Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BSD]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 1 : 2 >> 

BSD: Saya mengharap semoga Allah mengasihi kalian. Dan semoga Ia memberikan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Allah memilih kalian menjadi umat-Nya, sebab Allah sudah mempunyai rencana untuk itu. Dan Roh Allah sudah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang hidup hanya untuk Allah, supaya kalian taat kepada Yesus Kristus. Ia sudah mati untuk kalian supaya kalian bebas dari dosa.


AYT: yang dipilih sejak semula oleh Allah Bapa melalui pengudusan oleh Roh untuk dapat hidup dalam ketaatan kepada Kristus Yesus dan memperoleh percikan darah-Nya: Kiranya anugerah dan damai sejahtera melimpah atasmu!

TB: yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.

TL: yang terpilih di atas kehendak azali Allah Bapa di dalam kesucian yang daripada Roh, menuju kepada taat dan percikan dengan darah Yesus Kristus; mudah-mudahan bertambah-tambahlah kepadamu anugerah dan sejahtera.

MILT: yang terpilih berdasarkan prapengetahuan Allah (Elohim - 2316) Bapa, oleh pengudusan Roh, dalam ketaatan dan percikan darah YESUS Kristus. Anugerah dan damai sejahtera kiranya berkelimpahan bagi kamu!

Shellabear 2010: Kamu dipilih menurut rencana Allah, Sang Bapa kita, serta disucikan oleh Ruh-Nya supaya kamu menaati perintah-perintah Isa Al-Masih dan memperoleh percikan darah-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah melimpahi kamu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kamu dipilih menurut rencana Allah, Sang Bapa kita, serta disucikan oleh Ruh-Nya supaya kamu menaati perintah-perintah Isa Al-Masih dan memperoleh percikan darah-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah melimpahi kamu.

Shellabear 2000: Kamu dipilih menurut rencana Allah, Sang Bapa kita, serta disucikan oleh Ruh-Nya supaya kamu menaati perintah-perintah Isa Al Masih dan memperoleh percikan darah-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah melimpahi kamu.

KSZI: Kamu terpilih menurut rancangan Allah Bapa, dijadikan umat-Nya dengan Roh Suci, supaya taat akan Isa al-Masih dan disucikan dengan darah-Nya: Semoga kamu dilimpahi kasih kurnia dan damai sejahtera daripada Allah.

KSKK: kepada mereka yang dipanggil oleh Allah Bapa, sesuai dengan rencana-Nya, dan yang dikuduskan oleh Roh, untuk patuh kepada Yesus Kristus dan dimurnikan oleh darah-Nya: semoga rahmat dan damai semakin bertumbuh di antara kamu.

WBTC Draft: Sudah lama Allah Bapa membuat rencana untuk menjadikan kamu milik-Nya. Kamu menjadi umat pilihan Allah karena pekerjaan Roh. Kamu terpilih untuk menaati Allah dan disucikan oleh darah Yesus Kristus. Semoga Allah memberikan berkat dan damai sejahtera berkelimpahan kepadamu.

VMD: Sudah lama Allah Bapa membuat rencana untuk menjadikan kamu milik-Nya. Kamu menjadi umat pilihan Allah karena pekerjaan Roh. Kamu terpilih untuk menaati Allah dan disucikan oleh darah Yesus Kristus. Semoga Allah memberikan berkat dan damai sejahtera berkelimpahan kepadamu.

AMD: Allah Bapa sejak semula telah menetapkan untuk memilihmu menjadi umat-Nya, melalui karya pengudusan Roh. Tujuannya adalah agar kamu taat kepada Kristus Yesus dan percikan darah-Nya. Semoga anugerah dan damai Allah semakin melimpah untukmu.

TSI: Kiranya kamu semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan Allah yang berlimpah-limpah. Saudara-saudari, sejak semula, sesuai dengan rencana Allah Bapa, Dia sudah memilihmu supaya kamu disucikan melalui pekerjaan Roh Kudus. Secara rohani, oleh Roh Kudus dan darah Kristus Yesus, kamu sudah diberi tanda sebagai milik Allah. Itulah sebabnya kamu taat kepada Yesus.

BIS: (1:1)

TMV: Kamu dipilih sesuai dengan rancangan Allah Bapa, dan dijadikan umat-Nya yang suci oleh Roh Allah, supaya kamu taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah-Nya. Semoga Allah mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah.

FAYH: Sahabat-sahabat yang saya kasihi, Allah Bapa telah memilih Saudara sejak semula dan mengetahui bahwa Saudara akan menjadi anak-anak-Nya. Dan Roh Kudus telah bekerja di dalam hati Saudara, menyucikan Saudara dengan darah Yesus Kristus dan memungkinkan Saudara menyukakan hati-Nya. Semoga Allah memberkati Saudara dengan berlimpah-limpah dan menjadikan Saudara makin bebas dari segala kekuatiran serta ketakutan.

ENDE: jang telah mendjadi orang-orang pilihan, karena Allah telah mengetahuinja lebih dahulu, dan dikuduskan dalam Roh, supaja taat kepada Kristus, dan supaja diretjiki dengan darahNja. Salam dan damai berlimpah-limpah bagimu.

Shellabear 1912: menurut seperti yang terdahulu diketahui oleh Bapa kita Allah, serta dikuduskan oleh Roh, supaya kamu menurut perintah dan dipercikkan dengan darah 'Isa al-Masih: barang ditambahi kepadamu anugerah dan sejahtera.

Klinkert 1879: Jang terpilih dengan maripat Allah, ija-itoe Bapa, dalam penjoetjian Roh bagai kabaktian dan peretjikan darah Isa Almasih. Maka karoenia dan salam diperbanjak kiranja atas kamoe.

Klinkert 1863: Ija-itoe jang terpilih menoeroet pengataoewan Allah jang terdoeloe, ija-itoe Bapa, olih kasoetjian Roh, bagi kabaktian dan {Ibr 12:24} peretjikan darah Jesoes Kristoes; {Rom 1:7; 1Ko 1:3; Gal 1:3; Efe 1:2} kasihan dan slamat {2Pe 1:2; Yud 1:2} diperbanjakken kiranja atas kamoe.

Melayu Baba: di-pileh sperti Bapa kita Allah sudah tahu dhulu, dan di-kuduskan oleh Roh itu, spaya kamu turut prentah dan di-rnjiskan dngan darah Isa Almaseh: biar-lah tambah-tambah k-pada kamu anugrah dan sjahtra.

Ambon Draft: Menurut pengatahuwan Allah Bapa deri purbakala, di dalam kasutjian awleh Roch itu, kapada dengar-deng-aran dan kapada pemertjikan dengan darah Tuhan Jesus Christos. Nimet dan dame dja-dilah kiranja deperbanjakkan di antara kamu makin lama makin lebeh.

Keasberry 1853: Iya itu yang turpilih munurut pungatauan Allah yang turdahulu iya itu Bapa, ulih kasuchian roh itu, supaya burbakti dan dungan burkat purchekan darah Isa Almasih itu: Anugrah, dan sujahtra itu, dipurbanyakkanlah kiranya kaatas kami.

Keasberry 1866: Yang tŭrpileh mŭnurot pŭngatahuan Allah yang tŭrdahulu iya itu Ayah, ulih kasuchian Roh itu, supaya bŭrbakti, dan dŭngan bŭrkat pŭrchekkan darah Isa Almasih itu: Anugrah, dan sŭjahtra itu dipŭrbanyakkanlah kiranya ka’atas kamu.

Leydekker Draft: Turut 'xislam 'Allah Bapa, 'awleh takhdis Rohh, kapada kabakhti`an dan pemertjikan darah Xisaj 'Elmesehh: taperbanjakhlah kiranja nixmet dan salamet pada kamu.

AVB: Kamu terpilih menurut rancangan Allah Bapa, dijadikan umat-Nya dengan Roh Kudus, supaya taat akan Yesus Kristus dan disucikan dengan darah-Nya: Semoga kamu dilimpahi kasih kurnia dan damai sejahtera daripada Allah.

Iban: ke udah dipilih Allah Taala ti Apai, lalu dikuduska ulih Roh Kudus ngambika kita ngasika Jesus Kristus lalu dipechik ngena darah Iya: Awakka berekat enggau pemaik diberi nambah-menambah ngagai kita.


TB ITL: yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan <2596> rencana <4268> Allah <2316>, Bapa <3962> kita, dan yang dikuduskan <38> oleh Roh <4151>, supaya <1519> taat <5218> kepada Yesus <2424> Kristus <5547> dan <2532> menerima percikan <4473> darah-Nya <129>. Kiranya kasih karunia <5485> dan <2532> damai sejahtera <1515> makin melimpah <4129> atas kamu <5213>. [<1722>]


Jawa: yaiku para pepilihan miturut ing rancanganing Allah, Rama kita sarta kang kasucekake dening Roh, supaya padha mituhua marang Fusti Yesus Kristus lan nampanana kepyuraning rahe. Sih-rahmat lan tentrem-rahayu anaa ing kowe mawantu-wantu.

Jawa 2006: yaiku para kang pinilih miturut rancanganing Allah, Rama kita sarta kang kasucèkaké déning Roh, supaya padha mbangun turut marang Yésus Kristus lan nampa ciprataning rahé. Sih-rahmat lan tentrem-rahayu saya lubèra ana ing kowé.

Jawa 1994: Kowé wis padha kapilih miturut kersané Allah, Sang Rama, lan déning Rohé kadadèkaké umaté kang suci, supaya kowé padha mbangun-turut marang Gusti Yésus lan karesikaké saka dosa lan jejembering dosamu déning rahé. Panyuwunku mawantu-wantu marang Gusti Allah, muga kowé padha kaparingana lubèring sih-rahmat lan tentrem rahayu.

Jawa-Suriname: Para sedulur, kowé wis dipilih karo Gusti Allah Bapaké awaké déwé lan kuwi pantyèn wis dadi karepé kawit mbiyèné. Mulané Dèkné ngedunké Roh Sutyi ing uripmu, supaya kowé bisa dadi umaté Gusti Allah sing sutyi. Dadiné kowé bisa urip manut Gusti Yésus Kristus lan bisa resik atimu, jalaran Gusti Yésus Kristus wis nglakoni pati lan getihé tumètès kanggo nebus sakkèhé dosamu. Muga-muga kabetyikané lan katentremané Gusti Allah bisa lubèr ing uripmu.

Sunda: mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah. Geus jadi pangersa Allah Rama aranjeun ku Mantenna dipilih dijadikeun umat-Na anu geus disucikeun ku Roh Mantenna sangkan aranut ka Yesus Kristus, supaya bebas tina dosa ku jalan disucikeun ku getih Anjeunna.

Sunda Formal: Dulur-dulur, anu geus kapilih numutkeun pangersana Allah, Rama; anu geus disucikeun ku Ruh Mantenna, dianutkeun ka Isa Al Masih anu ngaberesihan dulur-dulur, ku getih-Na. Mugi sing marendak rahmat rahayu.

Madura: (1:1)

Bauzi: Im Ai Ala labe Aho um fi me vame Am damalehe bak lam gi Aho aham di iube Aba Aho fet ozome esuhu bak am bak. Labi etei imbodi um ab fi me vame Am damaleham bak. Neham labe labihaha bak. Alat Am Aha Nutabe Neàna labe Aho neha, “Um Alam damali neà bakta bohu meedase,” lahame amu gi gagu fi hasi esuhu labe um Ai Alat labihaha bak. Aho labihahemu uho Yesus Kristus labe Aba Aho gagoho im uledi ab meedamam bak. Labi laha uho neha, “Alat gagoho im lam iho bohu vuusu meeda tame. Ba voom kaio,” lahame um ahu vàmadi gagu fi hasi esuhu bak lam Yesus labe Am vasea veàtoho labe ame baket ab meedume neàdeham bak. Neàte. Eho uba ozome neha, “Im Ai Alati im Yesus Kristusti ahili uba ozahit duana deeli im neà bak modi esuidase. Labi uba modi um ahu faheme fi goaitom vaba gi vabademsu bohu vuusdase,” lahame eho ozodume Ala bake labihasu tom gagodam bak.

Bali: Semeton sampun kaselik satinut ring rencanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, tur kadadosang kaulan Idane antuk Roh Idane sane suci, samaliha mangda semeton satinut ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus tur kadadosang suci nirmala antuk rah Idane. Tiang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda Ida mapaica sih pasuecan miwah sutrepti rahayu kantos maliah-liah ring semeton.

Ngaju: (1:1)

Sasak: (1:1)

Bugis: (1:1)

Makasar: (1:1)

Toraja: tu ditonno’ situru’ paissan temponNa Puang Matua, Ambe’, Napamasallo’ Penaa lu lako kaumpengkaolaian Yesu Kristus sia pa’pi’pikan raraNa: denno upa’ anna sakerangngan-rangnganna tu pa’kamasean sia kamarampasan lako kalemi.

Duri: Napileimo kamu' Ambe' Puang Allataala susi to pura napattantu jolona. Roh Allataalamo mpupenjaji kamu' tau mesan-Na, ammimengkaturu' lako Puang Isa Almaseh to ndampangan kamu' mpake rara-Na. Dennaa upa' naben kamu' Puang Allataala sabuda-budanna barakka' sola kamasannangan.

Gorontalo: (1:1)

Gorontalo 2006: (1:1)

Balantak: Kuu ia rurukimo Alaata'ala Tamanta bo sida mian-Na sintutu' tia sagia-Na. Alus Molinas ninsidakonmo i kuu mian men molinas, kada' i kuu malolo' ni Yesus Kristus ka' pipirion tia rara'-Na. Sulano biai' tuu' a kaporean ka' koratongan surionmuu na tutuo'muu.

Bambam: Ikonna' too umma' to napilei Puang Allataala Ambeta situhu' pattujunna mengkalao dio mai. Napileikoa' umpolalam pengkähäna Penaba Maseho to umpasähä'koa' mendadi umma' to maseho, anna malakoa' manuhu' lako Yesus Kristus anna nabaseikoa' haha titollona. Handandanni Puang Allataala untamba'koa' anna namana' kamasakkeam sola kamasannangam sanda silapi'.

Kaili Da'a: Komi nipelisi Umata Alatala nantuki niana mboto nggari lamba pamulana. Pade nggari pokarajaa Nosa Nagasa nu Alatala komi nipajadi todeana sampe komi natundu ri ja'i Yesus Kristus bo nipakagasa nggari leina mboto. Perapi towe belo Alatala bo katuwua mabelo mantambai kadeana ri ja'i komi.

Mongondow: (1:1)

Aralle: Situhu' pahtuyunna Puang Alataala mengkalao dolu lambi' napilleikoa', anna napatanikoa' mendahi petauanna ungngolai pengkähänganna Inaha Masero, lambi' untuhu'imokoa' Puang Yesus Kristus anna napamaseromokoa' yaling di hahana. Ke la malai tuhtuangkoa' untahimbo behe anna kamasahkeang yaho mai di Puang Alataala.

Napu: Ikamu napilei Pue Ala Umanta lawi nodomi tunggaiaNa hangko i nguru-nguruna. Ia mopileikau, hai anti pobagona Inao Malelaha, mewalimokau kiraNa, bona mengkorukau i Yesu Kerisitu hai Napamalelahakau hai waheNa. Ngkaya tabea! Kuharunga Pue Ala ina moweikau ngkaya pewati hai roa ngkatuwo.

Sangir: (1:1)

Taa: Wali aku mangantulisika komi to napilis seja i mPue Allah, Pa’a. Komi napilis i mPue Allah singkonong pei songka to Ia nangika yami tempo owi. Wali yako palaong i Nosa Mapasing see naka komi mawali seja i Pue Allah puenya. Naka pei Ia mangampilis komi see komi maya mampolaika i Yesu Kerisitu, pasi see komi maya rapakayongongika raya ngkomi apa saba raa i Yesu Kerisitu tempo Ia mangkapateka kita. Wali aku makai-kai resi i Pue Allah see kanjo’u-njo’u tiduga-dugang Ia mampaponsanika komi kanotoNya pasi mangawaika komi karodo ndaya.

Rote: (1:1)

Galela: Ngini gena o Baba Gikimoi winihirika sababu ma orasi ma nonomasi de Una magena kanaga de Awi edekati komagena. Una winihirika dede Awi Gurumi asa winiaka so ngini nidadi to Una Awi nyawa masirete, la ma ngale ngini gena o Yesus Kristus niwisigise, de ma ngale nia dorou so sidago Una wosone de Awi au ikopola ma ngale winisiapongu. Ngohi togolo tanu o Gikimoi winidogo nginika o laha ifoloi de nia sininga waaka so foloisi isanangi.

Yali, Angguruk: Ninikni Allahn hit hunubahet An numaliki amuhup ulug mumal heneptisireg Ahime fanowon hunubam emberuk lit fanowap heneptisi. Yesus Kristus ele holtuk lit At apma welahepma Amep hililoho hunubam larisi. Allahn indi anggolo hisaruk lit mangnowap heneptuk lit hinindi yuwahap henebuhu ulug sembahyang uruk lahi.

Tabaru: (1:1)

Karo: Kam nggo ipilih rikutken sura-sura Dibata Bapa, janah ijadiken KesahNa jadi anak-AnakNa si badia, gelah kam ngikutken Jesus Kristus dingen bersih kam ibahan DarehNa. Lias ate ras kemalemen ate si la erkeri-kerin, si rehna i bas Dibata nari, jadi sikerajangenndu gelah.

Simalungun: domu hubani panandaion ni Naibata Bapa hinan, marhitei na pinapansing ibagas Tonduy Na Pansing, ase pambalosi bani Jesus Kristus, anjaha iuras marhitei pamispison bani daroh-Ni in. Sai martambah-tambah ma idop ni uhur ampa damei bani nasiam.

Toba: marguru tu panandaon ni Debata Ama hian, di bagasan Tondi na pabadiahon, tu pangoloion dohot pangurasion ni mudar ni Jesus Kristus: Singkop ma di hamu asi ni roha dohot dame!

Dairi: (1:1)

Minangkabau: (1:1)

Nias: (1:1)

Mentawai: (1:1)

Lampung: (1:1)

Aceh: (1:1)

Mamasa: Ikomoa' petauanna Puang Allata'alla to torro lako pira-pira angngenan situru' pa'patantunna Puang Allata'alla Ambeta anna pengkarangna Penawa Masero ammu malara mengkaola lako Yesus Kristus anna seroikoa' rarana. Anna Puang Allata'allamora montong untamba'koa' anna tandoikoa' kamasakkean.

Berik: (1:1)

Manggarai: Méu poli pilé lorong nanéng de Mori Keraéng Ema dité agu poli pandé nggeluks le Nai Nggeluk, kudut junggu oné hi Yésus Kristus agu poli pandé nggélok le dara Diha. Nahé tabing agu hambor libur penong kéta latang te méu.

Sabu: (1:1)

Kupang: (1:1)

Abun: Yefun Allah ete mewa nin tep yi sor nde, wo wai o re. Sane dom, Yefun Allah ete uttok nin mo suk mwa ne sino petok sor. Men bi Ai, Yefun Allah nai nin gum sok mo An bi rus-i sagato An fro suga nyim tuya wé re. Yefun Allah Gen bok nggwa mo nin anato nin bi nin nggwa mo Yefun Allah wa nin ben Yefun bi suk-i sor. Sane anato nin jammo Yesus Kristus, ete Yesus Kristus dé gato sye ne ben sato ye dar mo nin mo sukibit gato nin ben ne subere tot sukibit ne or wé kadit nin re.

Meyah: Noba mifmin mika Allah bera ongga oncunc iwa jeni Ofa odou ejginaga rot gij mona ongga sismeni eteb fob. Beda oisouska Efena Ebsi ongga engker gij idou efesi fob bera iwa injerek Ofa efen rusnok ongga idou ebsi komowa. Ofa otunggom koma jeskaseda iwa idou ekebin Yesus Kristus oga fogora efen ogufu omosuna rot yeyin mar ongga oska nomnaga jeska idou efesi. Didif dum diteij gu Allah jeskaseda Ofa eita oufamofa eteb gu iwa noba eita eiteij ah ongga eskeiramera gu iwa ojgomuja.

Uma: Napelihi-koi Alata'ala to Tuama apa' wae-mi patuju-na ngkai lomo'-na. Napelihi-koi hante pobago Inoha' Tomoroli' to mpopajadi'-koi bagia-na, alaa-na mengkoru-mokoi hi Yesus Kristus pai' napomoroli'-mokoi hante raa'-na. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nawai'-koi kawoo–woria' gane'-na pai' kalompea' tuwu'.

Yawa: Injayo Amisye po wasatayao indamu weapamo Apa kawasae waino wasai, mamaisyo Apa bekere rai arono wusyinoe. Muno Apa Anawayo Vambunine mo wasaugavuje vatano wantatukambe Amisye aije umawe awa yasyine raora indamu weapamo kawasaeyo wasanuga ndandinit. Amisye beker indamu wabeta Yesus Kristus ai muno Apa mavu mo wapa ayao kakai rarondom no wasanuga rai inda ngkakavin. Sya arakove, syare Amisye apa kove muno Apa saumane ntairi wasai.


NETBible: according to the foreknowledge of God the Father by being set apart by the Spirit for obedience and for sprinkling with Jesus Christ’s blood. May grace and peace be yours in full measure!

NASB: according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood: May grace and peace be yours in the fullest measure.

HCSB: according to the foreknowledge of God the Father and set apart by the Spirit for obedience and for the sprinkling with the blood of Jesus Christ. May grace and peace be multiplied to you.

LEB: according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctification of the Spirit, for obedience and [for] sprinkling with the blood of Jesus Christ. May grace and peace be multiplied to you.

NIV: who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by his blood: Grace and peace be yours in abundance.

ESV: according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood: May grace and peace be multiplied to you.

NRSV: who have been chosen and destined by God the Father and sanctified by the Spirit to be obedient to Jesus Christ and to be sprinkled with his blood: May grace and peace be yours in abundance.

REB: chosen in the foreknowledge of God the Father, by the consecrating work of the Holy Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling with his blood. Grace and peace to you in fullest measure.

NKJV: elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.

KJV: Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.

AMP: Who were chosen {and} foreknown by God the Father and consecrated (sanctified, made holy) by the Spirit to be obedient to Jesus Christ (the Messiah) and to be sprinkled with [His] blood: May grace (spiritual blessing) and peace be given you in increasing abundance [that spiritual peace to be realized in and through Christ, freedom from fears, agitating passions, and moral conflicts].

NLT: God the Father chose you long ago, and the Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed Jesus Christ and are cleansed by his blood. May you have more and more of God’s special favor and wonderful peace.

GNB: You were chosen according to the purpose of God the Father and were made a holy people by his Spirit, to obey Jesus Christ and be purified by his blood. May grace and peace be yours in full measure.

ERV: God the Father planned long ago to choose you and to make you his holy people, which is the Spirit’s work. God wanted you to obey him and to be made clean by the blood sacrifice of Jesus Christ. I pray that you will enjoy more and more of God’s grace and peace.

EVD: God planned long ago to choose you by making you his holy people. Making you holy is the Spirit’s work. God wanted you to obey him and to be made clean by the blood (death) of Jesus Christ. Grace (kindness) and peace be yours more and more.

BBE: Who, through the purpose of God, have been made holy by the Spirit, disciples of Jesus, made clean by his blood: May you have grace and peace in full measure.

MSG: God the Father has his eye on each of you, and has determined by the work of the Spirit to keep you obedient through the sacrifice of Jesus. May everything good from God be yours!

Phillips NT: whom God the Father knew and chose long ago to be made holy by his Spirit, that they might obey Jesus Christ and be cleansed by his blood: may you know more and more of God's grace and peace.

DEIBLER: God our Father chose you according to what he himself decided previously, and his Spirit has set you apart in order that you would obey Jesus Christ, and in order that just like Moses sprinkled the Israelites with blood when God established the old covenant [MET], Jesus would establish his new covenant with you with the blood that flowed from his body when he died. May God act very kindly to you, and may he give you much inner peace.

GULLAH: We Fada God done pick oona, jes like e done beena plan. An God Sperit mek oona fa be God own holy people, so dat oona gwine do wa Jedus Christ tell oona fa do. An de blood ob Jedus, wa e gii wen e dead pon de cross, dat gwine mek oona clean een God eye. A da pray dat God bless oona mo an mo an full op oona haat wid peace.

CEV: God the Father decided to choose you as his people, and his Spirit has made you holy. You have obeyed Jesus Christ and are sprinkled with his blood. I pray that God will be kind to you and will keep on giving you peace!

CEVUK: God the Father decided to choose you as his people, and his Spirit has made you holy. You have obeyed Jesus Christ and are sprinkled with his blood. I pray that God will be kind to you and will keep on giving you peace!

GWV: God the Father knew you long ago and chose you to live holy lives with the Spirit’s help so that you are obedient to Jesus Christ and are sprinkled with his blood. May good will and peace fill your lives!


NET [draft] ITL: according to <2596> the foreknowledge <4268> of God <2316> the Father <3962> by <1722> being set apart <38> by the Spirit <4151> for <1519> obedience <5218> and <2532> for sprinkling <4473> with Jesus <2424> Christ’s <5547> blood <129>. May grace <5485> and <2532> peace <1515> be yours <5213> in full measure <4129>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 1 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel