Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 11 : 9 >> 

TB: Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan.


AYT: Dan, dari seluruh bangsa dan suku dan bahasa dan kaum akan melihat mayat keduanya selama 3,5 hari dan tidak akan mengizinkan mayat keduanya dibaringkan di kuburan.

TL: Maka beberapa banyak orang dari antara segala kaum dan suku dan bahasa dan bangsa pun memandang mayatnya itu tengah empat hari lamanya, dan tiada mereka itu meluluskan mayatnya ditaruh di dalam kubur.

MILT: Dan dari kaum dan suku dan bahasa dan bangsa, mereka akan melihat mayatnya selama tiga setengah hari dan mereka tidak mengizinkan mayatnya itu diletakkan di dalam kubur.

Shellabear 2010: Orang-orang dari segala kaum, suku, bahasa, dan bangsa akan memandang mayat mereka tiga setengah hari lamanya serta tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikuburkan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Orang-orang dari segala kaum, suku, bahasa, dan bangsa akan memandang mayat mereka tiga setengah hari lamanya serta tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikuburkan.

Shellabear 2000: Orang-orang dari segala kaum, suku, bahasa, dan bangsa akan memandang mayat mereka tiga setengah hari lamanya serta tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikuburkan.

KSZI: Orang dari pelbagai kaum, suku, bahasa dan bangsa akan melihat mayat mereka selama tiga hari setengah dan tidak membenarkan mereka dikuburkan.

KSKK: Dan mayat-mayat mereka akan dibiarkan terbuka selama tiga setengah hari untuk ditonton oleh orang dari segala suku, ras, bahasa, dan bangsa, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat-mayat mereka dikuburkan.

WBTC Draft: Orang dari setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum melihat mayat mereka selama tiga setengah hari. Mereka itu tidak akan mengizinkan mayat kedua saksi itu dikubur.

VMD: Orang dari setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum melihat mayat mereka selama tiga setengah hari. Mereka itu tidak akan mengizinkan mayat kedua saksi itu dikubur.

AMD: Orang-orang dari seluruh suku, bangsa, bahasa, dan kaum akan melihat mayat kedua saksi itu selama tiga setengah hari. Mereka tidak mengizinkan kedua mayat itu dikuburkan.

TSI: Lalu orang-orang dari setiap negara, bangsa, suku, dan bahasa akan bersenang-senang dan berpesta serta saling memberikan hadiah karena kematian kedua nabi itu yang sudah menimbulkan begitu banyak penderitaan atas seluruh penduduk bumi. Karena itu selama tiga setengah hari mereka tidak mengizinkan kedua mayat itu dikuburkan.

BIS: Orang-orang dari semua negara, suku, bahasa, dan bangsa akan melihat mayat mereka selama tiga setengah hari, dan tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikubur.

TMV: Orang dari semua negara, suku, bahasa, dan bangsa akan melihat mayat mereka selama tiga hari setengah, dan tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikubur.

BSD: Selama tiga setengah hari, orang-orang dari semua negara, suku, bahasa, dan bangsa akan memandangi mayat mereka tersebut. Orang-orang itu tidak mengijinkan mayat-mayat itu dikuburkan.

FAYH: (11-8)

ENDE: dimuka mata segala rakjat dan suku dan bahasa dan bangsa, tiga setengah hari lamanja; dan tidak diperkenankan majat-majat mereka itu dikuburkan.

Shellabear 1912: Maka beberapa orang dari pada segala kaum dan suku dan bahasa dan bangsa pun memandang mayatnya itu tengah empat hari lamanya, dan tiada diberinya mayatnya ditaruh dalam kubur.

Klinkert 1879: Maka beberapa orang daripada segala kaum dan djenis orang dan behasa dan bangsa itoe akan melihat maitnja tengah empat hari lamanja dan tidak diberinja maitnja dikoeboerkan.

Klinkert 1863: Maka bebrapa orang dari segala kaoem, dan katoeroenan, dan bahasa, dan bangsa nanti melihat maitnja tengah ampat hari lamanja, maka tidak dikasih tanem sama maitnja.

Melayu Baba: Dan ada orang deri antara sgala kaum dan suku dan bhasa dan bangsa tengokkan itu mayat tiga hari s-tngah punya lama, dan t'ada biarkan itu mayat taroh dalam kubor.

Ambon Draft: Dan banjak awrang deri an-tara chalika-chalika, dan bang-sa-bangsa, dan lidah-lidah dan segala kawm akan meli-hat dija awrang punja bangke, tiga hari satengah, dan tijada memgambil bajik jang dija awrang punja bangke djadi detarohkan di dalam kubur.

Keasberry 1853: Ada orang orang yang deripada sagala kaum, dan katurunan, dan bahsa dan bangsa itu, kulak akan mulihat mayat mayatnya tungah ampat hari lamanya, maka tiada dibri kulak tanamkan akan mayat mayatnya itu.

Keasberry 1866: Ada orang orang yang deripada sagala kaum dan katuronan, dan bahsa dan bangsa itu kŭlak akan mŭlihat mayat mayatnya tŭngah ampat hari lamanya, maka tiada dibri kŭlak tanamkan akan mayat mayatnya itu.

Leydekker Draft: Maka 'awrang deri pada segala khawm, dan bangsa, dan 'awrang jang berbagej 2 bahasa, dan chalikhah 'akan melihat segala bangkejnja barang tiga harij dan satengah lamanja, dan tijada 'akan memberij bangkej 2 nja 'itu detaroh kadalam barang zejrat.

AVB: Orang dari pelbagai kaum, suku, bahasa dan bangsa akan melihat mayat mereka selama tiga hari setengah dan tidak membenarkan mereka dikuburkan.

Iban: Dalam pengelama tiga hari setengah orang ari semua menua, raban bansa, jaku enggau bansa deka meda bangkai seduai iya, lalu enda nyagi orang nguburka seduai iya.


TB ITL: Dan <2532> orang-orang dari <1537> segala bangsa <2992> dan <2532> suku <5443> dan <2532> bahasa <1100> dan <2532> kaum <1484>, melihat <991> mayat <4430> mereka <846> tiga <5140> setengah <2255> hari <2250> lamanya dan <2532> orang-orang itu tidak <3756> memperbolehkan <863> mayat <4430> mereka <846> dikuburkan <5087> <1519> <3418>. [<2532>]


Jawa: Karodene panunggalane para bangsa lan taler tuwin basa sarta golongan, padha nonton layone lawase telu satengah dina lan wong-wong iku ora nglilani layone dikubur.

Jawa 2006: Wong-wong saka panunggalané para bangsa lan taler tuwin basa sarta umat, padha ndeleng layoné lawasé telu satengah dina lan wong-wong iku ora ngolèhaké layoné dikubur.

Jawa 1994: Wong-wong saka sakèhé taler, bangsa, basa lan negara bakal nonton jisim mau lawasé telu setengah dina, lan ora nglilani jisim-jisim mau dikubur.

Jawa-Suriname: Wong-wong sangka sakkèhé taler, bangsa, basa lan negara bakal nonton layon mau suwéné telung dina setengah. Layon mau ora kelilan dikubur.

Sunda: Mayitna henteu dibikeun dikubur, dilalajoanan ku jalma-jalma ti unggal bangsa, ti unggal kaom, ti unggal basa, jeung ti unggal seler bangsa, lilana nepi ka tilu satengah poe.

Sunda Formal: Mayit dua saksi teh didareugdeug ku jalma-jalma, — ti saban nagara, saban bangsa nu basana rupa-rupa, seler-seler bangsa — lilana tilu satengah poe; eta mayitna teh, ku eta jelema-jelema, henteu meunang dimakamkeun.

Madura: Reng-oreng dhari sadajana nagara, suku, basa ban bangsa bakal nengalana mayyidda se dhadhuwa’ ganeka tello are satengnga abidda, ban ta’ ngedine yit-mayyit ganeka ebendhem.

Bauzi: Voou bisdam labe gi dam bakda ahebu abo bak feàna meidati bak feàna meidati ahaladiame esuiaha bak labe lehe dam zi ame. Labi dam debu mei debu meime dae ahaladiaha dam zi ame. Lahadaha dam zi feà labe iho gi aame labohoti lebohotidam labe usi làtela foli digat zohoda lamti ab fuham. Ba gagu baumsum bak modem vaba gi mu ozahigeàmoda.

Bali: Tur jadmane saking sawatek bangsane, sawatek suku-suku, basa miwah soroh-sorohan mabalih sawan danene tigang rahina nanggu aselid suenipun, tur makasami jadmane punika tan pacang nguehin mendem sawan danene punika.

Ngaju: Kare oloh bara kakare negara, suku bangsa tuntang bahasa kareh mite hantun ewen katahin telo satengah andau, tuntang ie dia manyoho kare hantu te ingubur.

Sasak: Dengan-dengan lẽman selapuq bangse, suku, base, dait kaum gen serioq mayit ie pade telu setenge jelo ngonẽqne, dait ndẽq ngijinang mayit-mayit nike tekubur.

Bugis: Sining tau polé ri sininna bangsaé, sukué, basaé, enrengngé wanuwaé naitai matu ujuna tellungngesso sitengnga ittana, sibawa dé’ napalaloi iyaro sining ujué rikuburu’.

Makasar: Lanicini’mi maya’na ke’nanga ri sikontu bansaya, sukua, bahasaya, siagang sikontu pa’rasanganga tallungallo assitangnga sallona; siagang tanipa’biangai nikuburu’ anjo maya’na ke’nanga.

Toraja: Ba’tu pira-pira tau dio mai mintu’ bangsa sia suku sia basa sia to sangpetayanan untiroi tu batang rabuk iato tallung allo sangpolo, sia tae’ naeloranni tau iato mai tu batang rabukna dilamun.

Duri: Ia to tau jio mai sininna rapu tau, tondok, basa na bangsa ratu ngasan la ngkitai to batang rabukkuna tallung allo sitangnga, na te'da naeloranni dilamun.

Gorontalo: Mayiyeti limongoliyo boyito ma pobilohe lo tawu-tawuwala monto nga'amila umati, suku, bahasa wawu bangusa tolohuyi wawu ngopita hihewoliyo. Mayiyeti limongoliyo boyito dila wohi lo tawu-tawuwala boyito lobungolo.

Gorontalo 2006: Tau-tauwala monto ngoa̒amila lipu, suku, bahasa, wau bangusa mamoo̒onto milate limongolio ngotilonggadu otolu wau ngoputu lodulahu, wau diila mopoluasi mao̒ mimii-lateyaalo boito lobungolo.

Balantak: Mian na giigii' lipu', giigii' bense', giigii' wurung, ka' giigii' lee' bo mimiile' biibiina i raaya'a koi tolungilio ka' sambande', ka' giigii' mian iya'a sianta momoturang biibii iya'a tanomon.

Bambam: Indo bakkena la nasipetua'-tua'i tau to buttu dio mai ingganna botto, kabuttuam, basa, anna kahajaam illaam lino. Tallungngallo anna sapolo masäena la nasipetua'-tua'i, anna sangngim naua: "Tä' mala la dilamum."

Kaili Da'a: Tolumbengi santongo kasaena watabaku ira romba'a da'a rapaloga ratana ri dayo, aga rakita ntau nggari njumaongu dunia, nggari butu-butu ngata, bo butu-butu todea to notesa nompengele-ngele basa ri dunia.

Mongondow: Intau mita nongkon bayongan negara, suku, bahasa bo bangusa moko'ontong kom mayat monia solama toḷu nosinggai kapin, bo diaíbií ogoi in intau mita tatua ḷobongon im mayat monia tua.

Aralle: Tau di hao mai di ingkänna bohto di lino la umpahandang yato bahke yaling di tallu setangnga allona, anna dai sika napabei diku'bu'.

Napu: Arahe tauna hangko i humalele dunia, hangko i ope-ope kadatua, ope-ope pemulea hai hinangkana basa au moita watanda au teduli iti i tanga rara. I lalu talu alona hantanga, rapalikangaahe nodo lawi bara rakira ratawu.

Sangir: Taumata wọu patikụ něgara, hěnto, wera, ringangu wansa e sarung makasilo maiet'i rẹ̌dua e karěngụ u těllu ěllo, ringangu tawe mapakawalan manga maietẹ̌ ene ilěbing.

Taa: Wali tau yako sambawo lino, etu semo ponto-ponto bansa, pasi pontoponto suku, pasi ponto-ponto basa pasi ponto-ponto paporenta, tau etu damangalo’aka lemba nu matamanasa to dua etu. Togo eo pei sampu’a eo kasaenya sira ojo mangalo’a-lo’aka. Pasi sira taa mangabiaka tau dua etu rapongkeli.

Rote: Hataholi la leme basa nusaina, leoanak, ma dede'ak, ma leoina la neukose ala mai mete popola nala faik telu seselik, ma ala ta po'i latoi popolak sila la fa.

Galela: So kagena de o bi nyawa yangodu ona o bi bangsa moi-moino, o bi soa moi-moino, de lo o bi bahasa moi-moino gena yahino manga sone magena yanano ma deka o wange saange de ma sononga. Qabolo de asa ona manga sone magegena tanu yapoosu duma yasimahawa.

Yali, Angguruk: Enebe wareg angge itano weregma ap o pumbuk obog toho men ap ununggul unuk obog toho men enele wal taneg urukon men inibam wal taneg werehon men waharuk lit enebe wareg angge itano yinggigmu yer isarukmen hup hinahanam ilingge misihim aruhu. Ap arimanowen yer isaruk lit werehen, "Ap warehon kilap eneptuk ambeg kilap enebuk fug," uhup.

Tabaru: 'O nyawa naga 'o sagala negarano, 'o sagala sukuno, 'o sagala demo moi-moino de 'o soana 'iodumino 'asa yaino de yamake yamididi go'ona manga maieti 'o wange sa'ange de ma songonano. De koyosidabiwa 'o maieti ge'ena yapo'osuku.

Karo: Kerina pemerentahen, suku, cakap, ras bangsa ngenehen maitna telu setengah wari dekahna janah la iberena mait e ikuburken.

Simalungun: Jadi idahon ni buei bangsa, suku, hata pakon marga ma bangkei ni sidea tolu satongah ari dokahni, anjaha seng ilopas sidea tanomon bangkei ni sidea ai.

Toba: Dung i paberengberengon ni halak sian angka bangso dohot marga dohot hata dohot houm ma bangkenasida tonga opat ari lelengna: Ndang diloas tartanom bangkenasida.

Dairi: Idah karina marga, bangsa, kata dekket kerajaen ngo bangkè kalak idi i.

Minangkabau: Urang-urang dari kasadonyo nagara, kasadonyo suku, kasadonyo bahaso, sarato jo kasadonyo banso, ka maliyek mayik sasi nan baduwo tu, salamo tigo satangah ari, sarato indak mambuliahkan mayik-mayik tu di kubuakan.

Nias: Ba la'ila dania mbotora andrõ niha moroi ba soi fefu, iwa, li, ba mado fefu, tõlu ngaluo a matonga wa'ara, ba lõ latehegõ niko'o mbotora andrõ.

Mentawai: Raiitsó te tubudda simamatei néné, sangamberi negara, suku, bahasa sambat bangsa, ka bagat telu ngagogoi sitenga burúnia, samba tá tuoobáaké iturateiaké tubudda simamatei néné.

Lampung: Jelma-jelma jak sunyin negara, suku, bahasa, rik bangsa haga ngeliak mayat tian selama telu setengah rani, rik mak ngizinko mayat-mayat udi dikubor.

Aceh: Ureuëng-ureuëng nibak mandum neugahra, sukée, basa, dan bansa teuma jikalon manyét awaknyan nyang treb jih lhée siteungoh uroe, dan hana teupeuidhin manyét-manyét nyan teukubu.

Mamasa: Inde batang rabuknae la nasinenne'-nenne'i tau, to lu dio mai simesa-mesa botto, pembatisan, basa, anna kaparentaan illalan lino. Tallungngallo assapolo la naola ussinenne'-nenne'i tau, anna tae' la natangga' dilamun.

Berik: Angtane anggwabura seyafter gemerserem, ane ula seyafter gemerserem, ane negara seyafter gemerserem, jei ga angtane futunu jeiserem jamfener sene geramisi nunu unggwanfer ga enggammer tiga setenga, ane enggame jam ge gubiyen, angtane futunu aaiserem jam sa tartaannu bitisip.

Manggarai: Sanggéd wa’u, panga, uku agu curup te ita rapu situ tédéng telu agu beréhan leso, ré’ing te néka boaks rapu situ.

Sabu: Ddau-ddau ngati hari-hari rai-pereda, huhu, lipedai nga ddau-rai do ta heleo ne ngi'u ro do made pa dhara tallu lodho nga heatta, jhe adho do wie lua pa ro ta pedana ne do made do na harre.

Kupang: (11:8)

Abun: Ye we mukri kwop mone sor. Yetu bere ma kadit buryo-buryo e, wisyo-wisyo e, yeyo-yeyo e, ayo-ayo e ne sino. Yetu mwa ne bere ma sokbot ye we mukri kom mo kam no gri nap. Yé mwa ne sino bariwa yé bi ye we mukri.

Meyah: Noba gij mona orgomu ofod, beda rusnok jeska orofosutut ruga rusnok egens egens, jera orofosutut rusnok ebic egens egens, jera orofosutut monuh egens egens nomnaga rimeyajga toutou joug rot gegan gefaga ojgomu. Tina rineya rinesah gegan gefaga gij moksu guri.

Uma: Tauna ngkai humalili' dunia', ngkai butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa, mpohilo kiu-ra ngojo–ngojo hi ohea rala-na tolu eo hantanga', apa' uma hema to rapiliu mpotana kiu-ra toe.

Yawa: Umba vatano mine so ude wo anawae jirum yanasino ngkakai umaso raen. Vatane umaso nawamo ude awa susye rai, awa kawasae mai, awa ayao rai, muno awa munijo ranteter. Masyote mandeija vasye inta vatane umaso ude tenambe, wo yanasino ngkakai so raen. Weramu wo yanasino kopa umaso raorai ware omamo vemo rantuna nora.


NETBible: For three and a half days those from every people, tribe, nation, and language will look at their corpses, because they will not permit them to be placed in a tomb.

NASB: Those from the peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead bodies for three and a half days, and will not permit their dead bodies to be laid in a tomb.

HCSB: And representatives from the peoples, tribes, languages, and nations will view their bodies for three and a half days and not permit their bodies to be put into a tomb.

LEB: And [those] from peoples and tribes and languages and nations will see their dead bodies three and a half days, and they will not allow their dead bodies to be placed in a tomb.

NIV: For three and a half days men from every people, tribe, language and nation will gaze on their bodies and refuse them burial.

ESV: For three and a half days some from the peoples and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and refuse to let them be placed in a tomb,

NRSV: For three and a half days members of the peoples and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and refuse to let them be placed in a tomb;

REB: For three and a half days people from every nation and tribe, language, and race, gaze on their corpses and refuse them burial.

NKJV: Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies three–and–a–half days, and not allow their dead bodies to be put into graves.

KJV: And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.

AMP: For three and a half days men from the races and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and will not allow them to be put in a tomb.

NLT: And for three and a half days, all peoples, tribes, languages, and nations will come to stare at their bodies. No one will be allowed to bury them.

GNB: People from all nations, tribes, languages, and races will look at their bodies for three and a half days and will not allow them to be buried.

ERV: People from every race of people, tribe, language, and nation will look at the bodies of the two witnesses for three and a half days. The people will refuse to bury them.

EVD: People from every race of people, tribe, language, and nation will look at the bodies of the two witnesses for three and a half days. The people will refuse to bury them.

BBE: And the peoples and tribes and languages and nations will be looking on their dead bodies three days and a half, and will not let their dead bodies be put in the earth.

MSG: For three and a half days they'll be there--exposed, prevented from getting a decent burial, stared at by the curious from all over the world.

Phillips NT: For three and a half days men from all peoples and tribes and languages and nations will gaze upon their bodies and will not allow them to be buried.

DEIBLER: Individuals of many people-groups, tribes, language groups [MTY], and nations will look at their dead bodies for three and a half days. But they will not allow anyone to bury their bodies.

GULLAH: All kind ob people wa come out fom all de tribe an all de nation een de wol, people wa taak all de diffunt language, dey gwine tek shree an a haf day, da pass by an look pon de dead body ob de two people wa done tell God message. An jurin dat time dey ain gwine leh nobody tek dem dead body an bury um.

CEV: For three and a half days the people of every nation, tribe, language, and race will stare at the bodies of these two witnesses and refuse to let them be buried.

CEVUK: For three and a half days the people of every nation, tribe, language, and race will stare at the bodies of these two witnesses and refuse to let them be buried.

GWV: For 3½ days some members of the people, tribes, languages, and nations will look at the witnesses’ dead bodies and will not allow anyone to bury them.


NET [draft] ITL: For three <5140> and <2532> a half <2255> days <2250> those from <1537> every people <2992>, tribe <5443>, nation <1484>, and <2532> language <1100> will look at <991> their <846> corpses <4430>, because they will <863> not <3756> permit <863> them to be placed <5087> in <1519> a tomb <3418>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Wahyu 11 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran