Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 6 : 17 >> 

TB: Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-murid-Nya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon.


AYT: Setelah Yesus dan para rasul turun, Dia berdiri di suatu tempat yang datar. Lalu, datanglah kepada-Nya serombongan besar para murid-Nya dan orang banyak yang datang dari seluruh wilayah Yudea, Yerusalem, serta dari daerah pantai kota Tirus dan Sidon.

TL: Maka turunlah Yesus bersama-sama dengan mereka itu, lalu berdiri pada tempat yang rata, beserta dengan beberapa banyak murid-murid-Nya, dan terlalu banyak orang dari seluruh tanah Yudea dan dari Yeruzalem, dan dari pantai laut dekat Tsur dan Sidon,

MILT: Dan setelah turun bersama mereka, Dia berdiri di tempat yang datar. Dan kerumunan murid-murid-Nya dan sekumpulan besar orang banyak dari seluruh Yudea dan Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon, mereka berdatangan untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit mereka;

Shellabear 2010: Kemudian Isa turun bersama-sama dengan mereka dan berhenti di sebuah tempat yang rata. Di situ ada sejumlah besar pengikut-Nya dan juga banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, serta daerah pesisir Tirus dan Sidon.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian Isa turun bersama-sama dengan mereka dan berhenti di sebuah tempat yang rata. Di situ ada sejumlah besar pengikut-Nya dan juga banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, serta daerah pesisir Tirus dan Sidon.

Shellabear 2000: Kemudian Isa turun bersama-sama dengan mereka dan berhenti di sebuah tempat yang rata. Di situ ada sejumlah besar pengikut-Nya dan juga banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, serta daerah pesisir Tirus dan Sidon.

KSZI: Isa turun bersama mereka lalu berdiri di suatu tempat yang rata dengan ramai pengikut-Nya. Ramai orang dari seluruh jajahan Yudea, dari Baitulmaqdis dan dari wilayah-wilayah Tirus serta Sidon

KSKK: Lalu ia turun dari bukit bersama mereka, Yesus berdiri pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul murid-murid-Nya dan sejumlah besar orang banyak yang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon.

WBTC Draft: Yesus turun bersama rasul-rasul itu dan Dia berdiri di suatu dataran. Sekelompok besar dari pengikut-Nya berada di sana. Juga ada di sana banyak orang yang datang dari seluruh daerah Yudea, Yerusalem, daerah pantai Tirus dan Sidon.

VMD: Yesus turun bersama rasul-rasul itu dan Dia berdiri di suatu dataran. Sekelompok besar dari pengikut-Nya berada di sana. Juga ada di sana banyak orang yang datang dari seluruh daerah Yudea, Yerusalem, daerah pantai Tirus dan Sidon.

AMD: Setelah turun dari gunung bersama para rasul-Nya, Yesus berdiri di suatu tempat yang datar. Sekelompok besar pengikut-Nya juga berada di sana. Selain itu, ada banyak orang yang datang dari seluruh wilayah Yudea, dari kota Yerusalem, dan dari kota-kota pesisir di Tirus dan Sidon.

TSI: Lalu Yesus turun dari bukit itu bersama murid-murid-Nya dan berhenti di suatu tempat yang datar. Sejumlah besar orang-orang yang mengikuti-Nya sudah berada di situ. Juga banyak orang lain— yang datang dari seluruh propinsi Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai di sekitar Tirus dan Sidon.

BIS: Kemudian Yesus turun dari bukit itu bersama-sama dengan rasul-rasul itu, lalu berhenti dan berdiri di suatu tempat yang datar. Di situ ada juga sejumlah besar pengikut-pengikut-Nya yang lain dan banyak orang yang datang dari mana-mana di seluruh Yudea, Yerusalem, dan kota-kota Tirus dan Sidon yang di tepi laut.

TMV: Apabila Yesus turun dari bukit bersama-sama rasul-rasul itu, Dia berdiri di tempat yang rata dengan sebilangan besar pengikut-Nya. Di situ juga ada orang ramai yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, kota Tirus dan Sidon yang di tepi laut.

BSD: Setelah itu Yesus turun dari bukit itu bersama dengan rasul-rasul-Nya. Ketika tiba di kaki bukit, Ia berdiri di tempat yang datar bersama dengan banyak pengikut-pengikut-Nya yang lain. Di situ ada banyak sekali orang yang datang dari mana-mana di seluruh Yudea dan Yerusalem, bahkan dari kota Tirus dan Sidon di tepi laut.

FAYH: Ketika sampai di kaki bukit, Yesus dan para pengikut-Nya berdiri di suatu tempat yang luas dan datar. Mereka dikelilingi oleh pengikut-pengikut yang lain dan oleh orang banyak yang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem dan dari daerah pantai utara Tirus dan Sidon. Mereka ingin mendengarkan Yesus atau ingin disembuhkan. Yesus mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan.

ENDE: Ia turun bersama dengan mereka dan berhenti pada suatu dataran. Banjak murid ada berkumpul disitu dan djuga orang-orang lain, besar djumlahnja. Mereka datang dari seluruh tanah Jahudi, dari Jerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon.

Shellabear 1912: Maka turunlah Isa bersama-sama dengan mereka itu, lalu berdiri pada suatu tempat yang rata, serta dengan beberapa banyak orang murid-muridnya dan terlalu banyak orang kaum itu dari seluruh tanah Yahudi, dan dari Yerusalem, dan dari tepi laut dekat Sur dan Sidun, yang datang hendak mendengar dia dan hendak meminta sembuhkan penyakit masing-masing;

Klinkert 1879: Maka Isapon toeroenlah serta dengan mareka-itoe laloe berhenti dipadang, maka adalah poela sertanja soeatoe perhimpoenan moerid-moeridnja dan terlaloe banjak orang dari segala negari Joedea dan dari Jeroezalem dan dari tepi laoet Soer dan Tsidon,

Klinkert 1863: {Mat 4:25; Mar 3:7} Maka habis toeroen bersama-sama dia-orang, Toehan berdiri di satoe tampat lapang, dan beserta dengan Toehan ada satoe pakoempoelan moeridnja dan banjak orang dari antero tanah Joedea, dan dari Jeroezalem, dan dari tepi laoet, dari negari Tiroes dan Sidon.

Melayu Baba: dan kmdian Isa turun sama-sama dia-orang, berdiri di tmpat rata, dngan banyak skali murid-murid-nya, dan banyak skali orang bangsa itu, deri sluroh tanah Yahudiah, dan deri Yerusalim, dan deri tpi laut dkat Tur dan Sidon, yang datang mau dngar dia, dan mau minta dia smbohkan pnyakit-nya;

Ambon Draft: Maka turonlah Ija deng-an marika itu, lalu berdatang pada satu tanah lapang jang terbuka, lagipawn kabanjak-an murid-muridnja, dan satu kawan awrang besar-besar, deri saganap tanah awrang Jehudi dan Jerusalem, dan awrang-awrang deri bahagian di pante tanah Tirus dan Sidon.

Keasberry 1853: Maka turunlah iya bursama sama dungan marika itu, surta burdirilah dipadang itu, maka purhimpunan murid muridnya, surta banyak buluntantara orang orang itu yang kluar deri dalam sagala tanah Yahuda dan Jerusalem, dan deripada sublah tupi laut Thor dan Sidon, yang tulah datang munungar purkataannya, dan akan disumbohkannya sagala punyakitan marika itu.

Keasberry 1866: ¶ Maka turonlah Isa bŭrsama sama dŭngan marika itu, sŭrta bŭrdirilah dipadang itu, maka pŭrhimponan murid muridnya, sŭrta banyak bŭlatantara orang orang itu yang kluar deri dalam sagala tanah Yahuda, dan Jerusalem, dan deripada sŭblah tŭpi laut Thor dan Sidon, yang tŭlah datang mŭnŭngar pŭrkataannya, dan akan disŭmbohkannya sagala pŭnyakitan marika itu.

Leydekker Draft: Dan satelah sudah 'ija hilir serta marika 'itu, maka berdirilah 'ija pada sawatu tampat dipadang jang rata, dan sertanja 'itu kawan murid 2 nja, dan sawatu kabanjakan khawm jang ramej, deri pada saluroh tanah Jehuda, dan Jerusjalejm, dan deri pada pasisir TSur dan TSidawn,

AVB: Yesus turun bersama mereka lalu berdiri di suatu tempat yang rata. Di situ terdapat sebilangan besar daripada murid-Nya dan ramai orang dari seluruh jajahan Yudea, dari Yerusalem dan dari wilayah-wilayah Tirus serta Sidon

Iban: Iya lalu nurun ari bukit nya enggau sida, lalu bediri ba tanah ti rata, sama enggau mayuh sida murid Iya, sereta enggau mayuh amat orang ari semua menua Judea, Jerusalem, enggau ari Tire enggau ari Sidon ti ba tebing tasik.


TB ITL: Lalu <2532> Ia <846> turun <2597> dengan <3326> mereka dan berhenti <2476> pada <1909> suatu tempat <5117> yang datar <3977>: di situ berkumpul sejumlah besar <4183> dari murid-murid-Nya <3101> dan <2532> banyak <4183> orang lain <2992> yang datang <2064> dari <575> seluruh <3956> Yudea <2449> dan <2532> dari <575> Yerusalem <2419> dan <2532> dari daerah pantai <3882> Tirus <5184> dan <2532> Sidon <4605>. [<2532> <3793> <846> <4128> <3739> <191> <846> <2532> <2390> <3554> <846>]


Jawa: Sawise iku Gusti Yesus banjur mandhap kadherekake dening para sakabate, tumuli kendel ana ing sawijining papan kang rata, akeh banget wong kang banjur padha nglumpuk ana ing kono, para sakabat lan wong-wong liyane, kang teka saka ing tanah Yudea kabeh lan saka ing Yerusalem, sarta saka ing tanah pasisire Tirus lan Sidon.

Jawa 2006: Sawisé iku Yésus banjur mandhap, kadhèrèkaké anggoné ndedonga déning para sakabaté, tumuli kèndel ana ing sawijining papan kang rata. Ing kono ana wong akèh banget kang padha nglumpuk, yaiku para sekabaté lan wong-wong liyané, kang teka saka saindenging tanah Yudéa lan saka ing Yérusalèm, sarta saka ing tanah pasisiré Tirus lan Sidon.

Jawa 1994: Gusti Yésus nuli tedhak saka ing gunung kadhèrèkaké déning rasul rolas. Panjenengané kèndel jumeneng ana ing panggonan kang rata. Akèh wong sing padha nglumpuk ana ing kono, kejaba para murid, iya wong-wong liyané, sing padha teka saka ing satanah Yudéa, kutha Yérusalèm lan kutha-kutha Tirus lan Sidon, lan tanah sauruté pesisir.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus medun sangka gunung. Rasul rolas mau mèlu. Nang panggonan sing rata Dèkné terus mandek. Nang kono wong pirang-pirang pada nglumpuk. Kejaba para murid uga wong liya-liyané pada teka sangka bawah Yudéa, sangka kuta Yérusalèm lan uga sangka kuta-kuta uruté pinggir laut, kayadéné kuta Sidon lan Tirus.

Sunda: Yesus lungsur ti pasir jeung rasul-rasul, reg liren tuluy ngadeg di nu datar jeung murid-murid-Na anu loba. Jelema-jelema geus ngagimbung daratang ti sakuliah Yudea, ti Yerusalem, jeung ti kota-kota basisir Tirus jeung Sidon.

Sunda Formal: Nu lian-lianna oge loba, dararatang ti sakuliah tanah Yudea, ti Yerusalem, jeung ti daerah basisir bawahan Tirus jeung Sidon.

Madura: Saellana jareya Isa toron dhari gumo’ jareya asareng ban sul-rasulla gella’, pas ambu sarta ngadek e settong kennengngan se rata. E jadhiya bannya’ keya red-moredda se laen ban reng-oreng laenna se dhateng dhari man-dhimman e saantero Yudea, Yerusalim, ban tha-kottha paseser Tirus ban Sidon.

Bauzi: Labi Yesusat Aho fi me vaha dam dua belas lamti ame bak buzoho labet fa buoba bake lezi odosi aaha Aba Aho vahokedam im ozobohudelo vi tau meedam dam totbaho zi ame. Labi dam dua totbaho amomoi zi ame. Labihasu li dozeadaha bak ab aaham. Ame dam dua totbaho zi lam zoho Yudea bak labe am num debu meida Yerusalem labet le. Labi dam zoho ame Yudea bak laba modealaha num debu mei num debu meime lahadaha bak labet le. Labi dam zoho fa itea feàna obe modealaha num debu Tirus lamti num debu Sidon lamti laham bak labet le. Labihasu li dozeadaha bak ab aaham.

Bali: Ida raris tedun saking bukite sinarengan ring parasisian Idane, tur mararian ring genahe sane dangsah. Irika akeh parasisian Idane sane tiosan mapunduh sareng anak lianan sane saking wewidangan jagat Yudea miwah saking kota Yerusalem, samaliha saking wewengkon kota-kotane ring pasisi makadi: Kota Tirus miwah kota Sidon.

Ngaju: Limbah te Yesus mohon bara bukit te haya-hayak dengan kare rasul te, palus tende tuntang mendeng hong ije eka je hadatah. Intu hete aton are toto kare murid Ayue je beken tuntang are oloh je dumah bara hete-hete hong hapus Yuda, Yerusalem, tuntang bara lewu Tirus tuntang Sidon je hong saran tasik.

Sasak: Beterus Deside Isa turun lẽman bukit nike teiring siq rasul-rasul nike, terus mentelah dait nganjeng lẽq sopoq taoq saq lendek. Lẽq derike araq ẽndah luwẽq pengiring-pengiring-Ne saq lain dait luwẽq dengan saq dateng lẽman selapuq wilayah Yudea, Yerusalem dait kote-kote Tirus dait Sidon saq lẽq sedin segare.

Bugis: Nonnoni Yésus polé ri bulu-buluéro silaong rasul-rasul-éro, nainappa tettong mappésau riséuwaé onrong iya malappaé. Naengkato kuwaro maéga ana’-ana’ gurun-Na laingngé sibawa maéga tau iya polé tulilié ri sininna Yudéa, Yérusalém enrengngé kota-kota Tirus sibawa Sidon ri wiring tasi’é.

Makasar: Le’baki anjo naummi Isa siagang tunisuroNa battu ri anjo bontoa, nampa ammantang ri se’reang parang lapparaka. Jai anjoreng ana’-ana’ gurunNa maraenga, kammayatompa jai tommi tau battu a’rappungang, battu ri kere-keremae: tu battu ri sikontu pa’rasangang Yudea, Yerusalem, kota-kota Tirus, siagang Sidon kota anjorenga ri biring tamparanga.

Toraja: Mengkalaomi tu Yesu sola tau iato, natorro dio marantena, den pole’omi kasirampunanna anak gurunNa sia tang pada budanna tau sae dio mai tondok Yudea sia dio mai tondok Yerusalem sia

Duri: Ia tonna solohmo Puang Isa sola anak gurun-Na jao mai buntu, kendenmi jio padang malappa. Buda tau to menturu'mo lako kale-Na sirempun ntuu jio na buda too tau ratu jio mai lili'na tana Yudea, kota Yerusalem, na kota Tirus sola kota Sidon jio randan tasik.

Gorontalo: Lapatao Tiyo lotuhutayi wolimongoliyo wawu lohuheli to tambati tuwawu data-datahu. Teto woluwo ngohuntuwa da'a mongomuri li Isa hiambuwa wawu woluwo olo ngohuntuwa da'a ta wuwewoliyo mao lonao mayi lonto nga'amila lipu lo Yudeya wawu lonto kota lo Yerusalem wawu monto bihu pentadu kota lo Tirus wawu kota lo Sidon.

Gorontalo 2006: Lapatio mao̒ ti Isa lotuhutai lonto huludu boito pee̒-pee̒enta wolo mongo rasulu boito, tulusi lohuheli wau tilimihulo totambati tuwau u datadatahu. Teto woluo olo ngojumula daa̒ tahidudua̒ o-Lio uwewo wau dadaata tau lonao̒ mai lonto utoonulalo mao̒ to ngoilanggubu Yudea, Yerusalemu, wau kokoo-tawaalo Tirus wau Sidon u tobiihu deheto.

Balantak: Yesus notumokurumo na buu'na iya'a poopoololo' tia poposuu'-Na kasi notumataan kere-kerer na lempatna. Indo'o uga' isian murit-Na men sambana ka' biai' a mian sambana men ringkat na Yudea, na Yerusalem ka' na Tirus tia Sidon men na soripi'na tobui.

Bambam: Puhai ia too, ma'pasulem Puang Yesus sola suhona yabo mai indo tanete lu dokko tipahantena. Sulei dokko, ullambi'um buda passikolanna ma'hempum anna buda tau senga' napasola to buttu dio mai lembäna Yudea anna to yabo mai Yerusalem, anna to buttu dio mai kota Tirus sola kota Sidon to bassim dio bihim le'bo'.

Kaili Da'a: Naopu etu notuamo Yesus ante anaguruna nggari bulu etu sampe narata ri kadelena. Ri setu naria nadea topantuki I'a ntanina pade nadea tau to narata nggari umba-umba ri bagia nto Yahudi, nggari ngata Yerusalem bo nggari ngata Tirus ante ngata Sidon to ri wiwi ntasi.

Mongondow: Onda intua ki Yesus nosilig nongkon buḷud tatua takin rasul-Nya mita, bodongka sinumogon kon tampat inta notondodai. Kon tua nobarong doman in dumodudui-Nya mita ibanea bo intau mita inta namangoi nongkon lipuí mita inta kom butaí in Yudea, Yerusalem, bo kong kotaí mita in Tirus bo Sidon inta kom bingki in dagat.

Aralle: Sika tuhummi yaho mai di tanete Puang Yesus sibaha-bahaii anna tohhoi di menghante-hantena. Yato di ongeang tihimpung di hao mai'di to pentindo'na anna mai'di tau senga' ang sulei di hao mai di ingkänna Yudea, yaho mai di Yerusalem anna di hoi' mai di behing le'bo' di alla'na Tirus anna Sidon.

Napu: Roo indo, mendaulumi Yesu hangko i tongku-tongkuna hihimbela hai topeguruNa. Mengkaroomohe i lempena, lawi inditi bosahe tauna au meula Iria mampegia. Inditi ara worihe bosa tauna au hangko i humalele tamponda to Yahudi, hangko i kota Yerusale hai hangko i kota Tirus hai Sidon au i wiwi ntahi.

Sangir: Bọu ene i Yesus dimẹ̌sungke wọu wul᷊ude ene ringangkewelain manga rasulẹ̌ e, mase timaing kụ dimarisị su sěmpalang tampạ matene. Sene piạ ko l᷊ai kamonaěng manga murit'E wal᷊ine ringangu taumata l᷊awọ nahunděnta wọu apan tampạ su kaguwạu Yudea, Yerusalem, dingangu manga soan Tirus dingangu Sidon su sěbu l᷊uạ.

Taa: Wali ojo karoonya i Yesu mangampilis tau sampuyu pei dua etu, Ia malonso yako ri rapa mpantana etu sindara-ndara pei sira. Sira rata ri tampa to lempe to nja’u tau boros kojo. Tau boros etu singga’a anaguru i Yesu seja pasi re’e seja tau to yako sambawo propinsi Yudea, pasi to yako ri kota Yerusalem, pasi to yako ri kota Tirus pasi Sidon to nja’u wii ntasi.

Rote: Basa boema Yesus kona neme pupukuk ndia lain mai sama-sama no ana manatunga nala, boema ala hahae de lapadeik lai mamana esa matetuk. Nai ndia boeo hapu ana manatunga fe'en bubua matuaina esa, ma hataholi makadotok leme basa mamanak lala'ena nai basa Yudea, Yerusalem, Tirus ma Sidon fo nai tasi su'u na.

Galela: Qabolo de o Yesus o talaka de wouti imakomote dede Awi muri-muri de kagena yaado o pidoka. Kagena Awi nyawa yadadala wimomote Una widamahasi, de o nyawa yadala icarawa iwidolomu o Yudea ma daera ma sigilolino, de o Yerusalemno, komagena lo o doku Tirus de o doku Sidon o teo ma dateno.

Yali, Angguruk: Yesusen otsi arimano mumal enepfareg punumuwen tonggoma wambibareg welatfag. Weregma otsi anggolo luhalfagma ap winon eke anggolo watfahon arimano Yudea inap men Yerusalem inap men ik ayegma welatfag inap Tirus inap men Sidon inap men watfag.

Tabaru: Ge'enaka de 'o Yesus de 'awi su-suloko go'ona yo'uti ge'ena ma gigieku daku. Gee yototaruku ma diaioka 'ena 'awi do-domoteke yoku-kudai yomalomuno wida-damaa, de mita 'o nyawa 'iregu-regu manga gudai yoboano 'iso de 'o Yudeakau ma daeraano, 'o Yerusalemuno, de 'o Tirus de 'o Sidon ma soa-soanino.

Karo: Ngincuah Jesus ras rasul-rasul e kerina, jenari ngadi Ia i bas ingan si kendit. I je lit ka piga-piga ajar-AjarNa si deban ras nterem jelma reh i belang-belang daerah Judea ras i Jerusalem nari, bage pe i Kota Tirus ras Sidon nari si i tepi lawit.

Simalungun: Jadi tuad ma Ia pakon sidea, lanjar jongjong ma Ia bani sada ianan hanopan, rap pakon buei susian-Ni ampa buei halak hun sab Judea ampa Jerusalem, hun topi laut ni Tirus ampa Sidon,

Toba: (IV.) Tuat ma Ibana rap dohot nasida tu sada inganan na hornop; adong ma disi torop angka siseanna dohot mansai godang halak natorop sian sandok Judea dohot Jerusalem, nang sian topi laut ni Tirus dohot Sidon. Na ro do nasida, umbege hatana huhut pamalumhon sahitnasida tu Ibana.

Dairi: Enggo kessa i mengencuah mo Jesus rebbak dekket rasul sisipuluh dua idi i uruk i nai, nai mengadi mo kalak i janah cènder i sada bekkas ndèas. Mbuè ngo isidi mengèkutkenSa dekket siroh merrohen i Juda nai, i Jerusalem nai dekket i kuta Tirus bak Sidon nai i biding laut nai.

Minangkabau: Kudian Isa Almasih turun dari bukik tu samo-samo jo rasul-rasul tu bagai, sudah tu inyo baranti, sarato tagak disuatu tampaik nan data. Disinan ado pulo sarombongan gadang pangikuik-pangikuik-Nyo nan lain, sambuah pulo urang nan bi tibo dari babagai-bagai kampuang, dari sadonyo nagari di Yudea, Yerusalem, sarato jo kota-kota di Tirus jo di Sidon nan di daerah pasisie.

Nias: Aefa da'õ mõi mitou Yesu moroi ba hili awõ nifahaõ-Nia, molombase ira ba nahia salo'o tanõ. Ba da'õ so niha sato sibai solo'õ Ya'ia, ba ato niha si otarai gofu heza ba danõ ma'asagõrõ Yeruzalema, banua ba Diro awõ Zidona si so ba zinga nasi.

Mentawai: Lepá gorosot nia Jesus sambat sipasiuluinia baradda ka leleu, rióakérangan tubudda rapuari goisó ka simagaktuk. Maigi leú sia sedda aparurú sipasiului Jesus sabagei, samba leú et sia siooi sibabara ka senen kudduat ka sangaliot Galilea, Jerusalem, samba ka laggai Tirus sambat Sidon ka bet-bet koat.

Lampung: Kak raduni Isa regah jak bukit jejama rasul-rasul ano, raduni taru rik cecok di sai rang sai rato. Di dudi wat juga jelma-jelma sai nutuk Ia rik jelma sai bareh ratong jak seluruh Yudea, Yerusalem, rik kota-kota Tirus rik Sidon sai di pingger lawok.

Aceh: Óh lheueh nyan Isa laju geutron di ateueh bukét nyan meusigoe ngon rasui-rasui geuhnyan, laju geupiôh dan geudong bak saboh teumpat nyang data. Bak teumpat nyan na cit murit-murit Gobnyan nyang laén nyang ka jai that na teupreh-preh inan nyang teuka aléh pané-pané mantong bansaboh Yudea, Yerusalem, dan banda-banda nyang na di Tirus dan Sidon bak binéh laôt.

Mamasa: Mangkaii, ma'pasulemi Puang Yesus sola rasulna yao mai inde tanetee lu rokko merrantena. Saei rokko, ullambi'mi passikolana ma'rempun anna buda tau senga' nasolaan to lu dio mai lembangna Yudea anna to yao mai Yerusalem, anna to lu dio mai kota dio biring tasik iamo Tirus anna kota Sidon.

Berik: Yesus ga iretya otumu jeiserem jewer, angtane aa jes baftabilirim jebaner. Jei ga aa ge fibili ona aarekabe, angtane uskambar Jei aa jei ne tikwebaatinennerem jebaner. Angtane uskambarsus ga ge forobitye jewerman-jewermana ona Yudeya je jes gemerserem, ane kota Yerusalemwer, ane kotana Tirus ane Sidonwer ga nawersamer fi eyep nulna.

Manggarai: Itug kali Hia wa’u éta mai golon agu sanggéd rasul, asi oné ca osang paté béas; nitu lipurs do ata nungku Diha agu lawa bana, situt mai oné mai temu tana Yudéa, agu oné mai Yérusalém, agu sili mai biring béndar Tirus agu Sidon.

Sabu: Ta alla pemina harre ta puru ke Yesus ngati kolo bhojo ne hela'u-la'u nga rasul-rasul he, jhe pengaha pa hahhi era do mira. Paanne era do dhai ae ne ana hekola No do wala he nga ae ri ko ne ddau do dakka ti hebhakka-hebhakka, ngati hari hewue ihi-rai Yudea, Yerusalem, ngati dhara rae Tirus nga Sidon do pa tabbi dahi-ae ne.

Kupang: Waktu turun dari gunung tu, Yesus deng Dia pung ana bua dong badiri di tana rata. Di situ ju, ada orang banya bakumpul. Dong tu, datang dari propinsi Yudea, dari kota Yerusalem, dari Tirus deng Sidon, andia dua kota di pinggir laut.

Abun: Orge Yefun Yesus si pakon ge musyu dik sop we ne is kadit bobuk mu kom mo bombras dik yo mone. Mo bombras ne, yé mwa gato simo Yefun Yesus si yé mwa kadit bur Yudea si kota Yerusalem si kota we mo sem de, tó kota Tirus si kota Sidon ne, yé mwa ne ma sum mone sino. Yé mwa yé re sum mone.

Meyah: Erek koma beda Yesus ojuj jeska memaga ofos insa koma morototuma jera efen ruforoker. Beda Ofa ojot gu mebi ongga edeider. Rusnok rufoukou ongga ruroru Yesus fob bera runofoguma jah suma morototuma jera rusnok enjgineg tein jeska kota-kota ongga angh rejrej monuh Yudea ni, jeska kota Yerusalem ni, jeska kota Tirus jera kota Sidon ongga angh gu mei mojumu efei efembra ni.

Uma: Oti toe, mana'u-imi Yesus ngkai lolo bulu' hante ana'guru-na, pai'-ra mento'o hi lempe-na. Hi ree, wori'-mi topetuku'-na mpopea-i, pai' wori' lia tauna morumpu. Tauna toera ngkai humalili' tana' Yudea, ngkai ngata Yerusalem pai' ngkai ngata Tirus pai' Sidon to hi wiwi' tahi'.

Yawa: Umba Yesus pakaje no pukame ama ruk muno Apa arakovo utavondi aije wanui wakaje tavon, usayai tenambe no anoko mavae inta rai. Naije Apa arakovo utavondi aije wanui rave, muno vatano wanui una no Yudea, inta una no Yerusalem, muno inta una no Tirus muno Sidon, mararai no mayane von.


NETBible: Then he came down with them and stood on a level place. And a large number of his disciples had gathered along with a vast multitude from all over Judea, from Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon. They came to hear him and to be healed of their diseases,

NASB: Jesus came down with them and stood on a level place; and there was a large crowd of His disciples, and a great throng of people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon,

HCSB: After coming down with them, He stood on a level place with a large crowd of His disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and from the seacoast of Tyre and Sidon.

LEB: And he came down with them [and] stood on a level place, and a large crowd of his disciples and a great multitude of people from all of Judea and Jerusalem and the seacoast district of Tyre and Sidon,

NIV: He went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coast of Tyre and Sidon,

ESV: And he came down with them and stood on a level place, with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon,

NRSV: He came down with them and stood on a level place, with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea, Jerusalem, and the coast of Tyre and Sidon.

REB: He came down the hill with them and stopped on some level ground where a large crowd of his disciples had gathered, and with them great numbers of people from Jerusalem and all Judaea and from the coastal region of Tyre and Sidon, who had come to listen to him, and to be cured of their diseases.

NKJV: And He came down with them and stood on a level place with a crowd of His disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear Him and be healed of their diseases,

KJV: And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;

AMP: And Jesus came down with them and took His stand on a level spot, with a great crowd of His disciples and a vast throng of people from all over Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to listen to Him and to be cured of their diseases--

NLT: When they came down the slopes of the mountain, the disciples stood with Jesus on a large, level area, surrounded by many of his followers and by the crowds. There were people from all over Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoasts of Tyre and Sidon.

GNB: When Jesus had come down from the hill with the apostles, he stood on a level place with a large number of his disciples. A large crowd of people was there from all over Judea and from Jerusalem and from the coast cities of Tyre and Sidon;

ERV: Jesus and the apostles came down from the mountain. Jesus stood on a flat place. A large crowd of his followers was there. Also, there were many people from all around Judea, Jerusalem, and the seacoast cities of Tyre and Sidon.

EVD: Jesus and the apostles came down from the mountain. Jesus stood on a flat place. A large group of his followers were there. Also, there were many people from all around Judea, Jerusalem, and the seacoast cities of Tyre and Sidon.

BBE: And he came down with them to a level place, and a great band of his disciples, and a very great number of people from all Judaea and Jerusalem and from the parts of Tyre and Sidon by the sea, came to give hearing to him, and to be made well from their diseases;

MSG: Coming down off the mountain with them, he stood on a plain surrounded by disciples, and was soon joined by a huge congregation from all over Judea and Jerusalem, even from the seaside towns of Tyre and Sidon.

Phillips NT: Then he came down with them and stood on a level piece of ground, surrounded by a large crowd of his disciples and a great number of people from all parts of Judaea and Jerusalem and the coastal district of Tyre and Sidon, who had come to hear him and to be healed of their diseases.

DEIBLER: Jesus came down from the hills with his disciples and stood on a level area. There was a great crowd of his disciples there. There was also a large group of people who had come from Jerusalem and from many other places in Judea district, and from the coastal areas near Tyre and Sidon cities.

GULLAH: An Jedus come down de hill wid e postle dem. E gone an stan weh de groun been lebel, an plenty oda e ciple been wid um. An a whole heapa people geda dey. Dey come fom all oba Judea an fom Jerusalem, an some come fom dem town close ta de wata een Tyre an Sidon. Dey come fa yeh Jedus an fa hab um heal um.

CEV: Jesus and his apostles went down from the mountain and came to some flat, level ground. Many other disciples were there to meet him. Large crowds of people from all over Judea, Jerusalem, and the coastal cities of Tyre and Sidon were there too.

CEVUK: Jesus and his apostles went down from the mountain and came to some flat, level ground. Many other disciples were there to meet him. Large crowds of people from all over Judea, Jerusalem, and the coastal cities of Tyre and Sidon were there too.

GWV: Jesus came down from the mountain with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples and many other people were there. They had come from all over Judea, Jerusalem, and the seacoast of Tyre and Sidon.


NET [draft] ITL: Then <2532> he came down <2597> with <3326> them <846> and stood <2476> on <1909> a <5117> level <3977> place <5117>. And <2532> a large <4183> number <3793> of his <846> disciples <3101> had gathered along with a vast <4183> multitude <4128> from <575> all over <3956> Judea <2449>, from Jerusalem <2419>, and <2532> from the seacoast <3882> of Tyre <5184> and <2532> Sidon <4605>. They came <2064> to hear <191> him <846> and <2532> to be healed <2390> of <575> their <846> diseases <3554>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 6 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran