Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 1 : 18 >> 

AYT: Lalu apa hasilnya? Yang penting adalah dengan cara apa pun, baik dengan maksud pura-pura maupun maksud benar, Kristus diberitakan, dan untuk itu aku bersukacita. Ya, dan aku akan terus bersukacita,


TB: Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita,

TL: Biar dengan sebagaimana pun, baik dengan pura-pura, baik dengan sungguh, maka Kristus itu dimasyhurkan juga; maka sukacitalah aku akan hal itu, bahkan, senantiasalah aku akan bersukacita,

MILT: Oleh karena apa? Bagaimanapun, dengan berbagai cara, entah dengan kepura-puraan atau dengan kebenaran, Kristus diberitakan, dalam hal ini aku pun bersukacita, bahkan sebaliknya aku akan disukacitakan.

Shellabear 2010: Tetapi tidak apa-apa, bukan? Hal yang terpenting ialah bahwa lewat berbagai upaya, baik dengan niat yang palsu maupun dengan kesungguhan, Al-Masih diberitakan. Atas hal itu aku merasa gembira. Lagi pula, aku akan tetap merasa gembira

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi tidak apa-apa, bukan? Hal yang terpenting ialah bahwa lewat berbagai upaya, baik dengan niat yang palsu maupun dengan kesungguhan, Al-Masih diberitakan. Atas hal itu aku merasa gembira. Lagi pula, aku akan tetap merasa gembira

Shellabear 2000: Tetapi tidak apa-apa, bukan? Hal yang terpenting ialah bahwa lewat berbagai upaya, baik dengan niat yang palsu maupun dengan kesungguhan, Al Masih diberitakan. Atas hal itu aku merasa gembira. Lagi pula, aku akan tetap merasa gembira

KSZI: Oleh itu, bagaimana pula? Hal itu, bagiku tidak penting. Walau dengan apa cara sekalipun, baik berpura-pura mahupun ikhlas, al-Masih sedang diberitakan. Dan kerana ini aku bersukacita dan akan terus bersukacita.

KSKK: Tetapi bagaimanapun juga, entah mereka jujur atau hendak menyombongkan diri, yang utama ialah bahwa Kristus diwartakan. Dan oleh karena itu aku bersukacita dan tidak menyesal.

WBTC Draft: Jika mereka menyusahkan aku, aku tidak peduli. Yang penting adalah mereka memberitakan Kristus; apakah dengan maksud yang baik atau jahat, aku tetap bersukacita, sebab semua orang membicarakan tentang Kristus. Dan aku terus bersukacita atas hal itu

VMD: Jika mereka menyusahkan aku, aku tidak peduli. Yang penting adalah mereka memberitakan Kristus; apakah dengan maksud yang baik atau jahat, aku tetap bersukacita, sebab semua orang membicarakan tentang Kristus. Dan aku terus bersukacita atas hal itu

AMD: Tetapi, tidak apa-apa. Bagiku yang penting adalah Kristus diberitakan, entah dengan maksud yang benar atau salah. Dan, aku bergembira untuk hal itu. Ya, aku akan terus bergembira.

TSI: Tetapi kalau mereka menyombongkan diri seperti itu, hal itu tidak mengganggu saya! Karena yang penting bagi saya adalah berita tentang Kristus tersebar luas— biarpun itu dilakukan dengan alasan yang murni atau tidak. Jadi saya tetap bersukacita. Ya, saya akan terus bersukacita!

TSI3: Apa pun tujuan mereka, itu bukan masalah bagi saya. Yang penting berita tentang Kristus tersebar luas, baik dilakukan dengan alasan yang tulus maupun tidak. Jadi saya tetap bersukacita. Ya, saya akan terus bersukacita!

BIS: Tetapi tidak mengapa! Sebab bagaimanapun juga, baik itu dilakukan dengan maksud yang murni maupun dengan maksud yang salah, toh Kristus diberitakan juga; jadi saya senang. Dan saya akan tetap merasa demikian,

TMV: Tetapi tidak mengapa! Aku tetap bergembira, asal sahaja Kristus diberitakan dengan segala cara, baik dengan maksud yang baik ataupun yang salah. Aku akan terus bersukacita,

BSD: Di tempat saya sekarang, ada orang-orang yang menyebarkan berita tentang Kristus. Di antara mereka ada yang menyebarkan berita itu dengan maksud yang baik. Sebaliknya, ada juga yang menyebarkannya dengan maksud yang tidak baik. Tetapi tidak apa-apa! Saya tetap senang, asal Kristus diberitakan.

FAYH: Tetapi apa pun alasan mereka, kenyataannya ialah Berita Kesukaan tentang Kristus tetap dikabarkan dan saya merasa senang.

ENDE: Tetapi apakah halnja? Biar bagaimanapun djuga, dengan berkedok atau dengan djudjur, asal sadja Kristus dimasjhurkan, dan hal itu menggembirakan aku. Dan aku tetap akan bergembira.

Shellabear 1912: Maka apakah halnya? Hanya dengan sebarang daya upaya, dengan pura-pura pun baik, atau dengan sungguh pun baik, maka masyhur juga Al Masih; maka sukacitalah aku akan hal itu, dan aku akan bersukacita kelak.

Klinkert 1879: Sakarang bagaimana? Soenggoehpon dengan pelebagai peri, baik dengan poera-poera, baik dengan sabenarnja, Almasih dichabarkan djoega, maka ija-itoe mendjadikan kasoekaankoe, behkan, hatikoe pon akan bersoeka-tjita kelak,

Klinkert 1863: Tetapi mendjadiken apa? kendati, baik dengan poera-poera, baik dengan sabenernja, di-adjarken dari perkara Kristoes djoega, maka sebab itoe soeka hatikoe, ija soenggoeh nanti hatikoe soeka djoega.

Melayu Baba: Jadi apa macham? chuma dngan s-barang daya-upaya, baik dngan pura-pura, baik dngan kbtulan, Almaseh ada di-mashhurkan juga; dan dalam itu perkara sahya suka-hati, dan sahya nanti juga bersuka-hati.

Ambon Draft: Faduli apa? Asal sadja a-tas sasawatu tjara, bajik deng-an barang sebab, bajik deng-an kabenaran, Tuhan CHRISTOS dechotbatkan; aku djuga bersuka-suka awleh karana i-tu, dan akan bersuka-suka.

Keasberry 1853: Apatah kulak? kundatilah, bagimana pun baik, baik dungan pura pura, atau dungan sa'bunarnya, diajarkan deri hal Almasih itu; maka dalam hal dumkian itu suka chitalah aku, bahkan, suka chitalah kulak aku.

Keasberry 1866: Apatah kŭlak? kŭndatilah bagimana pun baik, kalau dŭngan pura pura, atau dŭngan sŭbŭnarnya diajarkan derihal Almasih itu; maka dalam hal dŭmkian itu gŭmarlah aku, bahkan aku handak bŭrgŭmar juga.

Leydekker Draft: 'Apatah kalakh? dan hanja sasonggohnja barang bagimana 'itu djadi, mawu dengan satudongnja, mawu dengan sabenarnja, 'Elmesehh dechabarkan djuga: maka pada hhal 'itu 'aku suka tjita, behkan lagi 'aku 'akan suka tjita.

AVB: Oleh itu, bagaimana pula? Hal itu, bagiku tidak penting. Walau dengan apa cara sekalipun, baik berpura-pura mahupun ikhlas, Kristus sedang diberitakan. Dan kerana ini aku bersukacita dan akan terus bersukacita.

Iban: Tang nya nadai ngawa, asal ga Berita Manah Kristus ditusui ngena semua macham chara, nemuka juluk ati nya salah tauka ngena. Lalu aku gaga ati ke nya.


TB ITL: Tetapi <4133> tidak mengapa <5101>, sebab <3754> bagaimanapun <5158> juga, Kristus <5547> diberitakan <2605>, baik <1535> dengan maksud palsu <4392> maupun <1535> dengan jujur <225>. Tentang <1722> hal itu <5129> aku bersukacita <5463>. Dan <2532> aku akan tetap bersukacita <5463>, [<1063> <3956> <2532> <235>]


Jawa: Nanging ora dadi apa, awit sanadyan ta kapriye bae Sang Kristus kawartakake, apa kanthi sedya kang ala apa kanthi jujur. Tumrap iku aku bungah. Lan aku bakal tetep bungah,

Jawa 2006: Nanging ora dadi apa, awit sanadyan ta kepriyé baé Kristus kawartakaké, apa kanthi sedya kang palsu, apa kanthi jujur. Tumrap iku aku bungah. Lan aku bakal tetep bungah,

Jawa 1994: Nanging ora dadi apa! Aku seneng waé, sebab Sang Kristus tetep dikabaraké, senajan alesané embuh ala, embuh becik. Aku bakal tetep bungah,

Jawa-Suriname: Nanging ora dadi apa! Kanggo aku ya wis apik waé. Tujuané embuh ala, embuh betyik, kuwi ora dadi sebab. Sing penting, kepriyé waé kabar kabungahané Gusti Yésus Kristus bisa kasebar. Kuwi sing marakké aku bungah.

Sunda: Keun bae! Malah matak bungah, da boh ku nu kajurung ku kaiklasan boh ku nu boga maksud sejen, Kristus mah tetep dimashurkeun. Tur kabungah sim kuring moal semet kitu bae,

Sunda Formal: Tapi da henteu matak aya pangaruhna; sabab ku kitu ku kieu oge, boh ku nu jujur boh ku anu pura-pura, buktina mah tetep Al Masih teh diwawarkeun. Jadi, simkuring mah bungah bae anu aya.

Madura: Nangeng ta’ aponapa! Sabab, kadi ponapa’a saos, ponapa maksodda morne otaba sala, ollena gi’ padha, enggi paneka Almasih gi’ eberta’agi jugan; daddi kaula senneng. Ban kaula bakal terrosa arassa senneng,

Bauzi: Dam gi ozahit labihasu meedam neà bak. Em ba àvodem vabak. Em gi nehi ozodam bak. Dam ahu git vi ozodam dam modeo, dam ahu neà bak vi ozodam dam modeo, labihasu amait Kristus labe Aba Aho meedume vou esmoho Im Neàna lam vou vameatedaha taia? Ba akati eho dam laba fakela? Ame dam debu behàsu ame Im Neàna lam vou vameatedam bake em abo deeleho. Labi eho deelehe bak lam gi labihasuhu bohu modesda tame. Ba setem vabak.

Bali: Indike punika tanja dados napi! Tiang marasa liang, santukan malantaran punika Ida Sang Kristus tansah kapidartayang, yadian madasar antuk manah sane dora, wiadin antuk manah sane jujur. Tur tiang setata pacang liang,

Ngaju: Tapi dia en-en ih! Basa aloh kilen ampie kea, taloh je ilalus hapan kahandak je barasih atawa hapan kahandak je sala, aran Kristus mahin imbarita kea; jadi aku hanjak. Tuntang aku tetep mangkeme kalote,

Sasak: Laguq ndẽqne kembẽ-kembẽ! Sẽngaq napi juaq maksutne, jujur atao palsu, saq penting Almasih teberiteang ẽndah; tiang jari seneng. Dait tiang gen tetep merase maraq nike,

Bugis: Iyakiya dé’ namagaga! Saba’ muwi maga, muwi napogau’i iyaro sibawa akkatta iya mapaccingngé iyaré’ga sibawa akkatta iya salaé, tette’ towi Kristus riyabbirittang; jaji masennakka. Na tette’ka matu mappénedding makkuwaro,

Makasar: Mingka tena nangngapa! Nasaba’ manna pole antekamma, iaka nanigaukang anjo jamanga lanri pattujuang baji’ yareka napattujuang sala, mingka kanibirittakang mangkaji Almasi; jari, sannangi kusa’ring pa’maikku. Na tuli lakammana sannanna pa’maikku;

Toraja: Elo’na iato. Moi umba nakua tu gau’, la diangga’-angga’ina, la dipatonganna, inang dipa’peissananna duka ia tu Kristus; iamo kupoparannu tu iannato; ontongpi tontongna’ la parannu.

Duri: Ake' bangmo. Masannangna', apa bangmo akkattana, meloraka, tangmeloraka, ke Almaseh unai to napangpeissenan. La masannang tarruhna',

Gorontalo: Bo dila mongola, sababu openu wololo habari tomimbihu ti Isa Almasih hepopotunggulo lo tawu, wolo niyati banari meyalo dila banari, tomimbihu u odito boyito, wau masatiya wenga-wengahu wawu wau ma motiwengahe turusi.

Gorontalo 2006: Bo diila mongola! Sababu penu boli woloolo mola olo, mopio uito pilohutu wolo makusudu u mantali meaalo wolo makusudu u talatala, bo debo ti Almasi tapilo habarilio olo; oditolio watia sanangi. Wau watia madebo molaasa odito,

Balantak: Kasee sian nongko'upa. Mau koi upamo uga', mau limangon tia noa men madengkul kabaipo tia noa men maloos, sabole i Kristus lelekonon uga'. Mbali' yaku' beles. Ka' yaku' sinampang munsuri koiya'a.

Bambam: Sapo' päbäi mammi. Aka moi la deem tau napalako ia too kahana pattuju mapia, battu haka deem tau napalako ia kahana pattuju kadake, sapo' bassim Kristus siam duka' napa'pakahebaam. Dadi illaanna ia too tontää' tilalla'. Anna la tontä liuä' tilalla'

Kaili Da'a: Tapi da'a mokuya. Sabana nau iwenu, nabeloka etu nipowia ante patuju to nadenggo, nabeloka etu nipowia ante patuju to nanoa, Kareba Kristus kana nipatolele. Etumo nompakadamba raraku. Pade aku batena madamba-damba

Mongondow: Ta'e diaíbií nongonu! Naíondakabií in cara monia mopota'au in Habar Mopia soaáḷ ki Kristus; makusud mopia ande diaí, tatap habar soaáḷ ki Kristus pinota'aubií doman, daí mosanangbií ing ginaku.

Aralle: Ampo' pabei tomande'i. Aka' pano di tau ang umpepainsangnging Kaheba Mapia, moi mopahtuyu mapia, bahtu' mopahtuyu karake, sahing umpepainsang siaming Kristus. Dahi yaling inde di kaha-kaha masannang loloä'. Anna la tontong loloä' kahsi

Napu: Agayana nauri nodo, bara kupailalu. Lawi kehapiri ba noumba tunggaianda, maroa ba bara maroa, bambari kana i Kerisitu batena rabambari liliu. Iti au kupokatana. Hai batena matana liliuna,

Sangir: Kaiso tawe mẹ̌kapura! Batụu maning kereapa, baẹ ene nikoạ dingangu timonane mapia, baewe lai su timonane kụ nẹ̌sal᷊a, kaiso i Kristus mang ipẹ̌dal᷊ahabarẹ̌ l᷊ai; kụ iạ e mal᷊uasẹ̌. Dingangu iạ e tatapẹ̌ mẹ̌pẹ̌pěndang kerene,

Taa: Pei nempo ewa wetu, taa mawei. Apa nempo matao pampobuuka ntau mampakarebaka mangkonong i Kerisitu, bara taa matao pampobuuka nsira, pei aku tiroo ndende rayangku mampobuuka kareba matao mangkonong i Kerisitu rapakarebaka resi sa’e. Wali tare kapuranya kandende ndayangku etu.

Rote: Tehu ta da'di hata fa! Nanahu leomae leo beek ndia boe, leomae ala tao dede'ak ndia no dale balisi do dudu'a-aafi masalak boeo, Kristus nanatui-bengak boe; hu ndia de, au amahoko. Ma neukose au ame'dan leondiak nakandoo,

Galela: Nakoso ngohi gena, qadoohawa. Kanaga ma lamo gena o habari ma ngale ma Kristus gena isihabarika, bai de manga edekati qaloloha bai lo de manga edekati qatotorou. Komagena so to ngohi ai sininga isanangi. De igogou to ngohi ai sininga foloisi isanangi,

Yali, Angguruk: It inindi piren toho wenggel haruk lit werehon oho misig toho wenggel haruk lit werehon oho ari imbisiyek. It arimanowen inindi ekeyon-ekeyon wenggel haruk lit Kristus awene hiyag isaruk angge famen wene su atukon ari fahet nahiyeg haruk lit welahi hag toho fobik oho nahiyeg toho welaruhuk.

Tabaru: Ma koyado'oawa! Sababu ngaro yosihabari kokia naga bato, manga dumutu 'iti-tiai bolo 'isowo-sowono, ma kawisihabarioka ma Kristus. So ngoi kaimorenoka de dua katomore-morene.

Karo: Labo dalih! Meriah nge ukurku subuk mehuli ntah la gia mehuli sura-surana, gelah Kristus e iberitaken asa bancina. Tetap nge meriah ukurku,

Simalungun: Ase sonaha do? Atap na sonaha pe pardalan ni ai, marsipahulah-hulah atap maruhur na sintong, asal ma tarambilan Kristus; pasal ai malas do uhurhu.

Toba: Asa beha do? Asal ma dijamitahon Kristus, manang beha pe pangalahona; manang marroha di bagasan, manang marroha na sintong. Las do rohangku disi, nang nuaeng, nang tu jolo on.

Dairi: Tapi oda pella kadè i! Ai barang bakunè pè i, asal mo ijamitaken Kristus, tah arap ukur mendè pè i barang ukur merroha, lolo ngo aku. Janah dak ngo lolo aku soh mi podiin èn,

Minangkabau: Tapi biyalah, indak baa doh! Dek karano, baa pun juwo nan dipabuwek dek urang, biya itu dikarajokan jo niyaik nan suci, ataupun jo mukasuik nan buruak, tapi nan Isa Almasih kan dibaritokan juwo; jadi, ambo suko. Ambo ka tatap maraso nan bakcando itu,

Nias: Ba hiza lõ salania! Gofu helawisa sa'atõ, he lalau da'õ bõrõ gohitõ dõdõ si sõkhi, ba he gõi bõrõ gohitõ dõdõ si lõ sõkhi, ba te'ombakha'õ sa'atõ Keriso; bõrõ da'õ omuso manõ dõdõgu. Ba lõ mamalõ si manõ wa'omuso dõdõgu,

Mentawai: Tápoi tá leú anai galainia! Aipoí kenanen kipa pá ragalai, elé bulat sibara ka linat paatuatda pá, elé ai sipinaatudda bagei sitaipasesese, tápoi aramuneng'akéan Kristus. Oto mangká bagakku. Oto kaku, riu-riu lé kelé kisedda paatuatku.

Lampung: Kidang mak mengapi! Mani injuk repa pun juga, baik udi dilakuko jama maksud sai murni ataupun jama maksud sai salah, kan Almasih dikabarko juga; jadi nyak senang. Rik nyak haga tetap ngerasa injuk reno,

Aceh: Teuma hana peue! Sabab pakriban kheueh mantong, bah kheueh nyan jipeubuet ngon meukeusut nyang murni atawa ngon meukeusut nyang salah, nyang peunteng Almaseh teutab jipeusampoe; ngon lagée nyan ulôn galak. Dan ulôn teutab meurasa lagée nyan,

Mamasa: Sapo tae' maaka, annu mapiarika illaan penawanna tau umpalanda'i kadakerika, Kristus siamo napa'peissanan kupolalan dore'. La tontongna' dore'

Berik: Jengga ai isa ajam towastababili, aaiserem jei igyen, afa ini angtanemana unggwan-giri waakenaiserem jem eyebife, afa unggwan-giryen waakenaiserem jem eyebife. Igsusu ga enggam, Taterisi Waakena Kristusem temawer jes nasbinennef. Ane Taterisi Waakena Kristusem temawer aa galap ne nasbinennerem, ini amna saaser-saasera. Ane ini amna jeber-jeber ase folbafa saaser-saaserfer,

Manggarai: Maik, toé manga co’on! Ai koném po nenggitu, keréba kin hi Kristus laing salang molor ko salang toé molor, nisang kin nai daku. Nisang naig daku ho’o,

Sabu: Tapulara bhule dho ta nga-nga! Rowi ta mina mii lema, ne lua do naanne ta jhagge lua pedabbho do petu-petarra ko, ie lema ta nga lua pedabbho do hala ko, do pee nga pepeke ne jhara lua Kristus -- hakku ta mengallu dhara he we ya. Jhe do pee ma ri ya nga toi ta do mina harre,

Kupang: Ma kasi tenga pi sa! Beta sonde toe kalo orang ajar deng hati lurus ko, sonde ko. Yang pantíng, dong ada ajar soꞌal Kristus! Naa, itu yang bekin beta pung hati sanáng. Deng beta sanáng batúl-batúl,

Abun: Sarewo suk yo o nde! Ji do ku sukye mwa wai o it yo, suk yo o nde, sarewo suk gato ndo wai anato yé ki sukdu subot Kristus nai yé mwa jam sor. Kapre ye gato ki subot Kristus, ye deyo bi sukjimnut ibit e, ye deyo bi sukjimnut ndo e, yé ki subot Kristus nai yé mwa jam anato ji mit at wa. Sane dom ji mit at wa pe sor,

Meyah: Tina skoidu, dudou onokum rot mar ongga rusnok insa koma runtunggom skoita didif guru. Jeska erek rusnok ruftuftu Allah Oga rot rudou ongga egeka era rot rudou ongga eskeira tein, beda mar ongga egeka tein bera oufa ojgomu. Jeska ongga ofoufem bera rusnok insa koma ruftuftu rot Allah oga osok gij Yesus Kristus ojgomu. Noba koma bera ongga eita dudou erirei rot. Erek koma tein, dudou eskeira rot mar insa koma ojgomuja.

Uma: Aga nau' wae, uma kutapari. Apa' nau' ba beiwa, lompe' hante patuju to sala' ba hante patuju to makono, Kareba Kristus bate rapalele! Toe-mi to mpakagoe' nono-kue. Pai' bate goe' oa'-a,

Yawa: Weramu wo ravovo kai, weye ama ngkove inta no rai. Awa bekere ngkakai rako ngko ndako, ana mbe mobe mamo wo ayao Kristus ravovo vatane mai. Weti inananibe, muno indati inananibe so no tawan tutir.


NETBible: What is the result? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is being proclaimed, and in this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice,

NASB: What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed; and in this I rejoice. Yes, and I will rejoice,

HCSB: What does it matter? Just that in every way, whether out of false motives or true, Christ is proclaimed. And in this I rejoice. Yes, and I will rejoice

LEB: _What is the result?_ Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. But also I will rejoice,

NIV: But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice,

ESV: What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, and I will rejoice,

NRSV: What does it matter? Just this, that Christ is proclaimed in every way, whether out of false motives or true; and in that I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice,

REB: What does it matter? One way or another, whether sincerely or not, Christ is proclaimed; and for that I rejoice. Yes, and I shall go on rejoicing;

NKJV: What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached; and in this I rejoice, yes, and will rejoice.

KJV: What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.

AMP: But what does it matter, so long as either way, whether in pretense [for personal ends] or in all honesty [for the furtherance of the Truth], Christ is being proclaimed? And in that I [now] rejoice, yes, and I shall rejoice [hereafter] also.

NLT: But whether or not their motives are pure, the fact remains that the message about Christ is being preached, so I rejoice. And I will continue to rejoice.

GNB: It does not matter! I am happy about it -- just so Christ is preached in every way possible, whether from wrong or right motives. And I will continue to be happy,

ERV: But that doesn’t matter. What is important is that they are telling people about Christ, whether they are sincere or not. So I am glad they are doing it. I will continue to be glad,

EVD: I don’t care if they make trouble for me. The important thing is that they are telling people about Christ. I want them to tell people about Christ. They should do it for the right reasons. But I am happy even if they do it for false and wrong reasons. I am happy because they tell people about Christ, and I will continue to be happy.

BBE: What then? only that in every way, falsely or truly, the preaching of Christ goes on; and in this I am glad, and will be glad.

MSG: So how am I to respond? I've decided that I really don't care about their motives, whether mixed, bad, or indifferent. Every time one of them opens his mouth, Christ is proclaimed, so I just cheer them on! And I'm going to keep that celebration going

Phillips NT: But what does it matter? However they may look at it, the fact remains that Christ's being preached, whether sincerely or not, and that fact makes me very happy. Yes, and I shall go on being happy,

DEIBLER: But …it does not matter!/what does it matter?† [RHQ] It does not matter whether people proclaim the message about Christ because they have wrong motives, or whether people proclaim the message about Christ because they have right motives. The important thing in either case is that the message about Christ is being proclaimed {people are proclaiming the message about Christ}. And because of that I rejoice! Furthermore, I will continue to rejoice,

GULLAH: Wa dey da do fa mek trouble fa me ain matta ta me tall. Wa matta mos, dat dey da tell people bout Christ. Ef dey da tell bout um fa Christ sake o ef dey da tell bout um fa dey own sake, A heppy fa true cause dey da tell bout Christ, an A gwine be too heppy cause ob dat.

CEV: But that doesn't matter. All that matters is that people are telling about Christ, whether they are sincere or not. That is what makes me glad. I will keep on being glad,

CEVUK: But that doesn't matter. All that matters is that people are telling about Christ, whether they are sincere or not. That is what makes me glad. I will keep on being glad,

GWV: But what does it matter? Nothing matters except that, in one way or another, people are told the message about Christ, whether with honest or dishonest motives, and I’m happy about that. Yes, I will continue to be happy


NET [draft] ITL: What <5101> is the result? Only <4133> that <3754> in every <3956> way <5158>, whether <1535> in pretense <4392> or <1535> in truth <225>, Christ <5547> is being proclaimed <2605>, and <2532> in <1722> this <5129> I rejoice <5463>. Yes, and <2532> I will continue to rejoice <5463>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Filipi 1 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran