Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 : 7 >> 

AYT: berakar dan bangunlah dirimu dalam Dia, teguhkanlah imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan melimpahlah dengan ucapan syukur.


TB: Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

TL: berakar dan berteguh di dalam Dia dan tetap di dalam iman, sebagaimana yang kamu sudah diajarkan, dengan memperbanyakkan syukur.

MILT: dengan dibuat berakar dan dibangun di dalam-Nya, dan diteguhkan di dalam iman sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya.

Shellabear 2010: Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan bangunlah hidupmu dengan Dia sebagai dasarnya. Hendaklah kamu juga tetap teguh dalam imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu selalu penuh dengan rasa syukur.

KS (Revisi Shellabear 2011): Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan bangunlah hidupmu dengan Dia sebagai dasarnya. Hendaklah kamu juga tetap teguh dalam imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu selalu penuh dengan rasa syukur.

Shellabear 2000: Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan bangunlah hidupmu dengan Dia sebagai dasarnya. Hendaklah kamu juga tetap teguh dalam imanmu, sebagaimana sudah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu selalu penuh dengan rasa syukur.

KSZI: berasas dan terbina dalam-Nya serta bertapak teguh dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, penuh melimpah dengan kesyukuran.

KSKK: berakar dan dibangun di dalam Dia; kiranya imanmu teguh seperti telah diajarkan kepadamu, dan syukurmu berlimpah ruah.

WBTC Draft: Kamu harus bergantung kepada-Nya saja sebab hidup dan kekuatan berasal dari Dia. Kepada kamu sudah diajarkan tentang kebenaran. Kamu harus terus yakin akan kebenaran pengajaran itu, dan selalu bersyukur.

VMD: Kamu harus bergantung kepada-Nya saja sebab hidup dan kekuatan berasal dari Dia. Kepada kamu sudah diajarkan tentang kebenaran. Kamu harus terus yakin akan kebenaran pengajaran itu, dan selalu bersyukur.

AMD: Kamu harus berakar dan dibangun di dalam Kristus, serta teguh dalam keyakinanmu. Ikutilah ajaran yang sudah kamu terima dan jangan berhenti mengucap syukur kepada Allah.

TSI: Sadarilah bahwa kamu sudah bersatu dengan Yesus sama seperti ranting bersatu dengan pohonnya. Jadikanlah Dia dasar hidupmu. Teruslah percaya penuh kepada-Nya tanpa goyah, seperti yang diajarkan Epafras kepada kalian. Dan ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Allah.

BIS: dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus, menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih.

TMV: Hendaklah kamu berakar umbi dalam Dia. Binalah hidup kamu, dengan Kristus sebagai asasnya. Hendaklah kamu semakin percaya kepada Kristus, seperti yang sudah diajarkan kepada kamu. Hendaklah hati kamu penuh kesyukuran.

BSD: dan hendaklah kalian semakin teguh dalam percaya kepada-Nya. Jadikanlah Kristus sebagai dasar kehidupanmu, dan tetaplah percaya seperti yang sudah diajarkan kepada kalian. Hendaklah kalian selalu berterima kasih.

FAYH: Hendaklah Saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan, dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada Saudara. Semoga hidup Saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukan-Nya.

ENDE: teguh berakar didalamNja, terbangun diatasNja dan kuat dalam kepertjajaan jang telah diadjarkan kepadamu, dan hendaknja utjapan-utjapan sjukur tetap meluap.

Shellabear 1912: dengan berakar dan berteguh-teguhan dalam dia, dan tetap didalam iman sebagaimana kamu sudah diajari, dan berbanyaklah syukurmu.

Klinkert 1879: Dengan berakar dan bertoemboeh dalamnja dan ditetapkan dalam pertjaja, sebagaimana telah di-adjar kapadamoe, dan berkalempahanlah dalamnja dengan mengoetjap sjoekoer.

Klinkert 1863: {Efe 3:17} Maka berakarlah dan beraleslah di-atasnja, dan teteplah dalem pertjaja, saperti jang soedah kamoe beladjar, {1Ko 1:5} bertambah-tambahlah dalemnja dengan mengoetjap soekoer.

Melayu Baba: dngan berakar dan tgoh-tgoh dalam dia, dan ttap dalam kamu punya perchaya, sperti kamu sudah dapat plajaran, dngan banyak-banyak kamu punya shukor.

Ambon Draft: Deperakar dan deperusah di dalam Dija, dan deperko-watkan di dalam pertjaja, sa-bagimana kamu sudah dapat adjar, dengan bertambah-tam-bah di dalam Dija dengan mengutjap sukur.

Keasberry 1853: Maka burakarlah dan buralaslah diatasnya dan tutaplah dalam iman, sapurti yang tulah kamu pulajari, burtambah tambahlah dalamnya dungan munguchap shukur.

Keasberry 1866: Maka bŭrakarlah dan bŭralaslah diatasnya, dan tŭtaplah dalam iman spŭrti yang tŭlah kamu pŭlajari, bŭrtambah tambahlah dalamnya dŭngan mŭnguchap shukor.

Leydekker Draft: Sambil ber`akar dan teper`usah di`atasnja, dan tapertogoh didalam 'iman, seperti kamu sudah tapel`adjar, sambil berlimpah didalamnja dengan peng`utjap sjukur.

AVB: berasas dan terbina dalam-Nya serta bertapak teguh dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, penuh melimpah dengan kesyukuran.

Iban: beurat sereta mansang dalam Iya, lalu nyadi tegap dalam pengarap, nitihka ajar ti udah diberi ngagai kita, lalu seruran meri terima kasih.


TB ITL: Hendaklah kamu berakar <4492> di dalam <1722> Dia <846> dan <2532> dibangun di atas <2026> Dia, hendaklah kamu bertambah teguh <950> dalam iman <4102> yang telah diajarkan <1321> kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah <4052> dengan <1722> syukur <2169>. [<2532> <2531> <846> <1722>]


Jawa: dinganti ngoyod lan kabangun, ana ing Panjenengane, muga kowe saya wuwuh kasantosanmu ana ing pracaya kang wus diwulangake marang kowe, lan muga atimu kebak panuwun.

Jawa 2006: Padha dinganti ngoyod ana ing Panjenengané lan kabanguna lelandhesan Panjenengané, saya wuwuha santosaning pracayamu, kayadéné kang wis kawulangaké marang kowé lan atimu kebak panuwun.

Jawa 1994: Padha ngoyoda ana ing Panjenengané; uripmu bangunen alandhesan Panjenengané, precayamu dadia mundhak teguh, kaya sing kawulangaké marang kowé. Kowé tansah padha saosa sukur.

Jawa-Suriname: Tegesé, pada mantepa enggonmu pretyaya lan nuruta marang pitutur sing diwulangké sing ndisik déwé, supaya bisa mantep kaya wit sing ngoyot jeru. Diterusna enggonmu pada manut lan njagakké marang Kristus lan aja pisan-pisan kendo enggonmu pretyaya marang pitutur sing bener bab Kristus, kaya sing wis diwulangké marang kowé karo sedulur Epafras. Lan aja pada lèrèn enggonmu maturkesuwun marang Gusti Allah.

Sunda: Ku sabab eta kudu terus ngakar di Anjeunna, mekar di Anjeunna, mingkin percaya ka Anjeunna luyu jeung piwuruk nu geus katarima, sarta pinuh ku rasa tumarima.

Sunda Formal: Masing ngakar sarta pageuh nya muntang ka Anjeunna, dibarung ku hate anu leber ku panarima.

Madura: sareng amo’-ramo’ e dhalem Salerana; sampeyan kodu maddek odhi’na kalaban Almasih menangka dhasarra. Sampeyan kodu sajan parcaja ka Almasih, akadi se ampon eajarragi ka sampeyan. Jugan sampeyan kodu pabannya’ sakalangkongnga.

Bauzi: Labi ame bak lam meedam di ut omnao labe bak adba iuba nom ilu teudem bakti ulohona meit uba ahamte le ame im imbona vahokedahana lam mahate tu vuzehi meedam bohu vuusdale. Labi laha abo num mom di ut mei ut meime zisit làbome teudem bakti ulohona ubu uho Kristus bake lab tu vuzehi meedam bak lam gi labaha bohu vi meedume teudedale. Labi laha Epafras amu uba Alam im imbona vou le vahokedaha di lam uho aime neha, “Imbote,” lahame vuzehehe bak lam gi labaha bohu vuzehi meedam bohu vuusdale. A mu vaitomule. Labi laha Alat uba neà bak meedam bak lam laha Ala bake, “Neàte,” lahame mahate dihasi vou baeda. Labi neo dihasi vou baeda. Labihadam bohu meedale.

Bali: Semeton mangda makah dalem sajeroning Ida Sang Kristus tur urip semetone patut kawangun madasar antuk Ida, samaliha mangda kapracayan semetone sayan pageh ring Ida, sakadi sane sampun kurukang ring semeton. Maliha sampunang rered-rered matur panyuksma.

Ngaju: tuntang muhat huang Ie. Keleh keton mampendeng pambelom keton mahapan Kristus kilau galange. Keleh keton sasar percaya dengan Kristus, manumon taloh je jari iajarku akan keton. Tuntang keleh atei keton ingalasot hapan auh tarimakasih.

Sasak: imande maraq akah lolo kayuq saq kuat dait tepenganjeng lẽq atas-Ne, side pade harus tetep teguq lẽq dalem iman side pade, maraq saq sampun teajahang lẽq side. Dait atẽnde harus belimpah-limpah siq rase syukur.

Bugis: enrengngé makkure’ ri laleng Aléna. Sitinajako patettongngi atuwonna na Kristus selaku pallapi’na. Sitinajako pédé mateppe’ lao ri Yésus Kristus manuru aga iya puraé ripagguruwangngékko. Nasitinajai atimmu luwang sibawa pattarima kasi.

Makasar: siagang anna’gala’ majarre’ mako mae ri Ia. Parallui nubangung katallassannu lalang ri Isa Almasi, sanrapanga batu majarre’. Parallui pila’ majarre’ tappa’nu mae ri Isa situru’ apa le’baka nipangngajarrang mae ri kau. Siagang paralluko tamalanrea appala’ sukkuru’.

Toraja: mennuaka’komi sia bantangkomi lan Kalena sia batta’komi lan kapatonganan, susitu mangka diadarangkomi, ammi pabuda pa’kurre sumanga’.

Duri: La tatta' kamu' memmesa' sola Almaseh, mirannuanni. La samatappa'-tappa'na toomo kamu' lako Almaseh, susi to mangka diajaran kamu'. La tuli mangkurru sumanga' too kamu' lako Almaseh.

Gorontalo: Tiyo musi mowali bungo lo tutumuli mongoli. Wawu imani wawu harapani limongoli ode o-Liyo musi lebe heoduhenga mao motu'ude wolo pongajari u ma tilunggulayi ode olimongoli. Wawu hila limongoli musi mopolu losukuru ode Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: wau monguwaa̒ta to o-Lio. Mamusi timongoli momongu tutumuli mongoli woli Almasi odelo patoi̒o. Mamusi timongoli lebe palacaya mao̒ li Almasi, modudua̒ wolo u mapilo ngaajali olimongoli. Wau mamusi hilaa limongoli daata-daatalo mao̒ wolo lapali oduo̒lo.

Balantak: Kuu tio miwakat na Ko'ona, ka' tutuo'muu tio mongololo' koi men taeni Yesus. Ka' i kuu tio kaekae' moonggor a imaanmuu koi men nipisiso'konmo na ko'omuu. Kuu tio uga' sinampang basukuur.

Bambam: Anna la kewwaka'koa' illaam kalena anna ingganna pa'palakoammua' la mentoko yabona Kristus. La tuttuam mengnganda' matoto'koa' lako pepatuduam la situhu'na indo puha dipa'guhuangkoa'. Anna la tontä liukoa' ponno pa'kuhhusam sumanga'.

Kaili Da'a: Komi kana maroo momparasaya I'a sampe majadi maroso nasimbayu ewa kayu to nandala kalena. Komi kana tunggai manjarumaka I'a sampe mantambai maroso nasimbayu ewa sapo nibangu mpakaroso. Komi kana mantambai maroso manjopko pepatuduki to nakonona to nipatuduki ka komi. Pade komi kana tunggai mosukuru ri ja'i Pue Alatala.

Mongondow: bo monguakat kom bonu i Kristus Yesus. Mo'ikow musti moposindogdong ing kobiaganmu bo ki Kristus in dodoyonanmu. Mustidon modugang im pirisaya monimu ko'i Kristus, podudui onu inta ain sinunduí ko'i monimu. Bo ginamu in umurandon mo'ibo-ibog mopoyaput in sukur moaíntoí.

Aralle: Pamatamai inahammu yaling di Puang Yesus, sinnoa poang kayu ang manaung uhaka'na. Noa toi pahallu umpasande' samai katuhoammu pano, sinnoa dasang ang dipake'de' matoto'. Tuhtuang pampetahpa'koa' situhu' yato aka ang puha dipakuhuingkoa'. Anna yaling di inahammu pa'kuhhu'sumanga' lolokoa'.

Napu: Mewali, hangangaa nipakaroho hai nipatetida lalumi Iria. Nipakaroho pepoinalaimi, nodo au roomi rapaturoakau. Hai niuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala.

Sangir: ringangu měhamụ su ral᷊ungi Sie. I kamene e pěmpamětịkom pẹ̌bawiahi kamene ringangi Kristus pěmamanggilange. Pakahuntinambangkom pěngangimang i kamene e si Kristus, tumuhụ apan seng nitěntirone si kamene. Kụ naung i kamene e pakatatompẹko ringangu waweran tatarimakasẹ.

Taa: Wali i Kerisitu raporapaka ewa tana to mampakainti kaju apa la'u kalenya. Pasi Ia raporapaka seja ewa pondasi to mampakaroso banua. Wali matao seja komi mawali ewa kaju to mainti pasi banua to maroso etu apa komi samba'a pei i Kerisitu. Pasi pakaroso pangaya ngkomi singkonong ewa to roomo rapotundeka komi, apa ane ewa see bae kojo kandende ndaya ngkomi manganto'oka i Pue Allah tarima matao.

Rote: ma mahuu-maoka nai Kristus dalek. Ela leo bee na emi mapadedeik emi maso'da ma neu netes esa lain, fo nde Kristus. Ela leo bee na emi boetai mamahele Kristus, tunga hata fo lanoli basan neu emi a so. Boema ela leo bee na, emi mamahoko ma moke makasi ba'u ka neu Manetualain.

Galela: Ena gena, maro ngini inidoto qaboloka so komagena tanu ngini Una niwipiricaya qaputuru, maro o gota moi ma ngutu kanaga o tonaku isibelo de iwosa, so nia piricaya lo ma buturu gena tanu ifoloisi idogo. De kanaga moili bilasu lo nia sukuru ifoloi niatide o Baba Gikimoika.

Yali, Angguruk: Kristus ino kinang ineyon weregma hit hunumanggen At ubam yaho feruk lamuhup. Hit henebe o hag toho At ubam wiroho welamuhupteg wene fanowon tam hiyag hisaruson hinine roho senetuk lit Allah Ninikni uruk lit wel turuk lamuhup.

Tabaru: de 'uwa nimasipidili 'unaka. Salingou ka 'una 'ania 'ahu ma titi. Salingou kaniongaku monga ma Kristusika moteke 'awi demo gee nisidotokokau. De ngini salingou kaitaurika nio'amalaha.

Karo: Ruratlah kam i bas Ia, geluhkenlah geluhndu i bas Ia, janah reh gegehna lah min kinitekenndu bagi si niajarken man bandu. Rusurlah ngataken bujur man Dibata.

Simalungun: marurat anjaha ipauli-uli ibagas Ia, jonam marhaporsayaon, songon na dob niajarhon bani nasiam, anjaha lambin martarima kasih.

Toba: Gabe marurat jala pinauliuli ma hamu di bagasan Ibana, togu marhaporseaon, hombar tu na niajarhon tu hamuna; lumobi ma hamu marroha mauliate!

Dairi: janah merurat ibagasenSa. Naing mo nemmu kènè bagè sinipehèdu-hèdu merbatu cendiken Kristus. Kepercayaen ndènè pè makin ntegguhna tosè bagè sienggo ipeddahken bai ndènè. Dakdak mo kènè perukur mejalo metangkup.

Minangkabau: sarato ba urek di dalam Baliau. Andaklah angku-angku mambangun iduik angku-angku, jo Isa Almasih sabagai dasarnyo. Andaklah angku-angku makin ba iman kapado Isa Almasih, manuruik apo nan lah di ajakan kabake angku-angku. Andaklah ati angku-angku malimpah jo raso batarimo kasih.

Nias: Ena'õ mi'otomosi wa'aurimi sodanedane Keriso. Ena'õ itugu abe'e wamatimi, molo'õ si no mufaha'õ ya'ami. Ba ena'õ falawu dõdõmi ba wangandrõ saohagõlõ.

Mentawai: samba kau leú et nupuungat kam ka tubunia. Bulé Kristus, bailiu loulogatmui ka pasigagalaimui purimanuaiatmui. Ialeú et, kau memei makokopé ron nia, tonem bagamui ka tubut Kristus, siripot sigelaiakenen ka tubumui. Samba leú et, kau ipubuggra ka bagat paatuatmui, pasikukua surá ka tubut Taikamanua.

Lampung: rik bebakak di delom Ia. Hagani keti ngebangun hurikmu jama Almasih sebagai dasar. Hagani keti makin percaya jama Almasih, nutuk api sai radu diajarko jama niku. Rik hagani hatimu meluap-luap jama ngucapko terima kasih.

Aceh: dan meu-ukeue lam Gobnyan. Bah kheueh gata tapeudong udeb gata ngon Almaseh sibagoe dasai jih. Bah kheueh gata seumaken tameuiman ubak Almaseh, meunurot peue nyang ka teupeurunoe ubak gata. Dan bah kheueh até gata bumangat that sira tapeugah teurimong gaséh.

Mamasa: Sirapan to' kayu la kenwaka'koa' illalan kalena, anna sirapangkoa' banua kalenamo la mupobatu lentong. La tontongkoa' mengnganti matoto' lako, susi mangka dipa'guruangkoa' anna la ma'kurru' sumanga' liukoa' illalan penawammu.

Berik: Aamei Jei ijama aftannuyon, jengga Jei jamer isa tebasini, tini unggwandusa gamserem ganam fyat sakarabara jei ga jem gam taasini onabe. Ane ga gemer isa gwena Kristus aa gemer gunurum. Ane aamei jeber-jeber Taterisi Waakena seyafter jeiserem ga jam isa taabili, ip is jes towas-towasulminirim. Ane aamei ga jem kanaufer isa fina. Ane jeber-jeber Uwa Sanbagirfe "Ase samfer golmini" ga igama gweyibene.

Manggarai: Poro méu kali waké caler oné Hiam agu pandé maju oné Hiam, poro méu tambang mberes oné imbis, ného hitut poli toingn oné méu agu poro nai de méu peno ali wali di’a.

Sabu: jhe halla-anni we pa dhara No. Do jhamma ke mu ta petito ne muri mada mu, jhe Kristus we ne era titu ne. Do jhamma ke mu ta ju ne perahajha pa Kristus, pedutu nga ne nga we ne do alla peajha pa mu he. Jhe do jhamma ke ngati ade mu ta lale nga re'a ne kolo lii ie-ae.

Kupang: Kalo bosong idop taꞌika deng Dia bagitu, bosong sama ke pohon yang batamba kuat, tagal dia pung akar tatanam dalam-dalam. Deng bosong sama ke ruma yang kuat, tagal bangun di atas fanderen yang kuat. Bosong bakuat tarús dalam bosong pung parcaya, sama ke yang bosong su parná balajar. Biar ko bosong pung hati maspurak deng rasa sukur, tagal samua hal yang Tuhan Allah su bekin kasi sang bosong.

Abun: Nin onyar kem pe mo An sato kwebrot marum kom krat mo bur ré ne et. Mo suk mwa gato nin ben ne, nin jammo An pe. Nin onyar kem mo An nggi o et, tepsu sukduno gato yé duno nin su ne. Nin ki ndo mo Yesus Kristus wam dik sor nde, wo nin ki ndo mo An petok sor.

Meyah: Beda yeyin idou efesi imeja erek ahais odudu deika erek mar efej egens ongga eij ofom gij mebi efesi odudu deika fogora ahais. Koma bera erek iwa isisi joug isinsa idou efesi rot ahais ojgomuja osok gij Yesus efen oga ongga rusnok rumftuftu gu iwa sis fob. Noba erek rusnok rii mod egens ojgomuja onjoros mod koma ot rot ahais fob, beda iwa tein yuis oufamofa eteb gu Allah ojgomuja rot mar ongga Ofa ontunggom nou iwa fob.

Uma: Pakatiri pai' pakatida nono-ni hi Hi'a, pakatede' pepangala'-ni, hewa to oti-mi ratudui'-kokoi. Pai' hi rala nono-ni mpo'uli' tarima kasi oa'-koi hi Alata'ala.

Yawa: Syare wano tawan no Kristus ai, maisyare inyo ama wantainye musyo rai wemaisy. Muno wasanuga ntubai mbambunin irati Ai. Syare wapa anave ntindimu ananyao tugae rai, wemirati vatane wo ranyao wasai to wem. Muno wapo kove raura akaseo Amisye ai tutir.


NETBible: rooted and built up in him and firm in your faith just as you were taught, and overflowing with thankfulness.

NASB: having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude.

HCSB: rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, and overflowing with thankfulness.

LEB: firmly rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding with thankfulness.

NIV: rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness.

ESV: rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving.

NRSV: rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving.

REB: Be rooted in him, be built in him, grow strong in the faith as you were taught; let your hearts overflow with thankfulness.

NKJV: rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving.

KJV: Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.

AMP: Have the roots [of your being] firmly {and} deeply planted [in Him, fixed and founded in Him], being continually built up in Him, becoming increasingly more confirmed {and} established in the faith, just as you were taught, and abounding {and} overflowing in it with thanksgiving.

NLT: Let your roots grow down into him and draw up nourishment from him, so you will grow in faith, strong and vigorous in the truth you were taught. Let your lives overflow with thanksgiving for all he has done.

GNB: Keep your roots deep in him, build your lives on him, and become stronger in your faith, as you were taught. And be filled with thanksgiving.

ERV: You must depend on Christ only, drawing life and strength from him. Just as you were taught the truth, continue to grow stronger in your understanding of it. And never stop giving thanks to God.

EVD: You must depend on Christ only. Life and strength come from him. You were taught the truth. You must continue to be sure of that true teaching. And always be thankful.

BBE: Rooted and based together in him, strong in the faith which the teaching gave you, giving praise to God at all times.

MSG: You're deeply rooted in him. You're well constructed upon him. You know your way around the faith. Now do what you've been taught. School's out; quit studying the subject and start [living] it! And let your living spill over into thanksgiving.

Phillips NT: Yes, be rooted in him and founded upon him, continually strengthened by the faith as you were taught it and your lives will overflow with joy and thankfulness.

DEIBLER: Specifically, continue believing and practicing [MET, DOU] what you were first taught about Christ. Continue to do this more and more; continue to be sure about all the true teaching, just like Epaphras taught it to you. And continue thanking God, our Father, very much for all that he has done for you.

GULLAH: Oona mus fasten scrong pon um, jes like a root fasten down deep eenta de groun. Leh um be de foundation ob oona life so dat oona pend pon um mo an mo. Mus dohn leh nottin tall stop oona fom trus een um, jes like dey beena laan oona fa do. Pontop dat, oona mus be full op wid praise, da tell God “Tankya” all de time.

CEV: Plant your roots in Christ and let him be the foundation for your life. Be strong in your faith, just as you were taught. And be grateful.

CEVUK: Plant your roots in Christ and let him be the foundation for your life. Be strong in your faith, just as you were taught. And be grateful.

GWV: Sink your roots in him and build on him. Be strengthened by the faith that you were taught, and overflow with thanksgiving.


NET [draft] ITL: rooted <4492> and <2532> built up <2026> in <1722> him <846> and <2532> firm <950> in your faith <4102> just as <2531> you were taught <1321>, and <1722> overflowing <4052> with <1722> thankfulness <2169>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 2 : 7 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel