Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 13 : 12 >> 

TB: Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal.


AYT: Karena sekarang kita melihat dalam cermin secara samar-samar, tetapi kemudian muka dengan muka. Sekarang, aku hanya mengenal sebagian, tetapi kemudian aku akan mengenal sepenuhnya, seperti aku juga telah dikenali sepenuhnya.

TL: Karena sekarang ini kita nampak di dalam cermin muka kelam; tetapi pada masa itu kelak muka bertentang dengan muka. Maka sekarang pengetahuanku belum sempurna, tetapi pada masa itu aku akan mengetahui sebagaimana aku juga telah diketahui.

MILT: Sebab sekarang kita melihat melalui cermin dengan samar-samar, tetapi kelak muka dengan muka. Sekarang aku mengetahui secara tidak lengkap, tetapi kelak aku akan mengetahui sepenuhnya, bahkan sebagaimana aku telah dikenal seutuhnya.

Shellabear 2010: Memang sekarang kita hanya melihat sesuatu yang kabur melalui cermin, tetapi pada saatnya nanti, kita akan melihat dengan jelas seperti bertatapan muka. Itulah sebabnya sekarang aku hanya mengetahui sebagian, tetapi saatnya nanti, aku akan mengetahui sepenuhnya, seperti aku dikenal.

KS (Revisi Shellabear 2011): Memang sekarang kita hanya melihat sesuatu yang kabur melalui cermin, tetapi pada saatnya nanti, kita akan melihat dengan jelas seperti bertatapan muka. Itulah sebabnya sekarang aku hanya mengetahui sebagian, tetapi saatnya nanti, aku akan mengetahui sepenuhnya, seperti aku dikenal.

Shellabear 2000: Memang sekarang kita hanya melihat sesuatu yang kabur melalui cermin, tetapi pada saatnya nanti, kita akan melihat dengan jelas seperti bertatapan muka. Itulah sebabnya sekarang aku hanya mengetahui sebagian, tetapi saatnya nanti, aku akan mengetahui sepenuhnya, sebagaimana aku diketahui.

KSZI: Sekarang kita hanya melihat samar-samar melalui cermin, tetapi akan tiba saatnya kita melihat dengan jelas berpandang muka. Demikianlah, sekarang aku hanya mengetahui sebahagian, tetapi akan tiba masanya aku mengetahui sepenuhnya, sebagaimana aku diketahui.

KSKK: Demikian juga sekarang, kita melihat samar-samar seperti dalam cermin yang bercacat, tetapi nanti kita akan melihat muka berhadapan muka. Sekarang kita mengenal hanya sebagian, tetapi pada ketika itu aku akan mengenal Dia seperti Dia mengenal aku.

WBTC Draft: Demikian pulalah dengan kita. Sekarang kita seperti melihat kepada cermin yang kabur. Tetapi kemudian kita akan melihat dengan jelas. Sekarang aku hanya tahu tentang sebagian. Tetapi pada saat itu aku akan mengerti semuanya, seperti Allah telah mengenal aku.

VMD: Demikian pulalah dengan kita. Sekarang kita seperti melihat kepada cermin yang kabur, tetapi kemudian kita akan melihat dengan jelas. Sekarang aku hanya tahu tentang sebagian, tetapi pada saat itu aku akan mengerti semuanya, seperti Allah telah mengenal aku.

AMD: Demikian pula kita. Sekarang kita seperti melihat ke dalam sebuah cermin yang kabur. Tetapi nanti, kita akan melihat dengan saling menatap wajah. Sekarang, aku hanya tahu sebagian, tetapi nanti aku akan tahu semuanya, seperti ketika Allah mengenalku.

TSI: Demikian juga dengan kita. Sekarang kita seperti melihat ke kaca cermin yang kabur, tetapi ada waktunya nanti kita akan melihat dengan jelas. Sekarang pengetahuan saya kurang lengkap, tetapi ada saatnya nanti saya akan mengerti semuanya sampai sedalam-dalamnya— sama seperti Allah sudah mengenal diri saya.

TSI3: Atau ibarat cermin, sekarang kita seolah melihat kaca yang buram, tetapi kelak kita akan melihat dengan jelas. Sekarang pengetahuan kita kurang lengkap, tetapi ada saatnya nanti kita akan mengerti semua sampai sejelas-jelasnya, sama seperti Allah mengenal diri kita.

BIS: Apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin. Tetapi nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Sekarang saya belum tahu segalanya, tetapi nanti saya akan tahu segalanya sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya.

TMV: Allah yang kita lihat sekarang ini hanya seperti bayangan kabur pada cermin muka. Tetapi kelak kita akan melihat-Nya dengan jelas. Sekarang apa yang aku ketahui belum lengkap, tetapi kelak aku akan mengetahui semuanya, seperti Allah mengetahui segala sesuatu tentang diriku.

BSD: Kita sudah biasa melihat dalam cermin, tetapi apa yang kita lihat itu hanya bayangan, bukan yang sebenarnya. Begitu juga apa yang kita lihat sekarang ini hanya seperti bayangan di dalam cermin. Tetapi, nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Sekarang hanya sedikit yang saya ketahui, belum semuanya. Tetapi, nanti di dunia Allah yang baru, saya akan tahu semuanya, seperti Allah tahu segalanya mengenai saya.

FAYH: Demikian juga, sekarang ini hanya sedikit yang kita lihat dan kita pahami tentang Allah, seolah-olah kita sedang melihat gambaran-Nya yang samar-samar pada cermin. Tetapi nanti kita akan berhadapan muka dengan Allah dalam kesempurnaan-Nya. Yang saya ketahui sekarang kelihatan kabur dan samar-samar, tetapi nanti saya akan dapat melihat segala hal dengan jelas, sama jelasnya seperti Allah pada saat ini melihat ke dalam hati saya.

ENDE: Karena sekarang kita melihat bagaikan dalam tjermin, samar-samar sadja, tetapi kemudian dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal berdikit-dikit sadja, tetapi kemudian aku mengenal seperti aku dikenal.

Shellabear 1912: Karena sekarang penglihatan kita dalam cermin muka, kekaburan juga; tetapi pada masa itu kelak muka tentang muka. Maka sekarang aku tahu separuh saja; tetapi pada masa itu kelak aku akan mengetahui seperti aku diketahui juga,

Klinkert 1879: Karena sakarang kita melihat daripada soeatoe tjeremin akan roepa samar-samar sadja, tetapi pada masa itoe kita akan memandang moeka sama moeka. Sakarang akoe mengetahoei sakerat sadja, tetapi pada masa itoe akoe akan mengetahoei sebagaimana akoe diketahoei djoega.

Klinkert 1863: {2Ko 3:18} Karna sakarang ini kita-orang lihat troes dari satoe katja dalem satoe penarka, tetapi nanti kapan itoe kita lihat moeka sama moeka; maka sakarang akoe taoe saparo sadja, tetapi kapan itoe akoe nanti taoe sama saperti akoe diketaoei.

Melayu Baba: Kerna ini ktika kita tengok sperti di dalam chermin muka, dngan kabur; ttapi itu ktika pula muka tntang muka: skarang sahya tahu chuma sparoh saja: ttapi itu ktika sahya nanti tahu sama sperti Allah tahu sama sahya.

Ambon Draft: Karana pada sakarang ini kami lihat terus satu tjeremin, dalam satu tjigulu, tetapi pada tatkala itu muka dengan muka; sakarang pawn b/eta mengenal dengan sapa-raw djuga, tetapi pada tatkala itu, b/eta akan mengenal, sa-bagimana b/eta ini terkenal.

Keasberry 1853: Kurna skarang ini kami munilik dungan chirmin, glaplah juga; tutapi mulia kulak muka sama muka: maka skarang ini aku mungataui sa'parohnyalah sahja; tutapi nanti kulak aku akan mungataui sapurti aku dikutaui.

Keasberry 1866: Kŭrna skarang ini kami mŭnilik dŭngan chirmin, kaburlah juga, tŭtapi kumdian kŭlak muka sama muka: maka skarang ini aku mŭngatahui sŭparoh sahja; tŭtapi kumdian kŭlak aku akan mŭngatahui spŭrti aku dikŭtahui.

Leydekker Draft: Karana sakarang 'ini pada tjeremin dengan penarka djuga kamij melihat, tetapi tatkala 'itu muka menudju muka: sakarang 'ini 'aku meng`enal dengan saparawnja djuga, tetapi tatkala 'itu 'aku 'akan meng`enal seperti 'aku lagi sudah terkenal.

AVB: Sekarang kita hanya melihat samar-samar melalui cermin, tetapi akan tiba saatnya kita melihat dengan jelas berpandang muka. Demikianlah, sekarang aku hanya mengetahui sebahagian, tetapi akan tiba masanya aku mengetahui sepenuhnya, sebagaimana aku diketahui.

Iban: Kitai diatu semina meda ayas aja, baka ke meda dalam cheremin; ila baru kitai deka betemu betunga mua. Diatu aku semina nemu mimit aja; ila baru aku deka nemu semua utai, baka Allah Taala ke nemu semua utai pasal aku.


TB ITL: Karena <1063> sekarang <737> kita melihat <991> dalam <1722> cermin <2072> suatu gambaran yang samar-samar <135>, tetapi <1161> nanti kita akan melihat muka <4383> dengan <4314> muka <4383>. Sekarang <737> aku <1097> <0> hanya mengenal <0> <1097> dengan tidak sempurna <3313>, tetapi <1161> nanti aku akan mengenal <1921> dengan sempurna, seperti <2531> aku <1921> <0> sendiri dikenal <0> <1921>. [<1223> <5119> <1537> <5119> <2532>]


Jawa: Amarga kita saiki padha ndeleng gambar kang ora cetha ana ing pangilon, nanging besuk kita bakal padha ndeleng adu arep. Ing saiki aku mung sumurup ora kalawan sampurna, nanging besuk aku bakal sumurup kanthi sampurna, padha kaya anggonku kapirsanan.

Jawa 2006: Amarga kita saiki padha ndeleng gambar kang ora cetha ana ing pangilon, nanging bésuk kita bakal padha ndeleng adu arep. Saiki aku mung sumurup ora kalawan sampurna, nanging bésuk aku bakal sumurup kanthi sampurna, padha kaya anggonku kapirsanan.

Jawa 1994: Mengkono uga sing kita deleng saiki iki kaya déné gambar bureng sing ana ing pengilon. Nanging mbésuk kita bakal padha ndeleng adu arep. Apa sing kita sumurupi saiki, iki mung sapérangan; nanging mbésuk kita bakal sumurup kanthi sampurna, kaya déné sampurnané pamirsané Gusti Allah marang awakku.

Jawa-Suriname: Semono uga, saiki awaké déwé weruhé namung lamat-lamat, kaya nang katya reget kaé. Nanging mbésuk awaké déwé bakal adep-adepan lan bisa weruh sing mat. Pangertiné awaké déwé saiki namung setitik, nanging mbésuk aku bakal ngerti sak kabèhé, kaya enggoné Gusti Allah ngerti marang aku.

Sunda: Anu ayeuna katingal ku urang teh lir kalangkang di jero eunteung, samar-samar. Engke mah anu katingal teh anu saenyana. Anu ayeuna sim kuring terang kakara saeutik, engke bakal terang ka anu lengkepna, sakumaha Allah oge lengkep uninga-Na ka sim kuring.

Sunda Formal: Anu katenjo ku urang ayeuna, nya eta ukur kalangkangna anu samar, di jero eunteung. Engke mah, baris breh wujudna pisan. Hal-hal anu simkuring nyaho, ayeuna mah kakara saeutik, kakara taram-taram. Engke mah, baris nyaho enya-enya, sakumaha Allah maha uninga ka diri simkuring.

Madura: Se etengale sampeyan sareng kaula sadaja samangken paneka akadi jang-bajangan se orem e kaca. Nangeng dhaggi’ sampeyan sareng kaula sadaja bakal nengalana se saongguna ban sajarna’na. Samangken kaula gi’ ta’ oneng sadajana, nangeng dhaggi’ kaula bakal onenga ponapa’a saos akadi Allah se ngagali sadajana parkara kaula.

Bauzi: Eho etei lab gagoho bak lam eho fa neo vouhodase. “Ala akatihasu meedam Alat mode?” laham bak lam im etei bisi ozobohudi fi tatoi neàdehe vabak. Abo, “Na lam anat mode?” lahame itaamna ve aasome modeha itaamna gihobuli vi aam biem bakti ulohote. Lahana ba diamut, “Ala akatihasu meedam Alat mode?” laham bak lam ahebu fa fi tatoi neàdem di lam im ba im meida vekem vaba abo gi ame im ahebu ozobohudem bak. Abo damat im dauha ot aaiam labe bisi aame ozobohudem bakti ulohona modem bak. Neham bak. Etei nim Alat iba modi fi gatehena lam im gi fota zohota ozome ozobohudehe bak. Lahana ba diamut ame im lam ahebu modi fi tatoi im ba ozobohudem bak. Abo Alat Aho etei nibe im so nim ahebu ozobohudi neàdehe bak lamti ulohona iho fa ba neo Ala bake laha labihasu ozobohudem bak.

Bali: Santukan sane mangkin kawentenan iragane kantun sakadi anake mabalih lawat ring mekane, kantun saru pakantenanipun. Nanging benjang wekas, iraga pacang kapanggih mapadu arep. Sane mangkin tiang uning wantah akidik, nanging benjangan makasami sane uningin tiang, punika pacang sampurna sakadi Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan ring tiang saha sampurna.

Ngaju: Taloh je gitan itah wayah toh jete sama kilau kangkalingen je hawor intu saramin. Tapi rahian kareh itah akan mite balalu tarang. Toh aku hindai katawan taloh handiai, tapi rahian kareh aku akan katawan taloh handiai sama kilau Hatalla mangatawan taloh handiai tahiu arepku.

Sasak: Napi saq ite serioq mangkin niki maraq lingon saq saru lẽq dalem kesene. Laguq ẽraq ite gen serioq langsung secare jelas. Mangkin tiang ndẽqman nenaoq selapuqne, laguq ẽraq tiang gen nenaoq selapuqne, maraq Allah wikan selapuqne mengenai diriq tiang.

Bugis: Aga iya riitaé makkekkuwangngéwé iyanaritu pada-padai wajo-wajoé iya massalawué ri cammingngé. Iyakiya matti riitai matu matteru sibawa manessa. Makkekkuwangngéwé dé’pa uwisseng manengngi, iyakiya matti uwissengngi matu sini-sininnaé pada-pada Allataala missengngi passalekku.

Makasar: Anne apa nicinika ri kamma-kammaya anne, sanrapangi apa-apa nicinika lalang ri carammeng tenaya natangkasa’. Mingka sallang, lasingara’ ngasengi nicini’na. Kamma-kamma anne tenapa kuasseng ngasengi apa-apaya; mingka sallang lasukkuki kuassenna, sangkamma sukku’ Naassengku Allata’ala.

Toraja: Belanna totemo te untiroki’ apa tang manassa lan sammin; apa iake attu iato la sitontongan rupaki’. Totemo te buda tang palambi’na kapaissanangku, apa attu iato la kutandai susitu kaditandaiangku.

Duri: Ia tee too ia to apa takita susiri to bajo-bajo tangmanyarrah lan cammin, apa la takita manyarrah keanu'. Ia tee too denpa kakuranganna to kapaissenanku' jiona Puang Allataala. Apa ia ke keanu', la kuissen to Puang Allataala susi Ia nnissenna'.

Gorontalo: Masatiya ito odelo ta hemomilohe wolilu lo gambari tuwawu u dila mopatato; bo ma medungga mayi wakutuliyo ito ma mo'onto wolo umopatato. Masatiya u otawau dipo molimomoto; bo ma medungga mayi wakutuliyo u otawau ma mowali molimomoto debo odelo Allahuta'ala motota lo batangau lohihilawo.

Gorontalo 2006: Wolo u oontonganto masaatia botie yito debo odelo wolilu u modio̒lomo toinggilua. Bo ito de mahua̒a moo̒onto lou̒ mopatato. Botia diipo otaawa lowatia totoonulalo u hitua-tuawua, bo de mao̒taawa mao̒ lowatia totoonulalo u hitua-tuawua tutuuwauwa debo odelo Allahu Taa̒ala motota totoonulalo u hitua-tuawua tomimbihu batanga lowatia.

Balantak: Koini'i koikoi se' i kita mimiile' dudusta na mongkitaan, men sian laan manasa, kasee ni'imarian piile'on manasa koi men poororo'up. Koini'i baasi sanggiran a men inti'ionku, kasee ni'imarian daa bo manasa inti'ionku, koi yaku' uga' inti'ionna Alaata'ala.

Bambam: Susim too duka' tentomai tä'pi taissam manappa ingganna-ingganna sia, aka sihhapam taita tama dahammim buta. Sapo' pissam wattu la taissam asammi pole' aka la sitingngajongki' indo tungka ianna. Tentomai tä'pi kuissam asam ingganna-ingganna sia, sapo' pissam wattu la kuissam asammi pole' umba susi Puang Allataala nakalesoä' mengkalao dio pala' bitti'ku sule längäm lamba' beluä'ku.

Kaili Da'a: We'i-we'i kita nasimbayu ewa tau nanggita lenje to nagawu-gawuriara pompewayo. Tapi tempo banepia kita kana manggita ante manoto ewatau mosinggita lenje. We'i-we'i pangginjaniku danakura, tapi tempobanepia etu aku kana mangginjani pura-pura nuapa ante manoto nasimbayuewa Alatala nangginjani pura-pura nuapa ewa koroku e'i.

Mongondow: Sin onu inontong naton tana'a, naí bií onda bo olinow kom posilag inta diaí totok motarang. Ta'e kon singgai mo'iduduimai ontongonbií naton motarang. Tana'a aku'oi diaípa nonota'au kon rupa-rupa, ta'e kon singgai mo'iduduimai kota'auankubií, naí ki Allah nonota'au kom bayongan yagi-yagi ko'inakoí.

Aralle: Dinoa sihapangngingkea' tau ang mennenne' tama di dahammeng ang kärähko', aka' dake' tapähäng ingkänna aka-aka, ampo' ke donentoo la maleso asang diita aka' la tahhi' tau sitingngayo Puang Alataala. Dinoa dake' kanna' kapainsangangku. Ampo' ke donentoo, ya' la kuinsammi pole', sinnoa inang nainsangngä' Puang Alataala.

Napu: Lawi ide-ide, ikita nodo tauna au mampeita hambua lengge i pampewaoa au mogawu-gawu, lawi bara mani taisa hinangkana i katou-touana. I alo au ina mai, hangko taisari hinangkana, lawi ina tapombelindoa Pue Ala hai ina taita i katongawaana. Ide-ide, makura mani kamapandeku. Agayana i alo au ina mai, ina kuisa ntepuu hinangkana, nodo wori Pue Ala moisana.

Sangir: Apang kinasilong kitẹ orasẹ̌ ini e ute tabidạeng kěngkau kụkěngkunawadẹ̌ su kasinaěng. Kai sarungbe i kitẹ makasilom matang badang i kitẹ hala ringangu mal᷊ahẹ. Orasẹ̌ ini iạ e wẹ̌dang bẹ̌gang kěbị e, kaiso sarungbe iạ masingkạ u kěbị kerẹewe Mawu Ruata e masingkạ u patikụ kakakoạu watangengku e.

Taa: Wali si’i-si’i kita ewa tau to mangalo’aka lengkenya nja’u sami to mawaraus, wali taa mayoas. Pei ri tempo to darata kita damayoas mangkita ewa tau to mangalo’aka lio nsa’e. Pasi si’i-si’i anu to kunsani ojo sangga’aja, pei ri tempo etu dasewaju ewa wimba kanasanya i Pue Allah mangansani aku.

Rote: Hata fo ita titan nai besak ia nde bee na, sama na leo salaok fo keluha'buk nai titinok dale. Tehu mahani te, neukose ita titan no mangale'ok tutik. Besak ia au beita bubuluk basa hata lala'ena fa, tehu mahani te, neukose au bubuluk la'iesa kasa, sama leo Manetualain bubuluk basa au aoina nga lala'ena.

Galela: O orasi manenaka o kia naga ngone pakokelelo gena imatero maro o nyawa moi kanaga awi bio o kasinangaka wanano duma qamarasa. Duma o orasi ma simaka ngone done asa pakelelo itiai, imatero maro o nyawa imarisimano so imatekekelelo. O orasi manenaka o kia naga ngohi tanako gena de ma bati so qaasu-asu waasi, duma o orasi ma simaka done ngohi asa o bi moi-moi qangodu tanako igogou, imatero maro o Gikimoi ngohi woinako igogouka.

Yali, Angguruk: Ketiya ik il kul tegma nonorohole siyag toho yet haruk lahe angge famen fobik ik il wirik atukmu yet haruk hag toho nonorohole ambimu weregma yet haruk lamuhuk. Ketiya mapmumu weregma yet haruk hag toho tot-tot yet haruk lahe angge famen fobik inam aruhumu Allahn an nebe yet niyaruk hag toho At ebe abir angge yet hahuk.

Tabaru: 'Okia naga gee ngone pamake ma 'orasi ne'ena, ge'ena 'isoka 'o gurumini 'iga-gamusanga 'o kasinaaka. Ma dua ngone 'asa pamake 'iwai-waiti. Ma 'orasi ne'ena ngoi kotanakowasi 'o sagala moi-moi, ma dua 'asa tanako 'okia sonaa moi-moi 'isoka ma Jo'oungu ma Dutu woinako 'itiai.

Karo: Kai siidah kita genduari enda bali ras awih si meremang-remang i bas cermin tembaga; tapi pagin kerina siidah alu petala-tala. Pemeteh si lit i bas aku genduari langa dem; tapi pagin pemetehku e jadi kuh dingen serta me, bali ras pemeteh Dibata kerna aku kuh dingen serta kap.

Simalungun: Anggo sonari, mangkawah do hita songon bani sormin, samak hansa, tapi use padumpar bohi ma. Mardeba-deba do panandaionku nuan, tapi anggo use gok ma panandaionku, songon na dob tinandani ahu.

Toba: Anggo nuaeng, semo do parnidaanta songon sian sorminan; alai sogot adop bohi be ma. Mardebadeba do parbinotoanku anggo nuaeng dope; alai anggo disi, torus ma panandaonku, songon naung tinandana ahu.

Dairi: Ukum siidah bagèndari, dosken lèndung mehèjem ibas cermin dèng ngo idi. Tapi seggen, ntangkas mo siidah hadep abè. Merdèba-dèba dèng ngo kubettoh ukum bagèndari, tapi ukum seggen ntangkas mo kubettoh janah kutandai, tosè bagè pemettoh bak penandai Dèbata bangku.

Minangkabau: Apo nan kito liyek kiniko, hanyolah bakcando bayangan nan kabua di dalam camin. Tapi, isuak kito ka maliyek lansuang sacaro jaleh. Kiniko ambo alun tawu lai kasadonyo, tapi isuak ambo ka tawu sagalo-galonyo, samo jo bakcando Allah mangatawui tantang diri ambo dalam sagalo-galonyo.

Nias: Hadia ni'ilada iada'e hulõ lumõlumõ si ndrundrumõ ba zõrõmi. Ba hiza ta'ila samõsa dania zindruhunia. Iada'a lõ nasa u'ila hadia ia fefu, ba hiza u'ila ma'afefu dania si mane Lowalangi sangila ya'odo ma'afefu.

Mentawai: Aipoí apa simatotoilá ka matatta kineneiget, kelé sigogoá simakamung ka totoro peilé. Tápoi lepá geti, iapeité itsótangan nia bulat simakolou. Kineneiget tápei kuagai sangamberinia, tápoi lepé geti bulat agaikungan nia sangamberinia, kelé againa nia Taikamanua, sangamberi galai tubukku néné.

Lampung: Api sai ram liak tano inji iado injuk halinu sai kabor di kaca. Kidang kanah ram haga jelas ngeliak langsung. Tano nyak makkung pandai sunyinni, kidang kanah nyak haga pandai sunyinni gegoh injuk Allah pandai sunyinni tentang diriku.

Aceh: Peue nyang tanyoe ngieng nibak watée nyoe na kheueh lagée bubayang nyang buram lam ceureumen. Teuma singoh tanyoe tangieng langsong ngon nyata. Jinoenyoe ulôn hana lôn teupeu sapeue, teuma singoh lôn teupeu peue-peue mantong saban lagée Allah peue-peue mantong keuhai droe ulôn.

Mamasa: Susimiki' duka' temo ta'pa taissanan manappa angga lako sirapan taita tamapi peayoan tae'ki' sitingngayo. Sapo pissan attu la taissanan asan pole' annu la sitingngayomiki'. Temo ta'pa kuissanan asan angga lako, sapo pissan attu la kuissanan asan susi Puang Allata'alla ungkalesona' mengkalao dio pala' lentekku sae langngan lamba' beluakku.

Berik: Jes gemerserem aaiserem jegme gemer, namwer nei Uwa Sanbagiri bastowaifer neya towaswebana, kacana kaburu mir mase bastowaifer jep jam damtabitela gamserem. Jengga galap seyafter gemerserem nei waakenfer ga nesa towaswebisi, Uwa Sanbagiri Jei nei nes gemer damdamtababisinirim waakenfersus.

Manggarai: Ai te ho’on, ité lélo ca tara ata toé si’ang ného oné sereméng sabuk, maik tai ité te lélo dungkay wiga si’ang tu’ungy. Te ho’on aku toé baé di’ak, maik tai aku ciri baé di’a kéta, cama ného weki rug baé lata.

Sabu: Ne nga ne do ngadde ri ya pa dhara awe nadhe mii raiwawo do henunu he ko we pa leorawwu. Tapulara hine do medae ta ngadde ma miha ri di hine nga teleo. Pa awe nadhe, adho dae ya do tada hari-hari, tapulara hine do medae ma ya ta tada hari-hari, hela'u lema mii Deo do toi ke hari-hari lai jhara lua ngi'u ya.

Kupang: Conto laen lai: sakarang kotong bisa dapa lia sadiki, ma balóm jalás, sama ke lia pake carmín yang rusak. Ma lama-lama nanti samua jadi jalás. Kotong dapa lia sama ke ada pas di muka idong. Sakarang beta cuma mangarti sadiki sa. Ma lama-lama nanti beta bisa mangarti samua, sama ke yang Tuhan Allah mangarti samua-samua soꞌal beta pung diri.

Abun: Sane dom Yefun bi suk-i gato men jam su ré anato tepsu men me men gen mo cermin gato yo ndo nde, sane men me men gen yo rer teker nde, wo kapyo tak bere men jam Yefun bi suk-i ne rer mone tó. Su ré men jam suk ne napyo sor re, wo kapyo tak, bere men jam suk mwa ne sino rer kom mo mit kai, tepsu Yefun Allah jam suk mwa ne sino subot ji dakai.

Meyah: Koma tein erek kansinam ongga osnok egens ek efena gij. Tina kansinam koma erek ofumfumf, jefeda ofa enek efena rot koisoisa guru. Erek koma rot mimif ongga ebeibeyaif tein. Mimif minejginaga rot Allah erek koisoisa enesi. Tina gij mona kahma bera mimif mudou emebriyi gij mar nomnaga si. Jeska ebeibeyaif mudou enebriyi gij mar nomnaga enesi. Tina gij mona kahma bera mudou emebriyi eteb gij Allah, erek ofa odou ebriyi eteb gij mimif ebeibeyaif.

Uma: Apa' tempo toi, kita' hewa tauna to mponaa lence hi pampewao' to mogawu, apa' ko'ia ta'incai hawe'ea-na hante kanoto–noto-na. Mpeno-damo pai' lako' tapaha hawe'ea-na, apa' tahilo-i Alata'ala wingke–ngkawingke. Tempo toi, ko'ia hono' pe'inca-ku. Mpeno-damo pai' lako' ku'inca mpu'u, hewa Alata'ala wo'o mpo'inca-a.

Yawa: Weye soamo ana wamo raene maisyare aname vayave raen no kansina rai weti wandaen kobe ramu. Weramu arono munije ama akari indati wamo raen anawadive weti wandaen mba dave. Soamo inanto anakotare rai mamai tenambe rainy. Weramu arono naije indati inanto rai rave ti syo raen tenambe, maisyare muno Amisye po inanuga raen kakavimbe tenambe.


NETBible: For now we see in a mirror indirectly, but then we will see face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I have been fully known.

NASB: For now we see in a mirror dimly, but then face to face; now I know in part, but then I will know fully just as I also have been fully known.

HCSB: For now we see indistinctly, as in a mirror, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, as I am fully known.

LEB: For now we see through a mirror _indirectly_ , but then face to face. Now I know in part, but then I will know completely, just as I have also been completely known.

NIV: Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known.

ESV: For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I have been fully known.

NRSV: For now we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now I know only in part; then I will know fully, even as I have been fully known.

REB: At present we see only puzzling reflections in a mirror, but one day we shall see face to face. My knowledge now is partial; then it will be whole, like God's knowledge of me.

NKJV: For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known.

KJV: For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

AMP: For now we are looking in a mirror that gives only a dim (blurred) reflection [of reality as in a riddle or enigma], but then [when perfection comes] we shall see in reality {and} face to face! Now I know in part (imperfectly), but then I shall know {and} understand fully {and} clearly, even in the same manner as I have been fully {and} clearly known {and} understood [by God].

NLT: Now we see things imperfectly as in a poor mirror, but then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete, but then I will know everything completely, just as God knows me now.

GNB: What we see now is like a dim image in a mirror; then we shall see face-to-face. What I know now is only partial; then it will be complete -- as complete as God's knowledge of me.

ERV: It is the same with us. Now we see God as if we are looking at a reflection in a mirror. But then, in the future, we will see him right before our eyes. Now I know only a part, but at that time I will know fully, as God has known me.

EVD: It is the same with us. Now we see like we are looking into a dark mirror. But at that time, in the future, we shall see clearly. Now I know only a part. But at that time I will know fully, like God has known me.

BBE: For now we see things in a glass, darkly; but then face to face: now my knowledge is in part; then it will be complete, even as God’s knowledge of me.

MSG: We don't yet see things clearly. We're squinting in a fog, peering through a mist. But it won't be long before the weather clears and the sun shines bright! We'll see it all then, see it all as clearly as God sees us, knowing him directly just as he knows us!

Phillips NT: At present we are men looking at puzzling reflections in a mirror. The time will come when we shall see reality whole and face to face! At present all I know is a little fraction of the truth, but the time will come when I shall know it as fully as God has known me!

DEIBLER: In this life we do not understand everything fully. It is like [MET] looking at something indirectly by seeing it in a mirror. But when we get to heaven [MTY], we will understand everything clearly. It will be like talking to someone face to face. Now we know only part of everything that God wants us to know. Then we will know everything completely, just like God knows us completely.

GULLAH: Wa ting we da see now, dey like wa we kin see een a mirror wa ain cleah. Bot den wen dat time come, we gwine see too good, eye ta eye. Dey plenty ting A ain know now, bot dat time dey, A gwine know all too good, jes like God da know all ting bout me too good.

CEV: Now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later we will see him face to face. We don't know everything, but then we will, just as God completely understands us.

CEVUK: Now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later we will see him face to face. We don't know everything, but then we will, just as God completely understands us.

GWV: Now we see a blurred image in a mirror. Then we will see very clearly. Now my knowledge is incomplete. Then I will have complete knowledge as God has complete knowledge of me.


NET [draft] ITL: For <1063> now <737> we see <991> in <1722> a mirror <2072> indirectly <135>, but <1161> then <5119> we will see face <4383> to <4314> face <4383>. Now <737> I know <1097> in <1537> part <3313>, but <1161> then <5119> I will know fully <1921>, just as <2531> I have been fully known <1921>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Korintus 13 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran