Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LAMPUNG]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 : 44 >> 

Lampung: "Awas, dang nyeritako jama sapa pun, kidang mikdo jama imam, rik kilu ia untuk memastiko niku radu munyai. Raduni untuk kemunyaianmu ano, persembahko kurban nutuk sai diperintahko Musa, sebagai bukti jama jelma-jelma bahwa niku temon-temon radu munyai."


AYT: Dia berkata kepadanya, “Ingat, jangan katakan apa pun kepada siapa pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan berilah persembahan atas penahiranmu seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti untuk mereka.”

TB: "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka."

TL: sambil berkata kepadanya, "Ingatlah baik-baik, jangan engkau katakan apa-apa kepada barang seorang pun, melainkan pergilah menunjukkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan karena ketahiranmu, seperti yang dipesankan oleh Musa, yaitu akan menjadi suatu tanda kepada mereka itu."

MILT: dan Dia berkata kepadanya, "Perhatikanlah, jangan mengatakan apa pun kepada siapa pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah berkenaan dengan penahiranmu apa yang telah Musa perintahkan, sebagai kesaksian kepada mereka."

Shellabear 2010: Sabda Isa kepadanya, "Ingat, jangan ceritakan hal ini kepada seorang pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Lalu persembahkanlah persembahan atas ketahiranmu seperti diperintahkan Nabi Musa, sebagai bukti bagi mereka."

KS (Revisi Shellabear 2011): Sabda Isa kepadanya, "Ingat, jangan ceritakan hal ini kepada seorang pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Lalu persembahkanlah persembahan atas ketahiranmu seperti diperintahkan Nabi Musa, sebagai bukti bagi mereka."

Shellabear 2000: Sabda Isa kepadanya, “Ingat, jangan menceritakan hal ini kepada seorang pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Lalu persembahkanlah persembahan atas ketahiranmu sebagaimana diperintahkan Nabi Musa, supaya menjadi suatu kesaksian bagi mereka.”

KSZI: &lsquo;Dengar baik-baik. Jangan beritahu sesiapapun hal ini. Tetapi pergi kepada imam, kemudian persembahkan korban sebagaimana diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada mereka bahawa kamu benar-benar sudah ditahirkan.&rsquo;

KSKK: "Janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapa pun, tetapi pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu apa yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka."

WBTC Draft: kata-Nya, "Jangan katakan apa-apa kepada siapa pun tentang yang telah Kulakukan terhadap engkau, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Dan berikanlah persembahan kepada Allah sebab engkau telah sembuh, seperti yang diperintahkan oleh Musa. Itulah sebagai bukti kepada semua orang bahwa engkau sudah sembuh."

VMD: kata-Nya, “Jangan katakan apa-apa kepada siapa pun tentang yang telah Kulakukan terhadap engkau, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Dan berikanlah persembahan kepada Allah sebab engkau telah sembuh, seperti yang diperintahkan oleh Musa. Itulah sebagai bukti kepada semua orang bahwa engkau sudah sembuh.”

AMD: "Jangan katakan kepada siapa pun tentang apa yang telah Kulakukan terhadap kamu. Tetapi, pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan, persembahkanlah kurban kepada Allah seperti yang diperintahkan oleh Musa, untuk menjadi bukti kepada semua orang bahwa kamu sudah sembuh."

TSI: “Jangan beritahukan kepada siapa pun tentang apa yang terjadi padamu. Pergilah dulu kepada salah satu imam dan tunjukkan badanmu kepadanya. Lalu berikan persembahan kepada Allah, seperti yang sudah diperintahkan oleh Musa kepada setiap orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kulit. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu betul-betul sudah sembuh.”

BIS: "Awas, jangan ceritakan kepada siapa pun, tetapi pergilah kepada imam, dan minta dia untuk memastikan engkau sudah sembuh. Lalu untuk penyembuhanmu itu, persembahkanlah kurban menurut yang diperintahkan Musa, sebagai bukti kepada orang-orang bahwa engkau sungguh-sungguh sudah sembuh."

TMV: "Dengarlah baik-baik, jangan beritahu sesiapa pun perkara ini. Tetapi pergilah kepada imam dan mintalah dia mengesahkan kesembuhanmu. Kemudian persembahkanlah korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada semua orang bahawa kamu betul-betul sudah sembuh."

BSD: Yesus berkata kepadanya, “Ingat, jangan ceritakan hal ini kepada siapa pun. Tetapi, kau harus pergi kepada imam di rumah ibadat dan meminta dia memeriksa engkau. Dan sebagai tanda bahwa engkau sudah sungguh-sungguh sembuh, kau harus mempersembahkan kurban kepada Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Musa.”

FAYH: (1-43)

ENDE: Ingatlah baik-baik, djanganlah hal ini kautjeriterakan kepada siapapun djuga, melainkan pergilah tundjukkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pembersihanmu sebagaimana diwadjibkan oleh Moses, guna mendjadi bukti bagi mereka.

Shellabear 1912: Serta berkata kepadanya,"Ingatlah jangan engkau berkata apa-apa pada seorang jua pun: melainkan pergilah engkau tunjukkan dirimu kepada imam, lalu sembahkan suatu persembahan, karena kesucianmu itu, seperti yang disuruh oleh Musa, akan menjadi kesaksian pada orang."

Klinkert 1879: Katanja: Ingatlah engkau, djangan kaukatakan apa-apa kapada sa'orang djoea pon, melainkan pergilah menoendjoek dirimoe kapada imam dan persembahkanlah karena kasoetjianmoe barang, jang dipesan olih Moesa akan soeatoe tanda bagai mareka-itoe.

Klinkert 1863: Serta Toehan berkata sama dia: Ingetlah, djangan angkau kata apa-apa sama satoe orang, melainken pergilah, toendjoekken dirimoe sama imam, serta bawalah korban karna kasoetjianmoe, sebagimana soedah dipesen nabi {Ima 13:2; 14:1} Moesa, djadi satoe kasaksian sama dia orang.

Melayu Baba: dan kata sama dia, "Ingat, jangan angkau kata apa-apa sama satu orang pun: ttapi pergi tunjokkan angkau punya diri sama imam, dan bawa persmbahan kerna angkau punya ksuchian, apa-apa yang Musa sudah psan, jadi satu ksaksian k-pada dia-orang."

Ambon Draft: Dan katalah padanja: Djaga bajik-bajik, djangan angkaw bilang itu pada barang sa; awrang; tetapi pergilah awlehmu tondjok dirimu pada Imam, dan membawa persombahan awleh karana kasutjianmu, sabagimana Musa sudah bertitah, akan kasaksian bagi marika itu.

Keasberry 1853: Katanya kapadanya, Ingat angkau, janganlah angkau katakan kapada sa'orang jua pun: mulainkan purgilah kapada jalanmu, unjukkanlah dirimu kapada imam, surta buatlah korban kurna kusuchianmu itu, iya itu tulah dipusan ulih Musa akan munjadi suatu saksi pada marika itu.

Keasberry 1866: Katanya kapadanya, Ingat angkau, janganlah angkau katakan kapada sa’orang jua pun, mŭlainkan angkau pŭrgilah unjokkanlah dirimu kapada imam, sŭrta buatlah korban kŭrna kŭsuchianmu itu, iya itu tŭlah dipŭsan ulih Musa akan mŭnjadi suatu saksi pada marika itu.

Leydekker Draft: Dan sabda padanja: 'ingatlah djangan 'angkaw berij tahu 'apa pada barang sa`awrang: hanja pergilah, tondjokhlah dirimu pada 'Imam, lalu persombahkanlah karana thaharetmu barang jang telah detitahkan Musaj, 'akan kasjaksi`an pada marika 'itu.

AVB: “Dengarlah, jangan beritahu sesiapa pun hal ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam serta persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai kesaksian kepada mereka bahawa kamu sudah ditahirkan.”

Iban: Ku Jesus bejaku ngagai iya, "Anang madahka tu ngagai orang, tang mansang nuan ngagai imam lalu asuh iya meresa nuan, lalu beri piring ti udah diletak Moses, kena nuan mandangka diri ngagai orang mayuh nuan udah tuchi."


TB ITL: "Ingatlah <3708>, janganlah <3367> engkau memberitahukan <2036> apa-apa tentang <4012> hal ini kepada siapapun, tetapi <235> pergilah <5217>, perlihatkanlah <1166> dirimu <4572> kepada imam <2409> dan <2532> persembahkanlah <4374> untuk pentahiranmu <2512> <4675> persembahan, yang diperintahkan <4367> oleh Musa <3475>, sebagai bukti <3142> bagi mereka <846>." [<2532> <3004> <846> <3367> <3739> <1519>]


Jawa: “Poma, kowe aja pisan-pisan kandha-kandha bab iki marang sapa bae, nanging lungaa, awakmu tuduhna marang imam, sarta caosna pisungsung birating najismu, kaya kang wis kadhawuhake dening Nabi Musa, minangka paseksi marang wong kabeh.”

Jawa 2006: "Kowé aja nganti kandha-kandha apa baé marang sapa baé, nanging lungaa, tuduhna awakmu dhéwé marang imam, sarta nyaosna kurban, kaya kang wis kadhawuhaké déning Musa kanggo pasucèné awakmu, minangka paseksi marang wong-wong."

Jawa 1994: "Poma, kowé aja kandha sapa-sapa bab enggonmu wis diwarasaké. Terus sowana waé marang imam, lan nyuwuna imam mau mriksa awakmu. Sawisé kuwi kowé nyaosna kurban marang Gusti Allah, manut prenatané Nabi Musa, kanggo mbuktèkaké marang wong-wong, yèn kowé wis mari temenan."

Jawa-Suriname: (1:43)

Sunda: saur-Na, "Kade ulah cacarita ka saha-saha perkara ieu, terus bae ka imam menta dipariksa awak, tuluy haturkeun kurban sakumaha anu diparentahkeun ku Musa, supaya tetela ka sarerea yen maneh geus cageur."

Sunda Formal: Tapi maneh, kudu nembongkeun eta awak maneh ka imam. Jaba ti eta, maneh ge kudu nyanggakeun kurban panarima, nurutkeun tetekon ti Nabi Musa, tandaning awak geus pulih beresih.”

Madura: "Senga’ ja’ kabala ka sapa’a bai. Tape kassa’ entar ka imam, soro tenggu ma’ olle etemmo ja’ ba’na pajat baras onggu. Saellana jareya, atorragi kurban menorot se eparenta’agi Mosa, menangka bukte ka reng-oreng laen ja’ ba’na la pajat baras onggu."

Bauzi: “Om sokba faidi vàhàdem bohu vuusdàmu Eho modi fa neàdehe bak lam oho a dam bake vou vameatedume fi demule. Gi damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda laba le gagu ame da labe om sokba faidi vàhàdem bohu vuusdam bak lam, ‘Fa modi neàdeheo?’ laham bak aho gut nabidale. Labi nabidume neàdi fa dat ahamda Musat aham di iube Israel dam bake, ‘Nehame modele,’ lahame vahokedaha bak lamti ulohona modele. Om fi ham bak neàdi fa vahem bake na fi ho oho etei si vou lalo modemna lam ame toheda laba vou le aho gut ve oteme vua vahusu om fa damti vahem bak modele. Labiham labe dam aheda aame ozo, ‘Da nim fa neàdi im fa vahem neàdehe?’ laham bak fet aame ozobohudi fa vahem bak am tame,” lahame Yesusat ab vi vameadume oluham.

Bali: “Eda pesan ragane nuturang unduke ene teken enyen-enyen. Nanging tangkilangja ragane ka ajeng sang pandita, apanga ragane katureksa, laut maturanja ragane buka ane kauduhang baan dane Nabi Musa, makadadi cihna di arepan anake makejang, unduk ragane suba seger.”

Ngaju: "Awas, ela manyarita akan eweh bewei, tapi lius, talih imam tuntang laku dengae uka ie manukas ikau toto jari keleh. Tagal kakeleh ayum te, keleh ikau manyarah parapahm manumon je irentah awi Moses, kilau bukti akan kare oloh ije ikau toh toto-toto jari keleh."

Sasak: "Inget, ndaq tuturang lẽq sai-sai, laguq lumbar ojok imam, dait tunas adẽq ie pastiang bahwe side sampun selah. Beterus lumbar ngaturang kurban maraq saq teprẽntahang Musa jari bukti tipaq dengan-dengan bahwe side tetu-tetu sampun selah."

Bugis: "Jaga-jagako, aja’ mucuritai lao ri nigi-nigi, iyakiya laoko ri imangngé, namuwéllauwi untu’ pattentui makkedaé majjappano. Nainappa untu’ ajjappammuro, akkasuwiyangekko akkarobangeng situru napparéntangngé Musa, selaku butti lao risining tauwé makkedaé tonget-tongenno majjappa."

Makasar: "Jagako, tea’ laloko caritai anne passalaka manna pole ri nai. Mingka a’lampamako mae ri imanga assuro paressai kalennu mattantunu baji’mo. Punna le’ba’ anjo, a’lampamako assare koro’bang passidakka situru’ napassuroanga Musa, lanri a’jari baji’numo. Iaminjo a’jari butti ri taua angkanaya ma’nassa baji’ mako ri garrinnu."

Toraja: sia Nakua lako: Kanandai tonganni, da mupokada lenni moi lako misa’ duka tau, sangadinna malemoko umpa’pekitanan kalemu lako to minaa sia pemalaranni tu pemala’ belanna kamalekeammu, susito napa’peannan Musa, tu la mendadi tanda lako tu tau.

Duri: "Danggi' lalo ammucuritai moi lako mesa' tau, apa maleko lako imang jao kota Yerusalem, mupeta'dai napattantui kumua malagah tonganmoko. Mumane' mpugauk tooi to karoba kamalagaranmu situru' atoranna Nabi Musa, namenjaji butti lako buda tau."

Gorontalo: ”Po'otolomamu mao, dila mowali yio mohungguli lo totonulala u ma yilowali to olemu openu boli deolita, bo mao popobilohelo batangamu ode oli imamu wawu pongohi mao kurubani ode Allahuta'ala odelo u pilomarenta mayi li nabi Musa mowali tuwoto ode olimongoliyo wawu mopopatatayi deu batangamu ma lowali suci to hutungo.”

Gorontalo 2006: "Poo̒dahai diila mao̒ wunggulia penu boli olita, bo ponao̒lo odeli iimamu, wau pohilea mao̒ olio u molantu mai u yio̒ maloluli. Lapatao̒ duo̒lo uiloo̒luli mao̒ olemu boito, podewowa mola bake modudua̒ u pilomalentao̒ lei Musa, odelo bukuti totau-tauwalo deu̒ yio̒ tutuulio tutu maloluli."

Balantak: “Imamatoon pore-pore! Alia i koo mambantilkon ni imepo, kasee rae' na imam ka' pipiile'kon na ko'ona se' kustaam daa na'anumo. Moko daa iya'a kasi rookon a kurbaan koi men ia posuu'kon i Musa na ukum Torat kada' manasa na mian se' kustaam tuutuu' na'anumo.”

Bambam: naua: "Pengkilalai manappai le, tä' too la mala untulasam tau senga' inde pa'pogau'ku. Sapo' la le'ba'ko umpa'paitaam kalemu lako sando anna la umbabako bua pemala'mu, umba susi puha napepaondongam Musa. Aka la mendadi tanda lako tau buda diona kabonosammu."

Kaili Da'a: "Tora-tora, ne'e mutesa ka isema-sema nuapa to najadi ri koromu. Tapi kalaumo komi mompopokita koromu ka topanggeni agama ala rakitana nabelomo ju'amu. Pade waimo pesomba ka Alatala ewa to niparenta i Musa ala mompopokita ka tau pura-pura nabelomo ju'amu."

Mongondow: "Poko'ingat, dona'ai o'umanon ko'i inekadon, ta'e bayakdon ko'i imang bo pokitantuídon ko'inia kon ikow totu-totu'udon nopia. Bo pobogoi ikow kon sosumbah sukurmu podudui in atorang i Musa saḷaku bukti kon intau mita kon nopiadon ikow."

Aralle: "Kalehaii daa umpepainsangnging pano di tau senga' inde aka ang dahi pano di kalaemu, ampo' laomo dinoa do pepaitaing kalaemu pano di imang anna malai nainsang naoatee bono' si'damo. Anna umbahai penombaang ang la napenombaingko dai' di Puang Alataala situhu' aka ang puha mepahentaing Musa, ang la mendahi sa'bi kabono'ammu pano di ingkänna tau."

Napu: "Inee nupopololita i hema pea apa au mewali inona. Laomoko hampai nupetudungia watamu i tadulako menomba, bona naita kamaohamumi, hai nuantimi popenombamu moula parenta au teuki i lalu Aturana Musa, bona tongawa i ope-ope tauna kamaohamumi."

Sangir: "Ene ěng abe pẹ̌běke si sai-sai, kaiso tamaiko sol᷊ong anung imang, kụ pẹ̌dorong si sie pẹ̌sahiding kau u i kau e seng napia. Mase waug'u pěngangundangu e, pěnondangkon sasěmba kerẹewe nititan Musa, kere tatiala su taumata l᷊awọ u i kau e kahěnga-hěngang seng napia."

Taa: (1:43)

Rote: "Mafandendelek fo boso tui hataholi esa boen, te ka'da mu leo ima ma mu fo moken ana palisak o, tete'e ka o lea-hai so. Boema soaneu o hahaim ndia de, o fe tutunu-hohotuk tunga hata fo Musa paleta ka, fo ana dadi neu buti soaneu hataholi la lae, o hai te'e-te'e so."

Galela: "Ngona bilasu nosininga, upa sidago nodedemo o nyawaka. Cawali nogila-gila o imamka, la ani rohe yatailako. So naaka maro o Musa awi bobita wotetemoka, de ani gaso natota o Gikimoika, maro o sinako moi o bi nyawaka igogou ngona nilohaka."

Yali, Angguruk: "Hihit habihi ane ap fam hiyag isa fug," ulug komo ribag. "Allah ibam foroho inap wereg ambeg lamihinteg hebe unug hamihin. Hebe unug hamihinteg Musan haharoho imbibahon hikit toho Allah fahet hubu lahapnihin," ibag. "Ap aru Musa wene apma wereg pelusan hubu lahapnihin," ibareg monde fibag.

Tabaru: "Tonidongose, 'uwa nosikademo ka moika ma, duga 'o 'imamika notagi la noga'asoko ma 'imam wosiputusu 'ato ni pado 'i'aiokau. Ma ngale ge'ena 'ani sukuru nokula moteke 'o Musa wosulokokau ma nyo-nyata 'o nyawa-nyawaka 'ato ma gou-goungu 'ani pado 'i'aiokau."

Karo: "Jaga, ola turiken man ise pe kerna si enda. Tapi laweslah, cidahken bandu man imam. Gelah tek kalak maka kam nggo malem, bahan persembahenndu bagi isuruh Musa."

Simalungun: lanjar ihatahon ma hu bani, “Jaga ham, ulang das ipatugah-tugah ham in age bani ise! Tapi laho ma ham patidakkon dirimu bani malim, galangkon ham ma na tinitahkon ni si Musa, paboa na dob susi ham, gabe hasaksian bani sidea.”

Toba: Ninna ma mandok ibana: Jaga ho; so tung dipaboa ho i tu manang ise! Alai laho ma ho, patuduhon ma dirim tu malim, dung i pelehon ma na pinatikkon ni si Musa, ala naung malum ho, bahen panindangion tu nasida!

Dairi: "Jaga kono, ulang bagahken simasa èn barang taba isè pè. Laus mo ko mendahi imam, pengido asa iperrèso kono. Enggo kessa i pèlèken mo pèlèen bai Dèbata mengèkutken hatoren sinidokken si Musa, asa iidah jelma nterrem enggo malum iakap kono."

Minangkabau: "Ati-ati, jan dicuritokan kabake siya-siyanyo, tapi payilah kabake angku imam, mintaklah pangakuan dari inyo, baraso angkau iyo lah cegak. Sudah tu, dek karano panyakik angkau nan lah cegak tu, mako payilah pasambahkan karoban, manuruik nan lah diparentahkan dek Nabi Musa, sabagai tando kabake urang banyak, baraso angkau iyo lah sabana-bana lah cegak."

Nias: "Tõngõni, bõi ombakha'õ zalua andre gofu ha'õkhõ. Dõlõ'õ we'amõi khõ gere, akha ifareso ndra'ugõ. Aefa da'õ, be'e zumange khõ Lowalangi molo'õ amakhoita niw̃a'õ Moze, si tobali fangoroma ba niha wa no dõhõ ndra'ugõ."

Mentawai: "Buí tebaí nutiboi nia ka sabagei. Tápoi ka tubudda tai imam lé nueei, bulé rakua ka matam bulat kamamale nia besínu. Oto siripot katuaale nia besinu, kau panguruat pusurakatnu ka Taikamanua, kelé siripot sikuat Mose, masipatoilá ka sirimanua sabagei, kamamale nia besínu."

Aceh: "Awaih, bék peugah-peugah bak soe mantong, teuma gata jak kheueh ubak imeum, dan gata lakée gobnyan keu geupeubeutôi bahwa gata ka puléh. Dan sibagoe gata ka puléh, gata sie kheueh keureubeuen lagée nyang ka geupeurintah lé Nabi Musa, sibagoe bukeuti bak ureuëng laén bahwa gata beutôi-beutôi ka puléh."

Mamasa: nakua: “Pengkilalaii, dau tetteranni lako tau senga' kara-kara dadi lako kalemu. Sapo laomoko umpa'paitaan kalemu lako imam ammu buai pemala'mu ura'na kamalapusammu situru' parentana Musa annu la tandana kamalapusammu lako tau kamban.”

Berik: "Taterisi aaiserem angtane nafis-nafsiserem jebe ijam nasipmiyen. Jengga jase sofwe imaminip, jeiba angtane taterisi angtanemana Uwa Sanbagirfe aa jei gwirinfelwenaram. Jei aamei is damtanaram enggame, aamei imsam waakenswena. Jepga is eyebili Nabi Musa fwater aa gemer nasbilim: se gulba Uwa Sanbagirfe apgal jigala jeiserem Nabi Musa aa jes bilim. Jepga angtane ga sege towaswebili enggame, aamei bunar-bunarsusfer imsam waakenswena."

Manggarai: “Nuk di’a-di’a, néka kéta tombo le hau apa ho’o agu céing-céing kaut, maik ngoh ga toto wekim oné imam agu ba takung lut ina betim, baté perénta di Musa kudut pecing kolé lisé.”

Sabu: "Jaga eeh, bhole pedhiri au ie ta pa nadu we, tapulara kako we au la nga mone tunu nga menahu, jhe ami we au pa ro ta peteleo ta do ie tarra ke au ngati lua paddha au dhe. Ki alla pemina harre, jhe kako au la jhole ne bhara jhula au, pedute nga lii do dare ri Musa, mii hahhi tada tu ddau lowe, ta do ie tarra ke au ngati lua paddha au."

Kupang: bilang, “Inga bae-bae! Lu su bae, ma sonde bole kasi tau sapa-sapa, é! Lu musti iko baꞌi Musa pung parenta dolu. Jadi pi di kapala agama dolo, ko dia pareksa sang lu pung badan, ko lia lu pung panyaki ilang batúl, ko sonde. Ais itu, lu musti kasi persembahan tanda tarima kasi, ko orang samua tau bilang, lu su bae batúl.”

Abun: "Nan mu nan nuk sukdu subot suk gato Ji ben ne nai ye yi daret nde. Nan mu nan kadum nan nggwa nai yesu gato ben suk mo Yefun Allah bi nu subere an watbot nan. An watbot nan, ete yesu ne ki do, sangge, nan ge it, sane yo nan gwat suge sato Musa ki ne ma tepsu suksom. Nan syo nai yesu ne gre mo bot subere ye jam do, nan ge it anare."

Meyah: (1:43)

Uma: neo' nulolita hi hema–hema napa to jadi' tohe'i-e. Hilou-moko ulu mpopehuwu woto-nu hi imam, bona nahilo kamo'uri'-numi, pai' keni pepue'-nu ntuku' parenta to te'uki' hi rala Atura Musa, bona monoa' hi hawe'ea tauna kamo'uri'-nu mpu'u-mi."

Yawa: “Vemo ndaurao vatane mai jinya. Yara nyoronto no syeno tuna no Yavaro Amisye raije ai, nyo nanakea rarorono ai indamu po raen winyamo sauman to. Umba nyo anakotare raugare rameseo Amisye ai inda mamaisyo Musa apa ananyaowe rai. Indati vatan tenambe wo raen tugae Amisye po saumane raunande nai to.”


NETBible: He told him, “See that you do not say anything to anyone, but go, show yourself to a priest, and bring the offering that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them.”

NASB: and He *said to him, "See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them."

HCSB: telling him, "See that you say nothing to anyone; but go and show yourself to the priest, and offer what Moses prescribed for your cleansing, as a testimony to them."

LEB: And he said to him, "See to it that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and bring for your cleansing [the things] which Moses commanded, for a testimony to them.

NIV: "See that you don’t tell this to anyone. But go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them."

ESV: and said to him, "See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to them."

NRSV: saying to him, "See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them."

REB: “See that you tell nobody, but go and show yourself to the priest, and make the offering laid down by Moses for your cleansing; that will certify the cure.”

NKJV: and said to him, "See that you say nothing to anyone; but go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded, as a testimony to them."

KJV: And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.

AMP: And said to him, See that you tell nothing [of this] to anyone; but begone, show yourself to the priest, and offer for your purification what Moses commanded, as a proof (an evidence and witness) to the people [that you are really healed].

NLT: "Go right over to the priest and let him examine you. Don’t talk to anyone along the way. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy, so everyone will have proof of your healing."

GNB: after saying to him, “Listen, don't tell anyone about this. But go straight to the priest and let him examine you; then in order to prove to everyone that you are cured, offer the sacrifice that Moses ordered.”

ERV: “Don’t tell anyone about what I did for you. But go and let the priest look at you. And offer a gift to God because you have been healed. Offer the gift that Moses commanded. This will show everyone that you are healed.”

EVD: “Don’t tell any person about what I did for you. But go and show yourself to the priest. And offer a gift to God because you have been healed. Offer the gift that Moses commanded. This will show people that you are healed.”

BBE: See that you say nothing to any man: but go and let the priest see you, and make yourself clean by an offering of the things ordered by Moses, for a witness to them.

MSG: "Say nothing to anyone. Take the offering for cleansing that Moses prescribed and present yourself to the priest. This will validate your healing to the people."

Phillips NT: "Mind you say nothing at all to anybody. Go straight off and show yourself to the priest, and make the offerings for your cleansing which Moses prescribed, as public proof of your recovery."

DEIBLER: What Jesus said was, “Go to a priestand show yourself to him in order that he may examine you and verify that you are healed. Then, after the priest tells the local people, they will know that you have been healed, and you will be able to associate with them again. Make sure that you do not tell others about what happened! Then go to Jerusalem and take to a local priest what Moses commanded that people who have been healed from leprosy should offer, in order that he may offer it as a sacrifice to God.”

GULLAH: E tell um say, “See yah, mus dohn tell nobody nottin bout wa happen. Mus go ta de Jew priest an leh um look pon ya so e gwine know ya ain sick no mo. Ya mus gim de sacrifice fa bun fo God, same like Moses done chaage de people fa do. Dat gwine mek all de people know fa true dat ya ain sick no mo.”

CEV: He said, "Don't tell anyone about this. Just go and show the priest that you are well. Then take a gift to the temple as Moses commanded, and everyone will know that you have been healed."

CEVUK: He said, “Don't tell anyone about this. Just go and show the priest that you are well. Then take a gift to the temple as Moses commanded, and everyone will know that you have been healed.”

GWV: "Don’t tell anyone about this! Instead, show yourself to the priest. Then offer the sacrifices which Moses commanded as proof to people that you are clean."


NET [draft] ITL: He <2532> told <3004> him <846>, “See <3708> that you do <2036> not <3367> <3367> say <2036> anything to anyone, but <235> go <5217>, show <1166> yourself <4572> to a priest <2409>, and <2532> bring the offering <4374> that <3739> Moses <3475> commanded <4367> for <4012> your <4675> cleansing <2512>, as <1519> a testimony <3142> to them <846>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 : 44 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran