Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 : 16 >> 

AVB: Di Roma Paulus dibenarkan tinggal seorang diri, hanya dijaga oleh seorang askar.


AYT: Ketika kami sampai di Roma, Paulus diperbolehkan untuk tinggal sendirian, dengan seorang prajurit yang mengawalnya.

TB: Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya.

TL: Tatkala kami telah masuk ke negeri Rum, maka Paulus pun diizinkan diam berasing beserta dengan seorang laskar yang menjaga dia.

MILT: Dan ketika kami tiba di Roma, perwira itu menyerahkan para tahanan ke komandan markas, sedangkan Paulus diizinkan tinggal secara sendiri, bersama prajurit yang mengawalnya.

Shellabear 2010: Setelah sampai di Rum, Pa’ul diizinkan tinggal di rumahnya sendiri dengan disertai seorang prajurit yang menjaganya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah sampai di Rum, Paul diizinkan tinggal di rumahnya sendiri dengan disertai seorang prajurit yang menjaganya.

Shellabear 2000: Setelah sampai di Rum, Pa’ul diizinkan tinggal di rumahnya sendiri dengan disertai seorang prajurit yang menjaganya.

KSZI: Di Rom Paulus dibenarkan tinggal seorang diri, hanya dijaga oleh seorang askar.

KSKK: Setelah tiba di Roma, Paulus diperkenankan mendiami sebuah rumah tersendiri, bersama seorang prajurit sebagai pengawal.

WBTC Draft: Kami pergi ke Roma. Di Roma Paulus diizinkan untuk tinggal sendirian, dan dia dijaga oleh seorang tentara.

VMD: Kami pergi ke Roma. Di Roma Paulus diizinkan untuk tinggal sendirian, dan dia dijaga oleh seorang tentara.

AMD: Ketika kami sampai di kota Roma, Paulus diizinkan tinggal sendirian dengan seorang tentara yang menjaganya.

TSI: Sesudah kami tiba di Roma, pemimpin di sana memberi ijin kepada Paulus untuk tinggal sendiri, dan seorang tentara disuruh untuk menjaga dia.

BIS: Waktu sampai di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal sendiri dengan dikawal oleh seorang prajurit.

TMV: Apabila kami tiba di Roma, Paulus dibenarkan tinggal seorang diri dengan dikawal oleh seorang askar.

BSD: Di Roma Paulus diperbolehkan tinggal sendiri di rumah yang disewa, dengan dikawal oleh seorang tentara.

FAYH: Setibanya di Roma, Paulus dibolehkan tinggal di tempat yang dikehendakinya dengan dijaga oleh seorang prajurit.

ENDE: Setelah tiba di Roma, Paulus diperkenankan mendiami sebuah rumah tersendiri, bersama dengan seorang tentara sebagai pengawal.

Shellabear 1912: Setelah sampai ke-Rum, maka Paul diberi izin akan tinggal seorang dirinya, beserta dengan seorang serdadu yang menjaga akan dia sahaja.

Klinkert 1879: Satelah sampai kami dinegari Roem diserahkan olih penghoeloe akan segala orang jang terbeloenggoe itoe kapada penglima tantara, tetapi kapada Pa'oel diberinja bebas bolih doedoek sa'orangnja satempat dengan sa'orang lasjkar, jang menoenggoei dia.

Klinkert 1863: Maka kapan kita sampe dinegari Roem, diserahken itoe kapala pradjoerit segala orang jang dirante itoe sama kapala bala-tantara; {Kis 24:23; 27:3} tetapi dia kasih sama Paoel bolih tinggal dalem roemahnja sendiri satampat dengan sa-orang prang jang djaga sama dia.

Melayu Baba: Bila kita sudah masok Rom, Paulus dapat izin tinggal s'orang-s'orang dngan itu soldado yang jaga dia.

Ambon Draft: Maka manakala kami su-dahlah masok Rawma, Peng-ratus itu sarahkanlah awrang-awrang terbulonggu itu pada panghulu awrang paparang-an. Tetapi pada Paulus de-berikan idsin akan tinggal da-lam satu tampat sendiri, deng-an sa; awrang paparangan itu jang djaga dija.

Keasberry 1853: Maka apabila kami sampielah kanugri Rom, maka disurahkanlah ulih punghulu itu akan sagala orang yang turblunggu itu kapada panglima tuntara: tutapi dibrinya bebas kapada Paulus yang bulih duduk sa'orangnya dungan sa'orang lashkar yang mununggui dia sa'tumpat.

Keasberry 1866: Maka apabila kami sampielah kanŭgri Rom, maka disŭrahkanlah ulih pŭnghulu itu akan sagala orang yang tŭrblunggu itu kapada panglima tŭntara, tŭtapi diluloskannya Paulus dudok sa’orang sa’tŭmpat dŭngan sa’orang lashpar yang mŭnunggui dia.

Leydekker Draft: Dan satelah sudah kamij datang masokh Rawma, maka Pengratus sarahkanlah segala 'awrang jang terbulongguw 'itu kapada Panglima tantara: tetapi deberilah pada Pawlus kaluwasan 'akan dudokh sa`awrangnja satampat dengan sa`awrang lasjkar jang menongguwij dija.

Iban: Lebuh kami datai di Rome, Paul disagi diau kediri, dijaga siku soldadu.


TB ITL: Setelah <3753> kami tiba <1525> di <1519> Roma <4516>, Paulus <3972> diperbolehkan <2010> tinggal <3306> dalam rumah <2596> sendiri <1438> bersama-sama <4862> seorang prajurit <4757> yang mengawalnya <5442> <846>. [<1161>]


Jawa: Bareng aku wis padha tekan ing kutha Rum, Rasul Paulus diparengake dedalem piyambak karo prajurit siji kang rumeksa.

Jawa 2006: Bareng aku wis padha tekan Roma, Paulus diparengaké dedalem piyambak karo prajurit siji kang ngawal.

Jawa 1994: Bareng aku wis padha tekan ing kutha Rum, Rasul Paulus diparengaké manggon dhéwé, dijaga déning prejurit siji.

Jawa-Suriname: Nang kuta Rum rasul Paulus éntuk manggon déwé, dijaga soldat siji.

Sunda: Di Rum Paulus diwidian bumen-bumen ku anjeun, direncangan ku hiji serdadu jaga.

Sunda Formal: Ku pamarentah Rum, Paulus diwidian nyicingan imah dibaturan ku salah saurang perjurit pikeun ngajaga.

Madura: Sanapa’na ka Roma, Paulus eedine neng kadibi’an, ejaga bi’ parjurit kasorang.

Bauzi: Labi iba doait lehe dam lamti im Paulusti vahi meo damat im Roma laba vou ladume im ab vou lafusi neàdeham. Labi im Paulusti Roma laba lafusi modeha ame meo dam labe im boehàda donida labe Paulus bake fa zisu vou ladamda Yulius labe Paulus damat amu sel ousuhu di labe modehe bak lam ba sel ousuhu vabak. “Gi ahamo ozome azim neàte,” lahame gagohemu Paulus num aho azimda laba le ab aziham. Labi meo dam meida utasi, “Paulus bake vule vi tau azi vou aasdale,” lahame ame meo dam labe im boehàda labe labi gagohemu ame meo da labe ame baket ab le meedamam. Ame bak lam meedam di ba digat meida vooho vabak. Gi digat ahebu meedam tade.

Bali: Rikala tiang rauh ring kota Roma, Dane Paulus kalugra ngrereh dunungan ngraga, kasarengin antuk prajurit adiri sane nyaga dane.

Ngaju: Metoh sampai hong Roma, Paulus tau melai kabuate hayak ingawal awi ije biti prajurit.

Sasak: Sesampun dateng lẽq Roma, Paulus teijinang ndot mẽsaq dait tekawal siq sopoq prajurit.

Bugis: Wettunna lettu ri Roma, ripalaloni Paulus monro alé-alé sibawa rijagai riséddié prajuri’.

Makasar: Ri wattunna battu mange ri Roma nipa’biammi Paulus ammantang akkale-kale siagang nijagai ri sitau tantara.

Toraja: Iatongki tamamo dio Roma, dielorammi tu Paulus torro misa sisola misa’ surodadu ungkampai.

Duri: Ia tongkiratumo lako kota Roma, dipatorro mesai to Paulus najagaii mesa' surudadu.

Gorontalo: Tou ami ledungga mota ode kota lo Roma, te Pawulus lo'otapu ijini motitola to bele tuwawu pe'epe'enta wolo pajule ngota ta kakawali oliyo.

Gorontalo 2006: Tou̒ malei dungga mola ode Roma, tei Paulus yiluasialio lotibiluloa̒ tutuwau kakaawali topajule ngota.

Balantak: Sarataa notaka na kota Roma, Paulus nipatalaimo dumodongo suungna, kasee ia dagai sa'angu' surudadu.

Bambam: Tappana diokam Roma, iya dipäbäim Paulus ma'banua senga' sola mesa sohodadu unjagai.

Kaili Da'a: Sangga naratapa kami ri ngata Roma Paulus mana nitarunggu. I'a nipaloga meto'o ri umba-umba nipodotana. Tapi naria samba'a tantara nanggatono i'a ri setu.

Mongondow: Naonda ing kami no'idapotdon in Rum, ki Paulus inogoi nogutun tontanií ta'e sinakinan in tobatuí tontara inta moḷoḷukad.

Aralle: Tahpana di haomang di Roma, ya' dipabei tubunne' Paulus di dasang senga' sibaha mesa tantara ang la mandakai.

Napu: Kahawengki i Roma, Paulu barapi ratarunggu. Ia rapaliu maida iumba peundeana, agayana nakampai liliu hadua surodado.

Sangir: Ene sarang i kami e narěntạ e su Roma e, i Paulus e niwala niapakatanạ su wal᷊e těntanine kụ lẹ̌hapaěngu sordado sěngkatau.

Taa: Yako etu kami rata ri kota Roma. Ojo karata mami nja’u ria i Paulus taa ratarungku. Ia nabiaka mpomarenta Roma maroo-roo ri banua sindara-ndara pei samba’a tentara to mangajagai ia.

Rote: Lelek ami losa Roma boema, ala nau Paulus mesa kana leo fe'e, de ala fe solda'du esa nanean.

Galela: De ma orasi o Roma ma kotaka mimasidiado, o Paulus gena o prajuritka manga sahe aku wisimaha una wotagi de o prajuritka wijajaga moi so ona igoge imakatahu moi.

Yali, Angguruk: Luwagma Paulus penjara kilabuk fug angge o eke fam hamu welatmihin ulug hiyag itfagma sehen seneg ahun misig at foroho lit welatfag.

Tabaru: 'O Romaka mia'adonuku, de ma pamareta wisidabi 'o Paulus womasido-dogumu womatingaika, ma tentara wimoi wijagano.

Karo: Kenca seh kami i Roma, Paulus ibere pemerentah Roma ringan i bas sada rumah ras sekalak perajurit si ngawasi ia.

Simalungun: Anjaha dob das hanami hu huta Rom ilopas do si Paulus, marianan sandirian rap pakon sada tentera na manjagaisi.

Toba: Alai dung tolhas hami tu huta Rom, diloas do anggo si Paulus maringan di lomo ni rohana rap dohot soldadu sada na manjagai ibana.

Dairi: Soh kessa kami mi kuta Rom, ipadiat ngo si Paulus merian i bages lemmo atèna, tapi dak ijagai sada kalak soridadu ngo ia.

Minangkabau: Baru lah tibo di Roma, si Paulus dipabuliahkan tingga surangnyo, tapi dijago dek surang parajurik.

Nias: Ba me marugi Roma, latehegõ khõ Waulo sambua nahiania ba samõsa zaradadu sanaro ya'ia.

Mentawai: Kelé arasegé ka Roma, obáakérangan ikuddu sarania si Paulus, tápoi buítá ijago nia sara perajurit.

Lampung: Waktu sampai di Roma, Paulus ngasi tinggal tenggalan jama dikawal ulih sai prajurit.

Aceh: Watée ka trok u Roma, Paulus jeuet geutinggai sidroe sira jikawai lé sidroe sidadu.

Mamasa: Saekan lako Roma, dipabeaimi Paulus ma'banua senga' sola mesa tantara to undagaii.

Berik: Kota Roma je jame agalaba fornaram, ginanggwa sanbaka jeiserem Paulus ga bala, "Sya, aamei infentowai saf is nwini, jengga ginanggwana daamfenna aamei ga is jei se gerebaasnenne."

Manggarai: Du cai’gm ami oné Roma, hi Paulus sendo te ka’éng oné mbaru de run cama laing agu cengata tentera ata loréng hia.

Sabu: Ta dhai la Roma, ta wie lua ma pa Paulus ta pee pa tele jhe nga jage ri do horodhadhu.

Kupang: Sampe di Roma, [tantara dong kasi maso orang bui dong pi dalam bui.] Ma Paulus sonde. Dong kasi loos sang dia, ko bole sewa satu ruma. Di situ, dia tenga deng satu tantara yang jaga tarús sang dia. Dong dua pung tangan sablá-sablá ada bataꞌika deng rante.

Abun: Men mu kom mo kota Roma sa, yesukmise bi padosye yo sok Paulus mo penjara nde, wo an misyar Paulus kem mo nu yi, mo an dakai. An syogat yesukmise ge dik yo mewa Paulus mo nu ne.

Meyah: Gij mona ongga memef mensaga gu kota Roma fob, beda tentarer rinaha Paulus gij mod oskusk deika guru, tina rua ruitij rot oida ofa eker gij mod giskini egens ojgomu. Noba tentarer rut joug ofa jah suma.

Uma: Karata-kai hi Roma, Paulus uma-pi ratarungku'. Rapalogai moto-i mo'oha' hiapa konoa-na, aga hadua tantara mpodongo-i.

Yawa: Arono reananta kobe no Roma, nait akari Roma po Paulus auga siso no tanoano makova raije ramu yara po apaya no vayave no yavare inta rai. Weramu po naite inta atutir po aman tutir.


NETBible: When we entered Rome, Paul was allowed to live by himself, with the soldier who was guarding him.

NASB: When we entered Rome, Paul was allowed to stay by himself, with the soldier who was guarding him.

HCSB: And when we entered Rome, Paul was permitted to stay by himself with the soldier who guarded him.

LEB: And when we entered into Rome, Paul was allowed to stay by himself with the soldier who was guarding him.

NIV: When we got to Rome, Paul was allowed to live by himself, with a soldier to guard him.

ESV: And when we came into Rome, Paul was allowed to stay by himself, with the soldier that guarded him.

NRSV: When we came into Rome, Paul was allowed to live by himself, with the soldier who was guarding him.

REB: WHEN we entered Rome Paul was allowed to lodge privately, with a soldier in charge of him.

NKJV: Now when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard; but Paul was permitted to dwell by himself with the soldier who guarded him.

KJV: And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him.

AMP: When we arrived at Rome, {the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard, but} Paul was permitted to live by himself with the soldier who guarded him.

NLT: When we arrived in Rome, Paul was permitted to have his own private lodging, though he was guarded by a soldier.

GNB: When we arrived in Rome, Paul was allowed to live by himself with a soldier guarding him.

ERV: When we came to Rome, Paul was allowed to live alone. But a soldier stayed with him to guard him.

EVD: Then we went to Rome. In Rome Paul was allowed to live alone. But a soldier stayed with Paul to guard him.

BBE: And when we came into Rome, they let Paul have a house for himself and the armed man who kept watch over him.

MSG: When we actually entered Rome, they let Paul live in his own private quarters with a soldier who had been assigned to guard him.

Phillips NT: When we reached Rome Paul was given permission to live alone with the soldier who was guarding him.

DEIBLER: After we(exc) arrived in Rome, Paul was permitted {a Roman official who was responsible for guarding Paul permitted Paul} to live in a house by himself. Butthere was always a soldier there to guard him.

GULLAH: Wen we git ta Rome, dey ain pit Paul een de jailhouse. Dey leh um lib een a house by esef bot dey hab a sodja gyaad um.

CEV: We arrived in Rome, and Paul was allowed to live in a house by himself with a soldier to guard him.

CEVUK: We arrived in Rome, and Paul was allowed to live in a house by himself with a soldier to guard him.

GWV: After our arrival, Paul was allowed to live by himself, but he had a soldier who guarded him.


NET [draft] ITL: When <3753> we entered <1525> Rome <4516>, Paul <3972> was allowed <2010> to live <3306> by <2596> himself <1438>, with <4862> the soldier <4757> who was guarding <5442> him <846>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran