Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yosua 23 : 13 >> 

TB: maka ketahuilah dengan sesungguhnya, bahwa TUHAN, Allahmu, tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.


AYT: ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa TUHAN, Allahmu, tidak akan mencerai-beraikan lagi bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk bagi lambungmu, dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari negeri yang baik ini, yang diberikan oleh TUHAN, Allahmu, kepadamu.

TL: ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya Tuhan Allahmupun tiada akan lagi menghalaukan bangsa-bangsa ini di hadapanmu dari pada tempatnya, melainkan mereka itu kelak menjadi bagimu akan jerat dan akan jaring dan akan cemuk pada pinggangmu dan akan duri pada matamu, sehingga binasalah kamu dalam negeri yang baik, yang telah dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu itu.

MILT: ketahuilah dengan pasti bahwa TUHAN (YAHWEH - 03068), Allahmu (Elohimmu - 0430), tidak akan terus-menerus menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, dan mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu dan cemeti pada punggungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah TUHAN (YAHWEH - 03068), Allahmu (Elohimmu - 0430), berikan kepadamu.

Shellabear 2010: maka ketahuilah sungguh-sungguh bahwa ALLAH, Tuhanmu, tidak lagi akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Sebaliknya, mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, cambuk bagi rusukmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang dikaruniakan ALLAH, Tuhanmu, kepadamu.

KS (Revisi Shellabear 2011): maka ketahuilah sungguh-sungguh bahwa ALLAH, Tuhanmu, tidak lagi akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Sebaliknya, mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, cambuk bagi rusukmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang dikaruniakan ALLAH, Tuhanmu, kepadamu.

KSKK: maka, ketahuilah, bahwa Yahweh tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, akan tetapi mereka akan berubah menjadi satu perangkap atau jerat bagimu, sebuah cambuk pada lambungmu dan duri dalam matamu, sampai engkau sendiri binasa dari tanah yang indah ini, yang Yahweh, Allah kita, telah memberikannya kepadamu.

VMD: maka TUHAN Allahmu tidak akan menolong kamu mengalahkan musuhmu. Mereka akan menjadi seperti jerat bagimu, membuat kamu menderita — seperti asap dan debu pada matamu. Dan kamu dipaksa meninggalkan negeri yang baik, yang diberikan TUHAN kepada kamu. Kamu akan kehilangan atasnya jika kamu tidak taat kepada perintah itu.

BIS: ingat, pasti TUHAN Allahmu tidak akan mengusir bangsa-bangsa itu lagi untuk kalian. Sebaliknya, mereka akan berbahaya sekali untuk kalian, sebab mereka akan menjadi seperti jerat atau seperti perangkap untuk kalian. Mereka pun akan membuat kalian sangat menderita; sebab mereka akan menjadi seperti cambuk pada punggungmu atau seperti duri di dalam matamu. Kalian akan terus menderita sampai tidak seorang pun di antara kalian yang tertinggal di negeri yang baik ini yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu.

TMV: pasti TUHAN, Allah kamu tidak lagi akan mengusir bangsa-bangsa itu apabila kamu memerangi mereka. Bangsa-bangsa itu akan berbahaya sekali bagi kamu kerana mereka akan menjadi seperti jerat atau seperti perangkap untuk kamu. Mereka juga akan menyebabkan kamu sangat menderita kerana mereka akan menjadi seperti cambuk pada belakang kamu, atau seperti duri di dalam mata kamu. Kamu akan terus menderita sehingga tidak seorang pun tinggal di tanah baik ini yang diberikan TUHAN kepada kamu.

FAYH: maka ketahuilah bahwa pasti TUHAN Allah kalian tidak lagi akan mengusir mereka dari hadapan kalian. Sebaliknya, mereka akan menjadi ancaman dan jerat bagi kalian, menjadi semacam kenyerian di pinggang dan duri di mata, dan kalian akan lenyap dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan TUHAN Allah kalian kepada kalian.

ENDE: maka akan kamu ketahui benar2, bahwa Jahwe, Allahmu, tidak akan mengenjahkan lagi bangsa2 itu dari hadapanmu. Maka mereka akan mendjadi djaring dan djerat bagimu, tjambuk pada lambungmu dan tusuk bagi matamu, sampai kamu lenjap dari tanah baik, jang telah dianugerahkan Jahwe kepadamu ini.

Shellabear 1912: ketahuilah olehmu dengan sesungguhnya bahwa tiada lagi Tuhanmu Allah itu akan menghalaukan segala bangsa ini dari pada pandanganmu melainkan yaitu akan menjadi bagimu suatu jerat dan suatu perangkap dan suatu penyucuk pada rusukmu dan duri pada matamu sehingga kamu binasa dari tanah yang baik ini yang dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu Allah.

Leydekker Draft: Hendakhlah kamu katahuwij songgoh-songgoh, bahuwa tijada Huwa 'Ilah kamu kombali meng`intjitkan chalajikh 'ini deri pada muka kamu: hanja marika 'itu nanti 'ada bagi kamu 'akan djurat, dan 'akan kalaburan, dan 'akan tjomokh pada kaduwa belah fihakhmu, dan 'akan durij-durij pada kaduwa matamu, sahingga kamu hilang deri 'atas tanah jang bajik 'ini, jang Huwa 'Ilah kamu sudah karunjakan pada kamu.

AVB: maka ketahuilah sungguh-sungguh bahawa TUHAN, Allahmu, tidak lagi akan mengusir bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sebaliknya, mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, cambuk bagi rusukmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang dikurniakan TUHAN, Allahmu, kepadamu.


TB ITL: maka ketahuilah dengan sesungguhnya <03045> <03045>, bahwa <03588> TUHAN <03068>, Allahmu <0430>, tidak <03808> akan menghalau <03423> lagi <03254> bangsa-bangsa <01471> itu <0428> dari depanmu <06440>. Tetapi mereka akan menjadi <01961> perangkap <06341> dan jerat <04170> bagimu, menjadi cambuk <07850> pada lambungmu <06654> dan duri <06796> di matamu <05869>, sampai <05704> kamu binasa <06> dari <05921> tanah <0127> yang baik <02896> ini <02063>, yang <0834> telah diberikan <05414> kepadamu oleh TUHAN <03068>, Allahmu <0430>.


Jawa: titenana temenan, yen Sang Yehuwah Gusti Allahmu mesthi bakal ora nundhungi para bangsa iku maneh saka ing ngarepmu, malah iku bakal padha dadi kala lan jiret tumrap ing kowe, tuwin dadi pecut tumrap ing lambungmu, apadene dadi klilip ana ing mripatmu, nganti kowe padha tumpes sirna saka ing tanah kang becik peparinge Sang Yehuwah Gusti Allahmu marang kowe iki.

Jawa 1994: élinga, yèn Gusti Allah ora bakal nglungakaké bangsa-bangsa mau marang kowé. Malah bangsa-bangsa kuwi bakal mbebayani lan dadi memala kanggo kowé. Bangsa-bangsa mau bakal gawé sengsaramu, merga bakal dadi pecut kanggo nggitiki gegermu lan dadi klilip ing mripatmu. Kowé selawasé bakal nandhang sangsara nganti ora ana wong siji waé ing antaramu sing kari ana ing tanah sing ngresepaké, sing diparingaké Pangéran Allahmu marang kowé iki.

Sunda: rasakeun, ana maraneh maju perang, PANGERAN moal kersaeun deui mangusirkeun maranehanana. Kalah ka itu teh jadi hiji bahaya, lir pitapak atawa cubluk tataheunan, lir pecut anu ngajelebet kana tonggong, lir cucuk anu nanceb dina siki panon. Baris kituna teh nepi ka maraneh geus taya nu nyesa deui di ieu tanah anu sakieu hadena, paparin ti PANGERAN Allah maraneh.

Madura: senga’, GUSTE Allahna ta’ kera nolonge ba’na pole ngojuk sa-bangsa jareya. Sabaligga sa-bangsa jareya bakal babaja’a ka ba’na, sabab sa-bangsa jareya bakal daddiya akantha jebbak se macalaka’a ba’na, sarta bakal masangsara’a ba’na. Sabab sa-bangsa jareya bakal daddiya peccot se epokollagi ka balikadda ba’na otabana padha ban dhuri se badha e dhalem matana. Ba’na bakal nyangsara’a odhi’na, sampe’ dhi-budhina ba’na bakal tadha’a karena e nagara se bagus reya, se eparengngagi ka ba’na se bi’ GUSTE Allahna.

Bali: elingangja mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone nenten jaga malih ngaonang bangsa-bangsane punika saking ajeng semeton. Nanging ipun jaga dados baya pabuat semeton, minakadi dados jeet, wiadin bangbang pabuat semeton. Ipun taler pacang ngawinang semeton nandang sangsara, santukan ipun waluya sakadi pecut sane mecutin tundun semetone, wiadin dados dui ring penjekan semetone. Indike punika nglantur mamargi kadi asapunika, kantos semeton telas saking jagate sane becik puniki, sane sampun kapaicayang ring semeton antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone.

Bugis: éngngerangngi, pasti PUWANG Allataalamu dé’ namaélo paddésukenno iyaro bangsaé. Sibalé’na, mabbahaya senna’i matu untu’ iko, saba’ mancajiwi matu mennang pada-pada siyo-siyoé iyaré’ga jebba’é untu’ iko. Naébbu tokko matu mennang mapeddi senna; saba’ mancajiwi matu mennang pada-pada pabbabbaé ri lekke’mu iyaré’ga pada-pada dorié ri laleng matammu. Mapeddiko matu matteru-teru narapi dé’ muwi séddi tau ri yelle’mu iya monroé ri wanuwa iya makessingngéwé iya nawéréngngékko PUWANG Allataalamu.

Makasar: u’rangi, angkanaya mattantu tenamo nalaNabongkai Karaeng Allata’alanu anjo bansa-bansaya untu’ ikau ngaseng. Kabalekanna, la’jari bahaya lompoi anjo ke’nanga mae ri kau, nasaba’ anjo ke’nanga la’jari sanrapang sikko’ yareka tado’ tattannanga untu’ ikau. Nampa lanapa’jari sessa tongko ke’nanga; nasaba’ anjo ke’nanga la’jari sanrapang paccambo’ mae ri dongko’nu yareka sanrapang katinting lalang ri matannu. Tulusu’ lasessako sa’genna manna sitau battu ri kau tania’ lammantang tassesa ri anne pa’rasangang baji’ Napassareanga Karaeng Allata’alanu mae ri kau.

Toraja: la miissan tongan, kumua iatu PUANG, Kapenombammi, tae’mo nala urrambai te bangsa iate dio tingayomi; sangadinna tau iato mai la dadi poya sia pepurru’ lako kalemi, sia pebamba dio aakmi sia duri lan matammi, miurungan sanggang lan te tondok ballo tu Napa’kamasean PUANG, Kapenombammi, lako kalemi.

Karo: arus itehndu tuhu-tuhu maka bangsa e lanai ipelawes TUHAN Dibatandu tupung kam merangisa. Tapi bangsa e jadi bahaya man bandu desken siding ntah pe ragum si erbahanca mesui iakapndu, desken perligas ngeligas gurungndu. Ntah pe bali ras duri si lit i bas matandu. Si enda tetap pagi bage seh lanai lit sada pe kam tading i bas taneh si mehuli enda si nggo ibereken TUHAN Dibatandu man bandu.

Simalungun: botoh nasiam ma, seng be nunuton ni Jahowa Naibata nasiam mangusir bangsa on hun lobei nasiam; tapi sidea ma gabe siding ampa tirangkap, gabe lonsing-lonsing i lambung nasiam, gabe duri ibagas mata nasiam, paima siap nasiam hun tanoh na madear on, na dob binere ni Jahowa Naibata nasiam bani nasiam.

Toba: Ingkon botoonmuna ma, tung na so datdatan ni Jahowa Debatamuna i be pabalihon angka bangso on maradophon hamu, balik nasida manjadi jorgong dohot jaring dohot gasip di lambungmuna, manjadi duri di bagasan matamuna, paima sun siap hamu bahenonna sian tano na denggan on, naung nilehon ni Jahowa, Debatamuna tu hamu.


NETBible: know for certain that the Lord our God will no longer drive out these nations from before you. They will trap and ensnare you; they will be a whip that tears your sides and thorns that blind your eyes until you disappear from this good land the Lord your God gave you.

NASB: know with certainty that the LORD your God will not continue to drive these nations out from before you; but they will be a snare and a trap to you, and a whip on your sides and thorns in your eyes, until you perish from off this good land which the LORD your God has given you.

HCSB: know for certain that the LORD your God will not continue to drive these nations out before you. They will become a snare and a trap for you, a scourge for your sides and thorns in your eyes, until you disappear from this good land the LORD your God has given you.

LEB: then you should know that the LORD your God will never again force these people out of your way. Instead, they will be a snare and a trap for you, a whip laid to your sides, and thorns in your eyes until none of you are left in this good land that the LORD your God has given you.

NIV: then you may be sure that the LORD your God will no longer drive out these nations before you. Instead, they will become snares and traps for you, whips on your backs and thorns in your eyes, until you perish from this good land, which the LORD your God has given you.

ESV: know for certain that the LORD your God will no longer drive out these nations before you, but they shall be a snare and a trap for you, a whip on your sides and thorns in your eyes, until you perish from off this good ground that the LORD your God has given you.

NRSV: know assuredly that the LORD your God will not continue to drive out these nations before you; but they shall be a snare and a trap for you, a scourge on your sides, and thorns in your eyes, until you perish from this good land that the LORD your God has given you.

REB: then be sure that the LORD will not continue to drive out those peoples from before you. They will be snares to entrap you, whips for your backs, and barbed hooks in your eyes, until you perish from this good land which the LORD your God has given you.

NKJV: "know for certain that the LORD your God will no longer drive out these nations from before you. But they shall be snares and traps to you, and scourges on your sides and thorns in your eyes, until you perish from this good land which the LORD your God has given you.

KJV: Know for a certainty that the LORD your God will no more drive out [any of] these nations from before you; but they shall be snares and traps unto you, and scourges in your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land which the LORD your God hath given you.

AMP: Know with certainty that the Lord your God will not continue to drive these nations from before you; but they shall be a snare and trap to you, and a scourge in your sides and thorns in your eyes, until you perish from off this good land which the Lord your God has given you.

NLT: then know for certain that the LORD your God will no longer drive them out from your land. Instead, they will be a snare and a trap to you, a pain in your side and a thorn in your eyes, and you will be wiped out from this good land the LORD your God has given you.

GNB: you may be sure that the LORD your God will no longer drive these nations out as you advance. Rather, they will be as dangerous for you as a trap or a pit and as painful as a whip on your back or thorns in your eyes. And this will last until none of you are left in this good land which the LORD your God has given you.

ERV: the LORD your God will not help you defeat your enemies. They will become like a trap for you. They will cause you pain—like smoke and dust in your eyes. And you will be forced to leave this good land. The LORD your God gave you this land. But you can lose it if you don’t obey this command.

BBE: Then you may be certain that the Lord your God will not go on driving these nations out from before you; but they will become a danger and a cause of sin to you, a whip for your sides and thorns in your eyes, till you are cut off from this good land which the Lord your God has given you.

MSG: know for certain that GOD, your God, will not get rid of these nations for you. They'll be nothing but trouble to you--horsewhips on your backs and sand in your eyes--until you're the ones who will be driven out of this good land that GOD, your God, has given you.

CEV: (23:12)

CEVUK: (23:12)

GWV: then you should know that the LORD your God will never again force these people out of your way. Instead, they will be a snare and a trap for you, a whip laid to your sides, and thorns in your eyes until none of you are left in this good land that the LORD your God has given you.


NET [draft] ITL: know <03045> for <05921> certain <03045> that <03588> the Lord <03068> our God <0430> will no <03808> longer <03254> drive out <03423> these <0428> nations <01471> from before <06440> you. They will trap <06341> and ensnare <04170> you; they will be <01961> a whip <07850> that <0834> tears your sides <06654> and thorns <06796> that blind your eyes <05869> until <05704> you disappear <06> from this <02063> good <02896> land <0127> the Lord <03068> your God <0430> gave <05414> you.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yosua 23 : 13 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran