Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 1 : 2 >> 

TB: maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.


AYT: pada hari-hari terakhir ini, Allah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya yang telah dipilih-Nya untuk menjadi Pewaris atas segala sesuatu, yang melalui-Nya juga Allah menciptakan alam semesta.

TL: maka berfirmanlah Ia pula pada akhirnya kepada kita di dalam Anak-Nya, yang ditetapkan-Nya menjadi waris segala sesuatu, oleh-Nya juga dijadikan-Nya sekalian alam.

MILT: pada masa terakhir ini Dia berbicara kepada kita di dalam Putra, yang telah Dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu; melalui-Nya pula, Dia telah menjadikan zaman-zaman.

Shellabear 2010: Tetapi pada zaman akhir ini, Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan Sang Anak yang datang daripada-Nya, yaitu Sang Anak yang telah ditentukan untuk menjadi ahli waris dari segala sesuatunya. Melalui Dia jugalah Allah telah menjadikan alam semesta.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi pada zaman akhir ini, Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan Sang Anak yang datang daripada-Nya, yaitu Sang Anak yang telah ditentukan untuk menjadi ahli waris dari segala sesuatunya. Melalui Dia jugalah Allah telah menjadikan alam semesta.

Shellabear 2000: Tetapi pada zaman akhir ini, Ia telah bersabda kepada kita dengan perantaraan Sang Anak yang datang daripada-Nya, yaitu Sang Anak yang telah ditentukan untuk menjadi ahli waris dari segala sesuatunya. Melalui Dia jugalah Allah telah menjadikan alam semesta.

KSZI: Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui Putera-Nya, yang telah dijadikan-Nya pewaris kepada segala-galanya; melalui Putera-Nya itu Allah telah mencipta alam semesta.

KSKK: tetapi dalam zaman kita ini, Ia telah berbicara kepada kita secara tuntas dengan perantaraan Putra-Nya. Dialah yang telah ditentukan Allah menjadi ahli waris segala sesuatu, sebab oleh Dia Allah telah menjadikan dunia menurut tahap-tahapnya.

WBTC Draft: Dan sekarang pada hari-hari terakhir ini Allah berbicara lagi kepada kita melalui Anak-Nya. Allah telah menciptakan seluruh dunia ini melalui Anak-Nya. Dan Dia sudah memilih Anak-Nya untuk memiliki semuanya.

VMD: Dan sekarang pada hari-hari terakhir ini Allah berbicara lagi kepada kita melalui Anak-Nya. Allah telah menciptakan seluruh dunia ini melalui Anak-Nya. Dan Dia sudah memilih Anak-Nya untuk memiliki semuanya.

AMD: Sekarang, pada zaman akhir ini, Allah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya. Melalui Anak-Nya, Allah menciptakan seluruh dunia dan Ia telah memilih Anak-Nya itu untuk menjadi ahli waris atas segala sesuatu.

TSI: Dulu sekali Allah sudah menetapkan Anak-Nya itu untuk memiliki segala sesuatu, lalu Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini melalui pekerjaan Anak-Nya.

TSI3: Anak-Nya itulah yang sejak semula sudah ditetapkan Allah untuk menguasai segala sesuatu. Bersama Allah Bapa, Dia menciptakan seluruh langit dan bumi.

BIS: Tetapi pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Melalui Anak-Nya inilah Allah menciptakan alam semesta. Dan Allah sudah menentukan bahwa Anak-Nya inilah juga yang berhak memiliki segala sesuatu.

TMV: Tetapi pada zaman akhir ini Dia telah berfirman kepada kita melalui Anak-Nya. Melalui Anak-Nya inilah Allah menciptakan alam semesta. Allah sudah menetapkan bahawa Anak-Nya inilah yang berhak memiliki segala sesuatu pada akhirnya.

BSD: Sekarang, Allah berbicara juga kepada kita melalui Anak-Nya. Allah menciptakan alam semesta ini melalui Anak-Nya. Allah juga sudah memutuskan bahwa Anak-Nya berhak memiliki segala-galanya. Anak Allah itu sama seperti Allah.

FAYH: Tetapi pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Kepada-Nya Ia telah memberikan segala sesuatu, dan dengan perantaraan Dia, Allah menciptakan alam semesta serta segala sesuatu yang ada di dalamnya.

ENDE: dizaman terachir ini Ia berbitjara kepada kita dalam Putera, jang ditentukanNja mendjadi ahliwaris segala-gala jang ada, dan dengan Diapun ditjiptakanNja dunia semesta;

Shellabear 1912: maka pada akhir zaman ini pula ia telah berfirman kepada kita dengan lidah Anaknya, yang ditentukannya akan mempusakai segala sesuatu, maka olehnya juga dijadikannya sekalian alam;

Klinkert 1879: Jang ditentoekannja mendjadi warits samesta sakalian, maka olihnja djoega didjadikannja segala alam.

Klinkert 1863: Jang soedah Dia tantoeken {Mat 21:38} djadi waris segala perkara, {Kej 1:3; Maz 33:6; Yoh 1:3; Efe 3:9; Kol 1:16} maka olihnja djoega Toehan soedah mendjadiken segala alam.

Melayu Baba: dan skarang dalam jman ini punya pnghabisan, dia sudah chakap k-pada kita sama mulut Anak-nya, yang dia sudah tntukan mnjadi waris smoa perkara, dan oleh-nya juga dia sudah jadikan sklian alam;

Ambon Draft: Pada hari-hari jang bahara-bahara itu, sudah katakan kapada kamiawleh Anak laki-laki, jang Ija sudah angkat taroh akan warits atas segala sasawatu, awleh sijapa djuga Ija sudah mendjadikan sagenap alam.

Keasberry 1853: Maka pada akhir zaman ini pun iya tulah burfurman pada kita ulih anaknya, yang tulah dituntukannya munjadi warith atas sa'musta skalian, maka ulihnya juga iya tulah munjadikan sagala alam;

Keasberry 1866: Maka pada akhir zaman ini pun Tuhan tŭlah bŭrfŭrman pada kita ulih anaknya, yang tŭlah ditŭntukannya mŭnjadi warith atas sŭmŭsta skalian, maka ulihnya juga iya tŭlah mŭnjadikan sagala alam.

Leydekker Draft: Jang telah dedjadikannja waritz 'atas samista sakalijen, jang 'awlehnja lagi telah dekardjakannja segala xalam:

AVB: Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui Anak-Nya, yang telah dijadikan-Nya pewaris kepada segala-galanya; melalui Anak-Nya itu Allah telah mencipta alam semesta.

Iban: tang ba hari ti penudi tu, Iya udah bejaku ngagai kitai ngena Anak Iya Empu, ke diletak Iya bempu semua utai. Lalu ulih Anak Iya, Iya udah mega ngaga dunya.


TB ITL: maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang <3739> telah <5087> <0> Ia tetapkan <0> <5087> sebagai yang berhak menerima <2818> segala yang ada <3956>. Oleh <1223> Dia <3739> Allah telah menjadikan <4160> alam semesta <165>. [<2532>]


Jawa: ing jaman wekasan iki Panjenengane wus ngandika marang kita lumantar Kang Putra, kang wus ditetepake dadi ahli-warise tumrap samubarang kabeh; iya lumantar Panjenengane Gusti Allah anggone wus nitahake alam jembar.

Jawa 2006: ing jaman pungkasan iki Panjenengané wis ngandika marang kita lantaran Kang Putra, kang wis katetepaké dadi ahli-warisé samubarang kabèh; lan iya lantaran Panjenengané, Allah wis nitahaké jagat raya.

Jawa 1994: Nanging ing jaman wekasan iki Panjenengané ngandika marang kita lantaran Kang Putra. Iya lantaran Kang Putra kuwi enggoné Gusti Allah nitahaké alam jembar. Sarta Panjenengané wis netepaké Kang Putra mau supaya sing wekasané ndarbèni samubarang kabèh.

Jawa-Suriname: Nanging ing jaman anyar iki Gusti Allah ngetokké pituturé liwat Anaké, yakuwi Gusti Yésus Kristus. Ya lantaran Anaké iki Gusti Allah nggawé langit lan bumi lan Gusti Allah wis netepké Anaké mau, supaya nduwèni lan ngwasani sembarang sing ènèng.

Sunda: Ayeuna, dina jaman ahir, ngandika-Na ka urang ku perantaraan Putra-Na, anu geus digadangkeun bakal diserenan hak kana saniskara hal. Allah ngajadikeun langit jeung bumi oge ku perantaraan Putra-Na,

Sunda Formal: Kiwari, — dina jaman ahir — ngandika-Na ka urang teh, ku perantaraan Putra-Na anu geus diserenan sakabeh perkara. Langit jeung bumi oge, dijadikeunana teh, nya ku Putra-Na.

Madura: Nangeng e jaman samangken paneka Allah abu-dhabu ka sampeyan sareng kaula sadaja kalaban parantara’anna Pottrana. Kalaban parantara’anna Pottrana ganeka Allah nyepta’agi alam dunnya paneka. Ban Allah ampon nantowagi ja’ Pottrana ganeka se kaagungan ha’ ka sadajana se badha paneka.

Bauzi: Lahana etei nim digat folelo modem di nibe Alat Am im lam gi Am Adat Am aha labet iba dam badate vou fusi vameadaha bak. Alam Adat lam nehasu meedaha Dàt modem bak. Asum ahoba iuba modealahana zi lamti bak adba niba modealahana zi nimti ahebu Am Adat labe ot vai modi debulehe bak. Labi laha Aho Am Adat laba neha, “Ame na zi lam Eho fa Oba lu Oho naedateli gi labaha bohu vuusdale,” lahame fet ozome gagu esuhuda Am am bak.

Bali: nanging ring masane sane wekasan puniki Ida masabda ring iraga malantaran Putran Idane. Malantaran Ida Sang Putra punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi buanane, samaliha ring pamuput, Ida Sang Putra sane selik Ida buat nruenang saluiring sane wenten.

Ngaju: Tapi hong jaman je rahian toh Ie hakotak dengan itah mahalau Anak Ayue. Mahalau Anak Ayue te Hatalla manjapa langit tuntang petak. Tuntang Hatalla jari manukas Anak Ayue te kea je aton hak Akae manjadi tempon kare taloh handiai.

Sasak: Laguq lẽq jaman ahir niki, Allah bemanik lẽq ite langan perantarean Bije-Ne, saq sampun tetentuang jari ahli waris selapuq saq araq. Langan Ie Allah sampun cipteang alam semeste.

Bugis: Iyakiya ri wettu paccappurengngéwé mabbicarai lao ri idi naolai Ana’-Na. Naolai Ana’-Naé napancajiwi Allataala sininna alangngé. Sibawa purani napattentu Allataala makkedaé iyatonaé Ana’-Na iya mappunnaiyé ha’ mappunnaiwi sini-sininnaé.

Makasar: Mingka anne ri kala’busang jammanga, a’bicarami mae ri katte tete ri Ana’Na. Tete ri Iami anne Ana’Na naNapa’nia’ sikontu linoa siagang bonena. Siagang Napattantumi Allata’ala angkanaya Ia tommi anne Ana’Na siratang angkammai sikontu apa-apa niaka.

Toraja: nama’katampakanna attu iate, ma’kadaMi lako kaleta Nalopian AnakNa tu Napamanassa umpomana’ mintu’na, tete dio dukari anNa padadii tu angge maritik.

Duri: Apa ia tee wattu tampakkana lino nasuai to Anak mpaui lako kita'. Ia joo Anak mangkamo napattantu Puang Allataala to sipato' mpuapai to sininna apa, nasaba' Iamo napake Puang Allataala mpadenni tee lino.

Gorontalo: Bo to jamani masatiya boti Allahuta'ala lobisala mayi ode olanto loli oli Isa Wala-Iyo. Loli oli Isa Wala-Iyo boyito Allahuta'ala lopowali mayi lo alamu bua-buade boti. Wawu Tiyo olo ma lopotatapu mao deu ti Isa yito ta ahu'uwo lo uhetuwa-tuwawuwa.

Gorontalo 2006: Bo tojamani pulitio botie Tio lotahuda mai olanto wolo lotimbulude to Wala-I̒o. Lotimbulude to Wala-I̒o botieelo Allahu Taa̒ala lopowali mai ngoilanggubu aalamu. Wau Allahu Taa̒ala malolantu mao̒ deu̒ Wala-I̒o botieelo olo tao̒haku motolo miliki totoonulalo u hitua-tuawua.

Balantak: Kasee na tempo kokomburi'anna kani'i Alaata'ala nomokau Anak-Na bo pantadulkon potuun-Na na ko'onta'. Ia nangaan se' Anak-Na iya'a a men bo pontombonoi giigii' upa men isian, ka' Ia nomokau Anak-Na ninsidakon dunia kani'i.

Bambam: Sapo' illaam inde wattu la kasuppisanna lino ma'kale Ia Änä'na Puang Allataala puha umpalombungangkia' tula'na. Indo Änä'na abana inna napa'tantum Puang Allataala la Ia muampuam asam ingganna-ingganna sia. Anna Änä'na siam duka' ungkähäi anna napadadii Puang Allataala langi' sola lino.

Kaili Da'a: Tapi ri tempo namosu kaopu nu dunia e'i Anana mbotomo to nompasimbayu tesana ka kita. Nosanggani-nggani ante Anana etu Alatala nompajadi langi bo dunia, pade nipakatantuna ala pura-pura nuapa to nariana majadi bagia nu Anana.

Mongondow: Ta'e kon singgai tumi na'a ki Adií-Nyadon tontanií im pinotabaí-Nya nopoyaput in singog-Nya tatua ko'i naton. Ki Adií-Nya doman tana'a inta pinopodoyonan i Allah nomia kon dunia na'a. Sia sinantuí domandon i Allah motarima kom bayongan kapunya'an-Nya.

Aralle: Ampo' tempo dinoa ang marungku'mi allo katämpä'anna, napa'tula'iingkea' yaling di Änä' Kalaena. Ungngolai inde Änä'na, langi' anna lino natampa Puang Alataala. Anna nadandi pano yato di Änä'na ingkänna aka-akanna la namana'ing.

Napu: Agayana ide-ide i tempo kahopoa dunia, lolitana Pue Ala napahaweake AnaNa haduduaNa. Hai AnaNa iti Napopatoa mampopewali langi hai dunia. Iami au Napakanoto Pue Ala molambi hinangkana au ara.

Sangir: Arawe tempo samuri ini e i Sie mělẹ̌hengetang si kitẹ e limiung Ahus'E. Limiung Ahus'E ini e Ruata něndiadi langị dingangu dunia patikụ. Dingangu Mawu e seng napakasahẹ u Ahus'E ini e mal᷊aing kawasa managhuang patikụ.

Taa: Pei ri tempo si’i, to mosumo kapuranya temponya to si’i, Ia mangampogomboka kita liu ri nganga nu AnaNya semo. AnaNya etu semo to Ia nangampake mampapowali lino tempo owi. Pasi AnaNya etu semo to i Pue Allah room mampakatantuka yami pasi roomo mangawaika samparia anu to re’e.

Rote: Tehu nai le'do fai mate'ek ia, Ana kokolak no ita tunga Ana na. Tunga Anan ia nde, Manetualain nakadada'dik lalai ma daebafa ka no basa oe isin lala'ena. Ma Manetualain naketu basa, nae Anan ndia boeo nde nanuu hak nanuu basa hata lala'ena.

Galela: Duma o orasi manena gena kanaga o orasi ma dodoguka, to Una Awi demo gena Awi Ngopa masirete Una magena asa wonasingangasu ngoneka. Una Awi Ngopa gena wisitatapuka la o bi moi-moi o kia naga qangodu gena to Una, o bi moi-moi kiaka sababu ka Una magena so o dunia de o dipa lo qangodu idadika.

Yali, Angguruk: Ketiya nit obog-obohon welaheyon oho hiyag nisamin peruk lit Amloho monde fibag. At ino pohol kinang ngi amag ulug Allahn unduhuk fibag. At ino famen Allahn mun angge man angge obog toho wal timin pibareg wal tibag.

Tabaru: Ma ma 'orasi ne'ena ge'ena la 'o 'orasi ma du-du'uruokau, ma Jo'oungu ma Dutu wobicara ngoneno ma ngekomo 'awi Ngowaka. De ma ngekomo 'awi Ngowaka nu'unau, ma Jo'oungu ma Dutu wosidadi 'o diwanga de 'o tonaka de ma kia sonaa 'iodumu. De ma Jo'oungu ma Dutu wositantuuokau 'ato 'awi Ngowaka nu'unau wapareta 'o sagala moi-moi.

Karo: Tapi i bas paksa-paksa si arah pudi enda ngerana Ia man banta arah AnakNa. Arah AnakNa e me Dibata njadiken kerina si nasa lit; AnakNa e ItetapkenNa jadi si mada kerina si nasa lit.

Simalungun: tapi bani panorang parpudi on iparsahapkon do hita marhitei Anak-Ni, ai ma na pinabangkit-Ni gabe sitean haganup, parhiteian-Ni homa manompa sagala na adong.

Toba: Alai di angka ari na parpudi on dipanghulingi do hita marhite sian Anak i. Ibana do dipabangkit gabe sitean parluhutan i, jala marhitehite Ibana do ditompa angka hasiangan i.

Dairi: Tapi i ari perpodi èn mengerana ngo Ia taba kita merkitè AnakNa. Asa merkitè AnakNa i ngo ihanaken Dèbata sagumanna silot i janah AnakNa i ngo merhak mersidasaken karinana i.

Minangkabau: Tapi dijaman nan tarakir ko, Baliau mangecek kabake kito jo parantaroan Anak-Nyo. Malalui Anak-Nyo ko lah, Allah manjadikan kasadonyo alam nangko. Nan Allah lah manantukan, baraso Anak-Nyo ko pulolah, nan bahak mamiliak-i sagalo sasuatu.

Nias: Ba ginõtõ safuria andre muhede Ia khõda nifa'ema Nono-Nia. Ba khõ Nono-Nia andre Iwõwõi gõlia ulidanõ. Ba no Ihonogõi Lowalangi wa Ono-Nia andre gõi zangokhõgõ hadia ia fefu.

Mentawai: Tápoi ka gogoi kalepakat néné, ipanibo Taikamanua ka sita iaté ka simatotoilá ka tubut Togania. Oto sibara ka Togania néné te, aibaraaké manua sambat polak Taikamanua. Samba leú et aiteúakéan Taikamanua, ikua, Togania néné te berhak masibakkati sangamberinia.

Lampung: Kidang waktu zaman akher inji Ia cawa jama ram liwat perantaraan Anak-Ni. Liwat Anak-Ni injido Allah nyiptako alam semesta. Rik Allah radu nantuko bahwa Anak-Ni injido juga sai berhak ngedok sunyin hal.

Aceh: Teuma nibak jamén akhé nyoe Gobnyan geumeututoe ubak geutanyoe deungon peurantaraan Aneuëk Gobnyan. Meulalu Aneuëk Geuh nyoe kheueh Allah geucebta alam seumeusta. Dan Po teu Allah ka geupeuteuntée bahwa Aneuëk Gobnyan nyoe kheueh nyang na hak geupeuteuntée peue-peue mantong.

Mamasa: Sapo illalan inde attu kasuppikanna linoe melolomi Anakna Puang Allata'alla ullombunganni pudukna lako kaleta. Inde Anaknae innang mangkami napatantu la ummampui angga lako. Anna ia siamo napake Puang Allata'alla umpadadi langi' anna lino.

Berik: Jengga nunu umwef aaiserem, Uwa Sanbagiri Jei ga Tane Jemnaiserem ga Jes baftatnant, ane Tane Jemnaiserem Jei taterisi Uwa Sanbagirmanaiserem nep ga nes Jei nasipmini. Uwa Sanbagiri Jei Tane Jelemanaiserem Jebar mes ge eyebil seyafter, ane Uwa Sanbagiri Jei ga Jes destabal Sanbakef Jei nwinfe seyafter gemerserem jem sagabe.

Manggarai: Maik du turung cemoln ho’o, Hia curup agu ité lut AnakN, ata poli letin Liha ciri ata mbaté sanggéd cao-ca. Lut Hia Mori Keraéng poli dédék tanan-wa agu awangn éta.

Sabu: Tapulara pa dhara awe pedakka rahi dhe, ki pedai lii No nga di, do pelake jhara Ana No ke. Pelake jhara Ana No ke, ne peera ri Deo raiwawa nga liru hari ta hewue. Jhe do petakke ke ri Deo ta do Ana do nadhe ke ne do mone unu hari-hari.

Kupang: Ma sakarang Dia su kirim Dia pung Ana, ko omong langsung deng kotong. Dari mula-mula, Tuhan Allah su pili ame Dia pung Ana, ko parenta sama-sama deng Dia. Waktu Dia bekin ame langit deng bumi, deng dia pung isi samua-samua, Dia pung Ana ni ju ada bekin sama-sama deng Dia.

Abun: Wo su kam gato karowa bur kru ré sa, Yefun Allah syo An bi Gan ma, An tarubot An bi Gan wa men re. Su ketke Yefun Allah syo suktinggi nai An bi Gan anato su ketke An bi Gan ut suk mwa mo bur ré si gu nim ne sino. Yefun Allah bes An bi Gan subere suk mwa ne sok mo An bi Gan bi suk-i ne sino.

Meyah: Erek koma tina, gij mona ongga enja ejgwaga insa kef bera Ofa anggot mar skoita mimif oisouska efen efesa Yesus Kristus. Noba oisouska Yesus Kristus bera Allah ontunggom mar nomnaga. Noba Ofa bera ongga Allah oncunc jeskaseda eja erek ebirfaga ongga ofoka aksa egens rot mar nomnaga tein.

Uma: Aga hi tempo kamohua' Eo Kiama tohe'i, mololita-i hi kita' hante wiwi Ana'-na moto-mi. Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpopajadi' langi' pai' dunia'. Pai' napakatantu ka'Ana'-na toe-imi mpai' to mpobagia hawe'ea to ria.

Yawa: Weramu arono munije ama akari mararaije so umba payao de wansai no Apa Kavo ai. Apa Kavo so pi Amisye po apatimu indamu Po naumo warae muno mine so ranari tenambe. Muno Opirati Amisye po apatimu indamu apaura anakotar tenambe rai.


NETBible: in these last days he has spoken to us in a son, whom he appointed heir of all things, and through whom he created the world.

NASB: in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world.

HCSB: In these last days, He has spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things and through whom He made the universe.

LEB: in these last days he has spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all [things], through whom also he made the world,

NIV: but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe.

ESV: but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world.

NRSV: but in these last days he has spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all things, through whom he also created the worlds.

REB: But in this the final age he has spoken to us in his Son, whom he has appointed heir of all things; and through him he created the universe.

NKJV: has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds;

KJV: Hath in these last days spoken unto us by [his] Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;

AMP: [But] in the last of these days He has spoken to us in [the person of a] Son, Whom He appointed Heir {and} lawful Owner of all things, also by {and} through Whom He created the worlds {and} the reaches of space {and} the ages of time [He made, produced, built, operated, and arranged them in order].

NLT: But now in these final days, he has spoken to us through his Son. God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son he made the universe and everything in it.

GNB: but in these last days he has spoken to us through his Son. He is the one through whom God created the universe, the one whom God has chosen to possess all things at the end.

ERV: And now in these last days, God has spoken to us again through his Son. He made the whole world through his Son. And he has chosen his Son to have all things.

EVD: And now in these last days God has spoken to us again. God has spoken to us through his Son. God made the whole world through his Son. And God has chosen his Son to have all things.

BBE: But now, at the end of these days, it has come to us through his Son, to whom he has given all things for a heritage, and through whom he made the order of the generations;

MSG: Recently he spoke to us directly through his Son. By his Son, God created the world in the beginning, and it will all belong to the Son at the end.

Phillips NT: has now, at the and of the present age, given us the truth in the Son. Through the Son God made the whole universe, and to the Son he has ordained that all creation shall ultimately belong.

DEIBLER: But now when this final age is beginning, God has communicated to us just once by means of what …his Son/the man who was also God† said and did. God appointed him in order that he would possess everything that truly belongs to God. God also appointed him in order that he would create the universe.

GULLAH: Bot now wen de end time da come, God taak ta we shru e Son. Shru e Son, God mek all ting, de universe an all wa een um. An God pick e Son fa git all ting.

CEV: But now at last, God sent his Son to bring his message to us. God created the universe by his Son, and everything will someday belong to the Son.

CEVUK: But now at last, God sent his Son to bring his message to us. God created the universe by his Son, and everything will some day belong to the Son.

GWV: In these last days he has spoken to us through his Son. God made his Son responsible for everything. His Son is the one through whom God made the universe.


NET [draft] ITL: in these last days he has spoken to us in a son, whom <3739> he appointed <5087> heir <2818> of all things <3956>, and through <1223> whom <3739> he created <4160> the world <165>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 1 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran