Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 : 22 >> 

TB: Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorangpun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu."


AYT: Bapa-Ku telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Ku, dan tidak seorang pun yang mengenal Anak kecuali Bapa. Dan, tidak seorang pun yang mengenal Bapa, kecuali Anak serta orang-orang yang kepada mereka Anak berkehendak untuk menyatakannya.”

TL: Segala sesuatu sudah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan seorang pun tiada mengenal Anak itu, hanyalah Bapa sahaja, dan seorang pun tiada mengenal Bapa itu, hanyalah Anak sahaja, dan lagi orang, yang hendak dinyatakan kepadanya oleh Anak itu."

MILT: Segala sesuatu telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengetahui siapakah Putra itu, selain Bapa, dan siapakah Bapa itu, selain Putra, dan siapa saja yang kepadanya Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya."

Shellabear 2010: Segala sesuatu telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tak seorang pun mengenal siapa Sang Anak, kecuali Sang Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal siapa Sang Bapa, kecuali Sang Anak dan orang-orang yang kepadanya Sang Anak berkenan menyatakannya."

KS (Revisi Shellabear 2011): Segala sesuatu telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tak seorang pun mengenal siapa Sang Anak, kecuali Sang Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal siapa Sang Bapa, kecuali Sang Anak dan orang-orang yang kepadanya Sang Anak berkenan menyatakannya."

Shellabear 2000: Segala sesuatu telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun yang mengenal siapa Sang Anak, kecuali Sang Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal siapa Sang Bapa, kecuali Sang Anak dan orang-orang yang kepadanya Sang Anak berkenan menyatakannya.”

KSZI: &lsquo;Bapa-Ku telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Ku. Tiada sesiapa mengenal siapa Putera kecuali Bapa; dan tiada sesiapa mengenal Bapa kecuali Putera serta mereka yang dipilih oleh Putera untuk menyatakan Bapa.&rsquo;

KSKK: Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorangpun mengenal Bapa selain Putra dan orang yang kepadanya Putra berkenan menyatakannya".

WBTC Draft: Segala sesuatu diserahkan Bapa-Ku kepada-Ku. Tidak ada yang mengenal Anak itu kecuali Bapa, dan tidak ada yang mengenal Bapa kecuali Anak dan mereka yang diberitahu oleh Anak."

VMD: Segala sesuatu diserahkan Bapa-Ku kepada-Ku. Tidak ada yang mengenal Anak itu kecuali Bapa, dan tidak ada yang mengenal Bapa kecuali Anak dan mereka yang diberitahu oleh Anak.”

AMD: “Bapa-Ku telah memberikan semuanya kepada-Ku. Tidak ada yang mengenal Anak kecuali Bapa. Dan, tidak ada yang mengenal Bapa kecuali Anak, dan orang-orang yang dipilih-Nya untuk diberi tahu mengenai Bapa.”

TSI: Kemudian Yesus berpaling kepada murid-murid-Nya dan berkata, “Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepada-Ku. Tidak seorang pun mengenal Aku, yaitu Anak-Nya, kecuali Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa-Ku kecuali Aku dan orang-orang yang hendak Aku perkenalkan kepada-Nya.”

BIS: Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepada-Ku. Tidak seorang pun mengenal Anak, selain Bapa. Tidak ada juga yang mengenal Bapa selain Anak; dan orang-orang kepada siapa Anak itu mau memperkenalkan Bapa."

TMV: Bapa-Ku sudah menyerahkan segala sesuatu kepada-Ku. Tidak seorang pun mengenal Anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali Anak serta mereka yang diberitahukan oleh Anak tentang Bapa."

BSD: “Bapa-Ku sudah menyerahkan semuanya kepada-Ku. Orang lain tidak ada yang tahu siapa Aku sebenarnya, hanya Bapa yang tahu. Dan tidak seorang pun yang tahu siapa Bapa sebenarnya, hanya Aku Anak-Nya yang tahu. Dan jikalau Aku sebagai Anak-Nya memperkenalkan Bapa kepada orang-orang, barulah mereka mengenal siapa Bapa sesungguhnya.”

FAYH: "Akulah Wakil Bapa-Ku dalam segala sesuatu. Tidak seorang pun benar-benar mengenal Anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun benar-benar mengenal Bapa kecuali Anak dan orang-orang kepada siapa Anak itu menyatakan Dia."

ENDE: Segala sesuatu telah diserahkan kepadaKu oleh Bapa dan tak seorangpun jang mengetahui siapakah Putera itu, ketjuali Bapa sendiri, atau mengetahui siapakah Bapa itu, ketjuali Putera dan mereka jang diperkenankan oleh Putera mendapat pernjataan dari padaNja.

Shellabear 1912: Adapun segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapaku; maka seorang pun tiada mengetahui siapakah Anak itu melainkan Bapa sahaja; dan siapakah Bapa itu melainkan Anak sahaja, dan orang yang hendak dinyatakan oleh Anak itu kepadanya."

Klinkert 1879: Bahwa segala perkara telah diserahkan kapadakoe olih Bapakoe, maka sa'orang pon tidak mengetahoei jang Anak itoe siapa, melainkan Bapa djoega, dan Bapa itoe siapa, melainkan jang Anak dan kapada barang-siapa jang Anak hendak menjatakan Dia.

Klinkert 1863: {Maz 8:7; Yoh 3:35; 17:2; 1Ko 15:27; Fil 2:10; Ibr 2:8} Segala perkara soedah diserahken sama akoe dari Bapakoe; maka trada satoe orang taoe siapa jang Anak itoe, melainken Bapa, dan siapa Bapa itoe, melainken jang Anak, dan sama {Yoh 1:18; 6:44,46} barang-siapa jang Anak itoe maoe menjataken dia.

Melayu Baba: Smoa perkara Bapa sahya sudah srahkan k-pada sahya: dan t'ada satu orang pun tahu siapa-kah Anak itu, chuma Bapa saja; dan siapa-kah Bapa itu, chuma Anak saja, dan orang yang k-pada-nya Anak suka nyatakan."

Ambon Draft: Segala sasawatu sudah deberikan kapadaku awleh Bapaku; dan sa; awrang pawn tijada tahu sijapatah Anak laki-laki itu, melajinkan Bapa; dan sijapatah Bapa itu, melajinkan Anak laki-laki; dan kapada sijapa Anak laki-laki akan mawu menjatakan itu.

Keasberry 1853: Sagala purkara tulah disurahkan kapada aku deripada Bapaku: maka sa'orang pun tiada mungataui siapakah Anak itu, mulainkan Bapa; dan siapakah Bapa itu, mulainkan Anak, dan kapada siapa Anak itu handak munyatakan dia.

Keasberry 1866: Sagala pŭrkara tŭlah disŭrahkan kapadaku deripada Ayahku; maka sa’orang pun tiada mŭngtahui siapakah Anak itu, mŭlainkan Ayah, dan siapakah Ayah itu, mŭlainkan Anak, dan kapada siapa Anak itu handak mŭnyatakan dia.

Leydekker Draft: Segala sasawatu sudah desarahkan padaku 'awleh Bapaku: maka sa`awrang pawn tijada tahu sijapa 'ada 'Anakh laki 2, melajinkan Bapa: dan sijapa 'ada Bapa, melajinkan 'Anakh laki 2 dan barang sijapa 'Anakh laki 2 hendakh menjatakan 'itu padanja.

AVB: “Bapa-Ku telah menyerahkan segala-galanya kepada-Ku. Tiada yang mengenal Anak kecuali Bapa; dan tiada yang mengenal Bapa kecuali Anak serta orang yang terpilih Anak untuk menyatakan Bapa.”

Iban: Semua utai udah diserahka Apai Aku ngagai Aku, lalu nadai orang nemu sapa Anak, semina Apai aja; tauka nemu sapa Apai, tang semina Anak aja, enggau sebarang orang ke dipilih Anak alai Iya mandangka Apai."


TB ITL: Semua <3956> telah diserahkan <3860> kepada-Ku <3427> oleh <5259> Bapa-Ku <3962> <3450> dan <2532> tidak ada seorangpun <3762> yang tahu <1097> siapakah <5101> Anak <5207> selain <1487> Bapa <3962>, dan <2532> siapakah <5101> Bapa <3962> selain <1487> Anak <5207> dan <2532> orang yang <3739> kepadanya <1437> Anak <5207> itu berkenan <1014> menyatakan <601> hal itu." [<1510> <3361> <1510> <3361>]


Jawa: Samubarang kabeh wis kapasrahake marang Aku dening RamaKu lan ora ana wong kang sumurup sang putra iku sapa, kajaba Sang Rama, mangkono uga Sang Rama iku sapa, kajaba Sang Putra lan wong kang kawedharan dening Sang Putra, marga saka keparenging panggalihe.”

Jawa 2006: Samubarang kabèh wus kapasrahaké marang Aku déning Ramaku lan ora ana wong kang sumurup Kang Putra iku sapa, kajaba Kang Rama, mangkono uga Kang Rama iku sapa, kajaba Kang Putra lan wong kang kawedharan déning Kang Putra, marga saka keparenging panggalihé."

Jawa 1994: Samubarang kabèh wis dipasrahaké déning Sang Rama marang Aku. Lan ora ana wong sing ngerti Sang Putra kuwi sapa, kejaba mung Sang Rama. Mengkono uga ora ana wong sing ngerti Sang Rama kuwi sapa, kejaba mung Sang Putra piyambak, lan wong-wong sing diwanuhaké Sang Putra mau marang Sang Rama."

Jawa-Suriname: “Sembarang kabèh wis dipasrahké marang Aku karo Bapakku. Ora ènèng wong sing ngerti Anaké Gusti Allah kuwi sapa, namung Anaké Gusti Allah déwé sing ngerti lan ora ènèng wong ngerti Gusti Allah Bapaké, kejaba Anaké lan wong-wong sing wis dipilih karo Anaké supaya kenal marang Bapaké.”

Sunda: Pilahir-Na deui, "Sakabeh hal ku Rama Kami geus diserenkeun ka Kami. Taya nu nyaho ka Putra, ngan Rama anu uninga. Taya nu nyaho ka Rama salian ti Putra jeung jelema-jelema anu ku Putra kapilih diwawuhkeun ka Rama."

Sunda Formal: Sagala rupi perkawis ku kersa Ama parantos dipasrahkeun ka Jisim Abdi sareng moal aya anu terang ka Putra lintang ti Kangjeng Rama; moal aya nu terang ka Kangjeng Rama, lintang ti Putra sareng jalmi-jalmi anu ku Putra bade dipasihan terang.”

Madura: Sadajana sareng Junandalem ampon epassra’agi ka Abdidalem. Tadha’ oreng settonga se oneng ka Pottra, salaennepon Rama. Jugan tadha’ se oneng ka Rama salaennepon Pottra; sareng reng-oreng se sareng Pottra epakennala ka Rama."

Bauzi: Yesusat Aho labihasu Ala bake tom vou baedume neàdi fa ame dam giida zi laba neo vi vameada. “Em Ai aabot Aho modem im lam ahebu Aho Eba neha, ‘Oho fa im dedateli meedale,’ lahame Eba modi vizehe labe Eho fa im dedateli ab vuusdamam bak. Labiha labe Alam Adat nim, ‘Amat modela?’ laham bak lam dam giida ahebu biem bak. Gi Aiat Ahamo bisi ozobohudehe bak. Labi laha ame Adat labe am Ai lam, ‘Amat modela?’ laham bak lam dam giida ahebu biem bak. Gi Am Adat labe Ahamo bisi ozobohudehe bak. Labi laha ame Adat labe Aho fi me ve Am Aiat modem im modi fi gatehe dam lamota Am Ai laha ozobohu bak,” lahame ame dam zi laba ab vameadaham.

Bali: Palungguh Aji sampun maicayang saluiring paindikane punika ring Titiang. Tan wenten anak sane uning, sapasirake Ida Sang Putra sajawining Ida Sang Aji. Samaliha tan wenten anak sane uning sapasirake Sang Aji, sajawining Ida Sang Putra miwah anake sane sampun kalugrain antuk Ida Sang Putra, jaga uning ring paindikane punika.”

Ngaju: Kare taloh handiai jari inyarah Bapa akang-Ku. Ije biti mahin jaton oloh je mangasene Anak, beken bara Bapa. Ije biti mahin jaton kea je mangasene Bapa, beken bara Anak; tuntang kare oloh je akae Anak handak mamparahan Bapa."

Sasak: Selapuq hal sampun teserahang siq Bapa tipaq Tiang. Ndẽq araq sopoq dengan juaq saq kenal kance Bije, selain Bapa. Ndẽq araq ẽndah saq kenal Bapa selain Bije; dait tipaq dengan-dengan saq Bije nike kayun nyatayang Bapa."

Bugis: Sininna séuwa-séuwaé pura nabbéréyanni Ambo’ lao ri Iyya. Dé’ séddi tau missengngi Ana’é, rilainnaé Ambo’é. Dé’to gaga missengngi Ambo’é rilainnaé Ana’é, sibawa lao risining tau iya maéloé nappaddissengeng Ana’é lao ri Ambo’é."

Makasar: Sikontu-kontuna le’ba’mi Kipassareang mae ri Nakke. Tena manna sitau angngassengi anne AnatTa, pantaranganna iKatte. Tena todong sitau angngassengKi’, pantaranganna AnatTa, siagang sikamma tau le’baka Napauang AnatTa."

Toraja: Mintu’na apa-apa mangka nasangmo Nasorong Ambe’Ku lako Kaleku, namoi misa’ tau tae’ unnissanni, kumua mindara tu Anak, sangadinna Ambe’ manna sia mindara tu Ambe’, sangadinna Anak manna sia mindapa la Nanii umpasomboi Anak lako.

Duri: Nakuapa Puang Isa, "Sininna apa naben ngasanmo' Ambe'. Na te'da mesa' tau nnissenni to Anak, saliwanna Ambe'. Te'da too mesa' tau nnissenni to Ambe', saliwanna Aku' Anak, sola ia to tokupueloh kupaissenni."

Gorontalo: Nga'amila ma yiludu mayi li Papa ode o-Latiya wawu diyaluwo ngota mao ta motota tatonu Walao ngopohiya li Papa, wawu diyaluwo mao olo ta motota tatonu ti Papa ngopohiya lo Walao wawu tawu-tawuwala ta otohila lo Walao popotota-Liyo mao.”

Gorontalo 2006: Toonulalo u hitua-tuauwa mailudu mai li Paapa to olaa-Tia. Diaaluo mao̒ penu boli ngota tamotota to Walao̒, ngopohia li Paapa. Diaaluo olo tamotota li Paapa, ngopohia lo Walao̒; wau tau-tauwala too̒lita Walao̒ boito yinao mopoo̒taa li Paapa."

Balantak: Kasi i Yesus norobu tae-Na, “Giigii' upa ia poko rookonmo Tama na surugaa na Ingku'. Sa'angu'po mian sian minginti'i Anak. Men minginti'i Anak tongko' Tama na surugaa. Sa'angu'po mian sian minginti'i Tama na surugaa. Men minginti'i Tama na surugaa tongko' Anak ka' mian men kikira'na Anak bo pompopo'inti'ikon Tama.”

Bambam: Puhai ma'sambajam, iya nauam: “Ingganna-ingganna sia puha asammi napadokkoannä' lisu pala'ku Ambeku. Tä' deem moi podo la mesa hupatau la muissam manappai menna Änä'na Puang Allataala sulibanna Ambe', anna tä' toi deem moi podo la mesa hupatau la muissam manappai menna Ambe' sulibanna Änä'na, anna to napoelo' Änä'na, anggam ia la muissam manappa Ambeku.”

Kaili Da'a: Pade niuli Yesus ka tau-tau ri setu, "Mpengele-ngele niwai Umaku ka Aku. To mpu'u-mpu'u nosinjani ante Aku, Ana nu Alatala, aga Umaku Pue Alatala. Da'a ria tau ntanina. Pade to mpu'u-mpu'u nosinjani ante Umaku Pue Alatala aga Aku, Anana bo isema-sema kupodota mompopanjani I'a ka ira."

Mongondow: Yagi-yagi komintandon pinosarahkan i Amaí ko'i-Nakoí. Bo diaíbií in tobatuímai intau nonota'au kon Adií, kolikudbií ing ki Amaí. Bo diaíbií doman intau in nonota'au ko'i Amaí kolikudbií in Adií; bo intau mita inta kino'ibog in Adií popota'auan kon ki ine ing ki Amaí."

Aralle: Puhanna ma'sambayang, ya' ma'tula'mi pano yato di tau mai'di naoatee, "Ingkänna-ingkänna siamo hali asammä' nabehoing Ambeku, anna dai aha moi la mesa tau ang mangnginsang mennaä' setonganna sehalinna Ambeku, anna datoe' aha ang mangnginsang menna setonganna Ambeku sehalinna Kodi'. Anna menna ang kupasihatangngi, dianto ang kupakalesoing didiona Yatoo."

Napu: Roo indo, nauli mbuli Yesu: "Ope-ope naweimoNa UmaNgku. Bara ara hadua au moisaNa Iko Anana Pue Ala, batena pea UmaNgku au moisaNa. Nodo wori, bara ara au moisa UmaNgku, batena pea Iko AnaNa hai hema pea au Kupopaisaa."

Sangir: Patikụ sạbarang seng nisarakang i Amang si Siạ. Tawẹu sarang sěngkatau masingkạ u Ahusẹ̌ kětạewen i Amang'E. Tawẹu l᷊ai masingkạ i Amang mantịewen Ahusẹ̌ e dingangu i saịewen i kapulung Ahusẹ̌ e pělahekangu i Amang'E."

Taa: Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u tau boros, Ia manganto’o, “Samparia anu to re’e roomo nasarumakaka mPa’angKu resi Aku. Wali tare to maya mangansani kojo Aku, Ana i mPue Allah, kasimbalinya yako Pa’angKu. Pasi tare to maya mangansani kojo i Pue Allah, Pa’angKu, kasimbalinya yako Aku to AnaNya. Pei ane mangkonong tau, ojo patanya tau to Aku rani mampaponsanika mangkonong Pa’angKu, ojo tau etu maya mangansani seja Ia.

Rote: Basa hata lala'ena, Ama fe basan neu Au so. Ta hapu hataholi esa boen nalelak Ana ka, ka'da Ama ka mesa kana. Ta hapu hataholi esa boen nalelak Ama ka, ka'da Ana ka mesa kana, ma neu hataholi see fo Ana ka fe Ama ka nalela kana."

Galela: O bi moi-moi qangodu Ai Baba woihike Ngohika. O nyawa moi lo Ngohi o Gikimoi ma Ngopa inakowa, ka cawali Ai Baba Una magena Ngohi woinakoka. Komagena lo o nyawa moi lo Ai Baba winakowa, ka cawali Ngohi Awi Ngopa manena Una towinakoka, de lo o nyawa nagoona la kanaga Ngohi masirete tadudupa ona magena Ngohi tasinako Unaka."

Yali, Angguruk: Mun angge man angge Nikni Haren Ninggikmu emberikin. An fahet ap obog tohowen Allah amloho sa ulug inindi su atukmu Nikni Haren eneg An Holuk teg lahen. We Hat fahet ap obog tohowen Ikni sa ulug inindi su atukmu An Hamlohowen eneg Noluk teg lahi. An Hamlohowen Hat fahet An Nikni wereg ulug fag toho hiyag isaruk lahiyon eneg onoluk toho welamuhup," ari ulug Allah fam sembahyang ibag.

Tabaru: 'O sagala moi-moi 'ai Dea wosisarakaniokau ngoino. Komoiwa moi ma gou-goungu 'inako ngoi 'o 'Aba wi Ngowaka, duga ka 'ai Dea. Mita komoiwa ma gou-goungu winako 'ai Dea, duga ka ngoi 'awi Ngowaka de 'o nyawa-nyawa gee ngoi tomau takisinako 'ai Dea."

Karo: Kerina nggo iendesken BapangKu man bangKu. Ise pe la meteh ise Anak e seakatan Bapa; janah ise pe la meteh ise kin Bapa e seakatan Anak ras kalak si man bana ipebetehken Anak e."

Simalungun: Haganupan do iondoskon Bapa Bangku, anjaha seng dong na mananda Anak in, sobali Bapa in, anjaha Bapa in pe, seng dong na manandasi sobali Anak in, ambah ni ai na pinodahan ni Anak in mangihutkon rosuh ni uhur-Ni.”

Toba: Saluhutna i, nunga dipasahat Damang tu Ahu; jala ndang adong na tumanda Anak i, dungkon ni Ama i; Ama i pe, ndang adong na tumanda i, ia so holan Anak i, angkup ni na pinodaan ni Anak i mangihuthon lomo ni rohana.

Dairi: "Karina enggo ipesakat BapangKu bangKu. Keppè isè ma poda menandai Aku, laènken Bapa i. Janah oda lot menandai Bapa laènken Anak i, kalak nipetandaken Anak i taba Bapa mo kessa."

Minangkabau: Sagalo sasuatu lah disarahkan dek Bapak kabake Ambo. Indak surang juwo doh urang nan tawu, siapo Anak, salain daripado Bapak. Indak ado pulo doh urang nan tawu siapo Bapak, salain daripado Anak; sarato jo urang-urang, nan kabake inyo Anak lah manunjuakkan, siyapo Bapak."

Nias: Fefu hadia ia ba no Ibe'e khõ-Gu ama-Gu. Ba samõsa lõ sangila Ono, baero Nama andrõ. Ba si manõ gõi, samõsa lõ sangila Ama, baero Nono; awõ niha somasi I'ombakha'õ Ono, haniha Nama andrõ."

Mentawai: Aisegéakéan Ukkui ka kabeiku, sangamberinia néné. Bulat beri te sia sara siagai Toga, sarat Ukkui lé, lepá. Kisedda leú et ka sia Ukkui, beri sia sara siagai nia, sarat Toga lé, lepá, samba ka tubudda siobána Toga ipaagai Ukkui ka tubudda."

Lampung: Sunyinni radu diserahko Bapa jama Nyak. Mak ngedok sai jelma pun kenal Anak, selain Bapa. Mak ngedok juga sai kenal Bapa selain Anak; rik jelma-jelma sai ngenal Bapa mani Anak kanah haga memperkenalko jama tian."

Aceh: Peue-peue mantong ka geuseurah lé Bapak ubak Ulôn. Hana meusidroe pih nyang jituri keu Aneuëk, meunyoe kon Bapak keudroe. Hana nyang turi ubak Bapak meunyoe kon Aneuëk; dan ureuëng-ureuëng ubak soe Aneuëk nyan jitem peuturi Bapak."

Mamasa: Mangkaii, nakuamo Puang Yesus: “Angga lako, mangka asammi napalessu' rokko lisu pala'ku Ambeku. Tae' dengan tau la ummissananni benna Anakna Puang Allata'alla salianna Ambeku. Tae' toi dengan tau la ummissanan Ambeku salianna Anakna anna to naporai Anakna napokadaan.”

Berik: Ane Yesus angtane unggwanfer jep aaiserem ga balbabili, "Uwa Amna Jei tousaiserem seyafter As mesam kitulbono Abe. Angtane afa fas Ai As jam ne towaswebayan, jengga Uwa As Jentowai towaswebana. Ane angtane afa fas Uwa jam ne towaswebayan, jengga Ai Antowai towaswebana, ane angtane Ai Ajes destabaabilirim, ga jenefener ge towaswebili."

Manggarai: Sanggéd ménan poli téing oné Akud le Emag; agu toé cengatan ata pecingn céingy Anak, bom hi Ema, agu céingy hi Ema, bom hi Anak, agu oné ata hitut oné hia henan le Anak hitu, te toi molor hitu.”

Sabu: Hari-hari lai do alle ke pejhole ri Ama pa Ya. Bhule dho heddau he do tade Ana, wala ngati Ama. Bhule le dho ma do tade Ama, wala ngati Ana; nga pa ddau-ddau do ddhei Ana ta petade Ama."

Kupang: Ais Yesus kasi tau sang orang banya dong bilang, “Dengar ó! Beta pung Bapa di sorga su kasi samua kuasa sang Beta. Yang tau batúl bilang, Beta ni, sapa, andia cuma Bapa sa. Deng yang tau batúl bilang, Bapa tu, sapa, cuma Bapa pung Ana sa, andia Beta. Deng Beta pili orang laen, ko kasi tau sang dong, ko biar dong ju kanál sang Dia.”

Abun: "Ji bi Ai mo gu syo suk mwa ne sino gato Ji mitmo nai Ji subere Ji tepsu Yekwesu mo Yefun Allah bi rus-i. Yefun Allah sor anato jam An bi Gan to Ji ré, yetu jam nde. Ji dakai sor anato jam Yefun Allah, Ji bi Ai, kom mo mit, yetu jam nde. Sarewo ye gato Ji iwa Ji kadum Ji bi Ai nai ne, bere ye ne jam Ji bi Ai dom."

Meyah: Bua bita mar nomnaga gu Didif fob. Rusnok rineya rinejginaga rot Didif guru, tina Akeina bera ejginaga Didif rot tenten ojgomu fob. Erek koma tein rusnok rineya rinejginaga rot Bua guru. Tina Didif dijginaga Bua rot tenten fob. Noba rusnok ongga Didif duncunc fob bera rijginaga rot Bua tein fob."

Uma: "Hawe'ea-na natonu-maka Tuama-ku. Uma ria haduaa to mpo'inca kahema-ku Aku' Ana' Alata'ala, muntu' Tuama-ku to mpo'inca-a. Wae wo'o uma ria to mpo'incai hema-i Tuama-ku, muntu' Aku' Ana'-na to mpo'inca-i, pai' hema–hema to kupopo'incai kahema-nai Tuama-ku."

Yawa: Umba Yesus po raura vatano wanuije umaso mai pare, “Sya Injaya po anakotaro rui vayave raunande Rinai to. Sya Injaya obo pi po apa Kavo rinaen kobe, yara vatan inta wo rinaene ramu. Muno vatan inta wo Sya Injaya aene ramu, yara Apa Kavo ribui syirati syo aen kobe; muno vatano ibeker syare Syo Injaya arorono maije obo nawirati wo aen tavon.”


NETBible: All things have been given to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son and anyone to whom the Son decides to reveal him.”

NASB: "All things have been handed over to Me by My Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him."

HCSB: All things have been entrusted to Me by My Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son desires to reveal Him."

LEB: All [things] have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father and who the Father is except the Son, and [anyone] to whom the Son wants to reveal [him]."

NIV: "All things have been committed to me by my Father. No-one knows who the Son is except the Father, and no-one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him."

ESV: All things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son and anyone to whom the Son chooses to reveal him."

NRSV: All things have been handed over to me by my Father; and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son and anyone to whom the Son chooses to reveal him."

REB: Everything is entrusted to me by my Father; no one knows who the Son is but the Father, or who the Father is but the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him.”

NKJV: "All things have been delivered to Me by My Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him ."

KJV: All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and [he] to whom the Son will reveal [him].

AMP: All things have been given over into My power by My Father; and no one knows Who the Son is except the Father, or Who the Father is except the Son and anyone to whom the Son may choose to reveal {and} make Him known.

NLT: "My Father has given me authority over everything. No one really knows the Son except the Father, and no one really knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him."

GNB: “My Father has given me all things. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.”

ERV: “My Father has given me all things. No one knows who the Son is—only the Father knows. And only the Son knows who the Father is. The only people who will know about the Father are those the Son chooses to tell.”

EVD: “My Father has given me all things. No person knows who the Son is—only the Father knows. And only the Son knows who the Father is. The only people that will know about the Father are those people the Son chooses to tell.”

BBE: All things have been given to me by my Father: and no one has knowledge of the Son, but only the Father: and of the Father, but only the Son, and he to whom the Son will make it clear.

MSG: "I've been given it all by my Father! Only the Father knows who the Son is and only the Son knows who the Father is. The Son can introduce the Father to anyone he wants to."

Phillips NT: Then he went on, "Everything has been put in my hands by my Father; and nobody knows who the Son is except the Father. Nobody knows who the Father is except the Sonand the man to whom the Son chooses to reveal him!"

DEIBLER: Jesus also said to the 72 disciples, “God, my Father, has revealed to me all the things that I need to know for my work. Only my Father knows who I really am. Furthermore, only I and those people to whom I wish to reveal him know what God my Father is like.”

GULLAH: Jedus tell de people say, “Me Fada done gii me powa oba ebryting. Nobody ain know who de Son da, cep fa de Fada. An ain nobody know who de Fada da, cep fa de Son an dem wa de Son pick fa mek um know de Fada.”

CEV: My Father has given me everything, and he is the only one who knows the Son. The only one who really knows the Father is the Son. But the Son wants to tell others about the Father, so that they can know him too.

CEVUK: My Father has given me everything, and he is the only one who knows the Son. The only one who really knows the Father is the Son. But the Son wants to tell others about the Father, so that they can know him too.

GWV: "My Father has turned everything over to me. Only the Father knows who the Son is. And no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son is willing to reveal him."


NET [draft] ITL: All things <3956> have been given <3860> to me <3427> by <5259> my <3450> Father <3962>. No one <3762> knows <1097> who <5101> the Son <5207> is <1510> except <1487> <3361> the Father <3962>, or <2532> who <5101> the Father <3962> is <1510> except <1487> <3361> the Son <5207> and <2532> anyone <1437> to whom <3739> the Son <5207> decides <1014> to reveal <601> him.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 10 : 22 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel