Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 1 : 10 >> 

Keasberry 1853: Tutkala iya kulak datang akan dipurmuliakan ulih orang orang salihnya, dan diindahkan ulih sagala orang yang buriman pada hari itu (subab saksi kami diantara kamu) tulah dipurchayai.


AYT: ketika Ia datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi di antara semua orang yang telah percaya -- sebab kesaksian kami kepadamu dipercaya.

TB: apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai.

TL: pada masa Ia akan datang kelak supaya dipermuliakan di dalam segala orang suci-Nya, dan menjadi suatu ajaib pada Hari itu kepada segala orang yang percaya, karena kesaksian kami kepadamu itu dipercayai.

MILT: pada saat Dia datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan dikagumi oleh semua orang yang percaya, karena pada hari itu kesaksian kami terhadap kamu telah dipercayai.

Shellabear 2010: yaitu pada saat Ia datang dan dimuliakan oleh seluruh orang suci-Nya, serta dikagumi oleh semua orang yang percaya (termasuk kamu juga karena kamu percaya pada kesaksian yang kami beritakan kepadamu).

KS (Revisi Shellabear 2011): yaitu pada saat Ia datang dan dimuliakan oleh seluruh orang suci-Nya, serta dikagumi oleh semua orang yang percaya (termasuk kamu juga karena kamu percaya pada kesaksian yang kami beritakan kepadamu).

Shellabear 2000: yaitu pada saat Ia datang dan dimuliakan oleh seluruh orang suci-Nya, serta dikagumi oleh semua orang yang sudah percaya (termasuk kamu juga karena kamu percaya pada kesaksian yang kami beritakan kepadamu).

KSZI: Semua itu akan berlaku apabila Dia datang, pada hari itu, untuk dimuliakan oleh para pengikut-Nya yang salih dan untuk diberi penghormatan oleh semua orang beriman. Ini termasuk kamu kerana kamu percaya kepada kesaksian kami di antara kamu.

KSKK: Pada waktu itu Tuhan akan dimuliakan di tengah-tengah para kudus-Nya, dan akan menyatakan keajaiban-Nya melalui orang-orang yang percaya kepada-Nya, yakni kamu yang telah menerima kesaksian kami.

WBTC Draft: Hal itu akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan Yesus apabila Ia menerima kemuliaan di tengah-tengah umat-Nya. Dan semua orang yang percaya akan merasa heran pada Yesus. Kamu akan berada dalam kelompok orang yang percaya karena kamu percaya akan kesaksian kami kepadamu.

VMD: Hal itu akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan Yesus apabila Ia menerima kemuliaan di tengah-tengah umat-Nya. Dan semua orang yang percaya akan merasa heran pada Yesus. Kamu akan berada dalam kelompok orang yang percaya karena kamu percaya akan kesaksian kami kepadamu.

AMD: Pada hari itu, Tuhan Yesus akan datang untuk menerima kemuliaan di tengah orang-orang kudus-Nya. Ia akan dihormati oleh semua orang percaya, termasuk kamu, karena kamu percaya pada kesaksian yang kami katakan kepadamu.

TSI: Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu itu, semua orang yang disucikan-Nya— yaitu semua yang percaya kepada-Nya, akan merasa kagum dan memuliakan Dia karena kuasa-Nya. Tentu kalian juga akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian percaya akan kesaksian yang kami sampaikan.

BIS: semuanya itu akan terjadi pada hari Ia datang nanti untuk diagungkan oleh umat-Nya dan untuk dihormati oleh semua orang yang percaya. Kalian pun akan berada di antara umat Allah itu, sebab kalian sudah percaya kepada berita yang kami sampaikan kepadamu.

TMV: Semua itu akan berlaku, apabila Tuhan datang pada Hari itu kelak untuk menerima kemuliaan daripada semua umat-Nya dan penghormatan daripada semua orang yang percaya kepada-Nya. Kamu pun akan bersama-sama umat Allah itu, kerana kamu percaya kepada perkhabaran yang kami sampaikan.

BSD: Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang nanti. Pada waktu itu, seluruh umat-Nya akan mengagungkan Dia. Semua orang yang percaya akan menghormati Dia. Kalian adalah umat Allah itu, karena kalian percaya kepada berita yang sudah kami sampaikan.

FAYH: pada waktu Ia datang untuk menerima puji-pujian dan penghormatan untuk segala hal yang telah dilakukan-Nya bagi umat-Nya, bagi orang-orang kudus-Nya. Dan Saudara akan termasuk orang yang memuji Dia, karena Saudara mempercayai berita yang kami sampaikan tentang Dia.

ENDE: jaitu pada hari Ia akan tiba untuk dimuliakan ditengah-tengah orang-orangNja jang kudus dan dikagumi diantara semua orang beriman, sebagaimana kesaksian kami telah menemui kepertjajaan pada kamu. Demikianlah kenjataannja pada hari itu kelak.

Shellabear 1912: pada masa ia akan datang kelak supaya dipermuliakan dalam hal segala orang salehnya, dan menjadi suatu 'ajaib pada hari itu dalam hal segala orang yang sudah percaya (karena dipercayai juga akan kesaksian kami kepadamu itu).

Klinkert 1879: Apabila Ija datang akan dipermoeliakan dalam segala orang soetjinja; maka pada hari itoe Ija akan menjatakan dirinja soeatoe adjaib dalam segala orang jang pertjaja (sebab kasaksian kami di-antara kamoe telah dipertjaja).

Klinkert 1863: {Kis 1:21; 1Te 1:10; Wah 1:7} Kapan Toehan dateng akan dipermoeliaken dalem orang-orang salihnja, dan akan menoendjoek kaheiranannja dalem segala orang jang pertjaja pada itoe hari (sebab kasaksian kita di-antara kamoe soedah dipertjajai.)

Melayu Baba: waktu dia nanti datang spaya di-muliakan dalam dia punya orang-orang kudus, dan mnjadi satu hairan itu hari dalam hal smoa orang yang sudah perchaya (kerna kita punya ksaksian sama kamu sudah juga kamu perchaya).

Ambon Draft: Manakala Ija datang, akan dapat demulijakan di dalam sakalijen mutakinja, dan akan bertondjok dirinja atas peri jang heran di dalam sakalijen awrang itu, jang sudah pertjaja; karana kasak-sian kami kapada kamu, su-dah djadi pertjaja.

Keasberry 1866: Tŭtkala iya kŭlak datang akan dipŭrmuliakan ulih orang orang salihnya, dan diindahkan ulih sagala orang yang bŭriman pada hari itu, sŭbab saksi kami diantara kamu tŭlah dipŭrchayai.

Leydekker Draft: Manakala 'ija 'akan habis datang hendakh depermulijakan 'awleh segala walinja, dan detaxdjibkan 'awleh sakalijen 'awrang mu`min, (sedang kasjaksi`an kamij tapertjaja di`antara kamu) pada harij 'itu djuga.

AVB: Semua itu akan berlaku apabila Dia datang, pada hari itu, untuk dimuliakan oleh murid-murid-Nya yang salih dan untuk diberi penghormatan oleh semua orang beriman. Ini termasuk kamu kerana kamu percaya kepada kesaksian kami antara kamu.

Iban: lebuh Iya datai nerima puji ari semua nembiak Iya, sereta dibasa semua orang ke arap, laban pesan ti ditusui kami ngagai kita udah dikarapka kita.


TB ITL: apabila <3752> Ia datang <2064> pada <1722> hari <2250> itu <1565> untuk dimuliakan <1740> di antara <1722> orang-orang kudus-Nya <40> <846> dan <2532> untuk dikagumi <2296> oleh <1722> semua orang <3956> yang percaya <4100>, sebab <3754> kesaksian <3142> yang kami <2257> bawa kepadamu <1909> <5209> telah <4100> <0> kamu percayai <0> <4100>.