Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 : 5 >> 

AYT: Mereka menjawab, “Di Betlehem, wilayah Yudea, karena beginilah yang ditulis oleh nabi:


TB: Mereka berkata kepadanya: "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi:

TL: Lalu berkatalah mereka itu kepadanya, "Di negeri Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah disuratkan oleh nabi:

MILT: Dan mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, Yudea," karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi,

Shellabear 2010: Jawab mereka, "Di Baitlahim, kota di wilayah Yudea. Karena demikianlah telah dikatakan dalam tulisan nabi,

KS (Revisi Shellabear 2011): Jawab mereka, "Di Baitlahim, kota di wilayah Yudea. Karena demikianlah telah dikatakan dalam tulisan nabi,

Shellabear 2000: Jawab mereka, “Di Bait Lahim, kota di wilayah Yudea. Karena demikianlah telah dikatakan dalam tulisan nabi,

KSZI: Mereka menjawab, &lsquo;Di Baitlahim, Yudea. Seorang nabi telah bernubuat tentangnya:

KSKK: "Di kota Betlehem di tanah Yudea," demikian mereka menjelaskan, "sebab beginilah yang telah ditulis oleh nabi:

WBTC Draft: Jawab mereka, "Di kota Betlehem, di Yudea. Nabi telah menuliskan,

VMD: Jawab mereka, “Di kota Betlehem, di Yudea. Nabi telah menuliskan,

AMD: Jawab mereka kepadanya, "Di kota Betlehem, di wilayah Yudea, seperti yang telah dituliskan oleh Nabi Mikha:

TSI: Jawab mereka, “Di kota Betlehem di Yudea. Karena ada nabi yang menuliskan perkataan Allah begini,

BIS: Mereka menjawab, "Di kota Betlehem di negeri Yudea. Sebab beginilah ditulis oleh seorang nabi,

TMV: Mereka menjawab, "Di kota Betlehem di negeri Yudea. Seorang nabi sudah menuliskan hal itu,

BSD: “Di kota Betlehem, di Yudea,” jawab mereka. Lalu mereka memberitahukan kepadanya apa yang sudah ditulis oleh seorang nabi. Nabi itu menulis begini:

FAYH: "Ya, di Betlehem," jawab mereka, "karena Nabi Mikha menuliskan demikian:

ENDE: Sahut mereka kepadanja: "Di Betlehem daerah Juda, karena ada tersurat oleh nabi:

Shellabear 1912: Maka kata sekaliannya, Dalam negeri Bait Lahim di-tanah Yahudiah: karna demikianlah tersebut dalam surat nabi,

Klinkert 1879: Maka sembah mareka-itoe kapada baginda: Di Baitlehem, tanah Joedea, karena demikianlah disoeratkan olih nabi itoe, boenjinja:

Klinkert 1863: Maka dia-orang berkata sama dia: Dinegari Bethlehem dalem Jahoeda, karna bagitoe ada tertoelis dari itoe nabi:

Melayu Baba: Dan dia-orang kata sama dia, "Dalam negri Bait-Lahim di tanah Yahudiah: kerna bgini-lah sudah tersurat oleh nabi:

Ambon Draft: Maka berkatalah marika itu padanja: di Beth-le; em, di tanah Jehuda; karana demikijen sudah tersurat awleh Nabi itu:

Keasberry 1853: Maka kata marika itu kapadanya, di Bathliham tanah Yahuda, kurna dumkianlah tulah disuratkan ulih Nabi.

Keasberry 1866: Maka kata marika itu kapadanya, diBathliham tanah Yahuda, kŭrna dŭmkianlah tŭlah disuratkan ulih Nabi.

Leydekker Draft: Maka marika 'itu berkata padanja: di-Bejt Lehhem negerij Jehuda: karana demikijen 'ini telah tersurat 'awleh Nabij:

AVB: Mereka menjawab, “Di Betlehem, di Tanah Yudea. Hal ini tertulis oleh seorang nabi:

Iban: Ku sida madah ngagai iya, "Di nengeri Betlehem dalam menua Judea, laban utai tu udah ditulis siku nabi:


TB ITL: Mereka berkata <3004> kepadanya <846>: "Di <1722> Betlehem <965> di tanah Yudea <2449>, karena <1063> demikianlah <3779> ada tertulis <1125> dalam <1223> kitab nabi <4396>: [<1161>]


Jawa: Unjuke kang padha kadangu: “Wonten ing kitha Betlehem ing tanah Yudea, awit ingkang sampun kaseratan dening nabi makaten:

Jawa 2006: Unjuké kang padha kadangu, "Wonten ing Bètlehèm, wilayah Yudéa, awit ingkang sampun kaserat déning nabi, makaten:

Jawa 1994: Wangsulané sing padha didangu: "Wonten ing kitha Bètléhèm, ing tanah Yudéa. Kados ingkang sampun kaserat déning nabi, mekaten:

Jawa-Suriname: Wong-wong kuwi terus pada semaur: “Nang kuta Bètlehèm nang distrik Yudéa, awit wis ditulis karo nabi Mika ngéné: ‘Kowé Bètlehèm nang tanah Yudah, kowé ora pisan-pisan kuta sing tyilik déwé nang tanah Yudah, awit sangka kowé bakal metu pangon sing bakal nuntun umatku Israèl.’”

Sunda: Jawabna, "Di Betlehem bawahan Yudea. Margi kieu diseratna ku nabi:

Sunda Formal: Wangsulanana, “Di Betlehem daerah Yudea, margi parantos tinulis kieu ku paranabi:

Madura: Reng-oreng jareya nyaot, "E kottha Betlehem e nagara Yudea. Sabab badha nabbi se nyerrat kadi ka’dhinto’,

Bauzi: Lahahat ame dam zi labe fa gago, “Yudea bak labe aba zoho num debu Betlehem laba faalo modem bake. Dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada labe aho im nehasu fet toeme esuhu labe iho aame ozobohudehe bak.

Bali: Atur danene sapuniki: “Ring kota Betlehem tanah Yudea, santukan wenten kakecap ring Cakepan Nabine sapuniki:

Ngaju: Ewen tombah, "Intu Lewu Betlehem hong tanah Yuda. Basa kalotoh auh je inyurat awi nabi,

Sasak: Jawab ie pade, "Lẽq kote Betlehem, lẽq negeri Yudea. Sẽngaq maraq niki araq tetulis siq sopoq nabi,

Bugis: Nappébali mennang, "Ri kota Bétléhém ri wanuwa Yudéa. Nasaba makkuwaniyé naoki nabié,

Makasar: Appialimi ke’nanga angkana, "Ri kota Betlehem, ri pa’rasangang Yudea. Nasaba’ kammaminne le’baka natulisi’ na’bia,

Toraja: Ma’kadami tinde tau lako, nakua: Dio Betlehem, dio tana Yudea, belanna susimoto tu nasura’na nabi, nakua:

Duri: Pada nakuamo mebali, "Jio kota Betlehem, jio tana Yudea, nasaba' susimo joo to mangka nauki' nabi tonna anu',

Gorontalo: Timongoliyo lolametao ode oliyo odiye, ”To kota lo Betlehem to lipu lo Yudeya. Sababu woluwo tula-tulade to kitabi lo nabi odiye,

Gorontalo 2006: Timongolio lolametao̒, "Tokota Betlehemu tolipu lo Yudea. Sababu odie mola u tiluladio mai ngotaalio lonabi,

Balantak: Mbaka' ia bantilkonmo i raaya'a taena, “Na Betlehem libutan Yudea. Gause isian wurungna Tumpu men ia tulis nabii koi kani'imari:

Bambam: Natimba'im naua: “Dio kota Betlehem illaam lembäna Yudea, aka abana inna susi Battakadanna Puang Allataala puha nasuha' mesa nabi naua:

Kaili Da'a: Nesonomo ira, "Ri ngata Betlehem ri Bagia Yudea, sabana naria tesa nitulisi nabi nggaolu iwe'i:

Mongondow: Tubag monia ko'inia: "Kom Betlehem, butá in Yudea, sin nana'a im pinais kom bonu im buk i nabi:

Aralle: Sika mentimba'mi naoatee, "Di hao are' di Bohto Betlehem Poropensi Yudea, aka' noang ang tiuki' yaling di suha'na nabi naoatee,

Napu: Mehanahe, rauli: "I boea Beteleme i tampo Yudea, lawi arami lolitana Pue au nauki hadua nabi hangkoya. Nauli Pue:

Sangir: I sire simimbang, angkuěng, "Su soam Betlehem, su wanuang Yudea. U kai kere ini niwohẹ u sěngkatau nabi e,

Taa: Wali sira mangansono, “Nja’u Betlehem ri propinsi Yudea si’i, apa ewa see natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi,

Rote: Boema lae, "Nai kota Betlehem fo nai nusa Yudea. Nanahu nabi esa, ana sulak basan nae leo ia,

Galela: De ona unaka itemo, "O Betlehem ma kotaka kanena o Yudea ma daeraka, sababu o kia iqomaka o Jou wotemo maro ma nabi Mikha wosilelefo qaboloka, ena gena,

Yali, Angguruk: Kapal isibagma, "O Betlehem o Yudea kinang fam werehon ino indag aruhu ulug tam wene hiyag isaruk latfag ahun ekeyen haharoho imbibag.

Tabaru: 'Ona yosango, "'O Betlehem ma kotaka 'o Yudea ma tonaoka. Sababu 'isoka gee 'o nabii wimoi wosilefokau,

Karo: Erjabap kalak e nina, "I kuta Betlehem i taneh Judea, sabap nggo isuratken nabi:

Simalungun: Jadi nini sidea ma hu bani, “I huta Betlehem, na i tanoh Judea do, ai sonon do tarsurat marhitei nabi ai,

Toba: Jadi didok nasida ma tu ibana: Huta Betlehem na di luat Judea do, ai songon on do pandok ni panurirang i:

Dairi: Ialoi kalak idi mo, "I Betlehem si ni nageri Juda ngo, ai bagèen ngo isuratken nabi,

Minangkabau: Urang-urang tu bi manjawab, "Di kota Betlehem di nagari Yudea. Dek karano, bakcando ikolah nan disurekkan dek surang nabi di dalam Alkitab,

Nias: Latema linia, "Ba mbanua Mbetilekhema ba danõ Yudea. Si mane nisura zama'ele'õ.

Mentawai: Alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ka laggai Betlehem ka Judea. Kelé sinurat'akenen sara nabi, sipasikukua kisé:

Lampung: Tian ngejawab, "Di kota Betlehem di negeri Yudea. Mani rejido ditulis ulih sai nabi,

Aceh: Awaknyan geujaweueb, "Di Banda Betlehem lam nanggroe Yudea. Sabab meunoe kheueh nyang ka geutuléh lé sidroe nabi,

Mamasa: Natimba'mi nakua: “Dio tondok Betlehem illalan lembangna Yudea annu innang dengan battakadanna Puang Allata'alla nauki' mesa nabi nakua:

Berik: Jei aa ge tamawolbili, "Tamna Betlehem ona Yudeya je ga jep surnu, aam temawer nabi ga enggam tulistaabil:

Manggarai: Mai walé disé agu hia: “Oné Bétléhém tana Yudéa, ai nenggitu tulisn oné surak de nabi:

Sabu: Ta bhale ke ri ro, "Pa dhara rae Betlehem pa ihi rai Yudea. Rowi do mina hedhe ke ne do bhuke ri heddau nabi,

Kupang: Ju dong manyao bilang, “Bapa raja. Dia lahir di kampong Betlehem, di propinsi Yudea. Te Tuhan pung jubir Mika su tulis memang dari dolu bagini:

Abun: Yé ne ki do, "Kristus ne bi im bere kem su Pa ne mo kota Betlehem mo bur Yudea, we yenabi dik yo krombot suktaru gato Yefun Allah ki, sare do,

Meyah: Beda rua ruroun oida, "Ofa ojuj jeska efen mosu gij kota Betlehem ongga angh gij monuh Yudea. Jeska nabi egens onggu gij Mar Efeyi Ebsi sis fob oida,

Uma: Ratompoi'-i hewa toi: "Hi ngata Betlehem tana' Yudea. Ki'inca toe, apa' ria Lolita Pue' to na'uki' hadua nabi owi-e. Na'uli' Pue':

Yawa: Wo raura akanande ai ware, “Mesias ano no munijo Betlehem no no Yudea. Maisyare muno anawae Mika po raurairive omaisy, pare:


NETBible: “In Bethlehem of Judea,” they said, “for it is written this way by the prophet:

NASB: They said to him, "In Bethlehem of Judea; for this is what has been written by the prophet:

HCSB: "In Bethlehem of Judea," they told him, "because this is what was written by the prophet:

LEB: So they said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet,

NIV: "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written:

ESV: They told him, "In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet:

NRSV: They told him, "In Bethlehem of Judea; for so it has been written by the prophet:

REB: “At Bethlehem in Judaea,” they replied, “for this is what the prophet wrote:

NKJV: So they said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet:

KJV: And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,

AMP: They replied to him, In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet:

NLT: "In Bethlehem," they said, "for this is what the prophet wrote:

GNB: “In the town of Bethlehem in Judea,” they answered. “For this is what the prophet wrote:

ERV: They answered, “In the town of Bethlehem in Judea, just as the prophet wrote:

EVD: They answered, “In the town of Bethlehem in Judea. The prophet wrote about this {in the Scriptures}:

BBE: And they said to him, In Beth-lehem of Judaea; for so it is said in the writings of the prophet,

MSG: They told him, "Bethlehem, Judah territory. The prophet Micah wrote it plainly:

Phillips NT: Their reply was: "In Bethlehem, in Judaea, for this is what the prophet wrote about the matter

DEIBLER: They said to him, “He will be born in Bethlehem town, here in Judea province, because it was written by the prophet Micah {the prophet Micah wrote} long ago what God said:

GULLAH: Dey tell King Herod say, “E gwine be bon een Betlem town een Judea. Cause de prophet write say,

CEV: They told him, "He will be born in Bethlehem, just as the prophet wrote,

CEVUK: They told him, “He will be born in Bethlehem, just as the prophet wrote,

GWV: They told him, "In Bethlehem in Judea. The prophet wrote about this:


NET [draft] ITL: “In <1722> Bethlehem <965> of Judea <2449>,” they said <3004>, “for <1063> it is written <1125> this way <3779> by <1223> the prophet <4396>:


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 2 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel