Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ACEH]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 1 : 10 >> 

Aceh: banmandum nyan teuma teujadi nibak uroe Gobnyan teuka singoh keujiagong lé umat Gobnyan dan keu jihoreumat lé mandum ureuëng nyang meuiman. Gata pi teuma na lamkawan umat Allah nyan, sabab gata katapatéh ubak haba nyang kamoe peutrok keugata.


AYT: ketika Ia datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi di antara semua orang yang telah percaya -- sebab kesaksian kami kepadamu dipercaya.

TB: apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai.

TL: pada masa Ia akan datang kelak supaya dipermuliakan di dalam segala orang suci-Nya, dan menjadi suatu ajaib pada Hari itu kepada segala orang yang percaya, karena kesaksian kami kepadamu itu dipercayai.

MILT: pada saat Dia datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan dikagumi oleh semua orang yang percaya, karena pada hari itu kesaksian kami terhadap kamu telah dipercayai.

Shellabear 2010: yaitu pada saat Ia datang dan dimuliakan oleh seluruh orang suci-Nya, serta dikagumi oleh semua orang yang percaya (termasuk kamu juga karena kamu percaya pada kesaksian yang kami beritakan kepadamu).

KS (Revisi Shellabear 2011): yaitu pada saat Ia datang dan dimuliakan oleh seluruh orang suci-Nya, serta dikagumi oleh semua orang yang percaya (termasuk kamu juga karena kamu percaya pada kesaksian yang kami beritakan kepadamu).

Shellabear 2000: yaitu pada saat Ia datang dan dimuliakan oleh seluruh orang suci-Nya, serta dikagumi oleh semua orang yang sudah percaya (termasuk kamu juga karena kamu percaya pada kesaksian yang kami beritakan kepadamu).

KSZI: Semua itu akan berlaku apabila Dia datang, pada hari itu, untuk dimuliakan oleh para pengikut-Nya yang salih dan untuk diberi penghormatan oleh semua orang beriman. Ini termasuk kamu kerana kamu percaya kepada kesaksian kami di antara kamu.

KSKK: Pada waktu itu Tuhan akan dimuliakan di tengah-tengah para kudus-Nya, dan akan menyatakan keajaiban-Nya melalui orang-orang yang percaya kepada-Nya, yakni kamu yang telah menerima kesaksian kami.

WBTC Draft: Hal itu akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan Yesus apabila Ia menerima kemuliaan di tengah-tengah umat-Nya. Dan semua orang yang percaya akan merasa heran pada Yesus. Kamu akan berada dalam kelompok orang yang percaya karena kamu percaya akan kesaksian kami kepadamu.

VMD: Hal itu akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan Yesus apabila Ia menerima kemuliaan di tengah-tengah umat-Nya. Dan semua orang yang percaya akan merasa heran pada Yesus. Kamu akan berada dalam kelompok orang yang percaya karena kamu percaya akan kesaksian kami kepadamu.

AMD: Pada hari itu, Tuhan Yesus akan datang untuk menerima kemuliaan di tengah orang-orang kudus-Nya. Ia akan dihormati oleh semua orang percaya, termasuk kamu, karena kamu percaya pada kesaksian yang kami katakan kepadamu.

TSI: Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu itu, semua orang yang disucikan-Nya, yaitu semua yang percaya kepada-Nya, akan mengagumi dan memuliakan Dia karena kuasa-Nya. Dan kalian pun tentu akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian sudah percaya pada kesaksian yang kami sampaikan.

BIS: semuanya itu akan terjadi pada hari Ia datang nanti untuk diagungkan oleh umat-Nya dan untuk dihormati oleh semua orang yang percaya. Kalian pun akan berada di antara umat Allah itu, sebab kalian sudah percaya kepada berita yang kami sampaikan kepadamu.

TMV: Semua itu akan berlaku, apabila Tuhan datang pada Hari itu kelak untuk menerima kemuliaan daripada semua umat-Nya dan penghormatan daripada semua orang yang percaya kepada-Nya. Kamu pun akan bersama-sama umat Allah itu, kerana kamu percaya kepada perkhabaran yang kami sampaikan.

BSD: Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang nanti. Pada waktu itu, seluruh umat-Nya akan mengagungkan Dia. Semua orang yang percaya akan menghormati Dia. Kalian adalah umat Allah itu, karena kalian percaya kepada berita yang sudah kami sampaikan.

FAYH: pada waktu Ia datang untuk menerima puji-pujian dan penghormatan untuk segala hal yang telah dilakukan-Nya bagi umat-Nya, bagi orang-orang kudus-Nya. Dan Saudara akan termasuk orang yang memuji Dia, karena Saudara mempercayai berita yang kami sampaikan tentang Dia.

ENDE: jaitu pada hari Ia akan tiba untuk dimuliakan ditengah-tengah orang-orangNja jang kudus dan dikagumi diantara semua orang beriman, sebagaimana kesaksian kami telah menemui kepertjajaan pada kamu. Demikianlah kenjataannja pada hari itu kelak.

Shellabear 1912: pada masa ia akan datang kelak supaya dipermuliakan dalam hal segala orang salehnya, dan menjadi suatu 'ajaib pada hari itu dalam hal segala orang yang sudah percaya (karena dipercayai juga akan kesaksian kami kepadamu itu).

Klinkert 1879: Apabila Ija datang akan dipermoeliakan dalam segala orang soetjinja; maka pada hari itoe Ija akan menjatakan dirinja soeatoe adjaib dalam segala orang jang pertjaja (sebab kasaksian kami di-antara kamoe telah dipertjaja).

Klinkert 1863: {Kis 1:21; 1Te 1:10; Wah 1:7} Kapan Toehan dateng akan dipermoeliaken dalem orang-orang salihnja, dan akan menoendjoek kaheiranannja dalem segala orang jang pertjaja pada itoe hari (sebab kasaksian kita di-antara kamoe soedah dipertjajai.)

Melayu Baba: waktu dia nanti datang spaya di-muliakan dalam dia punya orang-orang kudus, dan mnjadi satu hairan itu hari dalam hal smoa orang yang sudah perchaya (kerna kita punya ksaksian sama kamu sudah juga kamu perchaya).

Ambon Draft: Manakala Ija datang, akan dapat demulijakan di dalam sakalijen mutakinja, dan akan bertondjok dirinja atas peri jang heran di dalam sakalijen awrang itu, jang sudah pertjaja; karana kasak-sian kami kapada kamu, su-dah djadi pertjaja.

Keasberry 1853: Tutkala iya kulak datang akan dipurmuliakan ulih orang orang salihnya, dan diindahkan ulih sagala orang yang buriman pada hari itu (subab saksi kami diantara kamu) tulah dipurchayai.

Keasberry 1866: Tŭtkala iya kŭlak datang akan dipŭrmuliakan ulih orang orang salihnya, dan diindahkan ulih sagala orang yang bŭriman pada hari itu, sŭbab saksi kami diantara kamu tŭlah dipŭrchayai.

Leydekker Draft: Manakala 'ija 'akan habis datang hendakh depermulijakan 'awleh segala walinja, dan detaxdjibkan 'awleh sakalijen 'awrang mu`min, (sedang kasjaksi`an kamij tapertjaja di`antara kamu) pada harij 'itu djuga.

AVB: Semua itu akan berlaku apabila Dia datang, pada hari itu, untuk dimuliakan oleh murid-murid-Nya yang salih dan untuk diberi penghormatan oleh semua orang beriman. Ini termasuk kamu kerana kamu percaya kepada kesaksian kami antara kamu.

Iban: lebuh Iya datai nerima puji ari semua nembiak Iya, sereta dibasa semua orang ke arap, laban pesan ti ditusui kami ngagai kita udah dikarapka kita.


AYT ITL: ketika <3752> Ia datang <2064> untuk dimuliakan <1740> di antara <1722> orang-orang kudus-Nya <40> dan <2532> untuk dikagumi <2296> di antara <1722> semua orang <3956> yang <3588> telah percaya <4100> -- sebab <3754> kesaksian <3142> kami <2257> kepadamu <1909> <5209> dipercaya <4100>. [<846> <1722> <2250> <1565>]

TB ITL: apabila <3752> Ia datang <2064> pada <1722> hari <2250> itu <1565> untuk dimuliakan <1740> di antara <1722> orang-orang kudus-Nya <40> <846> dan <2532> untuk dikagumi <2296> oleh <1722> semua orang <3956> yang percaya <4100>, sebab <3754> kesaksian <3142> yang kami <2257> bawa kepadamu <1909> <5209> telah <4100> <0> kamu percayai <0> <4100>.

TL ITL: pada masa <3752> Ia akan datang <2064> kelak supaya dipermuliakan <1740> di <1722> dalam segala orang suci-Nya <40>, dan <2532> menjadi suatu ajaib pada Hari <1722> <2250> itu kepada segala <3956> orang yang percaya <4100>, karena <3754> kesaksian <3142> kami <2257> kepadamu <5209> itu dipercayai <1565>.

AVB ITL: Semua itu akan berlaku apabila <3752> Dia datang <2064>, pada <1722> hari <2250> itu, untuk dimuliakan <1740> oleh murid-murid-Nya <846> yang <3588> salih <40> dan <2532> untuk diberi penghormatan <2296> oleh <1722> semua orang <3956> beriman <4100>. Ini termasuk kamu kerana <3754> kamu percaya <4100> kepada <1909> kesaksian <3142> kami <2257> antara <1722> kamu <5209>. [<1565>]


GREEK WH: οταν ελθη ενδοξασθηναι εν τοις αγιοις αυτου και θαυμασθηναι εν πασιν τοις πιστευσασιν οτι επιστευθη το μαρτυριον ημων εφ υμας εν τη ημερα εκεινη

GREEK WH Strong: οταν <3752> {CONJ} ελθη <2064> <5632> {V-2AAS-3S} ενδοξασθηναι <1740> <5683> {V-APN} εν <1722> {PREP} τοις <3588> {T-DPM} αγιοις <40> {A-DPM} αυτου <846> {P-GSM} και <2532> {CONJ} θαυμασθηναι <2296> <5683> {V-APN} εν <1722> {PREP} πασιν <3956> {A-DPM} τοις <3588> {T-DPM} πιστευσασιν <4100> <5660> {V-AAP-DPM} οτι <3754> {CONJ} επιστευθη <4100> <5681> {V-API-3S} το <3588> {T-NSN} μαρτυριον <3142> {N-NSN} ημων <2257> {P-1GP} εφ <1909> {PREP} υμας <5209> {P-2AP} εν <1722> {PREP} τη <3588> {T-DSF} ημερα <2250> {N-DSF} εκεινη <1565> {D-DSF}

GREEK SR: ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφʼ ὑμᾶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

GREEK SR Srong: ὅταν <3752> {C} ἔλθῃ <2064> {V-SAA3S} ἐνδοξασθῆναι <1740> {V-NAP} ἐν <1722> {P} τοῖς <3588> {E-DMP} ἁγίοις <40> {S-DMP} αὐτοῦ, <846> {R-3GMS} καὶ <2532> {C} θαυμασθῆναι <2296> {V-NAP} ἐν <1722> {P} πᾶσιν <3956> {S-DMP} τοῖς <3588> {R-DMP} πιστεύσασιν, <4100> {V-PAADMP} ὅτι <3754> {C} ἐπιστεύθη <4100> {V-IAP3S} τὸ <3588> {E-NNS} μαρτύριον <3142> {N-NNS} ἡμῶν <1473> {R-1GP} ἐφʼ <1909> {P} ὑμᾶς <4771> {R-2AP} ἐν <1722> {P} τῇ <3588> {E-DFS} ἡμέρᾳ <2250> {N-DFS} ἐκείνῃ. <1565> {E-DFS}


Jawa: besuk samangsa Panjenengane rawuh ing dina iku, supaya kaluhurake ana ing antarane para suci kagungane, sarta supaya kabeh wong kang pracaya padha kagawokan, awit paseksen kang wus padha daklairake marang kowe kabeh, iku wus koktampani kalawan pracaya.

Jawa 2006: samangsa Panjenengané rawuh ing dina iku, supaya kaluhuraké ana ing antarané para suci kagungané, sarta supaya dadi pangéram-éramé wong kabèh kang pracaya, awit paseksi kang wis padha daklairaké marang kowé kabèh iku wis padha kokpracaya.

Jawa 1994: yakuwi ing Dina rawuhé, samasa Panjenengané kamulyakaké déning para kagungané sarta nampani pakurmatan saka wong precaya kabèh. Kowé uga bakal ana ing antarané para kagungané mau, awit kowé wis padha precaya marang Injil sing padha dakwartakaké marang kowé.

Jawa-Suriname: Kuwi kabèh bakal klakon mbésuk ing dina tekané Gusti Yésus, nèk Dèkné bakal nampa pengalemané kabèh wong sing wis masrahké uripé marang Dèkné. Ing dina kuwi kabèh sing pretyaya bakal ngluhurké Dèkné. Kowé mbarang bakal ènèng nang kono, awit kowé uga pada gelem pretyaya marang tembungé awaké déwé bab Gusti Yésus.

Sunda: Eta tangtu kitu dina waktu Anjeunna sumping, poean Anjeunna nampi pamuji jeung panghormat ti sakabeh jelema anu percaya ka Anjeunna. Aranjeun oge bakal kumpul jeung anu palercaya kana Injil Kasalametan anu diwawarkeun ku sim kuring tea.

Sunda Formal: Eta pasti kajadian; di mana geus datang poe nu agung, nya eta rawuhna Al Masih pikeun dimulyakeun di antara umat-Na anu suci; dita'juban ku sakabeh nu percaya, kaasup oge aranjeun, anu percaya kana amanat pangandika-Na anu diwawarkeun ku simkuring sapara kanca.

Madura: ganeka sadaja bakal kadaddiyana pagi’, e are Salerana rabu kaangguy eagungngagi sareng ommadda, ban kaangguy ehormadi sareng sadajana oreng se parcaja. Sampeyan jugan bakal badha’a e antarana ommadda Allah ganeka, sabab sampeyan parcaja ka berta se etotorragi kaula sadaja ka sampeyan.

Bauzi: Iho etei lab vameadaha im lam ahebu Alat Aho fet ozome esuhu digat fuhuzobe im Boehàda Yesus asum ahoba iube fa nom ilum diat meedam imot modem bak. Neham bak ozome labi meeda tame. “Im Boehàda Yesus bake tu vuzehi meedam dam lam abo Alat neha, ‘Am dam,’ laham dam labe Yesus Aho iba neà bak meedaha bak laba vi ozome iho Am alihi aame im ahu adat deeli, ‘Am abo feàte,’ lahame Aba vou baedase,” laham bak ozome labi meeda tame. Labi ame di lam gi dam lamota ihimo ame bak lam meedam vabak. Abo uho Tesalonika dam Yesus labe Aho meedaha Im Neàna lam iho amu uba vou li vameadume esuhu im lam uho aime tu vuzehi meedàmu um laha ame baket meeda tame.

Bali: rikala Ida rauh ring Rahinane punika, buat nampi pujian saking kaulan Idane sinamian miwah kaluihang antuk sakancan anake sane pracaya ring Ida. Semeton taler jaga sareng-sareng ring ipun, santukan semeton sampun pracaya ring Orti Rahayu, sane sampun rauhang tiang ring semeton.

Ngaju: taloh samandiai te kareh manjadi hong andau Ie akan dumah uka Ie impahai awi ungkup Ayue tuntang uka ihormat awi oloh handiai je percaya. Keton kareh mahin melai hong marak ungkup ain Hatalla te, awi keton jari percaya dengan barita je inyampai ikei akan keton.

Sasak: selapuqne nike gen telaksane lẽq jelo Ie rauh ẽraq jari temulieang siq selapuq dengan-dengan saq percaye, lantong side pade ẽndah sẽngaq side pade percaye lẽq kesaksian saq tiang pade beriteang tipaq side pade.

Bugis: ri Esso apolénna matti untu’ ripakaraja ri umma’na sibawa untu’ ripakalebbi ri sininna tauwé iya mateppe’é. Engka tokko matu ri yelle’na umma’na Allataalaro, saba’ mateppe’ko lao ri biritta iya ripalettu’é lao ri iko.

Makasar: iamintu punna battu sallang Batara untu’ lanipakalompo ri umma’Na siagang untu’ lanikangalikang ri sikontu tau tappaka. Ikau pole, lania’ ngaseng tongko ri alla’na anjo umma’Na Allata’ala, lanri tappa’ ngaseng mako mae ri anjo biritta napabattua ikambe mae ri kau ngaseng.

Toraja: ke attu kasaeanNa Puang Yesu la dipakala’bi’ lan mintu’ to masallo’Na, sia la dipudi mangnga lan mintu’ to ma’patongan ke allo iato; belanna iatu kikatottongi lako kalemi, dipatongan.

Duri: La jaji ngasan joo ke ratu pole'mi Puang Isa. Ia joo wattu ia to Puang Isa la napakala'bih sola nakasiri' umma'-Na, iamo to sininna to tongkatappa'ii. Ia joo wattu la mipakala'bih tooi, nasaba' mikatappa'imo to kareba kipangpeissenan.

Gorontalo: To dulahe podudungga mayi li Isa Almasih, tawu-tawuwala ta tilulawoto Allahuta'ala, deuwitoyito nga'amila tawu ta paracaya ode oli Isa, ma mopomasahuru li Isa wawu ma herani. Odito olo timongoli to dulahe boyito, sababu timongoli ma paracaya lo habari u pilopotunggulayi lami.

Gorontalo 2006: ngoa̒amilalo boito mamotoduo todulahe de Tio meidungga mai u pou̒daa̒alo lo umati-Lio wau u hulumatio lo ngoa̒amila taa palacaya. Boli timongoli olo maamaito towolota umati lo Allahu Taa̒ala boito, sababu timongoli malo malacaya tohabari upilopo tunggulai lamiaatia ode limongoli.

Balantak: Men koiya'a bo sida na ilio kotakaan ni Tumpu Yesus. Ia bo pobalaki'onna giigii' mian-Na men molinas ka' bo kodaakononna giigii' mian men parasaya. Ka' i kuu tonsoop tii raaya'a gause Lele Pore men kai tadulkonmo na ko'omuu kuu parasayamo.

Bambam: ke lambi'um allo kasuleanna la naongei napa'kasallei anna nakapilla'i to matappa', battu diua ingganna umma'na to puha napasähä'. Anna nakala'koa' duka' aka ungkatappa'inna' indo puha kisa'bii illaam alla'-alla'mua'.

Kaili Da'a: Pura-pura etu kana majadi tempo i Pue Yesus marata banepia alarabila bo ratoiya ntopantuki I'a pade rapogumaa pura-pura topomparasaya I'a. Sampesuwu-sampesuwu, komi wo'u kana mombabila bo mantoiya I'a eoetu sabana niparasaya komimo kareba to nipatolele kami ka komi.

Mongondow: Tua komintan im mobalií kon singgai koaíngoian-Nya kowakutu im poḷantudon umat-Nya in Sia bo hormaton im bayongan intau inta mopirisaya ko'i-Nia. Mo'ikow nion im moyotakinbií doman umat mita i Allah tatua sim mo'ikow nopirisaya kon habar inta pinoyaput nami ko'i monimu.

Aralle: Ke lambi'mi yato allo kasuleanna, la naongei napa'käyyängngi anna napamatande ingkänna to mampetahpa', bahtu' dioatee ingkänna petauanna ang puha napasähä'. Anna nahekeng toukoa' dio aka' umpetahpa'mi yato ang puha kipepainsangnging yaling di alla'-alla'mua'.

Napu: Ope-ope iti ina mewali i kahawena hule Pue Yesu. I tempo iti, ope-ope taunaNa ina mopakahile hangaNa, hai ope-ope tauna au mepoinalai Iria ina manguli: "Tongawa mpuu peawaNa!" Hai ikamu wori halalu, batena nipomahile Pue Yesu i alo iti, lawi nipoinalaimi bambari au kipahaweakau.

Sangir: patikụ ene sarung mariadi su ěllo i Sie marěnta kapia mẹ̌deạu raloěngu kěbị taumata mangimang. I kamene lai sarungbe ene sutal᷊oarang umatu Mawu e, u i kamene seng nangimang hengetang ilẹ̌habari kami e si kamene.

Taa: Palaong etu damawali ri tempo nakama’i i mPue. Naka pei Ia dama’i etu see Ia danabarong ntau to Ia Puenya pasi mampakaipu raya ntau songonya to mangaya Ia. Pasi komi seja damawali ewa wetu apa komi mangaya gombo to napakarebaka mami resi komi seore.

Rote: Basa sila la, neukose ala da'di nai faik fo Ana mai, fo basa hataholi kamahehele kala lamatutua-lamadedeman ma ala fe ha'da-holomata neun. Emi boeo, neukose nai Manetualain hataholi kamahehelen sila la dalek, nana emi mamahele halak fo, ami tui-bengan neu emi a.

Galela: O bi moi-moi qangodu magegena done asa o Gikimoi waaka ma orasi o Jou Yesus asa wahino kali. Una asa wahino kali la ma ngale Awi ronga isilamo de lo o bi moi-moi qaloloha ma ngale Unaka foloi isibicara, sababu Una o loha moi-moi qangodu waakaka ma ngale o nyawa nagoona bato bilasu iwipiricaya Unaka. Komagena ngini lo niwosa to ona magegena manga sidongirabaka, sababu o moi-moi ma ngale Una minisingongangasu gena ngini niopiricayaka.

Yali, Angguruk: Ari tuhu sambil ino Yesus waruhureg At umalikisi sehelimu weregma iren Unuk leho ferukmu Ubam wenggel haruk inap arimano At wel turuk lamuhup. Niren wene hiyag hisarukukmu holtikipteg hinindimu we tem toho wenggel haruk latikibon hiren oho At wel turuk lamuhup.

Tabaru: Ge'ena 'iodumu 'asa 'idadi gee ma 'orasi 'o Yesus woboali ma ngale wisitedene 'awi nyawa de wihoromati 'o nyawa yongaku-ngaku 'iodumu. Ma nyawa-nyawa gee wisitede-tedene de wiho-horomati 'o Yesus, ge'ena dau ma dodaka ngini mita. Sababu ngini niongakuokau 'o habari gee minisitota-totara nginika.

Karo: asum Tuhan reh i bas wari e guna ngaloken pujin i bas kerina PerpulungenNa nari, bage pe guna ipehaga kerina kalak si tek man BaNa. Kam pe pagi ikut ras perpulungen e, sabap tek kam Berita Si Mehuli si nggo ipeseh kami man bandu.

Simalungun: sanggah roh Ia bani ari ai, ase marsangap Ia humbani na mapansing-Ni anjaha longang sagala na porsaya bani, ai porsaya do nasiam tongon bani hasaksian na binoannami bani nasiam.

Toba: Ai di na ro Ibana, marsangap ma Ibana dibahen angka na badiana, jala tarpuji ma Ibana dibahen saluhut naung mangkaporseai Ibana di ari i, ai saut do gabe porsea hamu di na huhatindangkon hami tu hamu.

Dairi: tikan pekirohna i, mersangap mo Ia ibaing ummatNa janah ipepoji-poji kalak sipercaya i mo ia. Kènè pè dekket ngo gabè ummat Dèbata kerna percaya ngo kènè mi sukuten sikusukutken kami bai ndènè.

Minangkabau: kasadonyo tu ka tajadi, di ari Baliau datang isuak, untuak dimuliekan dek umaik-Nyo, sarato untuak di aromaik-i dek kasadonyo urang nan ba iman. Angku-angku pun ka barado di antaro umaik Allah tu, dek karano angku-angku lah picayo kabake barito nan kami baritokan.

Nias: fefu da'õ oi alua dania ba ginõtõ wangawuli-Nia mifolakhõmi mbanua-Nia, ba nifosumange Ia dozi niha samati fefu. So gõi ami dania ba gotalua mbanua Lowalangi andrõ, bõrõ me no faduhu dõdõmi ba duria si no ma'ombakha'õ khõmi.

Mentawai: Ipuaaili sangamberinia néné, iaté ka gogoi kaoijanannia, bulé raabeuaké nia sapaamiannia, samba rahormati nia sangamberi simatonem baga ka tubunia. Oto kam ka kam néné, tugugurúaké leú te kam ka kam, ka mungkuat paamian Taikamanua nenda; aipoí anukatonemingan kam baga, Katuareman Simaerú, sinegéakenenmai ka tubumui.

Lampung: sunyinni ano haga tejadi waktu rani Ia ratong kanah untuk diagungko ulih umat-Ni rik untuk dihormati ulih sunyin jelma sai percaya. Keti pun haga wat di hantara umat-Ni Allah udi, mani keti radu percaya jama kabar sai sekam sampaiko jama niku.

Mamasa: Kara-kara iatee la dadi ke nalambi'mi attunna la sae napakasalle anna nakamangnga-mangngai petauanna battu dikua angganna to mangngorean. Anna ikoa'i nakala'koa' duka' bilanganna to mangngorean aka ummoreammokoa' tula'ki umpa'pesa'bian Puang Yesus mangka kipalanda' lako kalemua'.

Berik: Uwa Sanbagiri seyafter jeiserem Jei se eyebisi nunu Yesus aa jem iresanyaram, jega angtane Uwa Sanbagirmanaiserem jei bosna Jemna ga sene gulbatena, ane angtane Jei aa jei ne tebanaram jei waakenater ga sene nasbili Jem temawer. Aamei mese jep isa fisa angtane jeiserem jem nenennabe, aam temawer taterisi ai gwanan ibe is ajesa bilipminintim ibe, taterisi jeiserem aamei imsama taabili.

Manggarai: Sanggéd taung so’o jaris, émé Hia mai du leso cemoln te toto mengitN oné bahi-réha sanggéd ata nggeluk, agu latang te pandé lenget sanggéd ata imbi, ai saka-si ata ba dami oné méu polig le méu imbin.

Sabu: hari-hari ne na harre do medae ta jadhi pa lodho dakka No hine tu ta pekelode No ri annu-niki No nga tu ta takka pe kerihe ri hari-hari ddau do parahajha. Mu lema do medae ta era pa telora annu-niki Deo do na harre, rowi do parahajha ke mu pa lii do pepeke ri jhi ne pa mu.

Kupang: Ma waktu Dia datang tu, samua orang yang parcaya dong angka nae tinggi-tinggi Dia pung nama, deng kasi hormat sang Dia. Bosong ju nanti ada di teng-tenga itu orang parcaya dong, tagal bosong ju su tarima ame itu Kabar Bae, yang tempo hari botong su kasi tau sang bosong.

Abun: Suk mwa ne bere bor su kam gato Yefun Yesus satu ma mo bur ré. An ma ne yo, bere An bi rus-i bes An gum kok sye wai o re. Bere yé mwa ne sino gato onyar kem mo An un An gum. Sugane nin dom si yé mwa ne sino sok mo Yefun Allah bi rus-i mone, we nin jammo sukdu gato men frot nai nin re.

Meyah: Ofa omotunggom mar insa koma gij mona ongga Tuhan Yesus ongksons en fob. Gij mona insa koma Ofa efen rusnok ongga rudou ebsi komowa omofra efen ofoka erek aksa eteb. Noba rua nomnaga ongga ruroru efen oga rot tenten fob bera rudou emeskeira eteb rot Ofa si. Noba iwa ongga kota Tesalonika bera rimeita idou efesi ongga eskeira morototuma gij mona insa koma tein. Jeska iwa iroun mar ongga memef moftuftu gu iwa sis fob.

Uma: Hawe'ea toe jadi' hi karata-na nculii' Pue' Yesus. Nto'u toe mpai', hawe'ea topetuku'-na mpomobohe hanga'-na, hawe'ea tauna to mpangala'-i mpo'uli': "Uma mowo kabaraka'-na!" Pai' koi' wo'o ompi' bate mpomobohe hanga'-na hi eo toe, apa' nipangala'-mi kareba to kiparata-kokoi.

Yawa: Oma nande no masyoto Amisy Yesus pakare akato no mine vone so. Pakare indamu Apa kawasaeyo manuga ndandinit wo ararimbe muno ukangkamambe Ai—vatan tenambe nanawirati wanave Ai to. Indati weapamo wasisa vatane umaso awa yasyine rai tavon weye wapanave ayao reamo raura wasaije rai to.


NETBible: when he comes to be glorified among his saints and admired on that day among all who have believed – and you did in fact believe our testimony.

NASB: when He comes to be glorified in His saints on that day, and to be marveled at among all who have believed—for our testimony to you was believed.

HCSB: in that day when He comes to be glorified by His saints and to be admired by all those who have believed, because our testimony among you was believed.

LEB: whenever he should come to be glorified on that day by his saints and to be marveled at by all who believe, because our testimony was believed among you,

NIV: on the day he comes to be glorified in his holy people and to be marvelled at among all those who have believed. This includes you, because you believed our testimony to you.

ESV: when he comes on that day to be glorified in his saints, and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed.

NRSV: when he comes to be glorified by his saints and to be marveled at on that day among all who have believed, because our testimony to you was believed.

REB: when on the great day he comes to reveal his glory among his own and his majesty among all believers; and therefore among you, since you believed the testimony we brought you.

NKJV: when He comes, in that Day, to be glorified in His saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed.

KJV: When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.

AMP: When He comes to be glorified in His saints [on that day He will be made more glorious in His consecrated people], and [He will] be marveled at {and} admired [in His glory reflected] in all who have believed [who have adhered to, trusted in, and relied on Him], because our witnessing among you was confidently accepted {and} believed [and confirmed in your lives].

NLT: when he comes to receive glory and praise from his holy people. And you will be among those praising him on that day, for you believed what we testified about him.

GNB: when he comes on that Day to receive glory from all his people and honor from all who believe. You too will be among them, because you have believed the message that we told you.

ERV: This will happen on the day when the Lord Jesus comes to receive honor with his holy people. He will be admired among all who have believed. And this includes you because you believed what we told you.

EVD: This will happen on the day when the Lord {Jesus} comes. Jesus will come to receive glory with his holy people. And all the people who have believed will be amazed at Jesus. You will be in that group of believers, because you believed the things we told you.

BBE: At his coming, when he will have glory in his saints, and will be a cause of wonder in all those who had faith (because our witness among you had effect) in that day.

MSG: But on that very same day when he comes, he will be exalted by his followers and celebrated by all who believe--and all because you believed what we told you.

Phillips NT: But to those whom he has made holy his coming will mean splendor unimaginable. It will be a breathtaking wonder to all who believeincluding you, for you have believed the message that we have given you.

DEIBLER: The Lord Jesus will do this when he comes back from heaven at the time that God has decided. As a result, all we who are his people will praise him because of what he has done for his own people, and all we believers will marvel at our Lord because of what he has done. And you will be there, too, because you believed what we testified to you.

GULLAH: Wen e gwine come back dat Day, e gwine come fa git hona an praise fom all de people wa blongst ta um, all dem wa bleebe pon um. An oona too gwine jine um, cause oona been bleebe wa we tell oona.

CEV: This will happen on that day when the Lord returns to be praised and honored by all who have faith in him and belong to him. This includes you, because you believed what we said.

CEVUK: This will happen on that day when the Lord returns to be praised and honoured by all who have faith in him and belong to him. This includes you, because you believed what we said.

GWV: This will happen on that day when he comes to be honored among all his holy people and admired by all who have believed in him. This includes you because you believed the testimony we gave you.


KJV: When <3752> he shall come <2064> (5632) to be glorified <1740> (5683) in <1722> his <846> saints <40>_, and <2532> to be admired <2296> (5683) in <1722> all <3956> them that believe <4100> (5723) (because <3754> our <2257> testimony <3142> among <1909> you <5209> was believed <4100> (5681)) in <1722> that <1565> day <2250>_.

NASB: when<3752> He comes<2064> to be glorified<1740> in His saints<40> on that day<2250>, and to be marveled<2296> at among<1722> all<3956> who have believed<4100>--for our testimony<3142> to you was believed<4100>.

NET [draft] ITL: when <3752> he comes <2064> to be glorified <1740> among <1722> his <846> saints <40> and <2532> admired <2296> on <1722> that <1565> day <2250> among <1722> all <3956> who have believed <4100>– and you <5209> did in fact <1909> believe <4100> our <2257> testimony <3142>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  2 Tesalonika 1 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel