Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 4 : 23 >> 

TB: Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.


AYT: Yesus berkeliling ke seluruh daerah Galilea, mengajar di sinagoge-sinagoge mereka, memberitakan Injil Kerajaan, dan menyembuhkan segala macam penyakit, dan segala macam kesakitan di antara banyak orang.

TL: Maka berjalanlah Yesus mengelilingi seluruh tanah Galilea sambil mengajar di dalam segala rumah sembahyang mereka itu, serta memberitakan Injil dari hal kerajaan Allah, dan menyembuhkan segala penyakit, dan melenyapkan segala aib tubuh orang di antara kaum itu.

MILT: Dan YESUS pergi berkeliling ke seluruh Galilea, sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan injil kerajaan dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu.

Shellabear 2010: Isa berjalan mengelilingi seluruh wilayah Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah mereka, memberitakan Injil Kerajaan surga, dan menyembuhkan semua penyakit serta kelemahan di antara mereka.

KS (Revisi Shellabear 2011): Isa berjalan mengelilingi seluruh wilayah Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah mereka, memberitakan Injil Kerajaan surga, dan menyembuhkan semua penyakit serta kelemahan di antara mereka.

Shellabear 2000: Isa berjalan mengelilingi seluruh wilayah Galilea. Ia mengajar di tempat-tempat ibadah mereka, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan semua penyakit serta kelemahan di antara mereka.

KSZI: Isa menjelajahi seluruh wilayah Galilea. Dia mengajar di saumaah dan menyampaikan berita baik bahawa kerajaan Allah hampir tiba. Dia menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan di antara mereka.

KSKK: Yesus berjalan mengelilingi seluruh Galilea, serta mengajar di dalam rumah-rumah ibadat mereka, serta mewartakan Injil Kerajaan, dan menyembuhkan segala jenis penyakit dan penderitaan di antara rakyat.

WBTC Draft: Yesus pergi ke seluruh daerah Galilea dan mengajar di rumah pertemuan dan memberitakan Kabar Baik tentang Kerajaan Allah. Ia juga pergi ke tengah-tengah orang banyak serta menyembuhkan orang sakit.

VMD: Yesus pergi ke seluruh daerah Galilea dan mengajar di rumah pertemuan dan memberitakan Kabar Baik tentang Kerajaan Allah. Ia juga pergi ke tengah-tengah orang banyak serta menyembuhkan orang sakit.

AMD: Kemudian, Yesus pergi ke seluruh daerah di Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadah serta memberitakan Kabar Baik tentang Kerajaan surga. Ia juga menyembuhkan orang-orang dari segala macam penyakit yang mereka derita.

TSI: Lalu Yesus pergi ke seluruh provinsi Galilea. Di situ Dia mengajar di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah, dan juga menyembuhkan semua jenis penyakit mereka.

BIS: Di Galilea, Yesus berkeliling di seluruh negeri dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan Kabar Baik bahwa Allah akan memerintah. Dan Ia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan cacat.

TMV: Yesus menjelajah seluruh negeri Galilea. Dia mengajar di rumah ibadat dan mengkhabarkan Berita Baik bahawa tidak lama lagi Allah akan memerintah. Dia menyembuhkan banyak orang sakit yang menderita berbagai-bagai penyakit.

BSD: Yesus pergi ke mana-mana di seluruh provinsi Galilea dan mengajarkan tentang Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ia menyiarkan Kabar Baik bahwa Allah akan datang untuk memerintah sebagai Raja atas umat-Nya. Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan cacat.

FAYH: Yesus pergi ke seluruh Galilea mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan mengabarkan Berita Kesukaan mengenai Kerajaan Surga. Ia menyembuhkan segala macam penyakit.

ENDE: Sesudah itu berkelilinglah Jesus diseluruh Galilea, sambil mengadjar dalam sinagoge-sinagoge serta memaklumkan Kabar gembira tentang Keradjaan Surga. Ia menjembuhkan segala djenis penjakit dan idapan, jang terdapat diantara rakjat,

Shellabear 1912: Maka berjalanlah 'Isa mengelilingi rumah tempat sembahyang orang-orang itu, dan mekhabarkan injil kerajaan itu, dan menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan diantara kaum itu.

Klinkert 1879: BERMOELA maka Isapon mendjalanilah segala tanah Galilea sambil mengadjar dalam masdjid-masdjid mareka-itoe serta mengchabarkan indjil karadjaan Allah dan disemboehkannja segala sakit-penjakit di-antara orang banjak.

Klinkert 1863: Maka Jesoes berdjalan koeliling disaloeroh tanah Galilea, mengadjar dimesdjidnja, dan kabarken indjil karadjaan, dan semboehken segala sakit penjakit ditengah-tengah orang banjak.

Melayu Baba: Dan Isa berjalan sini-sana dalam sluroh tanah Galil, dan ajar dalam dia-orang punya tmpat smbahyang, dan khabarkan Injil kraja'an, dan smbohkan macham-macham pnyakit dan macham-macham ksakitan antara itu bangsa.

Ambon Draft: Maka berdjalanlah Tuhan JESUS kuliling-kuliling di tanah Galilea dan beradjar-adjarlah di dalam dija awrang punja Kanisa-Kanisa dan mengehotbatkanlah Indjil Karadja; an, dan sombohkanlah sasawatu kasakitan dan sasawatu kalemahan antara kawm itu.

Keasberry 1853: Barmula maka Isa pun munjalanilah akan sagala tanah Galilia, sambil mungajar dalam kanisa kanisa marika itu, surta mumashorkan injil krajaan Allah itu, dan lagi munyumbuhkan sagala jenis punyakit, dan punyakitan diantara kaum itu.

Keasberry 1866: ¶ Bŭrmula maka Isa pun mŭnjalanilah akan sagala tanah Galilia, sambil mŭngajar dalam kanisa kanisa marika itu, sŭrta mŭmashorkan Injil krajaan Allah, dan lagi mŭnyŭmbohkan sagala jŭnis pŭnyakit dan pŭnyakitan diantara kaum itu.

Leydekker Draft: Sabermula maka Xisaj pawn meng`idarij saluroh tanah DJalila, sambil meng`adjar didalam Kanisah 2 nja, dan menchothbat 'Indjil karadja`an 'itu, saraja 'ija menjombohkan segala djenis penjakit, dan segala djenis dlaxafat didalam khawm 'itu.

AVB: Yesus menjelajah ke serata Galilea. Dia mengajar di saumaah dan menyampaikan Injil Kerajaan Allah serta menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan dalam kalangan mereka.

Iban: Jesus lalu bejalai di serata menua Galili, ngajar dalam balai gempuru, lalu nusui Berita Manah pasal Perintah Allah Taala, sereta ngeraika orang ke kena laban semua macham penyakit enggau pemedis.


TB ITL: Yesuspun berkeliling <4013> di <1722> seluruh <3650> Galilea <1056>; Ia mengajar <1321> dalam <1722> rumah-rumah ibadat <4864> dan <2532> memberitakan <2784> Injil <2098> Kerajaan <932> Allah serta <2532> melenyapkan <2323> segala <3956> penyakit <3554> dan <2532> kelemahan <3119> di <1722> antara bangsa <2992> itu. [<2532> <846> <3956>]


Jawa: Gusti Yesus tumuli ndlajahi satlatahe tanah Galilea kabeh, memulang ana ing papan-papan pangibadahe wong kono, sarta nggelarake Injiling Kraton, apadene nyarasake sarupane lelara lan sarupane memala, kang tinemu ing satengahing bangsa kono.

Jawa 2006: Yésus tumuli ndlajahi sawilayah Galiléa kabèh, memulang ana ing papan-papan pangibadahé wong kono, sarta nggelaraké Injiling Kraton, apadéné marasaké sarupané lelara lan sarupané memala, kang tinemu ing satengahing bangsa kono.

Jawa 1994: Gusti Yésus banjur ndlajahi tanah Galiléa. Panjenengané memulang ana ing sinagogé-sinagogé lan martosaké Injil bab Kratoné Allah. Wong lara lan wong cacad padha diwarasaké.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus ndlajahi bawah Galiléa. Dèkné memulang nang sinaguk-sinaguk lan nggelarké kabar kabungahan bab Kratoné Gusti Allah. Sing lara pada ditambani sangka pernyakité lan memalané.

Sunda: Yesus ngider ka sakuliah Galilea, hutbah di imah-imah ibadah, ngawulangkeun Injil Kasalametan ngeunaan Karajaan Sawarga, nyageur-nyageurkeun anu garering jeung rupa-rupa kasakit.

Sunda Formal: Saterusna, Isa ngider ka sakuliah tanah Galilea, nyumpingan tempat-tempat pangibadahan, hutbah, ngawulangkeun Injil Karajaan Allah, nyageur-nyageurkeun anu garering jeung rupa-rupa kasakit.

Madura: E Galilea, Isa alengleng e saantero nagara sarta molang e kennengnganna kabakteyan e man-dhimman. Salerana ngabarragi Kabar Bagus ja’ Allah bakal marenta’a. Laen dhari jareya Salerana mabaras oreng se sake’ ban se ena.

Bauzi: Labi ba di iube Yesusat Galilea bak labe am num debu mei num debu mei lahadaha bak laba abo Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num dozeadaha bak laba olidume Alat Vameadaha Im Toedahana lam aame gagodume vi vahokeda. Labi laha, “Alat dam bake deeli vame Am damali vuusu im vahokedam bak lam, ‘Akatihasu modemna modela?’ ” laham Im Neàna lam vou vameatedume fi deda. Labi dam nisilehe bak ahaladi ahaladiame faidehe dam lamti labi dam ahaladi ahaladiame gailehe dam lamti ahebu Aho modi fa neàdeda. Labihada.

Bali: Sapangrarisipun Ida nglelana milehan ring wewengkon Galilea. Ida ngurukang anak ring perhyangan anak Yahudine tur midartayang Orti Rahayu indik Ida Sang Hyang Widi Wasa digelis pacang ngadegang Pamrentahan Idane, maliha nyegerang anake sane nandang pinakit mawarni-warni.

Ngaju: Hong Galilea, Yesus manamuei mangumbang daerah te tuntang majar hong kare huma sombayang, Ie mangabar Barita Bahalap tahiu Hatalla je handak marentah. Tuntang Ie kea mampakeleh kare oloh je haban tuntang cacat.

Sasak: Lẽq Galilea Deside Isa bemargi ojok selapuq wilayah negeri; Ie ngajahang lẽq balẽ-balẽ ibadah dait nyampẽang Kabar Solah mengenai Kerajaan Allah. Deside Isa nyelahang dengan-dengan saq ngidap segale macem penyakit dait saq awakne cacat.

Bugis: Ri Galiléa, mattulilini Yésus ri sininna wanuwaéro. Mappagguruni risining bola assompangngéro, sibawa nappallebbangengngi Karéba Madécéngngé makkedaé mapparéntai matu Allataala sibawa napajjappai sining tau sala-salangngé sibawa malasaé.

Makasar: Wattunna ri Galilea, a’lampai Isa angnginroi sikontuna anjo pa’rasanganga. Angngajaraki ri sikamma balla’ sambayanga siagang Nabirittakammi Kabara’ Bajika angkanaya lammarentami Allata’ala. Naballei tommi sikamma tau garringa siagang tau sala-salanga sa’genna baji’ ngaseng.

Toraja: Malemi tu Yesu ullelei mintu’ tana Galilea mangada’i lan lu banua pa’kombonganna tau, sia umpa’peissanan Kareba kaparannuan diona ParentaNa Puang Matua sia umpasoro’ mintu’ saki sia rammun dio mai kalena tau.

Duri: Male bangmi to Puang Isa mpasitarruh-tarruh kampong jio tana Galilea, namangngajahhi lan bola passambajangan, mpangpeissenan Kareba Kasalamatan kumua la ratumi Puang Allataala mangparenta susi Raja, na mpamalagah mangrupa-rupa sakinna tau.

Gorontalo: To lipu lo Galileya ti Isa lohelili nga'amila kambungu wawu Tiyo helongajari to bele-beleyala hepotabiyalo. Tiyo helopotunggulo habari mopiyohu tomimbihu Yiladiya lo Soroga wawu ngohuntuwa ta hengongota wawu ta molulupuhu hepilo'oluli-Liyo.

Gorontalo 2006: To Galilea, ti Isa lomalito ngoilanggubu lipu wau helo ngaajali to bebee-leyaalo u potabiaalo. Tio helo pohabari Habari Mopiohe deu̒ Allahu Taa̒ala mamomalenta. Wau Tio olo helo poo̒luli tahi ngongota wau tahi o aibua.

Balantak: Yesus nomae'mo longkop libutan Galilea ka' nimisiso' mian na laigan bakitumpuan. Ia nengelelekon Lele Pore men mambantilkon Batomundo'anna Surugaa. Ka' i Ia uga' nengelesi'i biai' kaliangan nggeona mian ka' men sian maka'ala.

Bambam: Illaam lembäna Galilea, le'ba' Puang Yesus ullelei pa'sambajanganna to Yahudi ma'pa'guhu anna umpa'pakahebaam Kaheba Katilallasam naua: "Bambannam umpalako kapahentaanna Puang Allataala." Anna umpabono' ingganna to masaki anna umpapia pole dadinna to sala dadi.

Kaili Da'a: Nalaumo Yesus nompebutu ngata ri Bagia Galilea. Ri ngata-ngata etu I'a nompatuduki tau ri sapo mpodade nto Yahudi pade I'a nompatolele Kareba Belo to nanguli mana masaeka Alatala moparenta ri dunia ewa magau. Pade nipakabelona pura-pura tau to naju'a bo nalente.

Mongondow: Ki Yesus minaya-mayak makow im bayongan lipú kong Galilea. Sia sinumu'ot bo notundú kom bonu im baḷoi pososambayangan poḷat nopota'au in Habar Mopia soáḷ náonda ing ki Allah mamangoi momarentah saḷaku Raja. Kon tua Sia nongundam doman kom bayongan panyaki in intau mita inta kon tua.

Aralle: Donetoo le'ba'mi Puang Yesus ullelengngi ingkänna bohto di hao di Poropensi Galilea, menge siang umpaturu ingkänna tau yaling di pa'sambayanganna to Yahudi, anna umpepainsang toing nei' Kaheba Mapia didiona Kapahentaanna Puang Alataala. Mai'di toi tau ang napabono' di hao mai di ingkänna hupanna korong.

Napu: Yesu molumao i humalele tampo Galilea hai mepaturo i ope-ope sou penombaa. Ia mopahawe Ngkora Marasa kana i poparentana Pue Ala, hai mopakaoha worihe ope-ope tauna au mahai hai au bara masilolonga watanda.

Sangir: Su Galilea, Mawu Yesus naměpidẹ̌ kạguwạu wanua ene ringangu naněntiro su manga wal᷊eng pẹ̌kakal᷊iomanengang. I Sie mělẹ̌habar'u Injilẹ̌, u Mawu Ruata e sarung mẹ̌parenta. Dingangu i Sie mal᷊aing napakapian masasakị, dingangu apạewen piạ kurangu wadange.

Taa: Wali yako etu i Yesu mangalinjak propinsi Galilea. Ia mampotunde nja’u banua-banua to napampotunde nto Yahudi, pasi Ia mampakarebaka resi samparia tau kareba matao mangkonong ewa wimba i Pue Allah damawali Makole nto lino. Pasi Ia mampakatao muni tau boros nempo panyaki kesaa to re’e resi sira.

Rote: Yesus la'ok okofefeo basa nusak lala'ena de nanoli neme uma mamaso kala dalek. Ana tui-benga Hala Malole nae, ta doo ka so'on te neukose Manetualain paleta so. Boema nakahahaik hataholi kamahe'di sala, hataholi poke pake kala, ma lu'u ei-la'di lima kala.

Galela: Qabolo de o Yesus o Galilea ma bi doku wakiloli so wahika manga puji ma bi tahuka wodoto de o habari qaloloha wosihabari ma ngale o Gikimoi asa wopareta. De lo o nyawa yasisiri de yopopanyake gena yangodu wasiloha.

Yali, Angguruk: Yesus o Galilea pumbuk obog toho walinggoho laruk lit wene uruk ibamen Allah Hinikni aruhu ulug hiyag isil laruk lit enebe ouk waruk lit inine eleg toho werehon men fanowap enebil laruk latfag.

Tabaru: 'O Yesus wakilolituku 'o Galilea ma daeraa, wodotoko 'o lo-lomu ma woa-woaka. 'Una wositotara 'o Habari ma Owa, ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu 'asa wonapareta sababu 'una nanga Koana. De wakisilaha 'o nyawa yopa-panyake de yobo-bolohi.

Karo: Isiari Jesus kerina daerah Galilea. Ngajar Ia i bas rumah-rumah persembahen dingen IberitakenNa Berita Si Mehuli kerna Kinirajan Surga. IpepalemNa kalak cacat ras kalak penakiten bage pe IpedaratNa si la mehuli i bas daging kalak e nari.

Simalungun: Jadi isiar Jesus ma ganup Nagori Galilea, laho mangajari bani parguruan ni sidea, anjaha mangambilankon Ambilan Na Madear pasal harajaon ai, lanjar pamalumkon sagala naborit ampa na niarou ni halak na ijai ai.

Toba: (III.) Dung i didalani Ibana ma sandok luat Galilea laho mangajari di angka parguruan, mamaritahon Harajaon i huhut pamalum nasa sahit dohot na niae ni halak na disini.

Dairi: Ikulilingi Jesus mo nageri Galilea i. Mengajari mo Ia i bages perguruen janah memagahken Sukuten Keluahen, imo Kerajaen Dèbata. Ipemalum ngo simersakit dekket simertikas.

Minangkabau: Isa Almasih bakuliliang di kasadonyo nagari di Galilea, sarato ma aja di rumah-rumah ibadaik. Baliau mambaritokan Injil, sarato jo mangabakan, baraso Allah ka mamarentah sabagai Rajo. Urang-urang nan sakik, sarato jo urang-urang nan bacacaik, Baliau cegakkan.

Nias: Ifasui wanõrõ fefu õri Galilea Yesu. Mamahaõ Ia ba gosali ba manuriaigõ Turia Somuso Dõdõ sanandrõsa ba wamatõrõ Lowalangi. Ifadõhõ gõi niha sofõkhõ ba si tebai.

Mentawai: Iageti gejenginangan sangaliot laggai Galilea, Jesus, bulé iei mungantoman ka senen uma parurukat, masisegéaké Katuareman Simaerú, masipakolou puririmata nia Taikamanua. Aleakénangan leú sia simabesí samba sikataí tubu kalulut oringen sikataí siorikra.

Lampung: Di Galilea, Isa bekeliling di sunyinni negeri rik ngajar di lamban-lamban ibadah. Ia ngabarko Kabar Betik bahwa Allah haga memerintah. Rik Ia juga ngunyaiko jelma-jelma sai meruyuh rik cacat.

Aceh: Di Galilea, Isa geukeulileng bansaboh nanggroe dan geuseumeubeuet di rumoh-rumoh iébadat. Gobnyan geupeusampoe Haba Gét bahwa Po teu Allah teuma geumat peurintah. Dan Gobnyan geupeu puléh teuma ureuëng-ureuëng nyang sakét dan cacat.

Mamasa: Ulleleammi banua pa'sambayanganna to Yahudi Puang Yesus illalan lili'na Galilea ma'patudu anna umpalanda' Kareba Kadoresan kumua madappi'mi kasaeanna kaparentaanna Puang Allata'alla. Anna umpomalapu' to masaki dio mai ma'rupa-rupa saki anna rammun.

Berik: Yesus ga wofena ona Galileya seyafter gemerserem jebe, angtane ga towastababinenne jena angtane Yahudimana aa jep ge betwebuwefaram jebe. Ane Jei Taterisi Waakena ga nasbinenne, taterisi nunu Uwa Sanbagiri Jei aa jem nwinirim anggwabura seyafter gemerserem jem Sanbakfe jem temawer. Ane Jei angtane bwernabaraiserem seyafter aa waakentababinenne, ane angtane muli-mulniserem jes mese.

Manggarai: Mori Yésus lako léok Galiléa; oné mbaru-mbaru ngaji, nitus Liha toing agu ba kréba di’a de Adak Surga, pandé moras sanggéd beti agu ata lema-léngkus ba wekid oné uku situ.

Sabu: Pa Galilea, ta bela ke Yesus pekehero hari hewue ihi rai do naanne, jhe ajha ddau ri No pa ammu-ammu hebhajha. Pepeke ri No ne jhara Li Hagha Dhara ta do ta pereda ke Deo. Ddau-ddau do paddha, peie ri No, mina harre lema ne ddau-ddau do lakka ri addha nga hagu.

Kupang: Ais itu, Yesus dong bajalan kuliling propinsi Galilea, ko Dia ajar di orang Yahudi pung ruma sambayang dong. Dia ajar soꞌal Tuhan Allah pung Kabar Bae, deng kasi tau cara karmana ko orang bisa iko Tuhan Allah pung parenta. Dia ju bekin bae samua orang dari dong pung panyaki macam-macam.

Abun: Yefun Yesus mubot bur Galilea. Yefun duno nje mo ye Yahudi bi nu ari mo kampung bok yo mone. Yefun Yesus ki sukdu subot os ndo gato Yefun Allah fro wa nai men yetu gum sok mo An bi rus-i, ete An tepsu men bi Yekwesu mone. Sane dom, Yefun Yesus ben nje gato i ne ge kadit suki wisyo-wisyo.

Meyah: Yesus ecira rejrej monuh Galilea. Beda jah suma bera Ofa oftuftu mar gu rusnok gij mod ongga rua rum riteij gu Allah gij. Ofa efesij rot Allah efen oga ongga oufamofa osok gij rot teinefa Ofa ofoka ereij keingg rusnok tein. Noba Ofa eita eskeira gu rusnok rot mar nomnaga ongga orotunggom rua erek marenir tein.

Uma: Yesus modao' hobo' hi tana' Galilea pai'-i metudui' hi rala tomi posampayaa. Mpoparata-i Kareba Lompe', na'uli': "Neo' rata-mi tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'." Yesus mpaka'uri' wo'o hawe'ea tauna to peda' pai' to keru.

Yawa: Yesus panya propinsijo Galilea raita. Pananyaube no Yahudi awa yavaro sambaya rai, Po Ayao Kovo Amisye raura pare, “Masyoto Amisye de be akarive Apa kawasae mai no mine vone so nandea mararai to.” Umba Po saumane raunanto vatano ugwaneno wanene kotaro rui vayave raije mai.


NETBible: Jesus went throughout all of Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of disease and sickness among the people.

NASB: Jesus was going throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness among the people.

HCSB: Jesus was going all over Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people.

LEB: And he went around through all of Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and every sickness among the people.

NIV: Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people.

ESV: And he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people.

NRSV: Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom and curing every disease and every sickness among the people.

REB: He travelled throughout Galilee, teaching in the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every kind of illness and infirmity among the people.

NKJV: And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people.

KJV: And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

AMP: And He went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the good news (Gospel) of the kingdom, and healing every disease and every weakness {and} infirmity among the people.

NLT: Jesus traveled throughout Galilee teaching in the synagogues, preaching everywhere the Good News about the Kingdom. And he healed people who had every kind of sickness and disease.

GNB: Jesus went all over Galilee, teaching in the synagogues, preaching the Good News about the Kingdom, and healing people who had all kinds of disease and sickness.

ERV: Jesus went everywhere in the country of Galilee. He taught in the synagogues and told the Good News about God’s kingdom. And he healed all the people’s diseases and sicknesses.

EVD: Jesus went everywhere in the country of Galilee. Jesus taught in the synagogues and told the Good News about the kingdom of heaven. And Jesus healed all the people’s diseases and sicknesses.

BBE: And Jesus went about in all Galilee, teaching in their Synagogues and preaching the good news of the kingdom, and making well those who were ill with any disease among the people.

MSG: From there he went all over Galilee. He used synagogues for meeting places and taught people the truth of God. God's kingdom was his theme--that beginning right now they were under God's government, a good government! He also healed people of their diseases and of the bad effects of their bad lives.

Phillips NT: Jesus now moved about through the whole of Galilee, teaching in their synagogues and preaching the good news about the kingdom, and healing every disease and disability among the people,

DEIBLER: Jesus went with those four men throughout all of Galilee District. He was teaching the people in the buildings where we Jews worship God. He was preaching the good message that tells how to become members of the group of people whose lives God rules over. He was also healing all the Galileans who had diseases or who were sick.

GULLAH: Jedus gone all shru Galilee. E beena laan de people een de Jew meetin house dem, an e tell um de Good Nyews bout how God da come fa rule. An e heal all kind ob ailment dat de people hab.

CEV: Jesus went all over Galilee, teaching in the Jewish meeting places and preaching the good news about God's kingdom. He also healed every kind of disease and sickness.

CEVUK: Jesus went all over Galilee, teaching in the Jewish meeting places and preaching the good news about God's kingdom. He also healed every kind of disease and sickness.

GWV: Jesus went all over Galilee. He taught in the synagogues and spread the Good News of the kingdom. He also cured every disease and sickness among the people.


NET [draft] ITL: Jesus went throughout <4013> all <3650> of Galilee <1056>, teaching <1321> in <1722> their <846> synagogues <4864>, preaching <2784> the gospel <2098> of the kingdom <932>, and <2532> healing <2323> all <3956> kinds of disease <3554> and <2532> sickness <3119> among <1722> the people <2992>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 4 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran