Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [PHILLIPS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 3 : 8 >> 

Phillips NT: But now you must put away all these things: evil temper, furious rage, malice, insults and shouted abuse!


AYT: Namun, sekarang, buanglah semua itu: kemarahan, kemurkaan, kebencian, fitnah, dan perkataan kotor dari bibirmu.

TB: Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.

TL: Tetapi sekarang hendaklah kamu pun meninggalkan segala perkara ini: kemarahan, geram, kejahatan, umpat, perkataan keji yang keluar daripada mulutmu.

MILT: Namun kamu juga sekarang, buanglah semua ini: kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu.

Shellabear 2010: Tetapi sekarang buanglah semua itu, seperti amarah, geram, dendam, dan fitnah. Jangan lagi keluar perkataan kotor dari mulutmu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi sekarang buanglah semua itu, seperti amarah, geram, dendam, dan fitnah. Jangan lagi keluar perkataan kotor dari mulutmu.

Shellabear 2000: Tetapi sekarang hendaklah kamu membuang semua itu, seperti amarah, geram, dendam, dan fitnah. Jangan lagi keluar perkataan kotor dari mulutmu.

KSZI: Tetapi sekarang kamu haruslah menyingkirkan segalanya seperti: marah, geram, niat jahat, menghina Allah, mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutmu.

KSKK: Tetapi sekarang buanglah jauh-jauh semuanya itu: murka, maksud jahat, dengki; dan janganlah didengar dari bibirmu kata-kata umpatan.

WBTC Draft: Tetapi sekarang buanglah ini dari hidupmu: marah, geram, melakukan atau mengatakan yang menyakiti orang lain, dan bicara dengan menggunakan kata-kata yang jahat.

VMD: Tetapi sekarang buanglah ini dari hidupmu: marah, geram, melakukan atau mengatakan yang menyakiti orang lain, dan bicara dengan menggunakan kata-kata yang jahat.

AMD: Tetapi, sekarang buanglah semua ini dari hidupmu, yaitu kemarahan, kehilangan kesabaran, melakukan kejahatan, mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain, dan berkata-kata kotor.

TSI: Tetapi sekarang, marilah kita masing-masing membuang semua sifat hidup lama yang ada dalam diri kita seperti marah, benci dan menjelekkan orang lain, serta ucapan yang kotor.

TSI3: Tetapi sekarang, marilah kita masing-masing membuang semua sifat hidup lama yang ada dalam diri kita seperti marah, membenci dan menjelekkan orang lain, serta ucapan yang kotor.

BIS: Tetapi sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat dari dirimu: jangan lagi marah, atau mengamuk atau mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan sekali-kali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki atau perkataan yang kotor.

TMV: Tetapi sekarang kamu tidak boleh berbuat hal-hal ini lagi: marah, mengamuk, dan mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Janganlah caci maki orang ataupun guna kata-kata lucah.

BSD: Sekarang kalian harus membuang semua keinginan itu. Jangan lagi marah-marah, mengamuk, atau ingin berbuat jahat terhadap orang lain. Jangan sekali-kali memaki orang atau mengucapkan kata-kata yang kotor.

FAYH: Tetapi sekarang sudah waktunya Saudara menanggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan, kebencian, sumpah serapah, dan kata-kata kotor.

ENDE: tetapi sekarang harus kamu buangkan hal-hal itu, seperti kemarahan, pemberangan, kebengisan, umpatan, kata-kata kedji.

Shellabear 1912: Tetapi sekarang hendaklah kamu pun menolakkan sekaliannya, seperti amarah, geram, kejahatan, umpat, perkataan carutan yang keluar dari pada mulutmu:

Klinkert 1879: Tetapi sakarang hendaklah kamoe memboewangkan segala perkara inipon: ija-itoe amarah dan geram dan panas hati dan oempat dan perkataan pentjaroet daripada moeloetmoe.

Klinkert 1863: {Efe 4:22; Ibr 12:1; Yak 1:21; 1Pe 2:1} Tetapi sakarang biar kamoe memboewangken segala perkara ini, ija-itoe marah, dan ketjil-hati, dan dengki, dan pitnah, dan perkataan kotor djangan kloewar dari moeloetmoe.

Melayu Baba: Ttapi skarang tolakkan-lah smoa ini, ia'itu sperti marah, gram, kjahatan, umpatan, perkata'an mncharut yang kluar deri mulut kamu:

Ambon Draft: Tetapi pada sakarang ini hendaklah kamu membowang segala sasawatu itu: amarah, iri hati, kadjahatan, hodjat, perkata; an jang kotor-kotor deri dalam mulut kamu.

Keasberry 1853: Tutapi skarang handaklah kamu mumbuangkan sagala purkara inipun; iya itu marah, dan kuchil hati, dan dingki, dan hujat dan purkataan kotor yang kluar deri mulut kamu.

Keasberry 1866: Tŭtapi skarang handaklah kamu mŭmbuangkan sagala pŭrkara inipun; iya itu marah, dan iri hati, dan dŭngki, dan hujat, dan pŭrkataan kotor yang kluar deri mulot kamu.

Leydekker Draft: Tetapi sakarang hendakhlah lagi kamu 'ini menanggalkan sakalijennja 'ini, jaxnij, ka`amarahan, kagusaran, kadjahatan, permakejan, perkata`an kidjij jang kaluwar deri dalam mulut kamu.

AVB: Tetapi sekarang kamu haruslah menyingkirkan segalanya seperti: marah, geram, niat jahat, menghina Allah, mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutmu.

Iban: Tang diatu buai semua utai nya ari kita, baka: pengeringat, ati ti ngeransi, ati ti bedendam, ati ti seruran deka bejakuka orang, enggau jaku ti kamah.


TB ITL: Tetapi <1161> sekarang <3570>, buanglah <659> semuanya <3956> ini, yaitu marah <3709>, geram <2372>, kejahatan <2549>, fitnah <988> dan kata-kata kotor <148> yang keluar dari <1537> mulutmu <4750> <5216>. [<2532> <5210>]


Jawa: Nanging saiki kabeh mau buwangen, yaiku nepsu, brangasan, piala, pitenah lan tembung-tembung saru kang kawetu saka cangkemmu.

Jawa 2006: Nanging saiki, iku mau kabèh buwangen, yaiku nepsu, brangasan, piala, pitenah lan tembung-tembung kotor kang kokucapakaké.

Jawa 1994: Nanging saiki kuwi kabèh mau padha buwangen, yaiku: seneng nepsu, ngangah-angah lan rasa sengit. Aja nganti kewetu pitenah utawa tembung sing saru.

Jawa-Suriname: (3:7)

Sunda: Piceun kabiasaan kitu teh ayeuna mah. Ulah ngumbar amarah, ulah unek-unekeun, ulah nurutkeun kangewa, ulah supu-sapa, ulah ngomong kotor,

Sunda Formal: Ayeuna, geura piceun eta kalakuan teh, ulah sok ngumbar amarah, ngunek-ngunek, supu-sapa jeung ngumbar sungut.

Madura: Nangeng samangken sampeyan kodu mowang sadajana parkara se jahat paneka dhari sampeyan: ja’ apeggellan pole, otabana ngamok, otabana baji’ ka oreng laen. Ja’ kantos sampeyan ca’-ngoca’e oreng otaba adhabu kotor.

Bauzi: Lahana uho im faina nehasu ozome meedam bak nim ahebu etei nasi mu voedale. Abo meia faki meedam bak ame. Labi im gi koena aihina ahu gukeme gi kehàm vabna tufamoholem bak ame. Labi meia faki, “Mei fà beose,” lahame bisi fai bak la modi le modidam bak ame. Labi meia feàtàdam bak ame. Labi meia gadam bak ame.

Bali: Nanging sane mangkin semeton patut ngutang saluiring paindikan sane kadi asapuniki, minakadinne: pedih, sengitan, pisuna. Indik mamisuh wiadin mabebaosan sane cemer, sampunangja naenin medal saking cangkem semetone.

Ngaju: Tapi toh keleh keton manganan kare taloh je papa bara arep keton: ela hindai balait atawa mamok atawa mingkes angat kasingi dengan oloh beken. Ela samasinde balua bara nyaman keton kare auh sapa atawa kotak je papa.

Sasak: Laguq mangkin side pade harus tetẽh hal-hal saq jahat nike lẽman diriqde: ndaq malik sili, atao ngamuk atao bedowẽ perasaan saq lengẽ tipaq dengan lain. Ndaq gati sugul lẽman biwihde ucapan-ucapan saq lengẽ atao ucapan saq kotor.

Bugis: Iyakiya makkekkuwangngé sitinajako mabbéyangngi gau’-gau’ iya majaé polé ri alému; aja’na mumacai iyaré’ga majjallo, iyaré’ga mappunnai perasaang benci lao ri tau laingngé. Aja’ sises-siseng nassu polé ri témummu ada-ada makkaroddaiyéngngi tauwé iyaré’ga ada-ada macarépaé.

Makasar: Mingka kamma-kamma anne parallui nupela’ battu ri kalennu sikamma sipa’-sipa’ ja’dalaka. Tea’ mako larroi yareka a’jalloki pole yareka teako birisi’ pa’maiki mae ri parannu tau. Tea sikaliko pasuluki ri bawanu kana-kana pali’boa, yareka bicara ra’masaka.

Toraja: Apa totemo la mirampanan duka te iannate: kasengkean, arasan, kakadakean, pa’palele beko, kada pagi’giran sun dio pudukmi.

Duri: Apa la mica'beanmi tee too to panggaukan susi joo, susinna mabirih, mangpabalah, mpugauk kagajatan, mpau gaja' tau, mangkada carepa.

Gorontalo: Bo masatiya pomaiya mao monto batanga limongoli u odiye: Yingo, nahutu, motohilawo mohutu u moleto, pitana wawu loiya kotoro lumuwalayi monto tunggili mongoli.

Gorontalo 2006: Bo botia mamusi timongoli molapi mao̒ susuu-aliyaalo u moleeto monto batanga limongoli: diilalo poingo, meaalo molilau meaalo o pongolaasa molonuo̒ ode taa wewo. Diila mao̒ poluwala sama-samaata monto tunggili mongoli loi̒ya u momuayo meaalo loi̒ya u kootolo.

Balantak: Kasee koini'i, upa-upa men ba'idek na tutuo'muu iya'a tio kokundaionmuu: Aliamomo' soropu', mimuruk, kabai se' monoa ba'idek na mian. Aliamomo' muntundun mian kabai mengeneengkon udul.

Bambam: Sapo' temo la muäläi asanna' illaam mai kalemu ingganna kakadakeam. Tä'ungkoa' la si keaha' battu haka la ma'kasubu-subu bäbä, ma'pakolo'-kolo'i, anna tä' mala messubum illaam mai pudu'mu kada kadake la'bi-la'binna la untunai solamu.

Kaili Da'a: Tapi we'i-we'i kabasakamo pura-pura pokainggu to naja'a. Ne'e mombaboli rau riara nta'imu, ne'e manggarau tau ntanina, ne'e momporau rara ntau, ne'e manguli sinja'i tau ntanina pade ne'e sampe maria tesa-tesa njilaka mesuwu nggari sumbamu.

Mongondow: Ta'e tana'a, ḷumbuídon monimu in soaáḷ mita inta mora'at nongkon i'nimu: dika tumoruí ande momarontak, ande moya'at ing gina kon intau ibanea, ande monibaí, bo mosingog kon tosingogon inta moromuí.

Aralle: Ampo' dinoa, pahallu umpa'dai ingkänna yato kaha-kaha. Daumpa'keaha'ang, daunsipaonge-ongei inaha, daumpakahiri', dauntula' tahuhu solamu anna daumpa'kara tahuhu.

Napu: Agayana ide-ide, hangangaa nikabaha ope-ope babehia au kadake. Ineekau rumpu, ineekau mepailalu, ineekau mekahihi. Ineekau mepodongkoa ba mohowara lololita au merikai.

Sangir: Arawe ini e ute i kamene pěmpěnděmmẹ u haghing kararal᷊akisẹ̌ bọu watangengu: kumbahang měngkai mẹ̌pědu, arau měndongka, arau piạ pěndangu inụ su taumata wal᷊ine. Kumbahang mẹ̌dohang arau mẹ̌beram bawera kotorẹ̌.

Taa: Wali posaka yau samparia lengko to si'i, ewamo maja'a raya, mapoi raya, rani mampoja'a sa'e, manto'o maja'a sa'e, pasi gombo to balamas.

Rote: Tehu besak ia, ela leo bee na emi tu'u-tapa heni basa mangalauk sila la, neme emi dalem dale mai: fo nde, boso boe mamanasa bai, do makasese'bok do mape'da dalek neu hataholi. Boso kalua dede'a-kokola dodoki-aalik do dede'a manggenggeok neme emi bafam dale mai makandondook.

Galela: Duma o orasi manena hika ngini niaholu de nisigise kawa to ngini nia dupa qatotorou moi-moi magena so niaaka kawa: ena gena, o dorou maro o nyawa niangamo de niadoosa, de o nyawaka nia edekati qatotorou niasipake, de komagena lo o ronga ma dorou o nyawa niagaka eko o nyawa niadodoa.

Yali, Angguruk: ketiya mondabi hik usul peruk lamuhup. Hik isaruk lamuhubon te hinindimu inahan atuk lit per eneptukon men honolok ane turukon men ap enebug uruk lit henembilik fam ahum sipuk toho wiliptukon men mondabi umbusuhup.

Tabaru: Ma ne'ena ngini niongakuokau ma Kristusika, salingou nimaogoro niodiai 'ito-torou, ge'ena la 'uwau niotabangamo, nito'otasa, nia singina 'itorou 'o nyawaka de 'uwa 'o nyawa manga ronga ma dorou niodi-diai bolo 'uwa niosisupu 'o demo-demo gee koyadaenuwa niosisupu.

Karo: Tapi genduari ambekkenlah kerina si bage rupa: merawa, ngamuk, ras segat ate. Ula cekurak ntah pe melasken cakap melket.

Simalungun: Tapi sonari, ambukkon nasiam ma haganupan in, ringis, gila hajahaton, panrisaon ampa hata sumsam humbani pamangan nasiam.

Toba: Alai anggo nuaeng, bolongkon hamu ma saluhutna i: Rimas, muruk, hajahaton, panginsahion hata barangsi sian pamanganmuna!

Dairi: Tapi ukum bagèndari, patakken kènè mo nasa sijahat ibas diri ndènè nai; ulang nèngè melaga barang mengamuk barang merrukur benci taba sidèban. Ulang ruap bai ndènè nai kata-kata mengelèai barang rana-rana mellamun.

Minangkabau: Tapi kiniko, andaklah angku-angku mambuwang sagalo parkaro-parkaro nan jahek, dari diri angku-angku: jan lai pambangih, atau tabik suga, atau punyo parasaan jajok taradok urang lain. Jan sampai ado kato-kato nan mancacek, atau kato-kato nan kumuah, nan kaluwa dari muluik angku-angku.

Nias: Iada'e, ba mitibo'õ sa'ae fefu zi lõ sõkhi andrõ ba wa'aurimi: bõi mofõnu sa'ae, ba ma mamawukaisi, ba ma abao dõdõ ba niha bõ'õ. Bõi manõ alua ba mbawami wehede falelesa, ba ma fehede sogoro niha.

Mentawai: Tápoi kineneiget, ribbaiaké kam sangamberinia sikataí ka tubumui néné; báan pugogolú kam, elé báan bebetu kam tubumui mugolú, elé ai peilé isusuggru kam pulalagat baga ka tubudda sabagei. Buían imaarep ka ngu-ngumui nga-nga laga, elé nga-nga sikataí.

Lampung: Kidang tano hagani keti ngetokko hal-hal sai jahat jak dirimu: dang lagi butong, atau ngamuk atau ngedok perasaan menyuoh tehadap ulun bareh. Dang sekali-kali luah jak bangukmu cawa-cawa caci maki atau cawa kamak.

Aceh: Teuma bak watée nyoe bah kheueh gata tiek hai-hai nyang jeuhet lam tuboh gata: bék beungéh lé, atawa bingkéng hana meuteuntée dan na rasa banci keu ureuëng laén. Bék sagai-sagai jiteubiet lam babah gata tutoe haba teumeunak atawa tutoe nyang kutoe.

Mamasa: Sapo temo, tampe asannia' angganna kakadakean illalan kalemu, susinna: ara', madommi' keara', ungkabassi tau, tula' beko, anna tula' meko'do'-ko'do'.

Berik: Jengga namwer aamei etam-etama seyafter aas galserem jewer ga jam isa tikwena: Angtane ijama nasbabiyen. Kapkaiserem ijama eyebiyen. Taterisi kapka ijama nasbiyen ilem inibe angtane nafsiserem jem temawer. Angtane ijama imei-imeitababiyen. Ula kapka maaryens gwebife, aamei taterisi jeiserem ijama nasbabiyen.

Manggarai: Maik te ho’on, oké taung so’o, ho’os: rabo, ngger ného acu, pandé da’at, nggecer-nggewuk, agu curup da’at ata pé’ang oné-mai mu’u de méu.

Sabu: Tapulara pa awe nadhe, do jhamma ke mu, ta hora ne lai-lai do woapa do na harre ngati ngi'u mu; bhole bubu dhara ri, kiadho ddhei ta peapa ne nga-nga, kiadho ta pee nga takka nui-takka bubu nga ddau do wala. Bhole mahhu tu-tu ngati dhara ubha mu ne lii diu nga pedaddha, kiadho lipedai do woapa.

Kupang: Ma sakarang bosong musti angka buang bosong pung rasa kapingin bekin jahat samua. Conto ke: suka mara; hati panas; simpan hati; omong bekin rusak orang pung nama bae; deng mulu kotor.

Abun: Sarewo, su ré nin ben sukibit bok yo ó gato ji krom more ne o nde. Nin bare sukibit sato ré wé kadit nin dakai et: nin grem sukmaskwa nde, nin maskwa ete saiye su nde, nin iwa ben suk ibit nai ye yi nde, nin kiket ye yi nde, nin njak ye yi gum nde,

Meyah: Erek koma tina, ebeibeyaif iwa inororu mar ongga oska egema tein deika guru. Iwa idou onotkonu oska skoita rusnok enjgineg guru ni, idou onofogog rot rusnok enjgineg guru ni, inohurmei mar gij rusnok enjgineg guru ni, inahaisent gij rusnok enjgineg guru ni,

Uma: Tapi' tempo toi, tabahaka mpu'u-mi hawe'ea kehi to hewa toe. Neo' moroe, neo' mowuku nono, neo' mohuku'. Neo'-hawo howa' ngkai wiwi-ta lolita peruge', petuntui' ba petarahu.

Yawa: Weramu soamo syare wapo anakotaro ngkakainoanaive ramauta wasaora tenambe, maisyare so: Vemo wapari nora, vemo wasanuga mamun nora muno wapo vatane makekebe nora. Vemo wapo vatano kai maura tantunawi nora, muno wapo ayao nggwambe raura nora.


NETBible: But now, put off all such things as anger, rage, malice, slander, abusive language from your mouth.

NASB: But now you also, put them all aside: anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth.

HCSB: But now you must also put away all the following: anger, wrath, malice, slander, and filthy language from your mouth.

LEB: But now you also lay aside all [these] things: anger, rage, wickedness, slander, abusive language from your mouth.

NIV: But now you must rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander and filthy language from your lips.

ESV: But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth.

NRSV: But now you must get rid of all such things—anger, wrath, malice, slander, and abusive language from your mouth.

REB: but now have done with rage, bad temper, malice, slander, filthy talk -- banish them all from your lips!

NKJV: But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth.

KJV: But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.

AMP: But now put away {and} rid yourselves [completely] of all these things: anger, rage, bad feeling toward others, curses {and} slander, and foulmouthed abuse {and} shameful utterances from your lips!

NLT: But now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language.

GNB: But now you must get rid of all these things: anger, passion, and hateful feelings. No insults or obscene talk must ever come from your lips.

ERV: But now put these things out of your life: anger, losing your temper, doing or saying things to hurt others, and saying shameful things.

EVD: But now put these things out of your life: anger, being very mad, doing or saying things to hurt other people, and using evil words when you talk.

BBE: But now it is right for you to put away all these things; wrath, passion, bad feeling, curses, unclean talk;

MSG: But you know better now, so make sure it's all gone for good: bad temper, irritability, meanness, profanity, dirty talk.

DEIBLER: Now, however, as for you, do not do any of these evil deeds: Do not get angry in any way [DOU]. Do not act maliciously. Do not …slander/talk evil about† people. Do not talk abusively to people.

GULLAH: Bot now, oona mus dohn do none ob dem sinful ting yah no mo. Mus dohn git bex. Mus dohn git mad op wid nobody. Mus dohn be spiteful, da wahn fa do bad ta noda poson. Mus dohn hole nobody cheap, needa taak bad wod.

CEV: But now you must stop doing such things. You must quit being angry, hateful, and evil. You must no longer say insulting or cruel things about others.

CEVUK: But now you must stop doing such things. You must stop being angry, hateful, and evil. You must no longer say insulting or cruel things about others.

GWV: Also get rid of your anger, hot tempers, hatred, cursing, obscene language, and all similar sins.


NET [draft] ITL: But <1161> now <3570>, put off <659> all such things <3956> as anger <3709>, rage <2372>, malice <2549>, slander <988>, abusive language <148> from <1537> your <5216> mouth <4750>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 3 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran