Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 : 1 >> 

TB: Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus.


AYT: Sekarang, ketika pagi datang, semua imam kepala dan para tua-tua bangsa itu mengambil keputusan bersama mengenai Yesus untuk menghukum mati Dia.

TL: Setelah hari siang, maka segala kepala imam dan orang tua-tua kaum pun berundinglah atas hal Yesus, supaya dibunuhkan Dia.

MILT: Dan ketika menjelang pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu mengambil kesepakatan bersama melawan YESUS agar dapat menghukum mati Dia.

Shellabear 2010: Pada waktu hari mulai siang, berembuklah semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu mengenai Isa, tentang bagaimana cara untuk dapat menjatuhkan hukuman mati atas diri-Nya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Pada waktu hari mulai siang, berembuklah semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu mengenai Isa, tentang bagaimana cara untuk dapat menjatuhkan hukuman mati atas diri-Nya.

Shellabear 2000: Pada waktu hari mulai siang, berembuklah semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu mengenai Isa, tentang bagaimana cara untuk dapat menjatuhkan hukuman mati atas diri-Nya.

KSZI: Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Isa.

KSKK: Pagi-pagi sekali para imam kepala dan penguasa-penguasa Yahudi bertemu untuk menemukan jalan yang tepat untuk membunuh Yesus.

WBTC Draft: Pagi-pagi keesokan harinya, para imam kepala dan pemimpin Yahudi membuat rencana membunuh Yesus.

VMD: Pagi-pagi keesokan harinya, para imam kepala dan pemimpin Yahudi membuat rencana membunuh Yesus.

AMD: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berunding untuk membunuh Yesus.

TSI: Pagi-pagi sekali, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi mengatur rencana supaya Yesus dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Romawi.

BIS: Pagi-pagi sekali, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi membuat keputusan untuk membunuh Yesus.

TMV: Pada pagi-pagi sekali, semua ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi membuat keputusan untuk membunuh Yesus.

BSD: Pagi-pagi sekali, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi memutuskan untuk menghukum mati Yesus.

FAYH: PADA pagi hari itu para imam kepala dan pemimpin Yahudi berapat lagi untuk membicarakan bagaimana caranya supaya pemerintah Romawi menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus.

ENDE: Ketika hari mulai siang berkumpullah para imam besar dan orang tua-tua dari rakjat, dan mengambil keputusan terhadap Jesus, bahwa Ia harus dihukum mati.

Shellabear 1912: Adapun apabila hari sudah siang, maka berbicaralah segala kepala-kepala imam dan orang tua-tua kaum itu akan hal 'Isa, supaya membunuh dia:

Klinkert 1879: HATA maka pada pagi-pagi hari berbitjaralah segala kapala-kapala imam dengan segala toewa-toewa kaum itoe akan hal hendak memboenoeh Isa.

Klinkert 1863: Maka {Maz 2:2; Mar 15:1; Luk 22:66; 23:1; Yoh 18:28} kapan djadi pagi hari, lantas segala kapala-kapala imam dan orang toewa-toewa kaoem berbitjaraken perkara Jesoes, sopaja dia-orang bolih boenoeh sama Toehan.

Melayu Baba: Bila sudah siang hari, smoa kpala-kpala imam sama ktua-ktua bangsa itu berbichara mlawan Isa mau bunoh dia:

Ambon Draft: Adapawn sedang sakarang sudahlah djadi sijang, segala Kapala Imam dan Penatuwa-penatuwa kawm itu, meng-adakanlah satu bitjara akan Tuhan JESUS, akan membu-noh Dija.

Keasberry 1853: MAKA apabila datanglah pagi hari, lalu burbicharalah imam busar, dan orang tua tua deripada kaum itu deri hal Isa, supaya dibunohnya akan dia:

Keasberry 1866: MAKA apabila datanglah pagi hari, lalu bŭrbicharalah imam bŭsar, dan orang orang tua tua deripada kaum itu deri hal Isa, supaya dibunohnya akan dia.

Leydekker Draft: 'Adapawn satelah sudah pagi harij, maka bermusjawaretlah sama 2 samowa kapala 'Imam dan SJujuch khawm lawan Xisaj, sopaja dematikannja dija garang.

AVB: Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Yesus.

Iban: Pagi nya, semua tuai imam enggau sida tuai bansa lalu begigaka chara munuh Jesus.


TB ITL: Ketika hari mulai siang <4405>, semua <3956> imam kepala <749> dan <2532> tua-tua <4245> bangsa <2992> Yahudi berkumpul dan mengambil <2983> keputusan <4824> untuk membunuh <2289> Yesus <2424>. [<1161> <1096> <2596> <5620> <846>]


Jawa: Bareng wis esuk, kabeh pangareping imam lan pinituwaning bangsa Yahudi padha nglumpuk lan mutus, Gusti Yesus kapatrapan paukuman pati.

Jawa 2006: Bareng wis ésuk, pangareping imam kabèh lan pinituwaning bangsa padha nglumpuk lan gawé keputusan tumrap Yésus nedya nyédani Panjenengané.

Jawa 1994: Ésuké kabèh pengareping imam lan para sesepuhé bangsa Yahudi padha gawé putusan arep nyédani Gusti Yésus.

Jawa-Suriname: Esuké kabèh pengarepé imam lan para pinituwané bangsa Ju pada nggawé putusan arep matèni Gusti Yésus.

Sunda: Isuk-isuk keneh pisan imam-imam kapala jeung para kokolot geus nyieun putusan yen Yesus rek diragragan hukum pati.

Sunda Formal: Sanggeus bray beurang, imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot bangsa Yahudi karumpul; sejana, nya mutuskeun pikeun nelasan Isa tea.

Madura: Gi’ gu-laggu, mam-imam kapala ban pin-pamimpin Yahudi la motose mateyana Isa.

Bauzi: Labi dihambe damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi lamti labihasu vazisi ozome ahu vàmadi ab gagoham. “Neàdehe bak. Yesus gagome otem neàte.”

Bali: Pasemengan pisan parapangageng pandita miwah parapanglingsir bangsa Yahudine sami pada igum ngardi rencana, buat nyedayang Ida Hyang Yesus.

Ngaju: Hayak hanjewu toto, kakare imam kapala tuntang pamimpin Yehudi mamutus uka mampatei Yesus.

Sasak: Kelẽmaq gati, selapuq imam kepale dait pemimpin-pemimpin Yahudi sampun miaq keputusan jari nyematẽq Deside Isa.

Bugis: Maélé senna’ni sininna kapala imangngé sibawa pamimpinna Yahudié mébbu apettung untu’ mpunoi Yésus.

Makasar: Ri bari’basa’ dudua, natappukimi sikontu kapala imanga kammayatompa pamimping-pamimpinna tu Yahudia, angkanaya lanabunoi Isa.

Toraja: Iatonna masiangmo, nakombongammi mintu’ pangulu to minaa sia pekaamberan pa’tondokan tu diona Yesu, kumua anNa dipatei.

Duri: Melambi'pa nara'tahmi tuu lako kapala imang sola pekaamberan to-Yahudi la mbunoi to Puang Isa.

Gorontalo: Tou lolombuliyo mola dumodupo nga'amila mongotauwa lo imamu wawu ta dudula'a-dudula'a tawu lo Yahudi lohutu dulohupa mololohe dalalo mopodehu loputusani mohinggi nyawa li Isa.

Gorontalo 2006: Donggo didimodupo daa̒, ngoa̒amila iimamu tau̒wa wau tau̒wa lo Yahudi lohutu mao̒ putuusani u momate li Isa mate-mateelo mao̒.

Balantak: Sarataa boomo ilio, giigii' tanaasna imam tia motu-motu'ana lipu' Yahudi nobarimpungmo ka' nopoosangadai mampapatei i Yesus.

Bambam: Mebengngi'-bengngi'pi, iya umpasahandammi kada ingganna kapala sando sola matua ulunna to Yahudi la umpatei Puang Yesus.

Kaili Da'a: Kampadondo njiina balengga-balengga topanggeni agama bo totu'a-totu'a nto Yahudi nasiromu nolibu nompakatantu Yesus kana rapatesi.

Mongondow: Naonda im modiugdon mobayag, bayongan imang itoi bo guhanga in lipú intau Yahudi noyosipun bo nonantúdon kom molimod ko'i Yesus.

Aralle: Tahpana marondonna mebengngi'-bengngi', ya' umpaahang kabohtuang ingkänna kapala imang anna setobaha'ang la untahungkung mate Puang Yesus.

Napu: Madondo-dondo, ope-ope kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi mobotusi: Yesu hangangaa rapapate.

Sangir: Deng mal᷊uka-l᷊ukadẹ̌, kal᷊awọu imang těmbonange ringangu matatimad'u tau Yahudi nẹ̌sěngkanaungke mamate Mawu Yesus.

Taa: Wali ojo kaeonya rao samparia kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi sira siromu magombogombo mangkonong songka nsira damampopate yau i Yesu.

Rote: Fafai anak boema malanga imam ala ma lasi-lasi Yahudi la ho'i nakeketuk, fo tao lisa Yesus.

Galela: Ma orasi o goginita nosi, o imamka ma bi sahe de o Yahudika manga roriri ona yangodu imatolomu de jai-jai imatekefakati la o Yesus bilasu iwitooma.

Yali, Angguruk: O sakan tirikim itano imam onowesi men Yahudi inap iniknisi menen Yesus pinggi ware fusukag ulug kong tibag.

Tabaru: Kayaika 'ikinitara de 'o 'imam ma saeke yoodumu de 'o Yahudioka manga balu-balusu yomatoomu 'o butusangi yodiai ma ngale 'o Yesus wito'oma.

Karo: I bas erpagi-pagi si lampas pulung kerina imam-imam si mbelin ras pertua-pertua kalak Jahudi. Nggo ersada arihna guna munuh Jesus.

Simalungun: Siangkonsi ari, manriah ma haganup sintua ni malim pakon pangintuai-pangintuai ni bangsa ai pasal Jesus, laho pamatehon-Si.

Toba: (I.) Torang ni arina i martuptup ma sude angka sintua ni malim dohot sintua ni bangso i dompak Jesus, laho mamusa Ibana.

Dairi: Sibarembenkenna i siceggen, karinana imam-imam ekuten dekket pengulu-pengulu Jahudi memutusken, kennah bunuhen mo Jesus.

Minangkabau: Subuah-subuah buto, kasadonyo imam kapalo, sarato jo pamimpin Yahudi, lah mambuwek kaputusan untuak ka mambunuah Isa Almasih.

Nias: Ba zahulõ wongi sibai lahalõ gangetula ira ere sebua awõ zatua mbanua niha Yahudi fefu ba wamunu Yesu.

Mentawai: Maseggei peilé, pakerénangan bagadda tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, ramateiaké Jesus.

Lampung: Pagi-pagi nihan, sunyinni imam kepala rik jelma-jelma sai mimpin Yahudi nyani keputusan untuk ngebunuh Isa.

Aceh: Ban beungoh seuboh buta, banmandum peumimpén Imeum dan peumimpén Yahudi jimupakat dan jicok keuputosan keuneuk jipoh maté Isa.

Mamasa: Mane tibungka' masiang anna ma'mesamo angganna kapala imam sola perepi'na to Yahudi urrapa' kada la umpopepatei Puang Yesus.

Berik: Gwinibenersus angtane imam-imam sanbakaiserem seyafter gemerserem, ane angtane sanbaka Yahudimana, jei ula ga aane tagalbaasini Yesus jam ne munbofe.

Manggarai: Du tiongn gérak tana, sanggéd imam kepala agu taung tu’ad uku Yahudi, lonto camas bantang te ala Mori Yésus.

Sabu: Pa rai jhammi-ae-ae, hari-hari ne kattu-kattu mone tunu-menahu he nga kattu-kattu do Yahudi he, ta tao ke ro ne lihappo ta pemade Yesus.

Kupang: Papagi sakali, samua orang yang urus parkara agama tu, basakongkol ko mau bekin mati sang Yesus.

Abun: Nosoro gan, yekwesú mo Yefun Allah bi nu bok yo si ye Yahudi bi yepasye kibot Yefun Yesus, orete án nai sukjimnut dik wa gu Yefun Yesus kwop wé.

Meyah: Gij raha tentena beda ebirfager imam-imam jera ebirfager Yahudi ongga rineya bera rifesij mar osok gij rot teinefa rua rimagob Yesus.

Uma: Mepupulo ngkii, hawe'ea imam pangkeni pai' totu'a to Yahudi mpobotuhi: Yesus kana rapatehi.

Yawa: Awatan ngko dave syeno akokoe nawe, akarijo Yahudi nawe wanugan tenambe, wayao wo rapatimu indamu wo Yesus aubaisy.


NETBible: When it was early in the morning, all the chief priests and the elders of the people plotted against Jesus to execute him.

NASB: Now when morning came, all the chief priests and the elders of the people conferred together against Jesus to put Him to death;

HCSB: When daybreak came, all the chief priests and the elders of the people plotted against Jesus to put Him to death.

LEB: Now [when it] was early morning, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus in order to put him to death.

NIV: Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people came to the decision to put Jesus to death.

ESV: When morning came, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death.

NRSV: When morning came, all the chief priests and the elders of the people conferred together against Jesus in order to bring about his death.

REB: WHEN morning came, the chief priests and the elders of the nation all met together to plan the death of Jesus.

NKJV: When morning came, all the chief priests and elders of the people plotted against Jesus to put Him to death.

KJV: When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

AMP: WHEN IT was morning, all the chief priests and the elders of the people held a consultation against Jesus to put Him to death;

NLT: Very early in the morning, the leading priests and other leaders met again to discuss how to persuade the Roman government to sentence Jesus to death.

GNB: Early in the morning all the chief priests and the elders made their plans against Jesus to put him to death.

ERV: Early the next morning, all the leading priests and older leaders of the people met and decided to kill Jesus.

EVD: Early the next morning, all the leading priests and older leaders of the people decided to kill Jesus.

BBE: Now when it was morning, all the chief priests and those in authority took thought together with the purpose of putting Jesus to death.

MSG: In the first light of dawn, all the high priests and religious leaders met and put the finishing touches on their plot to kill Jesus.

Phillips NT: WHEN the morning came, all the chief priests and elders of the people met in council to decide how they could get Jesus executed.

DEIBLER: Very early the next morning all the chief priests and Jewish elders decided how to arrange for the Romans to execute Jesus.

GULLAH: Wen day clean, all de leada dem ob de priest dem an de oda Jew leada dem geda togeda fa mek plan ginst Jedus fa kill um.

CEV: Early the next morning all the chief priests and the nation's leaders met and decided that Jesus should be put to death.

CEVUK: Early the next morning all the chief priests and the nation's leaders met and decided that Jesus should be put to death.

GWV: Early in the morning all the chief priests and the leaders of the people decided to execute Jesus.


NET [draft] ITL: When it was <1096> early in the morning <4405>, all <3956> the chief priests <749> and <2532> the elders <4245> of the people <2992> plotted <4824> against <2596> Jesus <2424> to <5620> execute <2289> him <846>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 27 : 1 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel