or women, he could arrest them and bring them to Jerusalem.

Phillips NT: requesting him for letters of authority to the synagogues in Damascus, so that if he should find there any followers of the Way, whether men or women, he could bring them back to Jerusalem as prisoners.

DEIBLER: and requested him to write letters introducing him to the leaders of [MTY] the Jewish meeting places in Damascus city. The letters asked them to authorize Saul to seize any men or women who followed the way that Jesus had taught, and to take them as prisoners to Jerusalem so that the Jewish leaders could judge and punish them.

GULLAH: E aks um fa gim letta wa show e hab tority fa go eenside all de Jew meetin house een Damascus. Den ef e meet somebody dey wa da waak een de Lawd Way, e could grab hole ta dat poson, man o ooman, an tek um back as prisona ta Jerusalem.

CEV: and asked for letters to the Jewish leaders in Damascus. He did this because he wanted to arrest and take to Jerusalem any man or woman who had accepted the Lord's Way.

CEVUK: and asked for letters to the Jewish leaders in Damascus. He did this because he wanted to arrest and take to Jerusalem any man or woman who had accepted the Lord's Way.

GWV: and asked him to write letters of authorization to the synagogue leaders in the city of Damascus. Saul wanted to arrest any man or woman who followed the way of Christ and imprison them in Jerusalem.


NET [draft] ITL: and requested <154> letters <1992> from <3844> him <846> to <4314> the synagogues <4864> in <1519> Damascus <1154>, so that <3704> if <1437> he found <2147> any <5100> who belonged <1510> to the Way <3598>, either <5037> men <435> or <2532> women <1135>, he could bring <71> them as prisoners <1210> to <1519> Jerusalem <2419>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 9 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran