Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA2006]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 : 2 >> 

Jawa 2006: Bareng Pétrus rawuh ing Yérusalèm wong-wong golongan tetakan padha padudon karo panjenengané,


AYT: Karena itu, ketika Petrus naik ke Yerusalem, orang-orang yang bersunat berselisih pendapat dengan dia,

TB: Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia.

TL: Setelah Petrus tiba di Yeruzalem, maka orang yang menurut adat bersunat itu pun berbantah-bantahlah dengan dia,

MILT: Dan ketika Petrus telah naik ke Yerusalem, mereka yang dari golongan bersunat berselisih dengannya

Shellabear 2010: Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang Israil yang percaya kepada Isa tetapi masih memegang teguh peraturan khitan, berselisih pendapat dengan Petrus.

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang Israil yang percaya kepada Isa tetapi masih memegang teguh peraturan khitan, berselisih pendapat dengan Petrus.

Shellabear 2000: Ketika Petrus tiba di Yerusalem, semua orang Israil yang beriman kepada Isa tetapi masih memegang teguh peraturan khitan, berselisih pendapat dengan Petrus.

KSZI: Apabila Petrus pergi ke Baitulmaqdis, orang Yahudi yang percaya kepada Isa dan masih berpegang kepada upacara sunat, membantah perbuatannya.

KSKK: Maka ketika Petrus pergi ke Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat mulai berbantah dengan dia.

WBTC Draft: Jadi, ketika Petrus pergi ke Yerusalem, mereka yang berpegang pada sunat berdebat dengan dia.

VMD: Jadi, ketika Petrus pergi ke Yerusalem, mereka yang berpegang pada sunat berdebat dengan dia.

AMD: Tetapi, ketika Petrus kembali ke kota Yerusalem, kelompok orang Yahudi yang bersunat mencela Petrus.

TSI: Jadi, waktu Petrus pergi ke Yerusalem, ada saudara-saudari seiman dari bangsa Yahudi yang bertengkar dengan dia.

BIS: Kemudian ketika Petrus pergi ke Yerusalem, orang-orang Yahudi yang sudah percaya itu, mencela Petrus.

TMV: Apabila Petrus pergi ke Yerusalem, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan masih berpegang kepada upacara bersunat, mencela Petrus. Mereka berkata,

BSD: Jadi, ketika Petrus datang ke Yerusalem orang-orang Yahudi yang sudah percaya itu mencela Petrus.

FAYH: Pada waktu Petrus tiba kembali di Yerusalem, orang-orang Kristen Yahudi mulai berbantah dengan dia.

ENDE: Tetapi tatkala Petrus tiba di Jerusalem, ia digusari oleh orang-orang dari golongan bersunat.

Shellabear 1912: Dan apabila Peterus itu sudah naik ke-Yerusalim, maka segala orang yang memegang 'adat sunat itu berbantahlah dengan dia,

Klinkert 1879: Hata satelah Peteroes naik kaJeroezalem, berbantah-bantahlah dengan dia segala orang jang bersoenat itoe,

Klinkert 1863: Maka kapan Petroes soedah sampe di Jeroezalem lantas berbantah-bantah sama dia segala orang jang bersoenat itoe,

Melayu Baba: Dan bila Petrus sudah naik di Yerusalim, orang-orang yang pegang adat sunat berbantah sama dia,

Ambon Draft: Dan manakala Petrus sam-pe di Jerusalem, awrang-aw-rang jang punja sunat, baku-lawanlah dengan dija,

Keasberry 1853: Maka apabila Petros itu tulah sampie kaJerusalem, lalu burbantah bantahlah sagala orang yang tulah bursunat itu kapadanya,

Keasberry 1866: Maka apabila Petros itu tŭlah sampie kaJerusalem, lalu bŭrbantah bantahlah sagala orang yang tŭlah bŭrsunat itu kapadanya;

Leydekker Draft: Dan tatkala Petrus sudahlah mudikh ka-Jerusjalejm, maka berbantah 2 anlah dengan dija barang 'awrang jang punja chitanet.

AVB: Apabila Petrus pergi ke Yerusalem, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan masih berpegang kepada upacara sunat, membantah perbuatannya.

Iban: Nya alai lebuh Peter mansang ngagai Jerusalem, orang Judah ke udah ditutus ngutuk iya.


TB ITL: Ketika <3753> Petrus <4074> tiba <305> di <1519> Yerusalem <2419>, orang-orang <4061> <0> dari <1537> golongan yang bersunat <0> <4061> berselisih pendapat <1252> dengan <4314> dia <846>. [<1161>]


Jawa: Bareng Rasul Petrus rawuh ing Yerusalem wong-wong golongan tetakan padha padudon karo panjenengane,

Jawa 1994: Bareng rawuh ing kutha Yérusalèm, Rasul Pétrus digugat déning wong-wong precaya sing padha duwé penemu, yèn wong dudu Yahudi sing mlebu dadi wargané pasamuwané Gusti Yésus kudu ditetaki, wong-wong mau muni mengkéné:

Jawa-Suriname: Kadung rasul Pétrus teka nang kuta Yérusalèm, dèkné dipaiduh karo wong-wong Ju sing pretyaya. Pinemuné wong-wong iki, wong sing dudu Ju sing mlebu dadi wargané pasamuané Gusti Yésus kudu nglakoni sunat. Wong-wong iki ngomong ngéné marang rasul Pétrus:

Sunda: Waktu Petrus sumping ka Yerusalem, anjeunna dipaduan ku jelema-jelema anu disunat, pokna,

Sunda Formal: Waktu Petrus ngalongok ka Yerusalem, anjeunna diweweleh ku dulur-dulur ti golongan anu disunat tea,

Madura: E bakto Petrus meyos ka Yerusalim, bi’ reng-oreng Yahudi se parcaja ka Isa Petrus jareya ecale.

Bauzi: Labihàmu Kornelius Yahudi dàt modem vabda labe am num laba Petrusat laba tau azibe Kaisarea lam vou esmozi fa kota Yerusalem niba li lefuha Yahudi dam Yesus bake tu vuzehe dam totbaho labe aba ab gut bebe im vahokedamam. Ame Yahudi dam labe vedi nehi ozome meeda. “Laso aubehà sokba vaitom vab dam laba im Yahudi dam vahem fi ham bak,” lahame ozoho labe Petrus bake gut bebe im ab vahokedamam.

Bali: Rikala Dane Petrus rauh ring kota Yerusalem, parasemeton sane ngapti mangda anake sane boya Yahudi taler kasunat, nenten matutang pamargin Dane Petrus, saha sapuniki baosnyane:

Ngaju: Rahian tinai katika Petrus haguet akan Yerusalem, kare oloh Yehudi je jari percaya te, manyalan Petrus.

Sasak: Beterus sewaktu Petrus lumbar ojok Yerusalem, dengan-dengan Yahudi saq sampun percaye nike, ngewade Petrus.

Bugis: Nainappa wettunna Pétrus lao ri Yérusalém, sining tau Yahudi iya mateppe’énnaro, nacellani Pétrus.

Makasar: Jari ri wattunna a’lampa Petrus mange ri Yerusalem, nicallami Petrus ri tu Yahudi tappakamo.

Toraja: Iatonna sae langngan Yerusalem tu Petrus, sita’genmi to unturu’ aluk sunna’,

Duri: Ia tonna ratumo Petrus de' kota Yerusalem, den ba'tu pira-pira to-Yahudi ncoccoi. Ia joo to-Yahudi matappa' lako Puang Isa, apa madoangngi kumua moi to bangsa tangngia to-Yahudi la disunna'.

Gorontalo: Tou te Petrus lohuwalinga mota ode kota lo Yerusalem, tawu-tawuwala lo Yahudi ma lobutola woliyo.

Gorontalo 2006: Lapatio mao̒ tou̒ tei Petrus lonao̒ mola ode Yerusalemu, tau-tauwalo Yahudi tamalo malacaya boito, helo hentea̒ olei Petrus. Timongolio loloi̒ya,

Balantak: Sarataa i Petrus nomae' na Yerusalem, samba Yahudi men noparasayamo ni Yesus iya'a, nompoposala'mo i Petrus.

Bambam: Sapo' sipengka Petrus anna to Yahudi to matappa'um sulena längäm Yerusalem.

Kaili Da'a: Tempo i Petrus nalau mpaka ri ngata Yerusalem, tau-tau to Yahudi to nomparasaya i Pue Yesus nanjalaraka i'a.

Mongondow: Daí naonda ing ki Petrus minayak in Yerusalem, sinoruían monia in sia.

Aralle: Lambi'na dai' di Yerusalem Petrus, sitelämmi to Yahudi ang mampetahpa'.

Napu: Ido hai kalaona Peturu i Yerusale, bahangkia to Yahudi au mepoinalai i Yesu mosasalai,

Sangir: Ene piạ i Petrus nakoạ sol᷊ong Yerusalem, tau Yahudi apang mạngimang e nanongkeang si Petrus.

Taa: Wali yako etu i Petrus pasi yununya to ono mba’a to mangalulu ia yako ri kota Yope seore, sira yau wo’u ndeku Yerusalem yako la’u kota Kaisarea. Pei ojo karata nsira ri Yerusalem, i Petrus naposayar nto Yahudi to mangaya i Yesu.

Rote: Lelek fo Petrus neu leo Yerusalem neu boema, hataholi Yahudi kamahehele basak sila la lakamu-lakadau Petrus.

Galela: So ma orasi o Petrus wotagi o Yerusalemka, de o Yahudika ma nyawa ipipiricaya o bolu moi, yoholu imakododiao de o nyawa ma somoa so o Yahudika ma nyawa yasowo de yasusunawa, ona magena o Petrus iwikalekono,

Yali, Angguruk: Hol hibareg Petrus ino o Yerusalem lahik watfagma atam Yahudi inap welatfag angge famen wene holfag inap arimanowen Petrus men suwahal ibag.

Tabaru: Ge'enaka de gee 'o Petrus wotagi 'o Yerusalemude, de 'o Yahudioka yongaku-ngakuokau gee 'o Petrus wisisala.

Karo: Kenca mulih Petrus ku Jerusalem, kalak Jahudi si nggo tek mandang ia nina,

Simalungun: Gabe ihata na porsaya humbani Jahudi ma si Petrus, das honsi ia i Jerusalem, nini sidea ma,

Toba: Gabe dibadai angka na porsea sian Jahudi i ma si Petrus, dung nangkok ibana tu Jerusalem, angka ninna ma:

Dairi: Nai roh kessa mo si Petrus mi Jerusalem, ilagai kalak i mo ia, nina mo,

Minangkabau: Kudian, kutiko si Petrus payi ka Yerusalem, urang-urang Yahudi nan lah ba iman tu, inyo bi mampasalahkan si Petrus.

Nias: Ba me mõi Wetero ba Yeruzalema, latahigõ ia ira niha Yahudi samati andrõ.

Mentawai: Oto kelé aiei si Petrus ka Jerusalem, paanujiddangan leú et nia simatonem baga.

Lampung: Kak raduni waktu Petrus mik Yerusalem, jelma-jelma Yahudi sai radu percaya udi, ngereneh Petrus.

Aceh: Óh lheueh nyan watée Petrus geujak u Yerusalem, ureuëng-ureuëng Yahudi nyang ka lheueh jimeuiman nyan, jihina keu Petrus. Awaknyan jipeugah lagée nyoe,

Mamasa: Iamo nangei napasalamo to Yahudi to mangngoreammo Petrus anna sae lako Yerusalem,

Berik: Petrus jame aa galap fornaram kota Yerusalem je, angtane Yahudimana jam sunattababiliserem Yesus aa jei ne tebanaram, jei Petrus ititmer ga aane tenebana enggame,

Manggarai: Du cain hi Pétrus oné Yérusalém, sanggéd taung ata Yahudi ata poli imbi Mori Yésus, woléng tau nukd agu hia.

Sabu: Ta dhai ta kako ke Petrus la Yerusalem, ta kare ke no ri ddau-ddau do parahajha he. Ta lii ke ro pa Petrus,

Kupang: Jadi waktu Petrus kambali sampe di Yerusalem, ada barapa orang parcaya dari partei Yahudi yang kasi sala sang dia,

Abun: Sane tomgato Petrus mu mo Yerusalem, ye Yahudi gato onyar kem mo Yefun Yesus ne duwer Petrus mo suk gato an ben ne.

Meyah: Gij mona ongga Petrus ongksons jah Yerusalem fob, beda rusnok Yahudi ongga ruroru Yesus fob, tina ongga ruroru Yahudi erebent rot ahais ros, bera rudou okum rot ofa.

Uma: Toe pai' karata-na Petrus hi Yerusalem, ba hangkuja dua to Yahudi topepangala' hi Yesus mposalai'-i,

Yawa: Weti arono Petrus pakato no Yerusalem, vatano Yahudi wanave Yesus ai wo aura tantunawi,


NETBible: So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers took issue with him,

NASB: And when Peter came up to Jerusalem, those who were circumcised took issue with him,

HCSB: When Peter went up to Jerusalem, those who stressed circumcision argued with him,

LEB: So when Peter went up to Jerusalem, those of the circumcision took issue with him,

NIV: So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticised him

ESV: So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying,

NRSV: So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him,

REB: and when Peter came up to Jerusalem those who were of Jewish birth took issue with him.

NKJV: And when Peter came up to Jerusalem, those of the circumcision contended with him,

KJV: And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him,

AMP: So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party [certain Jewish Christians] found fault with him [separating themselves from him in a hostile spirit, opposing and disputing and contending with him],

NLT: But when Peter arrived back in Jerusalem, some of the Jewish believers criticized him.

GNB: When Peter went to Jerusalem, those who were in favor of circumcising Gentiles criticized him, saying,

ERV: But when Peter came to Jerusalem, some Jewish believers argued with him.

EVD: But when Peter came to Jerusalem, some Jewish believers argued with him.

BBE: And when Peter came to Jerusalem, those who kept the rule of circumcision had an argument with him,

MSG: When Peter got back to Jerusalem, some of his old associates, concerned about circumcision, called him on the carpet:

Phillips NT: So when Peter next visited Jerusalem the circumcisionparty were full of criticism,

DEIBLER: So when Peter and the six other believers returned from Caesarea to Jerusalem, some Jewish believers criticized Peter, because they thought that Jews should not associate with non-Jews [MTY].

GULLAH: So den Peter gone op ta Jerusalem, de Jew dem wa say we mus circumcise all wa bleebe, dey taak ginst Peter.

CEV: So when Peter came to Jerusalem, some of the Jewish followers started arguing with him. They wanted Gentile followers to be circumcised, and

CEVUK: So when Peter came to Jerusalem, some of the Jewish followers started arguing with him. They wanted Gentile followers to be circumcised, and

GWV: However, when Peter went to Jerusalem, the believers who insisted on circumcision began to argue with him.


NET [draft] ITL: So <1161> when <3753> Peter <4074> went up <305> to <1519> Jerusalem <2419>, the circumcised believers <4061> took issue <1252> with <4314> him <846>, <<  Kisah Para Rasul 11 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran