Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 2 : 10 >> 

TB: jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juruselamat kita.


AYT: Jangan mencuri, tetapi tunjukkanlah bahwa kamu dapat dipercaya supaya dalam segala hal mereka memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita.

TL: dan dengan tiada mencuri, melainkan menunjukkan setia yang sempurna, supaya di dalam segala perkara mereka itu menjadi suatu perhiasan bagi pengajaran Allah, Juruselamat kita.

MILT: tidak menggelapkan, sebaliknya menunjukkan segenap iman yang baik, sehingga dalam segala hal mereka dapat menghiasi pengajaran Allah (Elohim - 2316) Juruselamat kita.

Shellabear 2010: dan tidak boleh mencuri, melainkan sebaliknya, hendaklah mereka menunjukkan kesetiaan yang sempurna, sehingga dalam segala hal mereka membawa kemuliaan bagi ajaran Allah, Penyelamat kita.

KS (Revisi Shellabear 2011): dan tidak boleh mencuri, melainkan sebaliknya, hendaklah mereka menunjukkan kesetiaan yang sempurna, sehingga dalam segala hal mereka membawa kemuliaan bagi ajaran Allah, Penyelamat kita.

Shellabear 2000: Janganlah mereka mencuri, tetapi hendaklah mereka menunjukkan kesetiaan yang sempurna, sehingga dalam segala hal mereka membawa kemuliaan bagi ajaran Allah, Juruselamat kita.

KSZI: atau mencuri, sebaliknya hendaklah sentiasa amanah sehingga dalam segala hal mereka menjadikan ajaran tentang Allah Penyelamat kita itu menarik.

KSKK: Mereka tidak boleh mencuri tetapi harus dapat dipercaya. Dengan demikian mereka akan menarik banyak orang untuk mengagumi ajaran Allah Penyelamat kita.

WBTC Draft: tidak boleh mencuri harta tuannya; dan haruslah menunjukkan sikap bahwa mereka betul-betul dapat dipercaya. Para hamba haruslah melakukan itu supaya dalam setiap pekerjaannya, mereka menunjukkan, bahwa ajaran Allah, Juruselamat kita itu baik.

VMD: tidak boleh mencuri harta tuannya; dan haruslah menunjukkan sikap bahwa mereka betul-betul dapat dipercaya. Para hamba haruslah melakukan itu supaya dalam setiap pekerjaannya, mereka menunjukkan, bahwa ajaran Allah, Juruselamat kita itu baik.

AMD: dan tidak mencuri, tetapi menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Lakukanlah itu supaya dalam segala hal, mereka dapat membuat orang lain tertarik pada pengajaran Allah Penyelamat kita.

TSI: Mereka tidak boleh mencuri harta tuannya, tetapi harus membuktikan bahwa mereka benar-benar bisa dipercaya dalam segala hal. Dengan begitu, semua orang akan senang pada ajaran kita tentang Allah. Allah kita sudah menyelamatkan manusia.

BIS: atau mencuri. Hendaklah mereka menunjukkan bahwa mereka selalu bersikap baik dan setia, supaya dengan sikap mereka itu orang memuji ajaran tentang Allah, Penyelamat kita.

TMV: ataupun mencuri. Sebaliknya abdi mesti sentiasa bersikap baik dan setia, supaya dengan perbuatan mereka itu orang memuji ajaran tentang Allah, Penyelamat kita.

BSD: Mereka tidak boleh membantah majikannya ataupun mencuri miliknya. Sebaiknya mereka selalu bersikap baik dan setia supaya dengan sikap mereka itu, orang akan memuji ajaran tentang Allah, Penyelamat kita.

FAYH: atau mencuri, melainkan menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh dapat dipercaya. Dengan demikian, mereka membuat orang lain ingin beriman kepada Juruselamat dan Allah kita.

ENDE: Mereka djangan tjurang, melainkan setia dengan hati ichlas, supaja adjaran Allah, penjelamat kita, nampak luhur dalam segala seginja.

Shellabear 1912: dan dengan tiada mencuri, melainkan menunjukkan setia yang sempurna; supaya dalam segala perkara ia menjadi suatu perhiasan bagi pengajaran Juru-selamat kita Allah.

Klinkert 1879: Dan djangan di-ambilnja barang sasoeatoe tjoeri-tjoeri, melainkan hendaklah mareka-itoe menjatakan dirinja satiawan, soepaja dalam segala perkara mareka-itoe mendjadi soeatoe perhiasan bagai pengadjaran Allah, Djoeroe-salamat kita.

Klinkert 1863: Dan djangan ambil apa-apa tjoeri-tjoeri, melainken biar dia-orang menoendjoek satianja dengan baik-baik, sopaja dalem segala perkara dia-orang memoeliaken pengadjaran Allah, Djoeroe-Slamat kita.

Melayu Baba: dan dngan t'ada churi, ttapi tunjokkan s-chukop stiawan; spaya dalam smoa perkara dia-orang boleh riaskan pngajaran Juru-slamat kita Allah.

Ambon Draft: Djangan balokoh-balo-koh dengan dijam-dijam te-tapi dengan bertondjok sega-la katulusan, sopaja marika itu mengadakan sawatu per-hijasan kapada adjaran Allah, Djuru salamat kami, di da-lam segala sasawatu.

Keasberry 1853: Dan janganlah ambil apa apa pakie sindiri, mulainkan handaklah munyatakan sutiawan dungan sa'baik baiknya; supaya marika itu dalam sagala purkara iya mumuliakan pungajaran Allah punulong kita itu.

Keasberry 1866: Dan janganlah ambil apa apa pakie sŭndiri, mŭlainkan handaklah mŭnyatakan sŭtiawan dŭngan sŭbaik baiknya; supaya marika itu dalam sagala pŭrkara iya mŭmuliakan pŭngajaran Allah pŭnulong kami.

Leydekker Draft: DJangan kurangkan 'apa 2 sembunji 2, tetapi menondjokh segala djenis kasatija`an jang bajik: sopaja 'ija menghijasij peng`adjaran 'Allah Muchalits kamij didalam samowanja.

AVB: atau mencuri, sebaliknya hendaklah sentiasa amanah sehingga dalam segala hal mereka menjadikan ajaran tentang Allah Penyelamat kita itu menarik.

Iban: tauka ngenchuri utai ari sida, tang ngayanka diri endang seruran manah sereta tetap ati, ngambika dalam semua utai sida mai puji ngagai ajar ti diberi Allah Taala ti Juruselamat kitai.


TB ITL: jangan <3361> curang <3557>, tetapi <235> hendaklah selalu <3956> tulus <4102> dan setia <18>, supaya <2443> dengan demikian mereka dalam <1722> segala hal <3956> memuliakan <2885> ajaran <1319> Allah <2316>, Juruselamat <4990> kita <2257>. [<1731>]


Jawa: aja slingkuh, nanging tansah nelakna anggone temen lan setya, supaya marga saka mangkono tumrap ing samubarang kabeh, padha ngluhurake piwulange Allah, Pamarta kita.

Jawa 2006: aja clemer, nanging tansah nélakna anggonmu temen lan setya, supaya marga saka mangkono tumrap ing sadhéngah prakara, padha ngluhuraké piwulangé Allah, Pamarta kita.

Jawa 1994: utawa nyolong barang-barangé bendarané. Malah para abdi selawasé kudu nélakaké yèn dhèwèké becik lan setya, supaya srana sadhéngah prekara sing ditindakaké kanthi becik mau, wong-wong padha ngalem piwulang bab Gusti Allah, Juru Slamet kita.

Jawa-Suriname: Aja éntuk nyolongi barangé sing nduwé omah, malah bisaa kenèng diendelké ing sembarang. Dadiné wong-wong bisa nitèni déwé lan pada gelem nampa pituturé Gusti Allah, Juru Slameté awaké déwé.

Sunda: ulah ceceremed, sing kaciri hade watek jeung satia, sagala peta sing matak jadi puji kana piwulang hal Allah Jurusalamet urang.

Sunda Formal: ulah salingkuh, kudu beunang dipercaya salawasna, sagala pagaweanana kudu matak tambah jinungjungna ajaran Allah, Juru Salamet urang.

Madura: otaba co’-ngeco’. Sabaligga, nor-dunor jareya kodu noduwagi ja’ aba’na bagus ban esto, sopaja dhari tengka gulina se kantha jareya reng-oreng laen ngalem pangajaran parkara Allah Panyalamedda sengko’ ban ba’na.

Bauzi: Labi ame na gagu meedam dam labe na ibida meedam di uho ame dam labe im nazoh a aa vamule. Labi laha uho gi im iademe vamdesu meedale. Ame bak labet modi ame na gagu meedam dam labe iho uho lab meedaha bak laba aame um ahu ozobohudi ba, ‘Um git modem damat moz,’ laham bak vi ozome gagom vabak.” Im labihasu ahebu ame dam mei na teo meedam dam laba oho vahokedale. Neham bak. Ame dam mei na teo meedam dam labe im labihasu meedameam làhà dam giida labe ame dam labe ibi iho im iademe vamdesu meedam bak laba vi aame ozo, “Aa làhà! Dam laba Soat Vausu Fa Vei Neàdedam Ala labe Aba Aho meedaha im lam abo Paulus giida labe iba vahokedaha im lam abo imbote,” lahame vi ozome vou baedam bak am tame. Eho ame bak laba vi ozome neha, “Im labihasu ahebu ame dam mei na teo meedam dam laba vahokedale,” lahame oba vi vameadam bak.

Bali: wiadin mamaling pagelahan pamekelne. Tungkalikane ia patut tansah muktiang awakne maperah melah tur satia tuu, apanga uli laksanannyane ento, anake makejang pada pracaya teken sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Juru Rahayun iragane.

Ngaju: atawa manakau. Keleh ewen mamparahan ampin ewen kilau oloh je bahalap tuntang baketep, mangat hapan gawin ewen kalote oloh manara ajar tahiu Hatalla, Panyalamat itah.

Sasak: atao memaling. Ie pade harus nyatayang bahwe ie pade tetep tulus ihlas dait setie, adẽq dengan gen muji pengajahan mengenai Allah, Juruselamet ite.

Bugis: iyaré’ga ménnau. Sitinajai mennang mappaitangngi makkedaé tuli kédo makessingngi sibawa matinulu, kuwammengngi nallalengi sipa’na mennanro, napojiwi tauwé pappagguruwangngé passalenna Allataala, Pappassalama’ta.

Makasar: yareka a’lukka’. Parallui tuli napappicinikang sipa’ baji’na siagang tamamminrana ke’nanga; sollanna akkulle napuji taua pangngajarang battua ri Allata’ala, Mappasalamatta, lanri yangasenna anjo apa nagaukanga ke’nanga.

Toraja: sia da anna kadi’pu’-di’pu, sangadinna la napa’pekitanan tu kamarurusanna lan mintu’ melona, anna lan mintu’na nanii umpobeloi pangadaranNa Puang Matua, To pakarimmananta.

Duri: te'da nakaala-ala, apa la mpangpekitanni kumua wa'ding dikatappa'i. Ianna massipa' susimo joo, la tuli napujii tau to pangngajaran-Na Puang Allataala, Tomangpasalama'ta'.

Gorontalo: meyalo motao. Timongoliyo musi lalayita hepiyohe lo hale wawu mowali paracayalo, alihu to delomo nga'amila pasali tawu-tawuwalo otarikiya lo pongajari tomimbihu Allahuta'ala ta mo'osalamati olanto.

Gorontalo 2006: meaalo motao̒. Mamusi timongolio mopo biloheo̒ deu̒ timongolio laito opii̒li mopiohe wau tatapu molotolo hilao; alihu wolo pii̒li limongolio boito tau momuji pongajali pasali lo Allahu Taa̒ala, Tamoo-po@aahua olanto.

Balantak: ka' alia mamangan. Ata' tio mimpipiile'kon se' i raaya'a matondong ka' malolo', kada' tia wawauna i raaya'a men koiya'a minsidakon mian mangangga'i pisiso'na Alaata'ala men Pansalamatkon i kita.

Bambam: anna tä' toi la maboko. Sapo' la tontä liu umpa'patandaam kamaloloanna, nasuhum naissam puäna naua mala dikatappa'i. Lambi' illaam ingganna pa'palakoanna, pepatuduam diona Puang Allataala To Mepasalama' la napa'kasallei hupatau.

Kaili Da'a: bo ne'e ira mompelea mbara-mbara nu madika ira. Kana manoa rara ira ala mompopokita ka madika ira, mpu'u-mpu'u ira namala raparasaya. Ira kana moinggu iwetu ala mpengele-ngele powia ira mompopokita ka tau kabelo nu pepatuduki ewa Pue Alatala, Magau to Mompakasalama kita.

Mongondow: bo dika monakow. Umuranbií po'ontong in aid inta mopia inta mota'au pirisaya'an, simbaí monyatadon kon aid mita naton tatua in totunduíbií mita i Allah, sahingga ki Allah Mopoposaḷamat naton umuran dayowon monia lantaran aid naton inta mopia.

Aralle: damong la maboko. Pahallu sika la umpalanda' lolo kamapiaanna lambi' mala napetahpa' pongkahana anna malai naaku tau mampehingngii pepakuhunna didiona Puang Alataala, dianto To Pepasalama'ta.

Napu: hai ineehe mopanangka anu-anuna ampunda. Hangangaa rapamaroa-roa liliu babehianda, bona mewalihe tauna au peisa rapoinalai ampunda. Lawi ane nodo babehianda, ope-ope tauna ina motoya paturonta au manguli kaPue Alana au mohoremake hangko i huku dosanta.

Sangir: Kaiso kawe manodẹ u kapia ringangu satia, takadeạu taumata e mẹ̌mantugẹ̌ injilu Mawu Ruata Měngangambang si kitẹ e.

Taa: bara mampolima ngaya-ngayanya. Pei pamporani i mPue Allah resi sira matao lengkonya see maya nasarumaka ntau puenya. Apa ane ewa wetu lengko mbatua to mangaya, tau to yusa damangangkita magaya kojo anu to kita mampotundeka mangkonong i Pue Allah, to Pansompo ngkita.

Rote: do lamanako fa. Ela leo bee na, sila latu'du lae, sila ha'da-tataon malole ma sila mana lilinekak, fo ela no sila ha'da-tataon ndia fo, hataholi a koa-kio nanolik la'eneu Manetualain fo ita Mana soi-tefa na.

Galela: De nadoto la o tona ma duhutu awi moi-moi upa ona yatosi, duma ona bilasu o wange isigeto-geto isimane ona manga manara moi-moi yaaka de manga sininga qaloha, la o tona ma duhutu magena igogou aku wapiricaya. Bilasu o moi-moi yaaka komagena, la done asa o bi nyawa o Yesus wipipiricaya waasi yanako de isihoda gena igogou qaloha ma ngale o dodoto o Gikimoi asa ngone wonasisalamati.

Yali, Angguruk: Ikniyen namingmingangge tu fano malik pukag ulug inindi wirik toho iniknisi let eneptuk lamuhup. Ari turuk lit weregma ap winonen yet isahupteg Allah fanowap neneptukon ino Awene fahet wel turuk lamuhup.

Tabaru: bolo yotosiki. Salingou kaitaurika yosidumutu 'ato 'ona manga jako yaowa de yosingounu, la de to 'ona manga jako ge'ena 'o nyawa yosiarene 'o do-dotoko ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu wonasilaha-laha.

Karo: ntah pe nangko barang-barang tuanna. Tapi arus icidahkenna maka ia tetap bujur dingen tutus, gelah i bas kerinana si ilakokenna tama ulina man pengajaren kerna Dibata si Engkelini kita.

Simalungun: ulang manangko, tapi ipatuduhkon ma haganup habujuron, ase marsangap pangajaran na humbani Naibata, Sipaluah hita, ibagas haganup.

Toba: Unang ma mangahuti; dipatuduhon ma nasida haposan di sasude asa sandok marsangap poda ni Debata, Sipalua hita, dibahen.

Dairi: barang mennangko. Kennah ituduhken pengellakona kalak mendè ia janah kettoken; asa merkitè pemmahanna i gabè ipoji kalak Dèbata, Sipaluahken kita i.

Minangkabau: atau mancilok. Andaklah inyo mampanampakkan, baraso inyo tatap basikap baiak sarato satiya, supayo jo sikapnyo tu urang bi mamuji pangajaran tantang Allah, Panyalamaik kito.

Nias: ba managõ. Lõ tola lõ la'oroma'õ wa lõ mamalõ sõkhi ira ba lõ farõi; ena'õ ba zi no lafalua andrõ, lasuno niha wamahaõ sanandrõsa khõ Lowalangi, Sangorifi ya'ita.

Mentawai: buí rapanangkou. Kau rapatoilá galai tubudda simaerú samba matopit, bulé kalulut galai tubudda kelé nenda, umun'akérangan nganturat arat siorak ka pagalaiat Taikamanua, Sipaarau sita.

Lampung: atau maling. Hagani tian nunjukko bahwa tian selalu besikap betik rik setia, in jama sikap tian ano ulun memuji ajaran tentang Allah, Penyelamat ram.

Aceh: atawa jiceumeucue. Bah kheueh awaknyan jipeuleumah droe bahwa jihnyan gét dan seutia, mangat ngon sikeueb awaknyan nyang lagée nyan ureuëng laén jipujoe keuhai ajaran Po teu Allah, nyang peuseulamat geutanyoe.

Mamasa: anna tae' toi la maboko. Sapo la tontong liu umpakawanan kamaloloanna napolalan naissanan puangna kumua mala diorean. Anna malara ummolai pa'palakona inde sabua'e, pepa'guruan umpa'peissanan Puang Allata'alla To mepasalama' la napakasalle ma'rupa tau.

Berik: Jei galgala jelem sanbakmana jei jam komkomulsiyen. Jengga enggam jei awelna jelem sanbakmana waakenfer gam gweyibene jeber-jeber, jega jelem sanbaka enggam ga gam bala, "Ai tousa angtane jeiserem awelna amna as waakenfer gweyibene." Angtane aa jes gane armantababilirim angtane nafsiminiwer jei seyafter jes gemerserem ga gemer gane eyebili, jega enggalf angtane nafsi jei gam gane damtabili, ane enggam ga gane balbabili jei awelna waakenfer ne eyebili. Ane angtane nafsi jeiserem jei ga sege towaswebili taterisi Uwa Sanbagirem temawer jeba waakensusum, Uwa Sanbagiri nei nes Jei waakentababisinirim.

Manggarai: toé nggopét, maik poro junggu agu tipek, wiga ali hitu, oné sanggén cao-ca isé te bong toing de Mori Keraéng, Mori Sambé dité.

Sabu: kiadho ta mena'o. Do jhamma ke ro ta pedhelo loro ne wue do woie nga do henarru, mita ri wue muri mada ro do mina harre, do ta puji ke ri ddau ne liajha jhara lua Deo, Mone ma'i-Mone golo di ne.

Kupang: Dong sonde bole curi ame dong pung bos pung barang. Dong musti kasi tunju bilang, dong pung tuan bisa parcaya sang dong saratus parsén. Dong tu, musti jadi orang bae deng satia. Kalo orang luar dong banding-banding tukang suru-suru dong pung idop bagitu deng samua yang kotong ajar, tantu dong mangaku bilang, itu ajaran talalu hebat. Te kotong ajar soꞌal Tuhan Allah yang su kasi salamat sang kotong.

Abun: Án syimsi án bi yenggras bi suk nde, wo án ben bi án suk-i ndo sor, subere án bi yenggras mit kem mo án. Án ben suk mwa sane subere ye yi me suk gato án ben tepsu Yefun Allah bi sukduno-i, ete ye mit iwa Yefun Allah bi sukduno-i mone. Yefun Allah anato fro os ndo wa men kem ndo to kapyo mato kapyo.

Meyah: Noba enadaij nou rua rukoreka mar jeska rerin ebirfager insa koma tein guru. Tina ongga oufamofa bera rua rucunc rot oida rerin rudou ongga aharukamoka noba ruroru mar nomnaga ongga rerin ebirfager insa koma ranggot rot ojgomu. Rua rita mar erek insa koma nomnaga jeskaseda rusnok enjgineg rimek fogora rimejginaga rot oida mar ongga mimif muftuftu osok gij Allah, ongga oskotu mimif, bera erek oufamofa ojgomu.

Uma: pai' neo'-ra mponongko' rewa maradika-ra. Kana rapelompehi oa' kehi-ra, bona rahilo maradika-ra kama'ala-ra rasarumaka. Apa' ane hewa toe kehi batua–batua to Kristen, hawe'ea tauna mpai' mpo'une' tudui'-ta to mpo'uli' Alata'ala Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta.

Yawa: Muno vemo wo awa akari apa ananuge inta ranaonoambe inya, yara wo apa anakotare raeranande mavabe wirati panave mai. Syare awa ana udave ngkov bintabo indamu vatano kaijinta wo raen ti manayanambe wama ananyaowe rai, wemi mo wama Amisyo po wansapaya ayao kakaije raije aura.


NETBible: not pilfering, but showing all good faith, in order to bring credit to the teaching of God our Savior in everything.

NASB: not pilfering, but showing all good faith so that they will adorn the doctrine of God our Savior in every respect.

HCSB: or stealing, but demonstrating utter faithfulness, so that they may adorn the teaching of God our Savior in everything.

LEB: not stealing, but demonstrating all good faith, in order that they may do credit to the teaching of God our Savior in everything.

NIV: and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Saviour attractive.

ESV: not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior.

NRSV: not to pilfer, but to show complete and perfect fidelity, so that in everything they may be an ornament to the doctrine of God our Savior.

REB: nor to pilfer, but are to show themselves absolutely trustworthy. In all this they will add lustre to the doctrine of God our Saviour.

NKJV: not pilfering, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things.

KJV: Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.

AMP: Nor to steal by taking things of small value, but to prove themselves truly loyal {and} entirely reliable {and} faithful throughout, so that in everything they may be an ornament {and} do credit to the teaching [which is] from {and} about God our Savior.

NLT: or steal, but they must show themselves to be entirely trustworthy and good. Then they will make the teaching about God our Savior attractive in every way.

GNB: or steal from them. Instead, they must show that they are always good and faithful, so as to bring credit to the teaching about God our Savior in all they do.

ERV: they should not steal from them; and they should show their masters that they can be trusted. Then, in everything they do, they will show that the teaching of God our Savior is good.

EVD: they should not steal from their masters; and they should show their masters that they can be trusted. The slaves should do these things so that in everything they do, they will show that the teaching of God our Savior is good.

BBE: Not taking what is not theirs, but giving clear signs of their good faith, in all things doing credit to the teaching of God our Saviour.

MSG: no petty thievery. Then their good character will shine through their actions, adding luster to the teaching of our Savior God.

Phillips NT: They are not to answer back or to be lightfingered, but they are to show themselves utterly trustworthy, a shining testimonial to the teaching of God our saviour.

DEIBLER: They should not steal things that belong to their masters. Instead, they should always be completely honest/reliable and thus show their masters that their masters can completely trust them. They should behave like this in order that as a result of all the slaves conducting themselves well, people will realize that the teachings about God our Savior are very desirable.

GULLAH: An dey mus dohn tief um. Steada dat, de slabe dem mus show dey massa dat dey all de time faitful ta um een ebryting. Den ebryting dey do gwine mek people wahn fa yeh mo bout dem ting dat we da laan um bout God we Sabior.

CEV: or steal from them. They must be completely honest and trustworthy. Then everyone will show great respect for what is taught about God our Savior.

CEVUK: or steal from them. They must be completely honest and trustworthy. Then everyone will show great respect for what is taught about God our Saviour.

GWV: or steal from them. Instead, tell slaves to show their masters how good and completely loyal they can be. Then they will show the beauty of the teachings about God our Savior in everything they do.


NET [draft] ITL: not <3361> pilfering <3557>, but <235> showing <1731> all <3956> good <18> faith <4102>, in order to <2443> bring credit <2885> to the teaching <1319> of God <2316> our <2257> Savior <4990> in <1722> everything <3956>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Titus 2 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel