Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 10 : 19 >> 

TB: Tetapi aku bertanya: Adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata: "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal."


AYT: Namun, aku bertanya, Apakah bangsa Israel tidak memahaminya? Pertama, Musa berkata, “Aku akan membuatmu cemburu terhadap mereka yang bukan suatu bangsa, dan akan membuatmu marah terhadap bangsa yang bodoh.”

TL: Tetapi kataku, "Tiadakah bani Israel mengerti? Bahkan, pertama-tama Musa mengatakan: Bahwa Aku ini membangkitkan gairah kamu atas suatu bangsa yang tiada tersebut, maka Aku akan membangkitkan kemarahanmu ke atas suatu bangsa yang jahil.

MILT: Namun aku berkata, "Apakah Israel sama sekali tidak mengetahui?" Musa yang pertama kali berkata, "Aku akan membuat kamu cemburu terhadap yang bukan umat, Aku akan membuat kamu marah terhadap bangsa lain yang bebal."

Shellabear 2010: Aku bertanya lagi, "Apakah bani Israil tidak memahaminya?" Pertama-tama, Musa menyampaikan, "Aku akan membangkitkan rasa cemburu dalam hatimu terhadap orang-orang yang tidak disebut ‘umat-Ku,’ dan Aku akan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bodoh."

KS (Revisi Shellabear 2011): Aku bertanya lagi, "Apakah bani Israil tidak memahaminya?" Pertama-tama, Musa menyampaikan, "Aku akan membangkitkan rasa cemburu dalam hatimu terhadap orang-orang yang tidak disebut umat-Ku, dan Aku akan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bodoh."

Shellabear 2000: Aku bertanya lagi, “Apakah bani Israil tidak memahaminya?” Pertama-tama, Nabi Musa menyampaikan, “Aku akan membangkitkan rasa cemburu dalam hatimu terhadap orang-orang yang tidak disebut ‘umat-Ku,’ dan Aku akan membangkitkan amarahmu terhadap suatu bangsa yang bodoh.”

KSZI: Sekali lagi aku bertanya, &lsquo;Tidakkah orang Israel mengerti?&rsquo; Pertama, Musa berkata: &lsquo;Aku akan membuatmu iri hati dengan orang yang bukan satu bangsa; Aku akan membuatmu marah dengan satu bangsa yang tidak mengerti.&rsquo;

KSKK: Maka aku harus bertanya: "Adakah Israel tidak mengerti?" Musalah orang pertama yang berkata: "Aku akan membuat engkau cemburu terhadap satu bangsa yang bukan bangsa, dan membuat engkau marah terhadap satu bangsa yang tidak ber pengertian."

WBTC Draft: Aku bertanya lagi: Apakah orang Israel tidak mengerti? Ya, mereka mengerti. Pertama Allah telah berkata melalui Musa, "Aku akan memakai orang dari bangsa yang tidak terkenal untuk membuat kamu cemburu. Aku akan memakai bangsa yang tidak mengerti apa-apa untuk membuat kamu marah."

VMD: Aku bertanya lagi: Apakah orang Israel tidak mengerti? Ya, mereka mengerti. Pertama Allah telah berkata melalui Musa, “Aku akan memakai orang dari bangsa yang tidak terkenal untuk membuat kamu cemburu. Aku akan memakai bangsa yang tidak mengerti apa-apa untuk membuat kamu marah.”

AMD: Aku bertanya lagi, betulkah bangsa Israel belum mengerti? Pertama-tama, Musa berkata, "Aku akan membuatmu cemburu dengan menggunakan mereka yang bukan bangsa, dengan menggunakan bangsa yang tidak mengerti apa-apa, Aku akan membuatmu marah."

TSI: Kalau begitu saya bertanya lagi: Mengapa begitu banyak orang Israel sulit mempercayai Kabar Baik? Pertama, kita perlu mengingat bahwa Allah sudah berkata melalui Musa, “Aku akan membuat kalian iri hati ketika Aku memberkati bangsa-bangsa lain yang kalian anggap tidak berguna. Dan untuk membuat kalian marah, Aku akan memakai bangsa yang dulu tidak mengenal-Ku.”

BIS: Saya bertanya lagi: Apakah bangsa Israel belum mengetahuinya? Biarlah pertanyaan itu pertama-tama dijawab oleh Musa. Musa berkata, "Beginilah kata Allah, 'Aku akan membuat kamu iri hati terhadap suatu bangsa yang bukan umat dan Aku akan membuat kamu marah terhadap suatu bangsa yang bodoh.'"

TMV: Aku bertanya pula: Tidakkah orang Israel memahaminya? Musa ialah orang pertama yang menjawab soalan itu. Dia berkata, "Allah berfirman, ‘Aku akan menjadikan kamu iri hati terhadap mereka yang bukan bangsa; Aku akan menjadikan kamu marah terhadap bangsa yang bodoh.’"

BSD: Saya bertanya lagi, “Apakah bangsa Israel belum mengetahui berita itu?” Musa sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Musa berkata, “Inilah yang dikatakan oleh Allah: ‘Aku akan membuat kamu cemburu terhadap suatu bangsa yang bukan umat-Ku; Aku akan membuat kamu marah terhadap suatu bangsa yang bodoh.’”

FAYH: Apakah mereka mengerti (bahwa Allah akan memberikan keselamatan-Nya kepada orang lain, jika mereka menolaknya)? Ya, bahkan pada zaman Musa Allah sudah berkata, bahwa Ia akan membuat umat-Nya merasa iri hati dan marah dengan memberikan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa kafir yang bodoh.

ENDE: Aku bertanja pula: Apakah gerangan orang-orang Israel tidak mengerti? Pertama-tama ada Moses jang bersabda: "Aku akan membuat tjemburu terhadap jang bukan kaum, dan membangkitkan kedjengkelanmu terhadap suatu kaum jang tak berpengertian."

Shellabear 1912: Maka kataku, "Tiadakah diketahui oleh Israil?" Bahkan pertama-tama Musa berkata, "Aku akan membangkitkan cemburuan dalam hatimu atas orang yang tiada disebut bangsa; Maka aku akan membangkitkan amarahmu atas suatu bangsa yang bebal."

Klinkert 1879: Tetapi katakoe: Barangkali Isjrail tamengerti dia? Bahwa terdehoeloe kata Moesa demikian: "Akoe akan menerbitkan tjemboeroean dalam hatimoe akan orang jang boekan soeatoe bangsa dan Akoe membangkitkan kamarahanmoe akan soeatoe bangsa jang bodoh."

Klinkert 1863: Tetapi katakoe: Apa orang Israil barangkali tiada mengarti? Terdoeloe nabi Moesa soedah berkata bagini: {Ula 32:21} "Akoe nanti membangoenken tjemboeroean dalem hatimoe sama orang jang boekan satoe bangsa, dan dari sebab satoe bangsa jang bodoh akoe nanti membangoenken kamarahanmoe."

Melayu Baba: Ttapi sahya bilang, "T'ada-kah Isra'el tahu?" Mula-mula Musa ada kata, "Sahya nanti bangkitkan chmburu dalam kamu punya hati atas orang yang bukan satu bangsa, Dan sahya nanti bangkitkan kamu punya marah atas satu bangsa yang bbal."

Ambon Draft: Tetapi aku bilang: Su-dahkah barangkali Isra; el tija-da mengarti itu? Pada jang pertamapawn Musa kata: 'A-ku akan djadikan kamu ber-iri hati akan sawatu bala jang hina-hina; akan sawatu bangsa jang bodoh, Aku akan menggusari kamu'.

Keasberry 1853: Tutapi aku burkata, Bulomkah tulah sudah dikutaui ulih bani Israel? Turdahulu Musa tulah burkata, Aku kulak akan mumbangkitkan bagiemu chumbruan pada kamu ulih orang yang bukannya sa'kaum, dan ulih subab suatu bangsa yang bodoh itu kulak aku akan mumbangkitkan kamaranmu.

Keasberry 1866: Tŭtapi aku bŭrkata, Bŭlomkah tŭlah sudah dikŭtahui ulih bani Israil? Tŭrdahulu Musa tŭlah bŭrkata, Aku kŭlak akan mŭmbangkitkan bagiemu chŭmbruan ulih orang yang bukannya sa’kaum, dan ulih sŭbab suatu bangsa yang bodoh itu kŭlak aku akan mŭmbangkitkan kŭmarahanmu.

Leydekker Draft: Tetapi 'aku berkata: bukankah 'awrang Jisra`ejl sudah meng`arti 'itu? bahuwa Musaj dihulu sudah berkata: 'aku 'ini 'akan mengghajratkan kamu 'awleh barang jang bukan chalikhah, 'awleh chalikhah jang djahil 'aku 'akan menggusarij kamu.

AVB: Sekali lagi aku bertanya, “Tidakkah orang Israel mengerti?” Pertama, Musa berkata: ‘Aku akan membuatmu iri hati dengan orang yang bukan satu bangsa; Aku akan membuatmu marah dengan satu bangsa yang tidak mengerti.’

Iban: Aku nanya baru: Kati orang Israel enda mereti? Orang ke terubah bejaku nya Moses, "Aku deka ngasuh kita kepapaska orang ke ukai dikumbai bansa. Aku deka ngasuh kita ringat ngena siti bansa ti beli."


TB ITL: Tetapi <235> aku bertanya <3004>: Adakah Israel <2474> menanggapnya <1097>? Pertama-tama <4413> Musa <3475> berkata <3004>: "Aku <1473> menjadikan kamu <5209> cemburu <3863> terhadap <1909> orang-orang yang bukan <3756> umat <1484> dan membangkitkan amarahmu <3949> <5209> terhadap <1909> bangsa <1484> yang bebal <801>." [<3361> <3756>]


Jawa: Nanging aku takon maneh: Apa kirane bangsa Israel ora mangreti? Kang dhisik ana pangandikane Nabi Musa mangkene: “Ingsun bakal nenangi kumerenira marang kang dudu umat, sarta nenangi nepsunira marang bangsa kang bodho.”

Jawa 2006: Nanging aku takon manèh: Apa kirané Israèl ora mangerti? Wiwitané ana pangandikané Musa, mangkéné, "Ingsun bakal ndandèkaké kumèrènira marang wong-wong kang dudu umat, sarta ndadèkaké nepsunira marang bangsa kang bodho."

Jawa 1994: Aku takon menèh: Apa wong Israèl padha ora ngerti? Nabi Musa sing bakal mangsuli dhisik dhéwé, mengkéné: "Gusti Allah ngandika: ‘Aku bakal ndakèkaké kowé mèri karo umat, sing satemené ora kena diarani umat, lan Aku bakal gawé nepsumu marang bangsa sing bodho.’"

Jawa-Suriname: Apa bangsa Israèl krungu kabaré, nanging ora dunung tegesé? Ora, mesti dunung, awit malah nabi Moses sing ndunungké awaké déwé sing ndisik déwé, nèk bangsa Israèl dunung marang kabaré Gusti Allah bab Kristus. Wujuté Gusti Allah ngomong ngéné lantaran nabi Moses: “Aku bakal marakké atimu mèri marang bangsa liyané. Kowé bakal nesu marang bangsa sing mbok anggep ora ngerti pituturku.”

Sunda: Sakali deui sim kuring rek nanya: Naha teu ngalartieun kitu urang Israil teh? Musa ku anjeun anu bakal ngawaler pangheulana, "Kieu timbalan Allah, ‘Umat Kami sina sirik ka hiji bangsa anu teu kaasup umat, sina arambekeun ku hiji bangsa anu taya kanyahona.’"

Sunda Formal: Simkuring tumanya deui: Didarenge atawa henteu ku maranehna? Tapi piraku teu didarenge mah, sabab saur Musa: ‘Kami baris nimbulkeun sirik maneh ka jalma-jalma anu henteu kaasup umat, jeung nimbulkeun amarah maneh ka bangsa nu gejul keneh.’

Madura: Kaula atanya pole: Ponapa bangsa Isra’il gi’ ta’ oneng parkara ganeka? Diggal partanya’an ganeka me’ olle esaodi sareng Mosa kaadha’. Mosa adhabu, "Kantha reya dhabuna Allah, ‘Bi’ Sengko’ ba’na epaereya ka settong bangsa se banne ommat, ban bi’ Sengko’ ba’na epapeggella ka settong bangsa se budhu pekkeranna.’"

Bauzi: Labi uho meidavat neo eba nehi gagoe moio? “Damat ibi iho faina meedam bak lam Alat Aho fa faamome soat vausu fa vei neàdedam bak lam im Israel dam labe vi ozome ozobohu aabodehena taia?” lahame eba labi gagomeam làhà eho gi nehi fa uba gagom bak. Ame dam labe ame im lam aime tu vuzehem neàna gi mu vooho bak. Lahana Yahudi damat modem vab dam iho amu Ala bake ozodam vab dam labe iho ame Im Neàna lam aihi di labe aime tu vuzehehe bak. Ame bak lam Alat Aho Israel dam bake vameadaha im lam Musat amu ot vai fa nehi fet toeme esuhu im ehe labe eho uba labi gagoho bak. “Eho im neà bak fa Israel damat modem vab dam abo debu koeda amomoiti amomoiti abo damat neha, ‘Debu vab damat modem bak,’ laham dam zi laba Eho meedam bak labet modi um Israel dam labe vi aime um ahulat teidemoholedam bak. Abo dam uho ozom di, ‘Ahusobut,’ laham dam laba Eho fa im neà bak meedam labet modi um vi aime fakem bak.” Lahame Musat aham di iube labihasu toeme esuhu bak.

Bali: Malih tiang mataken: “Punapike bangsa Israele tan uning ring indike punika?” Sane pinih riin masaur ngeniang ring indike punika, inggih punika dane Nabi Musa, sapuniki pasaur danene, manut sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Ulun lakar ngaenang keneh kitane iri marep teken anake ane tuara dadi kaulan Ulun, tur Ulun lakar mangunang gedeg basang kitane marep teken bangsane ane belog punggung.”

Ngaju: Aku misek tinai: En bangsa Israel hindai mangatawan jete? Nauhe Moses ih je pangkaheloe tombah auh paisek te. Moses hamauh, "Kalotoh auh Hatalla, 'Aku kareh mawi keton bahiri dengan bangsa beken je dia tame ungkup tuntang aku kareh mawi keton balait dengan bangsa beken je humong.'"

Sasak: Tiang beketuan malik: Napi bangse Israel ndẽqman nenaoq? Penembẽqne Musa bebase, "Allah bemanik maraq niki, 'Tiang gen miaq side jari talon atẽ tipaq bangse-bangse saq ndẽqne bangse Israel. Dait tiang gen miaq side pade sili lẽq sopoq bangse saq bodo.'"

Bugis: Makkutanasika: Dé’paga naissengngi bangsa Israélié? Leppessangngi siya iyaro pakkutanaé Musa bunge’ baliwi. Makkedai Musa, "Makkuwaiyé adanna Allataala, ‘Uwébbuko matu mangémpuru lao ri séddié bangsa iya tenniyaé umma’ sibawa Uwébbuko matu macai lao ri séddié bangsa iya madonggoé.’"

Makasar: Erokka’ akkuta’nang pole: Maka tanaassengapi bansa Israelka anjo birittaya? Boli’mi kamma na Musa rolong ampiali anne pakkuta’nanga. Nakana Musa, "Kammaminne kananNa Allata’ala, ‘LaKupa’jari akkimburuko mae ri se’rea bansa tenaya naUmma’Na Allata’ala siagang laKupa’jari larroko mae ri se’rea bansa dongo’.’"

Toraja: Apa kukua: Tae’raka naissanni to Israel? Tonganna, dolona napokadamo Musa kumua: Aku te la umpabu’tuNa’ kapangimburuammi lako misa’ bangsa tang disa’bu’ bangsa, sia la umpabu’tuNa’ kasengkeammi lako misa’ bangsa tang paissan.

Duri: La mekutana pole'pa': Te'daparaka ia naissenni to-Israel? Ia joo pekutana, bungahna napebalii Nabi Musa to kada napasan Puang Allataala lako to-Israel, nakua, "La kupamasere ati kamu' lako bangsa tangngia taung-Ku', na la kupamagalli kamu' lako bangsa te'da apa naissen."

Gorontalo: Bo poleleu mayi olo: Dila ponga lo akali bangusa lo Israel dila mongarati lo habari boyito, sababu woluwo to kitabi loiya lo Allahuta'ala ode tawu lo Israel loli oli nabi Musa odiye, ”Wau ma motoliango bangusa ta hehulode ta dila umati-U, alihu timongoli mohihiya wawu moyingo.” Odito loiya lo Allahuta'ala loli oli nabi Musa.

Gorontalo 2006: Watia luli lohintu mao̒: wolo bangusa lo Isirai̒lu diipo motota? Huliilo mao̒ yiyintu boito bohu-bohulio tameta lei Musa. Tei Musa loloi̒ya, "Odieelo mola tahuda lo Allahu Taa̒ala, 'Wau̒ mamohutu mai olimongoli mohiihia ode bangusa tuwau tadiila umati Wau Wau̒ mamohutu mai olimongoli moingo ode bangusa tuwau tamohulodu.'"

Balantak: Yaku' mimikirawar soosoodo: lipu' Israel mbali' sianpo ninginti'i? Tumbe-tumbena i Musa nangaan taena, “Yaku' bo minsidakon i kuu masindirkon i raaya'a men taasi' mian-Ku, ka' minsidakon i kuu soropu'kon lipu' men bobo'.”

Bambam: Deem polepi la kuua: Tä' la mala tauaa' tä' napähäm to Israel pattujunna Puang Allataala! Aka mengkalao diopi nabi Musa anna natula' loppo'um naua: “Susi inde kadanna Puang Allataala lako to Israel: ‘La ma'kaleä' umpakende' kakembuhuammua' aka pa'kamaseku la kupalulakom to tadihekem umma'ku, anna la kupasule aha'mua' aka indo to si disangai to tamuissannä' la untahimam pa'kamaseku.’”

Kaili Da'a: Tapi sangganipa kupekutana, "Tau to Israel da'apa nangginjani batuana Kareba etu?" Natantu ninjani iramo. Sabana nokolu naria tesa Alatala ewa to Israel to nipasimbayu i Musa iwe'i: "Aku kana mompowia komi majadi masiriati tempo komi manggita toweku ri ja'i tau-tau da'a to Yahudi to nireke komi da'a todeaku. Komi kana maju'a rara manggita asi mataku ri ja'i tau-tau to nireke komi tau nabodo to da'a nangginjani Alatala."

Mongondow: Aku'oi bui moliboí: Degaí intau Israel diaípa nokota'au kon tua? ki Musa im muna notubag kon soaáḷ tana'a, kai-nia: "Nana'a im Pirman i Allah, 'Baliíon-Ku im mo'ikow simbaí mo'intoi kom bangusa inta de'eman umat bo baliíon-Ku im mo'ikow tumoruí kom bangusa mita inta bodok.'"

Aralle: Datoi mala tapihki' taoatee, to Israel dai ungnginsang pahtuyunna Puang Alataala. Aka' setonganna sika nainsammi. Aka' aha bahtakara Puang Alataala ang napepainsangnging Nabi Musa naoatee, "Oa' to Yahudi, la kupopa'kasuehekoa' ungngita pa'kalemungku pano di tau ang tadia to Yahudi. Anna la kupakeaha'koa' ungngita pekambi'ku pano di tau ang dä' mangnginsang."

Napu: Inee wori tapehangu to Isaraeli barahe moisa tunggaiana Pue Ala. Moisamohe! Nguru-nguruna, ara lolitana Pue Ala au napahawe nabi Musa, node: "Ikamu to Isaraeli, ina Kupamahinakau i kamoitami ahiNgku i tauna au barahe to Isaraeli. Ina nipohumpuinao i kamoitami pekadipuraNgku i tauna au baraNa moisa hangkoya."

Sangir: Iạ makiwal᷊o kapia: Apa tau Israel ta nakaěnna ngae? Balako kakiwal᷊o ene kahumotongange pakisimbahe si Musa. I Musa nẹ̌bera, "Kere ini hengetang u Ruata, Iạ mapakariading kamene piạ sasasingking su wansa sěmbaụ kụ bal᷊ine kawanua ringangu Iạ sarung mapal᷊angeh'i kamene su wansa sěmbaụ kụ bodoe."

Taa: Pasi aku mampotanaka wo’u, “Wimba to Israel, bara taa nansani nsira tau to si’a to Yahudi darawaika seja katuwu to singkasaenya? Nansani kojo! Apa uyu-uyunya re’e gombo i Musa tempo owi, to’onya, “Si’i semo gombo i mPue Allah, Ia manganto’o, ‘O to Israel, Aku damangika see komi damawali timopo raya ngkomi mangangkita pansawangKu resi tau to si’a to Yahudi. Pasi Aku damangika see komi damawali maja’a raya ngkomi mangangkita pamporayangKu resi tau to taa nansani mangkonong aku.’”

Rote: Au atane seluk bai, Ade leoina Israe la, beita bubulu kana fa do? Neme na fo Musa nde nataa nakahuluk natatanek ndia. Musa nafa'da nae, "Manetualain nae leo ia, 'Neukose Au tao a emi dale he'di neu leoina esa fo ana beita da'di hataholi kamahehelek fa ma neukose Au tao a emi mamanasa leoina esa fo bei nggoak.'"

Galela: De nagala kanaga o nyawa lo itemo kali, "Idodooha, o Yahudika ma nyawa ona magena o habari ma ngale ma Kristus gena yosihodaka, eko hiwa." De ngohi asa tosango igogou yosihodaka, duma ona lo yoholu isigise. Sababu ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo ona lo o habari qaloloha gena yosihodaka, magena o Musa woqoma wosingangasu, ma orasi o Gikimoi Awi demo o Israelka ma nyawa gena walefo kanaga itemo, "Ngohi asa taaka niasihomu de niadoosa o Yahudika yasowo, ona magenaka lo nitemo o nyawa yofufuma o bangsa lo yasowo."

Yali, Angguruk: Ihiyon fahet nin eke kapaloho iminon tu: Israel inap inindi anggar atusa fug ano? Atam iminon Musan haharoho imbibag ane iminon tu, "Ap winon enemu inap An numalikisi fuhon famen hondog eneptuk lit hit henehummu siyahap henebuhuk. O pumbuk winama inap inindi anggat teg elehon fam honolokap henebuhuk."

Tabaru: Ngoi tosanoli: Done 'o Israel ma nyawa yasahekau ge'ena? Ia, yasahekau. Sababu ma sirasi 'o Musa wongosekau, "Koneda ma Jo'oungu ma Dutu wongose, 'Ngoi 'asa todiai ngini niotaleana ma ngekomo 'o nyawa 'ireguka gee ka to ngoiwa 'ai 'umati. Ngoi 'asa todiai ngini niongamo 'o nyawa 'ireguka gee koyomasinako-nakowa.'"

Karo: Nungkun ka aku: Uga kerna Israel? Ntah la kin iangkana? Guna njabap penungkunen enda, perlebe kubuat si nggo isuratken Musa, "Nina Dibata, 'Mecimberu kam pagi Kubahan nandangi bangsa si labo bangsa pilihenKu, merawa pagi atendu Kubahan nandangi bangsa si motu.'"

Simalungun: Tapi ningku use, “Seng nani ibotoh Israel ai?” Parlobei si Musa do na mangkatahon, “Bahenonku ma hanima marsimburu mangidah na so bangsa in, anjaha papuhoonku ma ringisnima dompak bangsa na so maruhur.”

Toba: Alai hudok muse: Ndang manganto Israel disi? Parjolo si Musa mandok: "Pinggilonku ma hamu mangiburu mida na so bangso hian, paheheonku rimasmuna mida bangso na oto."

Dairi: Tapi mengkuso nola mo aku, "Oda dèng ngo ndia tahu kalak Israel? Si Musa ngo mengaloi perlebbè: 'Kubaing mo kènè cemburu meradepken siso ummatku kin, janah Kudungkul mo laga ndènè midah kalak simoto.'"

Minangkabau: Ambo nak batanyo ciyek lai: Apokoh iyo, banso Israel alun tawu? Biyalah tanyo tu partamu-tamu dijawab dek Nabi Musa. Nabi Musa mangatokan, "Bakcando ikolah firman Allah, 'Aden ka mambuwek kalian bingik, taradok kabake suatu banso, nan indak umaik, Aden ka mambuwek kalian bangih, taradok suatu banso nan pandie.'"

Nias: Ufuli usofu zui; Hadia lõ ni'ila soi Gizera'eli? Akha itema li wanofu andrõ ua Moze. Imane Moze, "Si mane niw̃a'õ Lowalangi, 'Ubali'õ afõkhõ dõdõmi ba soi si tenga banua-Gu, ba mofõnu ami ba soi si bodo.'"

Mentawai: Iageti kunou-nou peite kam mitsá: Tápei pá raagai ka sia tai Israel néné? Oto si Mosengan lé masiaalegi boikí panounogatku néné. Aikua si Mose, "Kisé te aikua Taikamanua, 'Kubabaraaké te oron matamui ka tubudda sara bangsa taú sipuoni sikauman Taikamanua samba kubabaraaké te pungoí-ngoikat bagamui ka tubudda sara bangsa sitaiagai paatuat.'"

Lampung: Nyak betanya luot: Api bangsa Israel makkung pandai? Tagando pertanyaan ano mula-mula dijawab ulihni Musa. Musa cawa, "Injuk rejido cawa-Ni Allah, 'Nyak haga nyani niku sesera tehadap suatu bangsa sai lain umat rik Nyak haga nyani niku butong tehadap suatu bangsa sai bugu.'"

Aceh: Ulôn tanyong lom: Peu kheueh bansa Israel gohlom jiteupeue? Bah kheueh teumanyong nyan phon-phon that geujaweueb lé Nabi Musa, Nabi Musa geupeugah lagée nyoe, "Meunoe kheueh feureuman Allah, ‘Ulôn Lôn peujeuet gata picék até ateueh bansa nyang bukon umat dan Ulôn peujeuet gata beungéh keu saboh bansa nyang bangai.’"

Mamasa: Dengan polepi pekutanangku: Napekalembasarrika to Israel? Manassa anna napekalembasan. Annu bunga'na natimang napokada Musa nakua: “Susi inde kadanna Puang Allata'alla lako to Israel-e: ‘La melolona' umpakendek kamangungngusan illalan penawammua' lako to tangngia petauangku, anna la kupakendek ara'mua' lako to musangaia' to maro.’”

Berik: Jengga ai gamjon tenna, angtane Israelmana jei ke jam ne towaswebiyen taterisi jeiserem? Nabi Musa jei gwanan-gwanansus enggam tulisul: "Ai angtane As destabaabili, angtane jeiserem anggwabura imnaiserem jewermanyan, ane ga jem temawer aamei ga isa uskamswebabili. Angtane Ai As jei ne towaswebayanaiserem, jei ga Ai As destabaabili, ane ga jem temawer aamei ga isa nasbabili."

Manggarai: Maik aku réi kolé méu: Asa, tingo lisét Israél ko? Laring cain curup de Mori Keraéng oné hi Musa, “Aku pandé méu jogot agu ata siot toé ro’éng Daku, agu pandé to’o rabo de méu latang te wa’u siot bapa béngot.”

Sabu: Ta kebhali ri ko ya: Ta do dho toi dae ke ri do Israel? Hane ko ne li kebhali do nadhe pe bhale uru jhara ri Musa. Ane Musa, "Mina hedhe ke ne lii Deo, 'Do medae ke ta tao pepana ne ade mu ri ya penaja nga hewue ddau-rai do wala do adho annu-niki Ya jhe do medae ri Ya ta pebubu ne dhara mu penaja nga hewue ddau rai do bhodho.'"

Kupang: Beta mau tanya lai satu hal bilang, “Orang Israꞌel dong sonde mangarti Tuhan pung jalan, ko?” Baꞌi Musa tu, orang partama yang tulis soꞌal itu hal bilang, Tuhan kasi tau orang Israꞌel bagini: “Beta mau bekin satu hal kasi orang suku-bangsa laen dong. Itu hal nanti bekin bosong iri hati. Deng Beta mau bekin satu hal ju, kasi orang yang bosong anggap ke otak kea. Itu hal nanti bekin bosong makan gigi.”

Abun: Ji ndobot o do, ye Israel jam sukdu subot Kristus ne ri re, bado nde tó, e? Ye Israel ne da jam, sarewo án bariwa jammo sukdu ne, wo yewis yi sor ete iwa jammo. Musa ki subot suk gato bor mo yewis yi suga nyim ne. Musa krom sukdu gato Yefun Allah ki nai ye Israel sare do, "Yewis yi neya gato nin nut do ye jam nde gum ne, bere Ji ben nin maskwa ket yewis yi ne mo os ndo gato Ji fro wa án ne. Bere Ji ben nin maskwa ket yewis yi gato nin nut do jam suk nde."

Meyah: Tina rineya jeska iwa rimagot oida, "Yahudi ongga ringg rot Allah oga ongga oufamofa insa koma bera rudou enebriyi gij rot guri." Tina didif dagot oida rusnok Yahudi rudou ebriyi gij Allah oga insa koma ojgomu fob. Jeska Musa onggu gij Mar Efeyi Ebsi rot mar ongga Allah anggot gu rua ongga Yahudi fob. Ofa agot oida, "Didif dumocunc dudou ongga okora rot rusnok ongga Yahudi guru, beda iwa ongga Yahudi idou emejisei eteb rot rua si. Beda iwa imeita idou ongga ofogog skoita rua insa koma ongga iwa isujohu bera erek rudou osumsumu ojgomu."

Uma: Neo' wo'o ta'uli' hewa toi: "To Israel uma-hawo mpopaha patuju Alata'ala mpowai' kalompea' hi manusia'." Rapaha moto-midi! Lomo'–lomo'-na, ria Lolita Alata'ala to naparata nabi Musa, hewa toi moni-na: "Koi' to Yahudi, kubabehi-koi mohingi' mpai' kampohilo-ni ahi'-ku hi tauna to bela-ra to Yahudi. Nipokedi' nono mpai' mpohilo pompewili'-ku hi tauna to uma mpo'incai-a ngkai owi."

Yawa: Muno vemo wamo ratantona maisyare somai nora: “Yahudi unanta ana wo raranive rai ramu.” Yara syo raura syare unanta rai to! Weye Musa po Amisye apa ayaowe so raura: “Vatano Yahudi weap, indati Syo wasaveti wapananyanyube weye Syo sya muinye rarorono vatano Yahudi jewene mansai. Muno Syo wasaveti wapari rave weye Syo kove raugaje vatano wantatukambe Rinai nanawije mansai.”


NETBible: But again I ask, didn’t Israel understand? First Moses says, “I will make you jealous by those who are not a nation; with a senseless nation I will provoke you to anger.”

NASB: But I say, surely Israel did not know, did they? First Moses says, "I WILL MAKE YOU JEALOUS BY THAT WHICH IS NOT A NATION, BY A NATION WITHOUT UNDERSTANDING WILL I ANGER YOU."

HCSB: But I ask, "Did Israel not understand?" First, Moses said: I will make you jealous of those who are not a nation; I will make you angry by a nation that lacks understanding.

LEB: But I say, Israel did not know, did they? First, Moses says, "I will provoke you [to jealousy] by [those who are] not a nation; by a senseless nation I will provoke you [to anger]."

NIV: Again I ask: Did Israel not understand? First, Moses says, "I will make you envious by those who are not a nation; I will make you angry by a nation that has no understanding."

ESV: But I ask, did Israel not understand? First Moses says, "I will make you jealous of those who are not a nation; with a foolish nation I will make you angry."

NRSV: Again I ask, did Israel not understand? First Moses says, "I will make you jealous of those who are not a nation; with a foolish nation I will make you angry."

REB: I ask again: Can it be that Israel never understood? Listen first to Moses: “I will use a nation that is no nation to stir you to envy, and a foolish nation to rouse your anger.”

NKJV: But I say, did Israel not know? First Moses says: "I will provoke you to jealousy by those who are not a nation, I will move you to anger by a foolish nation."

KJV: But I say, Did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by [them that are] no people, [and] by a foolish nation I will anger you.

AMP: Again I ask, Did Israel not understand? [Did the Jews have no warning that the Gospel was to go forth to the Gentiles, to all the earth?] First, there is Moses who says, I will make you jealous of those who are not a nation; with a foolish nation I will make you angry.

NLT: But did the people of Israel really understand? Yes, they did, for even in the time of Moses, God had said, "I will rouse your jealousy by blessing other nations. I will make you angry by blessing the foolish Gentiles."

GNB: Again I ask: Did the people of Israel not understand? Moses himself is the first one to answer: “I will use a so-called nation to make my people jealous; and by means of a nation of fools I will make my people angry.”

ERV: Again I ask, “Did the people of Israel not understand?” Yes, they did understand. First, Moses says this for God: “I will use those who are not really a nation to make you jealous. I will use a nation that does not understand to make you angry.”

EVD: Again I ask, “Did the people of Israel not understand?” Yes, they did understand. First, Moses says this {for God}: “I will use a people that is not really a nation to make you jealous. I will use a nation that does not understand to make you angry.” Deuteronomy 32:21

BBE: But I say, Had Israel no knowledge? First Moses says, You will be moved to envy by that which is not a nation, and by a foolish people I will make you angry.

MSG: So the big question is, Why didn't Israel understand that she had no corner on this message? Moses had it right when he predicted, When you see God reach out to those you consider your inferiors--outsiders!--you'll become insanely jealous. When you see God reach out to people you think are religiously stupid, you'll throw temper tantrums.

Phillips NT: Then I say to myself: "Did Israel not know?" And my answer must be that they did. For Moses says: I will provoke you to jealousy with that which is no nation, With a nation void of understanding will I anger you.

DEIBLER: But someone might ask, “Is it true that the people of [MTY] Israel understood the message about Christ?” I would reply that certainly they understood it, but they rejected it! Remember that Moses was the first one who warned the people of Israel about disobeying God. He told them that God said, You consider that the non-Jewish groups are not nations at all [CHI]. But some of them will believe in me, and I will bless them. Then you will envy them. I will cause you to be angry with those people whom you Jews think do not understand my ways [IRO].

GULLAH: Leh me aks oona noda ting. Ain de Jew people ondastan de message? Yeah, de Jew people been ondastan. Fus, dey leada Moses speak way back dey fa God, e tell de people, say, “A gwine mek oona jealous cause ob a people wa ain no nation fa true. A gwine mek oona bex wid a nation ob people wa ain ondastan nottin tall.”

CEV: Did the people of Israel understand or not? Moses answered this question when he told that the Lord had said, "I will make Israel jealous of people who are a nation of nobodies. I will make them angry at people who don't understand a thing."

CEVUK: Did the people of Israel understand or not? Moses answered this question when he told that the Lord had said, “I will make Israel jealous of people who are a nation of nobodies. I will make them angry with people who don't understand a thing.”

GWV: Again I ask, "Didn’t Israel understand that message?" Moses was the first to say, "I will make you jealous of people who are not a nation. I will make you angry about a nation that doesn’t understand."


NET [draft] ITL: But <235> again I ask <3004>, didn’t <3361> Israel <2474> understand <1097>? First <4413> Moses <3475> says <3004>, “I <1473> will make <3863> you <5209> jealous <3863> by those who are not <3756> a nation <1484>; with a senseless <801> nation <1484> I will provoke <3949> you <5209> to anger.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 10 : 19 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran