Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 2 : 5 >> 

TB: hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar Firman Allah jangan dihujat orang.


AYT: menguasai diri, saleh, mengurus urusan rumah tangganya, ramah, dan tunduk pada suaminya, supaya firman Allah tidak dilecehkan.

TL: dan memerintahkan dirinya, dan menjadi suci, dan rajin memeliharakan rumah tangga, dan baik hatinya, dan tunduk kepada suaminya, supaya jangan menjadi suatu hujat kepada Firman Allah.

MILT: bijaksana, murni, pengatur rumah tangga, baik, tunduk kepada suami mereka sendiri, sehingga firman Allah (Elohim - 2316) tidak dihujat.

Shellabear 2010: bagaimana menguasai diri mereka serta hidup suci, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang terampil, baik hati, dan rela tunduk kepada suami, supaya firman Allah tidak dicela orang.

KS (Revisi Shellabear 2011): bagaimana menguasai diri mereka serta hidup suci, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang terampil, baik hati, dan rela tunduk kepada suami, supaya firman Allah tidak dicela orang.

Shellabear 2000: bagaimana menguasai diri mereka serta hidup suci, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang terampil, baik hati, dan rela tunduk kepada suami, supaya Firman Allah jangan dicela orang.

KSZI: pandai mengawal diri, suci, menjadi suri rumah yang rajin, baik hati, dan taat kepada suami. Maka tidaklah dapat orang mencela perkhabaran Allah.

KSKK: agar mereka bijaksana dan murni, dapat mengurus rumah tangga mereka, lembut dan patuh kepada suami mereka, agar iman kita jangan ditentang.

WBTC Draft: Mereka dapat mengajar perempuan muda hidup bijaksana dan murni, mengurus rumah tangganya, baik hati, dan bersedia melayani suaminya. Dengan demikian, tidak ada orang yang dapat mencela ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita.

VMD: Mereka dapat mengajar perempuan muda hidup bijaksana dan murni, mengurus rumah tangganya, baik hati, dan bersedia melayani suaminya. Dengan demikian, tidak ada orang yang dapat mencela ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita.

AMD: Mereka juga mampu menguasai diri, tulus, mengatur rumah tangga, baik hati, dan patuh pada suami mereka sehingga firman Allah tidak akan dihina.

TSI: untuk dapat mengendalikan diri, dan hidup dengan bersih. Perempuan yang muda juga harus belajar mengurus rumah tangga, bersikap baik, dan taat kepada suami. Dengan begitu, tidak ada orang yang bisa menjelekkan ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita.

BIS: menjadi bijaksana, hidup suci dan menjadi ibu rumah tangga yang baik yang tunduk kepada suaminya. Dengan demikian tidak ada orang yang dapat mencela berita dari Allah.

TMV: tahu mengawal diri, suci dan menjadi suri rumah yang baik, serta taat kepada suami. Dengan demikian tidak ada orang yang dapat mencela perkhabaran daripada Allah.

BSD: Ibu-ibu yang masih muda diharapkan juga dapat hidup bijaksana, hidup suci dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang taat kepada suaminya. Kalau mereka berbuat begitu, tidak ada orang yang dapat menghina berita yang bersumber dari Allah.

FAYH: berlaku bijaksana dan berhati bersih, senang tinggal di rumah, bersikap baik dan patuh kepada suami mereka, sehingga iman Kristen tidak mendapat celaan dari orang-orang yang mengenal mereka.

ENDE: berlaku sopan dan sutji-murni, radjin dalam memenuhi tugasnja didalam rumah-tangga, ramah-tamah kepada orang, dan tunduk kepada suaminja, agar djangan sampai sabda Allah dihodjat orang.

Shellabear 1912: dan memerintahkan dirinya,dan menjadi suci, dan bekerja dirumah, dan baik hatinya, dan menundukkan dirinya kepada lakinya, supaya perkataan Allah jangan terumpat;

Klinkert 1879: Dengan bertarak dan soetji dan tjeremat dan baik hati dan menoeroet perentah lakinja sendiri, soepaja sabda Allah djangan dihoedjat.

Klinkert 1863: Dan sopan dan soetji, dan tetep diroemah, dan baik hati, {Kej 3:16; 1Ko 14:34; Efe 5:22; Kol 3:18; 1Pe 3:1} dan menoeroet prentah lakinja sendiri, sopaja perkataan Allah djangan disalahken.

Melayu Baba: mnahan diri, suchi, dan kerja di rumah, hati baik, tundok k-pada dia-orang sndiri punya laki, spaya jangan perkata'an Allah kna umpat:

Ambon Draft: Dan jang dija awrang bawleh pake peri hadat jang bajik, kalakuwan sutji, dja-ga rumah tanga, hati murah, dengar-dengaran pada dija aw-rang punja laki sendiri, agar djangan perkata; an Allah da-pat dehodjatkan.

Keasberry 1853: Bijak, dan kamanisan, dan tutap dirumah, dan baik, dan munurut prentah lakinya sundiri, supaya purkataan Allah jangan dihujatkan.

Keasberry 1866: Bijak, dan kamanisan, dan tŭtap dirumah, dan baik, dan mŭnurot prentah lakinya sŭndiri, supaya pŭrkataan Allah jangan dihujatkan.

Leydekker Draft: Jang sederhana, jang sutjij, jang menongguw rumah, jang bajik budinja, jang menaxalokhkan dirinja kapada suwamij 2 nja, jang membirahij 'anakh 2 nja:

AVB: pandai mengawal diri, suci, menjadi suri rumah yang rajin, baik hati, dan taat kepada suami. Maka tidaklah dapat orang mencela perkhabaran Allah.

Iban: nagang diri, diau tuchi, ngintu ruang bilik sida enggau menyana, nelap, sereta nunduk ngagai laki sida, ngambika jaku Allah Taala nadai jalai mantah.


TB ITL: hidup bijaksana <4998> dan suci <53>, rajin mengatur rumah tangganya <3626>, baik hati <18> dan taat <5293> kepada suaminya <2398> <435>, agar <2443> Firman <3056> Allah <2316> jangan <3361> dihujat <987> orang.


Jawa: wicaksana, alaku suci, sregep ngatur baleomahe, becik pambekane sarta sumuyud marang kang lanang, supaya Pangandikaning Allah aja nganti dialakake.

Jawa 2006: urip kalawan wicaksana lan suci, sregep mranata balé-omahé, becik atiné sarta sumuyud marang kang lanang, supaya pangandikané Allah aja nganti dicecamah.

Jawa 1994: bisa ngendhalèni kekarepané sing ora prayoga, suci lan bisa dadi somah sing sejati, manut karo préntahé bojoné, satemah wong ora ngala-ala marang pangandikané Allah.

Jawa-Suriname: (2:4)

Sunda: kudu bisa mawa diri, hirup kudu beresih, kudu jaradi ibu rumah tangga anu hade, ngesto ka salaki, supaya ulah aya anu nepi ka ngagogoreng warta ti Allah tea.

Sunda Formal: lantip, surti, jadi ibu rumah tangga anu utama, anu ngesto ka salaki, pikeun ngajaga supaya ulah aya anu ngagorengkeun kana pangandika Allah.

Madura: daddi bicaksana, odhi’ socce, ban daddi bine se becce’ ban toro’ oca’ ka lakena; daddi tadha’ oreng se nyale berta dhari Allah reya.

Bauzi: Labi laha iho na im ahebu meedam di ihimo nasi vi ozodume ozobohudi neàdi ame im ba meedam bak ame. Labi laha faina meedam vaba gi neà bakta meedam bohu meedam bak ame. Labi laha im datti im datati labihasu iademe vabiedam bak ame. Labi laha iho meia aame faobekesi neà bak meedam bak ame. Labi laha im dat iba gagoho im lam aime vuzehi uledi meedam bak ame. Lahi busaoda fa lahi gàhàda laba iademe vahokedam labe im labihasu meedam bak am tame. Eho etei oba lab vameadaha im lam ame lahi gàhàda labe meedameam làhà dam giida labe ame bak laba vi aame iho Alam im vahokedahana laba ba feàtàm vaba fa, “Ame lab vahokedam im lam abo imbote,” lahame vou baedam bak.

Bali: ngeret budi muah tan paceda, jemet nabdabang pumahannyane, satinut teken kurenane, apanga sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing kanti cacada baan anake.

Ngaju: manjadi pintar-harati, belom barasih tuntang manjadi kabalin oloh je bahalap je mamenda banae. Awi tagal jete maka oloh jaton tau mamapa barita bara Hatalla.

Sasak: jari bijaksane, idup suci dait jari senine saq solah saq taat lẽq semamene. Siq care nike ndẽq araq dengan saq bau ngewade Manik Allah.

Bugis: mancaji mapanré, tuwo mapaccing sibawa mancaji ibu ruma tangga iya makessingngé iya tunru’é lao ri lakkainna. Nanallalengiro dé’ gaga tau iya mulléngngi cellai biritta polé ri Allataala.

Makasar: untu’ a’jari tangkasa’ siagang untu’ a’jari tu baine bajika lalang ri pakkalabinianna, iamintu mappilangngeria mae ri bura’nenna. Lalang ri kammana anjo tenamo tau akkulle ancallai biritta battua ri Allata’ala.

Toraja: sia kinaa, sia masero, sia birisan ungkaritutui tananan dapo’, sia melo penaanna, sia tunduk lako muanena, da anna dipokada kadake tu kadanNa Puang Matua.

Duri: mandalan tangngah, danggi' naden caccana, nnurusu' melo bolana, tomelo na menturu' lako muanena. Na ia ke susimi joo te'damo tau la ncaccai to kadan-Na Puang Allataala.

Gorontalo: Timongoliyo motota mokawasa batanga limongoliyo wawu dila mohhamawa pipiya, wawu mo'olohu mongaturu ongngala'aliyo, mopiyohu haleliyo wawu ta'ati ode hiyalo, alihu habari mopiyohe lonto Allahuta'ala dila hina lo tawu.

Gorontalo 2006: mowali molinepo, tumutumulo mantali mowali tiilo to dileya umopiohu wau taa̒luku todilelio. Lou̒ odito diaaluo taa mowali mohentea̒ habari monto Allahu Taa̒ala.

Balantak: minginti'i mangatur tutuo', tumuo' molinas, mingimamat suo'na, ma'amat a noana ka' malolo' na langkai'na, kada' Wurungna Tumpu sian irokionna mian.

Bambam: la ungkuasai kalena, la maseho, bassa' mengkähä illaam banuanna, mapia penaba, anna manuhu' lako muanena. La ma'pogau' susi indana deenni napolalam tau senga' untelle Battakadanna Puang Allataala.

Kaili Da'a: Ira kana majadi tau nanoto rarana to natuwu ante da'a mogau sala nuapa-nuapa. Ira kana maraji mompakasiayu awuna. Ira kana majadi tau to nabelo rarana to natundu ri ja'i rongona mboto. Ane ira moinggu iwetu, da'a ria tau mamala manjalaraka Tesa nu Alatala.

Mongondow: Musti mobiag mobijaksana, motulid in raian bo mobalií buḷoi inta mota'au moḷukad kon tonibuḷoi monia ( mota'au monompia kon tombonu im baḷoinya). Mopia ing gina bo motabi ko'i buḷoinya. Aka natua in oaíid monia, yo diaíbií im moningkule kon Habar Mopia inta nongkon i Allah.

Aralle: la matahhing inaha, tuho masero lella' ungngäto' mapia hapunna, marota' anna tuhu'-tuhu'ang pano di muanena. Aka' monna noang yatoo, ya' dang aha tau ang la umpesalai pepakuhu ang tahpa'.

Napu: morempekihe peundeana lalunda, malelaha katuwonda, mokadipura maroahe ananda hai sounda, maroa lalunda, hai mengkoruhe i tobalilonda. Ane nodo poantinda, ina bara ara tauna au mopakoi Ngkorana Pue Ala.

Sangir: mạpelesa, mẹ̌biahẹ̌ susi, mạkoạ i ninangu ral᷊ungu wal᷊e mapia marariringihẹ̌ su kawinge. Kamageng kerene tangu tawẹ apa taumata kụ makạtongkeang habarẹ̌ bọu anun Duata.

Taa: Pasi tau we’a to tu’amo patundeka seja tau we’a to mangurawa see sira pande mampasisala anu to matao pasi to maja’a. Pasi to’oka tau we’a to mangurawa, “Ne’e baroe.” Pasi patundeka seja sira see sira madota mampasilonga palaong ri banuanya, pei mangika matao resi sa’e pasi mampolaika songka ndongonya. Apa ane ewa see lengko nsira, tare tau to maya manto’o maja’a tuntu i mPue Allah.

Rote: ma ala da'di hataholi manatee tenok, so'da nala malalao-malalafuk, ma ala da'di ina mana ito-ato uma lo malole, ala tunga saotou nala paleta na. No enok ndia, ta hapu hataholi nakadadaek halak fo maneme Manetualai na mai.

Galela: de maro o awa moi ami dailako qaloha ami tahu ma rabaka de mowisigise qaloha ma rokaka, de lo ami sininga matuga itotiai la kanaga ami oho ma rabaka gena o dorou moi lo upa maaka. So o bi ngopeqeka asa ikakawiku gena upa o moi-moi qatotorou yaaka, la o nyawa ma somoa moi lo yaakuwa o Gikimoi Awi habari qaloloha yaaka qatorou.

Yali, Angguruk: fuki roho wenggel haruk lit hinindi fano roho henesukun fano roho hinibam werehon hale feruk lit henehunsi enele holtuk lit hinindi fano roho weregma ap winonen henebug uruk lit wene siyahap tuhup tohon ulug komo eneptuk lamuhup.

Tabaru: yo'ahu yobarija, yo'ahu 'itebini, manga singina 'isure, de ya'akunu ya'aturu 'isure-sure manga woa ma dodaku, de mita yosingou-ngounu manga rokatika. De ge'enau komoiwa 'idadi yosito-torou 'o habari ma Jo'oungu ma Dutuno.

Karo: gelah ngasup ia ngkuasai dirina dingen nggeluh badia, gelah beluh ia ngaturken jabuna dingen jadi ndehara si patuh man perbulangenna; gelah alu bage ise pe la ncekuraki berita si rehna i bas Dibata nari.

Simalungun: porman, sopan, bujur mamorluhon horja i rumah, unduk dompak paramangonni bei, ase ulang hona risa hata ni Naibata.

Toba: mamarangehon hatomanon, hapormanon, mangaringkoti ulaonna di bagas, marbasabasa, marunduk ni roha maradophon hamulianna be, unang hona insak hata ni Debata.

Dairi: asa bijak, metemman, janah gabè pertua ibages codiin menguèi simennokorsa. Merkitè bagidi oda lot dalan ndèba mengerèhèi kata Dèbata.

Minangkabau: supayo inyo manjadi bijaksano, iduik suci, sarato manjadi bini nan baiak di rumah tanggo, nan tunduak kabake lakinyo. Jo caro nan baitu, indak ado lai urang nan ka dapek mancacek barito dari Allah.

Nias: ba wangi'ila manaha tõdõ, ba zohauhau ba ba wa'atobali ina si sõkhi, si lõ molaw̃a khõ wo'omora ira matua. Ba zi manõ lõ hadõi niha si tola mango'aya Turia soroi Lowalangi andrõ.

Mentawai: ramasiku paatuat, rapuparaboat simaliná, samba ibailiu sia ina simaerú ka pulalalep, samba simareddet ka simanteura. Oto bailiu táan anai sia sipaloloi katuareman simaerú sibara ka Taikamanua.

Lampung: jadi bijaksana, hurik suci rik jadi ibu rumah tangga sai betik sai tunduk jama kajongni. Jama injuk reno mak ngedok jelma sai dapok ngereneh kabar jak Allah.

Aceh: jeuet keu ureuëng bijaksana, udeb jih gleh dan jeuet keu ma rumoh tangga nyang jroh nyang taát ubak lakoe jih. Deungon na lagée nyan hana ureuëng nyang hase jihina haba nyang teuka nibak Po teu Allah.

Mamasa: la ungkuasai kalena, la masero, barring mengkarang illaan banuanna, mapia penawa, anna manuru' lako muanena. Ianna ma'gau' susimo tee, ta'mo dengan napotendan to salian la untelle battakadanna Puang Allata'alla.

Berik: Ane wini jam baksweyanaiserem jei jena jenater ga sene gaaramisnenne waakenfer, ini jemna tabalmer gangge folbamini. Awelna jenap waakenfer gam gwebili, ane anggwana jelemana waakenfer gane sarbabili ane gane eyebili anggwana jelemana aa jes gam bilipminirim, kabwakfer jam tamawolbayan. Wini jam baksweyanaiserem jei jeiserem sene eyebili, jega enggalf angtane nafsi jei kapkaiserem taterisi Uwa Sanbagirmana jem temawer jam ne nasbiyen.

Manggarai: nggalas agu nggélok nai, seber te wintuk oné ka’éng kilod, nai di’a, junggu agu ronad, wiga reweng de Mori Keraéng toé loér latay.

Sabu: jadhi ta mmau dhara, muri mada nga mmau nga megala, jadhi ta heddau ina do i'a ha'u dhara-ammu nga kemali no nga woie, jhe do pedhanno nga ddau pa hedhapa no. Jhe nga mina harre ke, bhule dho ke ddau do nara ta kare ne lii do ngati Deo ne.

Kupang: Dong musti ajar sang dong ko idop deng kalam, idop barisi, tau ator ruma deng bae, hormat dong pung laki, deng kasi dong pung laki pimpin ruma tangga. Kalo dong idop bagitu, tantu sonde ada orang yang bisa omong kasi jato Tuhan Allah pung Kata-kata.

Abun: subere nggon ne mewa nggwa sisu ndo dom, ete án ben án bi suk-i ndo petok sor, kwa gato ibit yo mo nde. Nggongras duno nggon kra subere án fro án bi nu ne sisu ndo, si án jammo án bi ya. Nggon kra ben suk sane subere ye yo ku os wa ki sukibit ket Yefun Allah bi sukduno nde.

Meyah: Beda rujowu insa koma rumot joug rudou efesi jeska mar ongga oska fogora rimeita mar rot rudou ongga ebsi komowa ojgomu. Beda rua rifarur rot iskusk gij rerin mod etma noba rumougif gu rerin rahiner tein. Rua rita mar ongga oufamofa erek insa koma jeskaseda enadaij nou rusnok enjgineg ruga oruh Allah rot mar ongga rujager insa koma runtunggom ongga erek oska guru.

Uma: monoto nono-ra, moroli' gau'-ra, mpewili' lompe' ana'-ra pai' tomi-ra, lompe' nono-ra, pai' mengkoru hi tomane-ra. Ane hewa toe po'ingku-ra, uma mpai' hema to mporuge' Lolita Alata'ala.

Yawa: Syare wanya kamurame wo taune awa ana udaura, awa ana udave raeranande indamu vemo wo ayao kakaije rave nora. Vemo anaerere ugavo mansai nora. Yara wo awa yavaruga maeranande kobe, mansanuga ngkov, muno utavondijo awa anya awa ananyaowe rai. Syare wo anakotare umaso rarijat tenambe indamu vemo vatane wo ayao Amisye raura tantunawi nora.


NETBible: to be self-controlled, pure, fulfilling their duties at home, kind, being subject to their own husbands, so that the message of God may not be discredited.

NASB: to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored.

HCSB: to be sensible, pure, good homemakers, and submissive to their husbands, so that God's message will not be slandered.

LEB: [to be] self-controlled, pure, busy at home, good, being subject to their own husbands, in order that the word of God may not be slandered.

NIV: to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no-one will malign the word of God.

ESV: to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled.

NRSV: to be self-controlled, chaste, good managers of the household, kind, being submissive to their husbands, so that the word of God may not be discredited.

REB: to be temperate, chaste, busy at home, and kind, respecting the authority of their husbands. Then the gospel will not be brought into disrepute.

NKJV: to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed.

KJV: [To be] discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

AMP: To be self-controlled, chaste, homemakers, good-natured (kindhearted), adapting {and} subordinating themselves to their husbands, that the word of God may not be exposed to reproach (blasphemed or discredited).

NLT: to live wisely and be pure, to take care of their homes, to do good, and to be submissive to their husbands. Then they will not bring shame on the word of God.

GNB: to be self-controlled and pure, and to be good housewives who submit themselves to their husbands, so that no one will speak evil of the message that comes from God.

ERV: They will teach them to be wise and pure, to take care of their homes, to be kind, and to be willing to serve their husbands. Then no one will be able to criticize the teaching God gave us.

EVD: They can teach the younger women to be wise and to be pure, to take care of their homes, to be kind, and to be willing to serve their husbands. Then no person will be able to criticize the teaching God gave us.

BBE: To be wise in mind, clean in heart, kind; working in their houses, living under the authority of their husbands; so that no evil may be said of the word of God.

MSG: be virtuous and pure, keep a good house, be good wives. We don't want anyone looking down on God's Message because of their behavior.

Phillips NT: to be sensible and chaste, homelovers, kindhearted and willing to adapt themselves to their husbandsa good advertisement for the Christian faith.

DEIBLER: They should teach them to control what they say and do and to be pure in every way, to be good workers at home and submissive to their own husbands. The younger women should behave like this in order that no one will speak against the message about God.

GULLAH: Fudamo, dey gwine know dey oughta be able fa trol deysef an lib a clean life. Dey mus wok good, da tend ta dey own house, an treat people kindly. An dey mus do wa dey husban tell um fa do. Dem nyounga ooman mus lib dat way so dat nobody ain gwine hab no reason fa hole God wod cheap.

CEV: Each of the younger women must be sensible and kind, as well as a good homemaker, who puts her own husband first. Then no one can say insulting things about God's message.

CEVUK: Each of the younger women must be sensible and kind, as well as a good homemaker, who puts her own husband first. Then no one can say insulting things about God's message.

GWV: to use good judgment, and to be morally pure. Also, tell them to teach young women to be homemakers, to be kind, and to place themselves under their husbands’ authority. Then no one can speak evil of God’s word.


NET [draft] ITL: to be self-controlled <4998>, pure <53>, fulfilling <3626> their duties at home <3626>, kind <18>, being subject <5293> to their own <2398> husbands <435>, so that <2443> the message <3056> of God <2316> may not <3361> be discredited <987>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Titus 2 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel