Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 13 : 8 >> 

Madura: Ta’ kera oneng badha sa’at oreng ta’ parlo saleng taresna. Samangken paneka badha oreng se penter notorragi berta dhari Allah, nangeng dhaggi’ oreng ganeka bakal ambuwa notorragi berta ganeka. Samangken badha se penter acaca ngangguy acem-macem basa se ajib, nangeng dhaggi’ oreng ganeka bakal ambuwa acaca ngangguy acem-macem basa ganeka. Samangken badha oreng oneng acem-macem parkara, nangeng dhaggi’ se ekaonenge reng-oreng ganeka bakal ekaloppa’ana.


AYT: Kasih tidak pernah berakhir. Namun, jika ada nubuatan-nubuatan, akan ditiadakan; jika ada bahasa-bahasa, akan dihentikan; dan jika ada pengetahuan, akan dilenyapkan.

TB: Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap.

TL: Maka kasih itu tiada berkesudahan; tetapi nubuat itu akan ditiadakan, dan segala karunia lidah itu akan berhenti, dan segala marifat akan ditiadakan.

MILT: Kasih tidak pernah hilang, tetapi, baik nubuat, ia akan ditiadakan, maupun bahasa lidah, ia akan berhenti, bahkan pengetahuan, ia akan dilenyapkan.

Shellabear 2010: Kasih tidak akan lenyap. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan pengetahuan pun akan berakhir,

KS (Revisi Shellabear 2011): Kasih tidak akan lenyap. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan pengetahuan pun akan berakhir,

Shellabear 2000: Kasih tidak akan lenyap. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan pengetahuan pun akan berakhir,

KSZI: Kasih tidak akan luput. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan ilmu pengetahuan akan lenyap

KSKK: Kasih tidak pernah berkesudahan. Nubuat dapat berakhir, bahasa-bahasa roh dapat terhenti, pengetahuan dapat lenyap.

WBTC Draft: Kasih tidak pernah berakhir. Ada karunia bernubuat, tetapi itu akan berakhir. Ada karunia berkata-kata dalam berbagai bahasa Roh, tetapi itu akan berakhir. Ada karunia pengetahuan, tetapi itu juga akan berakhir.

VMD: Kasih tidak pernah berakhir. Karunia bernubuat akan berakhir, karunia berkata-kata dalam berbagai bahasa Roh akan berakhir. Karunia pengetahuan pun akan berakhir.

AMD: Kasih tidak pernah berakhir. Tetapi, karunia bernubuat akan berakhir, karunia berbicara dalam banyak bahasa akan berhenti, dan karunia pengetahuan juga akan berakhir.

TSI: Kasih akan bertahan selama-lamanya! Tetapi berbagai kemampuan rohani tadi tidak akan diperlukan lagi suatu hari nanti, termasuk kemampuan untuk menyampaikan pesan dari Allah, menyampaikan pengetahuan, atau berbicara dalam bahasa lain dengan pimpinan Roh Kudus.

BIS: Tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Sekarang ini ada orang yang pandai menyampaikan berita dari Allah, tetapi nanti ia akan berhenti menyampaikan berita itu. Sekarang ada yang pandai berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib, tetapi nanti ia akan berhenti berbicara dalam bahasa-bahasa itu. Sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal, tetapi nanti apa yang mereka ketahui itu akan dilupakan.

TMV: Orang perlu sentiasa mengasihi orang lain. Sekarang ada orang yang dapat menyampaikan perkhabaran daripada Allah, tetapi hal itu hanya untuk sementara. Sekarang ada yang mempunyai kurnia untuk bercakap dalam pelbagai bahasa yang ajaib, tetapi hal itu akan berakhir juga. Sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal yang dalam, tetapi semua itu pun akan dilupakan.

BSD: Cinta kasih tetap bertahan sampai selama-lamanya. Orang yang pandai menyampaikan sabda Allah, nanti tidak akan melakukannya lagi. Orang yang pandai berbicara dengan macam-macam bahasa yang ajaib, nanti tidak akan dapat melakukannya lagi. Pengetahuan yang dimiliki orang, juga bersifat sementara.

FAYH: Semua karunia dan kuasa khusus dari Allah pada suatu saat akan berakhir, tetapi kasih itu kekal. Pada suatu saat kelak nubuat, karunia untuk berbahasa asing, dan pengetahuan khusus akan lenyap.

ENDE: Tjinta-kasih takkan berkesudahan. Kurnia bernubuat akan hilang, bahasa gaib akan lenjap, pengetahuan akan tak berarti lagi,

Shellabear 1912: Maka kasih itu tiada putus selama-lamanya: tetapi kalau nubuat, maka ia itu akan berkesudahan.

Klinkert 1879: Maka kasih itoe salama-lamanja tidak pana', tetapi noeboeat itoe akan ditiadakan dan pelebagai behasa itoepon akan berhenti dan segala elmoe pon akan ditiadakan djoega.

Klinkert 1863: Maka tjinta itoe trada habisnja sampe salama-lamanja; tetapi baik noeboeat itoe nanti habis, atawa djenis-djenis bahasa itoe nanti brenti; maski pengataoewan djoega nanti lenjep adanja.

Melayu Baba: Kaseh itu t'ada pernah nanti putus: ttapi kalau nabuat, itu nanti ada ksudahan-nya; kalau bhasa, smoa itu nanti brenti; kalau pngtahuan, itu pun nanti ada ksudahan-nya.

Ambon Draft: Pengasehan punja umor tijada berhenti; tetapi mawu nubuwet-nubuwet, itu akan dotijadakan; mawu segala ba-hasa, itu akan berputus; ma-wu pengatahuwan, itu akan detijadakan.

Keasberry 1853: Maka pungasihan itu tiada purnah habis: tutapi jikalau ada nabuat nabuat, itu kulak akan habis; dan jikalau ada junis junis bahsa, itupun akan burhinti; dan jikalau ada pungatauan, itupun kulak akan linyap adanya.

Keasberry 1866: Maka pŭngasihan itu tiada pŭrnah habis: tŭtapi jikalau ada nabuat nabuat, itu kŭlak akan habis; dan jikalau ada jŭnis jŭnis bahsa, itupun akan bŭrhŭnti; dan jikalau ada pŭngatahuan, itu pun kŭlak akan lŭnyap adanya.

Leydekker Draft: Muhhabet 'itu tijada penah gugor: tetapi mawu segala nubuwet, 'akan de`ubahkan 'itu 'akan debathilkan: mawu peng`atahuwan, 'itu 'akan debathilkan.

AVB: Kasih tidak akan luput. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan ilmu pengetahuan akan lenyap

Iban: Pengerindu enda nemu abis. Tang jaku ti benabi nemu abis; jaku ti nyelai nemu abis; penemu nemu abis.


TB ITL: Kasih <26> tidak <3763> berkesudahan <4098>; nubuat <4394> akan berakhir <2673>; bahasa roh <1100> akan berhenti <3973>; pengetahuan <1108> akan lenyap <2673>. [<1535> <1161> <1535> <1535>]


Jawa: Katresnan iku ora ana enteke: pamedhar wangsit iku bakal ana pungkasane; basa roh bakal sigeg; kawruh bakal sirna.

Jawa 2006: Katresnan iku ora ana entèké; pamedhar wangsit iku bakal ana pungkasané; basa roh bakal sigeg; kawruh bakal sirna.

Jawa 1994: Katresnan kuwi ora ana watesé. Wangsit-wangsit mono mung kanggo sawetara mangsa. Caturan nganggo basa roh kuwi bakal sirep, lan kawruh uga bakal sirna.

Jawa-Suriname: Katrésnan kuwi ora ènèng entèké. Tembung-tembung sing sangka Gusti Allah namung kanggo sedilut, basa kasukman bakal mandek lan pangerti bakal ilang.

Sunda: Kanyaah teh sipatna langgeng, moal laas-laas. Piwejang-piwejang ngan pikeun saheulaanan, kamampuh bisa basa-basa anu ajaib bakal aya eureunna, kamampuh bisa telik ka nu gaib-gaib bakal aya ahirna.

Sunda Formal: Nubuwat-nubuwat aya beakna; basa ajaib aya waktuna teu dipikabutuh deui; elmu pangaweruh aya buntuna. Tapi kanyaah mah, hamo aya panganggeusanana.

Bauzi: Dam ihimo ot deeliame meedam bak lam ba vaitom vabak. Gi labaha bohu vuusdam bak. Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Alam Aha Nutabe Neàna labe Aba Aho meia ahala modi vizi teudi modidam bak lam ba labaha bohu modesdam vabak. Gi fa nehadam bak. Alam Aha Nutabe Neàna labe Aba Aho meia modi vizi teudi ame da labe im Alabada aime ozobohudi fi gatei fa dam bake ahate vameaidam bak lam ba bisi gi labaha bohu meia vi vizedam vabak. Fa ba diamut modi vaitoi setem bak ehe bak. Labi laha Alam Aha Nutabe Neàna labe Aba Aho meia modi vizi teudi ame da labe aho naedat it aim biem dae fa vameadam bak lam laha bisi gi labaha bohu meia vi vizedam vabak. Fa ba diamut modi vaitoi setem bak ehe bak. Labi laha Alat amu dam bake vastehe im lam Alam Aha Nutabe Neàna labe Aho meia lab modi vizi teudi fi gatei ame da labe aho fa dam bake vameadam bak lam bisi gi labaha bohu meia vi vizedam vabak. Fa ba diamut modi vaitoi setem bak ehe bak. Ame di lam meit iba vameadam bak ba ozom vabak.

Bali: Kapitresnane punika langgeng. Nanging indik pawisik Ida Sang Hyang Widi Wasa punika jaga wenten masa pamuputipun. Paica kabisan buat mabaos nganggen basa sane tawah-tawah taler pacang wenten pamuputipun. Samaliha karirihane taler pacang wenten pamuputipun.

Ngaju: Jaton puji aton katikae akan oloh mangat terai sinta sama arepe. Metoh toh aton oloh je pintar manyampai barita bara Hatalla, tapi rahian kareh ie terai manyampai barita te. Metoh toh aton oloh je pintar hakotak huang sepsimpan basa je bakahera-heran, tapi rahian kareh ie akan terai hakotak huang kare basa te. Metoh toh aton oloh je mangatawan are hal, tapi rahian kareh taloh je ingatawan ewen te akan ingalapean.

Sasak: Kasih nike ndẽqne gen uwah araq tutuqne, nubuat gen tutuq. Base saq ajaip gen tutuq, penenaoq gen musnah.

Bugis: Dé’ naengka matu wettunna nadé’ naparellu tauwé siyamaséi. Makkekkuwangngéwé engka tau macca palettu’i biritta polé ri Allataala, iyakiya matti mappésauwi matu palettu’i biritta polé ri Allataala. Makkekkuwangngéwé engka tau macca mabbicara ri laleng basa iya makalallaingngé, iyakiya matti mappésauwi matu mabbicara ri laleng maddupa-rupang basa iya makalallaingngé. Makkekkuwangngéwé engka tau iya maccaé missengngi sininna séuwa-séuwaé, iyakiya riséuwaé wettu dé’na nariyapparelluwanna.

Makasar: Tenanniakka wattu nataparallua taua sikamaseang. Kamma-kamma anne nia’ tau cara’de’ ampabattui biritta battua ri Allata’ala, mingka nia’ se’re wattu nalammarimo ampabattui anjo birittaya. Kamma-kamma anne nia’ tau cara’de’ a’bicara a’rupa-rupa bicara appakalannasa’, mingka nia’ se’re wattu nalammarimo a’bicara appakalannasa’. Kamma-kamma anne nia’ tau cara’de’ angngasseng ngasengi sikontu apa-apaya, mingka nia’ se’re wattu nalammarimo angngasseng ngasengi sikontu apa-apaya.

Toraja: Iatu pa’kaboro’ tae upu’na; apa iatu pa’nubua’ la diputtai sia iatu ma’rupa-rupa basa la radan sia mintu’na kapaissanan la diputtai.

Duri: Te'da cappa'na joo pangpakamoja'. Apa la den wattunna nate'damo tau nnampui barakka' mpangpeissenan pepasan-Na Puang Allataala, barakka' mangkada mpake basa mejangngaran ba'tu barakka' mpahangngi to apa masussa dipahang.

Gorontalo: Tolianga yito dila o pulitiyo. Wahyu lonto Allahuta'ala o pulitiyo, baha-bahasalo ma moberenti wawu ilimu ma moli.

Gorontalo 2006: Diila pee̒enta mao̒ mawoluo saaa̒ti tou̒toonu tau diila palalu mototoo-lia̒ngo. Masaatia botie woluo taa u motota mopo tunggulo habari monto Allahu Taa̒ala, bo tio de mamo huheli mopo tunggulo habari boito. Masaatia woluo tamotota mobisala todelomo bahasa hidala-dalaala u moo̒linggolabe, bo de tio mamo huheli mobisala todelomo babaa-hasawaalo boito. Masaatia woluo taa u motota lou̒ dadaata sua̒li, bo de wolo u otaawa limongolio boito malipatolio.

Balantak: Polingu' sian kokabu-kabusanna. Barakaat mantadulkon lele men ringkat na Alaata'ala bo sianmo imputna, barakaat momorobukon wurung men kobangang bo sianmo imputna, barakaat mompopo'inti'ikon Alaata'ala bo sianmo imputna.

Bambam: Indo kapaissangam la untula' kada napa'palosaam Puang Allataala, pissam wattu la pa'de. Susi toi kapaissangam ma'tula' umpake ma'hupa-hupa basa memängä-mängä pa'palosainna Penaba Maseho, pissam wattu la pa'de. Teem toi indo kapaissangam ma'tula' ponno kamanähängam, pissam wattu la pa'de. Sapo' pa'kamase ia la tontä liu sule lako salako-lakona.

Kaili Da'a: Pepotowe da'a ria kaopuna. Ane pompakule mompasimbayu tesa nggarija'i Alatala, etu kana malipo banepia. Pade pompakule motesa basa-basato nopu'u nggari ja'i Nosa Nagasa bo pompakule mangginjani tonitabuniaka kana malipo banepia.

Mongondow: Diaíbií in wakutu kon diaí mositabian. Sim masa in tana'a oyuíon intau mopandoi mopoyaput in habar nongkon i Allah, ta'e ko'onggotannya mogogai in sia. Masa in tana'a oyuíon doman intau mopandoi mosingog kom bonu im bahasa inta mokoherang, ta'e koonggotannya mogogay domandon in sia. Masa in tana'a nobarong doman intau nonota'au kom bayongan yagi-yagi, ta'e ko'onggotannya yo koliongannyabií intua komintan.

Aralle: Pa'kalemu dai la aha puhanna. Ampo' tau ang ma'kuasa untula' yato pangngelo'na Puang Alataala, dai sika la napanoa lolo. Anna tau ang ma'kara yaling di ma'kahupa-hupa basa, bahtu' ungnginsang ang dai si nainsang tau, datoi la sika napanoa lolo.

Napu: Ahi bara ara kahopoana. Agayana ane arake au mapande mopahawe lolita hangko i Pue Ala, hambela tempo kapande iti barapi ina ara. Ane arake au mapande mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, hambela tempo kapande iti ina mokahopoa. Ane molambike kapande hangko i Pue Ala bona moisake apa au bara raisa ranganta, hambela tempo, kapande iti barapi raparaluu.

Sangir: Tawẹ běke u kai piạ tempong taumata tawe mẹ̌kakakěndagẹ̌ e. Orasẹ̌ ini e piạ masasingkạ měhabaru hengetangu Mawu, kụ sěnsul᷊e tempo e sarung mangirul᷊e měhabaru ene. Orasẹ̌ ini e piạu mapapande mahumbisarang haghim bera, kai sarung měmpangirul᷊e mẹ̌bisara su ral᷊ungu kal᷊awọu haghim bera ene. Orasẹ̌ ini e kai piạu limembong masasingkạu kěbị tamai ene, kaiso kěbị apang kasingkạ i sire e sarungbe kawul᷊enang.

Taa: Wali pamporayang tare kapuranya. Pei tau to re’e kapandenya mamporata tuntu i mPue, pasi tau to pande magombo ri raya basa-basa to taware igurunya, pasi tau to bae kanasanya, sora to rawaika sira etu samparia dapaya yau.

Rote: Susue-lalaik ndia manaketu basa tak. Besak ia, hapu hataholi tui-benga nalelak Manetualain dede'a-kokolan, tehu mahani te neukose ana hahae tui-benga dede'a-kokolak ndia. Besak ia, hapu nggelok kokolak lalelak dede'a matabeu mata-mata kala, tehu mahani te neukose ana hahae kokolak dede'a matabeuk sila la. Besak ia, hapu hataholi bubuluk basa dede'ak lala'ena, tehu mahani te hata fo sila bubulu kana ndia, neukose lafandelehenin.

Galela: O dodara gena ma bati lo ihiwa de lo magena idadiwa isisa. Ngaroko kanaga o cocatu o Gikimoi Awi demo yosingongangasu, duma magena o orasi ma simaka done asa isisa, sababu Awi demo qangodu gena done wosiganapu. De ngaroko kanaga o cocatu o bi bahasa irupa-rupa yosibobicara, duma magena o orasi ma simaka done asa isisa, sababu done upa he yosibicara. De lo ngaroko kanaga o cocatu sininga ma kanako o Gikimoino, duma magena o orasi ma simaka done asa isisa, sababu o bi moi-moi qangodu done ka panako so upa he o nyawa yadoto.

Yali, Angguruk: Fobik teko lahu ane fahet hiyag isarukon men enele alem haloho uk fug angge urukon men mun ane man ane alem onolukon men eleg aruhu angge famen ap indi enesug ane ari eneg mondabi eleg aruhu fug.

Tabaru: 'O dora ge'ena dua kaisi'ado-'adonika koitogumuwa. Ma 'o nyawa gee yositota-totara 'o Habari ma Jo'oungu ma Dutuno 'asa kaitogumoka, de 'o nyawa gee yobi-bicara 'o demo 'i'ini-'inioka 'ihera-herangi 'asa kayomaogoroka. De gee yodoto-dotoko ma ngale 'o nyawa winako ma Jo'oungu ma Dutu 'asa yomaogoro.

Karo: Kekelengen la erkeri-kerin. Adi ernubuat masap kap; ngerana i bas erbage-bage cakap Kesah ngadi me, janah pemeteh pe masap nge.

Simalungun: Seng na ra salpu haholongan in. Ia panjahaion maronti do, mangadi do age sahap, habotohon pe maronti do.

Toba: Ndang na olo salpu haholongon i. Ia panurirangon pasohotonna do, mansadi do nang angka parhataan, parbinotoan pe mansohot do.

Dairi: Oda uè salpun ngkelleng atè i. Ukum perralamat simemagahken berrita Tuhan, i sada tikki kerri ngo sisukutkenenna. Kepandèen mengeranaken ibas kata sidèban idi pè mentadi ngo, bang perbinettohen i karinana pè oda nèngè iperluken.

Minangkabau: Indak ka ado doh masonyo, urang indak mamaralukan kasiah mangasiahi. Jikok kiniko ado urang nan santiang manyampaikan barito dari Allah, ado masonyo, inyo ka baranti manyampaikan barito tu. Jikok kiniko ado urang nan santiang mangecek jo bahaso-bahaso nan ganjie, tapi ado masonyo isuak, inyo ka baranti mangecek jo bahaso-bahaso nan bakcando itu. Jikok kiniko ado urang nan punyo pangatawuan nan banyak, tapi isuak ka tibo masonyo, kasadonyo alemunyo tu ka di ilang lanyokkan, dari pikierannyo.

Nias: Lõ irai alua wa lõ moguna lafalua wangomasi'õ niha faoma fatambai. Ba ginõtõ andre so niha sonekhe wama'ema turia soroi Lowalangi, ba ibato manõ dania wama'ema turia andrõ. Iada'a so zonekhe fahuhuo ba ngawalõ li sahõlihõli dõdõ, ba ibato manõ dania fahuhuo ba li da'õ fefu. Iada'a so niha sangila ma'afefu, ba hiza hadia dania zi no la'ila andrõ la'olifuagõ.

Mentawai: Tápei ataagai kam, ai sara tetre, táan maperlu tupakaté baga ka pasasamba. Kelé kineneiget, ai sia simaagai masikarap'aké Katuarreman Simaerú sibara ka Taikamanua, tápoi lepá ka sara tetre, ari-ipuari ipakarap katuareman néné. Samba kineneiget, ai sia siagai masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta, tápoi lepá ka sara tetre ari-ipuari ipanibo ka nga-nga nenda. Kineneiget ai sia siagai sangamberinia apa pá, tápoi lepá ka sara tetre, kalipogiddangan nia sangamberinia.

Lampung: Mak pernah haga wat waktu di dipa jelma mak perlu saling mengasihi. Tano inji wat jelma sai pandai nyampaiko kabar jak Allah, kidang kanah ia haga taru nyampaiko kabar ano. Tano wat sai pandai cawa delom bebagai bahasa sai aneh, kidang kanah ia haga taru cawa delom bahasa-bahasa ano. Tano wat jelma sai pandai lamon hal, kidang kanah api sai tian pandai ano haga dilupako.

Aceh: Hántom na watée jih ureuëng teuma saléng jigeumaséh. Jinoenyoe na ureuëng nyang carông jipeusampoe haba nyang teuka nibak Po teu Allah, teuma singoh jipiôh jipeusampoe haba nyan. Jinoenyoe na nyang carông jimeututoe lam meubagoe basa nyang ajaéb, teuma singoh jihnyan teuma jipiôh peugah haba ngon basa-basa nyan. Jinoenyoe na ureuëng nyang jiteupeu lam mubagoe hai, teuma singoh peue nyang awaknyan teupeue nyan teuma tuwoe.

Mamasa: Pa'kamase tae' dengan sumpunna anna la tontong sae lako-lakona. Sapo kapaissanan untetteran battakada napaombo' Puang Allata'alla lako tau pissan attu la pa'de. Kapaissanan mantula' umpake basa memangnga-mangnga pissan attu la pa'de. Susi toi duka' angganna kamanarangan, pissan attu la pa'de.

Berik: Angtane, angtane nafsiserem ga jamer sene nesiktababuwena jamer abak-abaksus. Jengga angtane baabeta aa jei ne domolaram enggalfe, taterisi Uwa Sanbagirminiwer namwer aa jes ne domolaram jem gane nasbinennef, angtane jeiserem jei galabe sege tikwebisi taterisi jeiserem jam ne nasbinenelewer. Ane angtane baabeta aa jei ne domolaram enggalfe, jei ula nafis-nafsi jei jener jam ne towaswebiyeneiserem ula jeiserem jem gangge nasbawefe, angtane jeiserem jei galabe ula nafis-nafsi jeiserem jeme jam ge nasbaweyan. Ane angtane baabeta aa jei ne domolaram enggalfe, jei taterisi Uwa Sanbagirem temawer jem ne nasbinennefe, taterisi jei waakenfer aa jes ne towaswebilirim, angtane jeiserem jei galabe taterisi jeiserem gamjon jam ne towaswebiyen.

Manggarai: Momang hitu toé manga cemoln; pedé hitu ngancéng cemoly, mu’u luju agu lema emas ngancéng dopos, pecing do te moras-meresy, maik momang haé ata hitu toé manga cemoln.

Sabu: Adho do ngaddi ta era ne awe pa mii ddau ta do dho tenge ta pehajha peddhei heddau nga heddau. Do era ke ne ddau pa dhara awe nadhe do i'a ke ta pedhae ne lii do ngati Deo ne, tapulara do medae ma no hine ta pengaha ne pedhae ne lii do naanne. Pa dhara awe nadhe do era ke ddau do i'a pedai lii pa dhara heworawwu-heworawwu lipedai do madalae, tapulara do medae ta pengaha ne pedai lii pa dhara lipedai-lipedai do na harre. Pa awe nadhe era do ae ddau do toi ae lai, tapulara ne nga ne do toi ri ro he, do medae ta ballu ri ro.

Kupang: Deng sayang sonde tau barenti. Ma apa yang Tuhan pung jubir dong kasi tau, lama-lama sonde parlú lai. Deng kalo orang omong pake bahasa macam-macam, lama-lama ju sonde parlú lai. Deng kalo apa yang orang pintar dong tau, lama-lama ju sonde ada pung guna lai.

Abun: Men bi sukjimnut sye kas subot ye yi sor kom mo kapyo mato kapyo. Su ré yé deyo duno nje su Yefun Allah bi suktaru, sarewo kam yo tak, bere yé yo duno nje su suktaru ne o nde. Su ré yé deyo jam ki suk su a yi gato án dakai jam nde, sarewo kam yo tak, bere yé yo ben sane o nde. Su ré yé deyo jam suk mwa, sarewo kam yo tak, bere sukjimnut gane or kadit men yetu re.

Meyah: Mona ongga rusnok rudou omokorema bera onoisa guru, tina ecira rot mona ongga ah aibin ojgomuja. Noba ebeibeyaif rusnok risma owesa efek jeskaseda ragot rot mar ongga Allah oncunc gu rua gij rudou efesi skoita rusnok enjgineg tein. Tina gij mona kahma bera mar insa koma tein omoisa soska ojgomu. Noba ebeibeyaif rusnok risma owesa efek jeskaseda rifesij mar gij oga egens ongga rua risinsa rinejginaga rot enesi. Tina gij mona kahma, beda rusnok runocosu rot mar insa koma deika guru. Ebeibeyaif rusnok risma rudou ongga efesis eteb gij mar jeskaseda ruftuftu Allah efen rusnok osok gij meidu ongga Ofa ontunggom nou rua. Tina gij mona kahma bera rusnok runoftuftu rot mar insa koma deika guru.

Uma: Ahi' uma ria kahudua-na. Tapi' ane ria pakulea'-ta mpohowa' lolita Alata'ala, bate rata mpai' tempo-na pakulea'-ta toe uma-pi ria. Ane ria pakulea'-ta mololita hante basa to ngkai Inoha' Tomoroli', rata mpai' tempo-na pakulea'-ta toe mento'o-mi. Ane mporata-ta pe'inca to ngkai Alata'ala, rata mpai' tempo-na pe'inca-ta toe uma-pi raparaluu.

Yawa: Muinye mamo ama pame raeno intai jewen, yara no pitawabe. Weramu kovo vambunin kaijinta mamo ama pame raen ivae, weye ntoa munije ama akari umba nsopi kobe. Weti munije ama akari, anawae indati wo ayao Amisyo nde mai ravov akatoe ramu. Muno ayao vatane wantatukambe rai ti wo raura irati Anawayo Amisy ama vambunine rai, wemamo indati ntoa nsopi tavon. Muno ananyao kotaro vatane wo raen, indati raumandi kobe.


NETBible: Love never ends. But if there are prophecies, they will be set aside; if there are tongues, they will cease; if there is knowledge, it will be set aside.

NASB: Love never fails; but if there are gifts of prophecy, they will be done away; if there are tongues, they will cease; if there is knowledge, it will be done away.

HCSB: Love never ends. But as for prophecies, they will come to an end; as for languages, they will cease; as for knowledge, it will come to an end.

LEB: Love never ends. But if [there are] prophecies, they will pass away. If [there are] tongues, they will cease. If [there is] knowledge, it will pass away.

NIV: Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away.

ESV: Love never ends. As for prophecies, they will pass away; as for tongues, they will cease; as for knowledge, it will pass away.

NRSV: Love never ends. But as for prophecies, they will come to an end; as for tongues, they will cease; as for knowledge, it will come to an end.

REB: Love will never come to an end. Prophecies will cease; tongues of ecstasy will fall silent; knowledge will vanish.

NKJV: Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail; whether there are tongues, they will cease; whether there is knowledge, it will vanish away.

KJV: Charity never faileth: but whether [there be] prophecies, they shall fail; whether [there be] tongues, they shall cease; whether [there be] knowledge, it shall vanish away.

AMP: Love never fails [never fades out or becomes obsolete or comes to an end]. As for prophecy (the gift of interpreting the divine will and purpose), it will be fulfilled {and} pass away; as for tongues, they will be destroyed {and} cease; as for knowledge, it will pass away [it will lose its value and be superseded by truth].

NLT: Love will last forever, but prophecy and speaking in unknown languages and special knowledge will all disappear.

GNB: Love is eternal. There are inspired messages, but they are temporary; there are gifts of speaking in strange tongues, but they will cease; there is knowledge, but it will pass.

ERV: Love will never end. But all those gifts will come to an end—even the gift of prophecy, the gift of speaking in different kinds of languages, and the gift of knowledge.

EVD: Love never ends. There are {gifts of} prophecy, but they will be ended. There are {gifts of speaking in different kinds of} languages, but those gifts will end. There is {the gift of} knowledge, but it will be ended.

BBE: Though the prophet’s word may come to an end, tongues come to nothing, and knowledge have no more value, love has no end.

MSG: Love never dies. Inspired speech will be over some day; praying in tongues will end; understanding will reach its limit.

Phillips NT: Love never fails. For if there are prophecies they will be fulfilled and done with, if there are "tongues" the need for them will disappear, if there is knowledge it will be swallowed up in truth.

DEIBLER: We should never [PRS] let anything stop us from continuing to love others. As for the ability to speak messages that come directly from God, some day that will come to an end. As for the ability to speak languages [MTY] that we have not learned, that will also come to an end some day. And as for the ability to know things that God reveals to us, that will come to an end some day because it will not be necessary anymore.

GULLAH: Lob ain neba gwine end. De wod wa God tell e people fa taak, time da come wen dem people ain gwine taak um no mo. De oda language dem wa people da taak, time da come wen people ain gwine taak dem no mo. An all de ting wa people know, time da come wen dey ain gwine know um no mo.

CEV: Love never fails! Everyone who prophesies will stop, and unknown languages will no longer be spoken. All that we know will be forgotten.

CEVUK: Love never fails! Everyone who prophesies will stop, and unknown languages will no longer be spoken. All that we know will be forgotten.

GWV: Love never comes to an end. There is the gift of speaking what God has revealed, but it will no longer be used. There is the gift of speaking in other languages, but it will stop by itself. There is the gift of knowledge, but it will no longer be used.


NET [draft] ITL: Love <26> never <3763> ends <4098>. But <1161> if <1535> there are prophecies <4394>, they will be set aside <2673>; if <1535> there are tongues <1100>, they will cease <3973>; if <1535> there is knowledge <1108>, it will be set aside <2673>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 13 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel