Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 4 : 6 >> 

TB: lalu berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab ada tertulis: Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu."


AYT: dan berkata kepada-Nya, “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah karena ada tertulis: ‘Mengenai Engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mengangkat Engkau di atas tangan mereka supaya kaki-Mu jangan menyandung batu.’”

TL: serta berkata kepada-Nya, "Jikalau Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri Engkau ke bawah, karena telah tersurat: Bahwa Ia akan berfirman kepada segala malaekat-Nya dari hal-Mu, maka mereka itu akan menatang Engkau di tangannya, supaya jangan terantuk kaki-Mu pada batu."

MILT: dan dia berkata kepada-Nya, "Jika Engkau Putra Allah (Elohim - 2316), jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, karena telah tertulis bahwa Dia akan memerintahkan kepada para malaikat-Nya berkenaan dengan Engkau, dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, agar jangan Engkau membenturkan kaki-Mu pada batu."

Shellabear 2010: Kata Iblis kepada-Nya, "Kalau Engkau adalah Sang Anak yang datang dari Allah, terjunlah! Karena telah tertulis, ‘Allah akan menyuruh para malaikat-Nya untuk menjaga-Mu, dan mereka akan menatang Engkau dengan tangannya, sehingga kaki-Mu tidak terantuk batu.’"

KS (Revisi Shellabear 2011): Kata Iblis kepada-Nya, "Kalau Engkau adalah Sang Anak yang datang dari Allah, terjunlah! Karena telah tertulis, Allah akan menyuruh para malaikat-Nya untuk menjaga-Mu, dan mereka akan menatang Engkau dengan tangannya, sehingga kaki-Mu tidak terantuk batu."

Shellabear 2000: Kata Iblis kepada-Nya, “Karena Engkau adalah Sang Anak yang datang dari Allah, terjunlah! Karena telah tersurat, ‘Allah akan menyuruh para malaikat-Nya untuk menjaga-Mu, dan mereka akan menatang Engkau dengan tangannya, sehingga kaki-Mu tidak terantuk batu.’”

KSZI: Iblis berkata kepada Isa, &lsquo;Jika Engkau Putera Allah, terjunlah, kerana telah tersurat: &ldquo;Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya menjaga-Mu dan mereka akan menatang-Mu supaya kaki-Mu tidak terhantuk batu.&rdquo;&rsquo;

KSKK: "Jika Engkau sungguh Putra Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab ada tertulis di dalam Kitab Suci: Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk Engkau. Mereka akan menatang Engkau di tangannya agar kaki-Mu tidak terantuk pada batu."

WBTC Draft: Ia berkata kepada-Nya, "Jika Engkau Anak Allah, lompatlah ke bawah. Karena dalam Kitab Suci ada tertulis, 'Allah akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya kepadamu, dan mereka akan melindungimu ke mana pun engkau pergi. Tangan mereka akan memegangmu, maka kakimu tidak akan terantuk pada batu.'"

VMD: Ia berkata kepada-Nya, “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, karena ada tertulis, ‘Allah akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya kepadamu, dan mereka akan melindungimu ke mana pun engkau pergi. Tangan mereka akan memegangmu, maka kakimu tidak akan terantuk pada batu.’”

AMD: Iblis berkata kepada-Nya, “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu dari puncak bangunan ini, karena ada tertulis, ‘Allah akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya untuk menolongmu, dan tangan mereka akan menangkapmu, maka kakimu tidak akan terantuk pada batu’.”

TSI: Kata iblis kepada-Nya, “Kalau kamu Anak Allah, lompatlah ke bawah! Karena dalam Kitab Suci tertulis, ‘Allah akan menyuruh para malaikat untuk menjagamu, dan tangan mereka akan memegangmu, sehingga kakimu tidak sampai kena batu.’”

BIS: Lalu Iblis berkata kepada-Nya, "Engkau Anak Allah, bukan? Kalau begitu, terjunlah ke bawah; sebab di dalam Alkitab ada tertulis begini, 'Allah akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya melindungi Engkau, mereka akan menyambut Engkau dengan tangan mereka, supaya kaki-Mu pun tidak tersentuh pada batu.'"

TMV: Iblis berkata kepada Yesus, "Jika Engkau Anak Allah, terjunlah ke bawah, kerana di dalam Alkitab tertulis, ‘Allah akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya menjaga Engkau; malaikat akan menyambut Engkau dengan tangan, supaya kaki-Mu tidak terhantuk pada batu.’"

BSD: Lalu Iblis berkata, “Saya tahu, Engkau Anak Allah. Jadi, cobalah terjun ke bawah. Di dalam Kitab Suci tertulis bahwa Allah akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi-Mu. Mereka akan menangkap-Mu sewaktu Engkau jatuh, supaya kaki-Mu pun tidak terkena batu-batu di bawah dan terluka.”

FAYH: "Loncatlah ke bawah," katanya, "dan buktikan bahwa Engkau Anak Allah; karena Kitab Suci menyatakan, 'Allah akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya untuk menjauhkan Engkau dari bahaya.' Mereka akan menjaga agar Engkau tidak remuk kena batu-batu di bawah itu."

ENDE: dan berkata kepadaNja: Djikalau Engkau Putera Allah, djatuhkanlah diriMu kebawah, sebab ada tersurat: Ia akan memerintahkan Malaekat-malaekatNja mengenai Engkau, dan mereka akan menatangMu ditangan, supaja djangan terantuklah kakiMu pada batu.

Shellabear 1912: serta berkata kepadanya, "Jikalau engkau Anak Allah, terjunlah engkau kebawah; karena telah tersurat, 'Bahwa ia akan memberi hukum kepada segala malaikatnya dari halmu: Maka malaikat itu akan menatang engkau ditangannya, Supaya jangan terantuk kakimu pada batu.'"

Klinkert 1879: Seraja katanja kapadanja: Djikalau engkau Anak-Allah, terdjoenkanlah dirimoe kabawah, karena adalah tersoerat: "bahwa Allah akan bersabda kapada segala malaikatnja akan halmoe, maka mareka-itoe kelak menatang engkau di-atas tangannja, soepaja djangan barang kali terantoek kakimoe kapada batoe."

Klinkert 1863: Dan berkata sama Toehan: Kaloe soenggoeh angkau. Anak Allah, bijar angkau djatohken dirimoe kabawah, karna ada tertoelis: {Maz 91:11,12} jang "Allah nanti kasih parentah sama malaikatnja dari angkau serta dia-orang nanti menenteng angkau, sopaja djangan sakali kakimoe {Tersontoh = Tersandong} tersontoh sama batoe."

Melayu Baba: dan kata sama dia, "Jikalau angkau Anak Allah, terjun bawah: kerna ada tersurat, 'Dia nanti kasi dia punya mla'ikat psanan deri-hal angkau: Dan di atas tangan-nya dia-orang nanti tatang sama angkau, Spaya kaki angkau jangan terantok batu.'"

Ambon Draft: Lalu katakan padanja: Djikalaw Angkaw ada Anak Allah, membowang dirimu deri atas kabawah; karana ada tersurat: Ija akan bertitah kapada Melaikat-Melaikatnja akan Angkaw, jang marika itu haros tadah dukun Angkaw pada tangan-tangannja, agar djangan Angkaw tasontoh kakimu pada barang batu."

Keasberry 1853: Maka katanya pula pada Isa, Jikalau kiranya angkau anak Allah, turjunkanlah dirimu kabawah: kurna sudah tursurat dalam kitab, Bahwa Allah akan burfurman kapada sagala maliekatnya deri halmu: maka akan ditatingnya dikau diatas tangannya, supaya jangan turuntak kakimu pada batu.

Keasberry 1866: Maka katanya pula pada Isa, Jikalau kiranya angkau anak Allah, tŭrjunkanlah dirimu kabawah, kŭrna sudah tŭrsurat, Bahwa Allah akan bŭrfŭrman kapada sagala maliekatnya deri halmu, maka akan ditatangnya dikau diatas tangannya supaya jangan tŭrantak kakimu pada batu.

Leydekker Draft: Dan berkatalah padanja: djikalaw 'angkaw 'ada 'Anakh 'Allah, terdjunkanlah dirimu kabawah: karana sudah tersurat, bahuwa pada segala Mela`ikatnja 'ija hendakh berpasan 'akan 'angkaw, maka di`atas tangan 2 marika 'itu 'akan menating 'angkaw, sopaja djangan penah 'angkaw sontohkan kakimu pada batu.

AVB: berkata kepada-Nya, “Jika Engkau Anak Allah, terjunlah, kerana telah tersurat: ‘Tentang-Mu, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan menatang-Mu supaya kaki-Mu tidak terhantuk batu.’ ”

Iban: lalu bejaku ngagai Iya, "Enti Nuan amat Anak Allah Taala, terejun Nuan ari tu, laban endang udah ditulis, 'Allah Taala deka ngasuh bala melikat Iya nyaga Nuan. Sida deka nyambut Nuan ngena jari sida, ngambika kaki Nuan enda terempas ba batu.' "


TB ITL: lalu <2532> berkata <3004> kepada-Nya <846>: "Jika <1487> Engkau <1510> Anak <5207> Allah <2316>, jatuhkanlah <906> diri-Mu <4572> ke bawah <2736>, sebab <1063> ada tertulis <1125>: Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan <1781> malaikat-malaikat-Nya <32> <846> dan <2532> mereka akan menatang <142> Engkau <4571> di atas <1909> tangannya <5495>, supaya <3379> <0> kaki-Mu <4228> <4675> jangan <0> <3379> terantuk <4350> kepada <4314> batu <3037>." [<3754> <4012> <4675>]


Jawa: banjur munjuk mangkene: “Manawi Panjenengan Putraning Allah, sumangga kula aturi anjlog mangandhap, awit wonten seratan makaten: Pangeran bakal ndhawuhi para malaekate tumrap sira, sarta sira bakal ditadhahi ing tangane, supaya sikilira aja nganti kesandhung ing watu.”

Jawa 2006: banjur munjuk marang Panjenengané, mangkéné, "Manawi Panjenengan Putranipun Allah, sumangga kula aturi anjlog mangandhap, awit wonten seratan makaten: Pangéran bakal ndhawuhi para malaékaté tumrap sira, sarta sira bakal ditadhahi ing tangané, supaya sikilira aja nganti kesandhung ing watu."

Jawa 1994: Iblis nuli matur: "Sarèhné Panjenengan menika Putranipun Allah, sumangga kula aturi anjlog; sebab wonten ing Kitab Suci wonten seratan mekaten: ‘Pangéran bakal ndhawuhi para malaékaté njaga marang kowé, lan kowé bakal dithadhahi ing tangané supaya aja nganti kena ing watu.’"

Jawa-Suriname: Sétan terus ngomong: “Nèk Kowé Anaké Gusti Allah, kana anjlok medun! Nang Kitab lak ketulis ta: ‘Gusti Allah ngongkon para mulékaté mageri kowé. Kowé bakal ditampani nganggo tangané, supaya sikilmu ora kenèng watu!’”

Sunda: Ceuk Iblis ka Yesus, "Lamun Anjeun Putra Allah, coba geura ngaragragkeun maneh. Sabab ceuk Kitab Suci: ‘Allah bakal miwarang para malaikat-Na, sina nyanggap ka Anjeun, sangkan ulah kungsi tigasruk kana batu.’"

Sunda Formal: Si Iblis ngagoda deui, “Lamun nyata Anjeun Putra Allah, coba tuturubun ngaragragkeun maneh; sabab ceuk Kitab: Allah baris nimbalan paramalaikat sina nyanggap Salira, supados ulah kantos tigasruk kana batu.”

Madura: Iblis jareya pas mator ka Isa, "Junandalem Pottrana Allah, ta’ enggi? Daddi, ngereng alonca’ ka baba; sabab e dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, ‘Allah bakal makona kat-malaekadda ajaga kasalameddanna Ba’na, Ba’na bakal etampanana kat-malaekat jareya bi’ tanangnga, sopaja sokona Ba’na ta’ sampe’a tatagguk ka bato.’"

Bauzi: “Om, ‘Alam Adat,’ lahamda Oho num ohut baa nibe so ateme feà bak niba nom ilu aamale. Alat Om gem bak malem zoaha bak. Ne, Oho ba modem im nim Alat Vameadaha Im Toedahana laba meit im nehasu fet toehena taia? ‘Alat Am im gagu vou usem dam laba gagu oluhu labe im anekehàt Om si soat vausu vuusu vousem bak. Ba kebu bake nom ilu Om naba vatfom vabak.’ Lahame toehena taia?”

Bali: Ratun Setane raris matur asapuniki: “Yen yakti IRatu puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane mangkin rarisangja macebur saking driki; santukan wenten kakecap ring Cakepan Sucine asapuniki: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mrentahang malaekat Idane nyadangin IRatu, mangda sampunang cokor IRatune kantos nanjung batu.’”

Ngaju: Palus setan hamauh Dengae, "En dia Ikau toh Anak Hatalla? Amon kalote, sewu ih Ikau akan penda; basa huang Surat Barasih aton tarasurat kalotoh, 'Hatalla akan manyoho kare malekat Ayue mangalindong Ikau, ewen akan manyambut Ikau mahapan lengen ewen, mangat pain Ayum mahin jaton tapohos batu.'"

Sasak: Beterus Belis matur lẽq Deside Isa, "Lamun Pelungguh Bije saq asalne lẽman Allah, cobaq Pelungguh nimproh ojok bawaq. Sẽngaq araq tetulis lẽq dalem Kitab Suci bahwe, 'Allah gen mrẽntahang malaẽkat-malaẽkat-Ne ngelindungin Pelungguh, ie pade gen sangklap Pelungguh siq imene, adẽq cokor Pelungguh nẽnten kedantuk lẽq batu.'"

Bugis: Nainappa makkeda Ibillisi’ lao ri Yésus, "Ana’ Allataala-Koto? Rékko makkuwaitu luppe’no; saba’ ri laleng Kitta’é engka taroki makkuwaéwé, ‘Nasuroi matu Allataala malaéka’-malaéka’-Na linrungi-Ko, naduppai-Ko matu mennang sibawa limanna mennang, kuwammengngi nadé’ nataggéssa ajé-Mu ri batué.’"

Makasar: Nampa nakana billisika ri ia, "Sai Ana’NaKo Allata’ala? Punna kamma, a’lumpa’ maKo naung; nasaba’ nia’ tattulisi’ lalang ri Kittaka angkanaya, ‘LaNasuroi malaeka’-malaeka’Na Allata’ala anjagaiKo, LaNaruppaiKo lalang limanna ke’nanga, Sollanna manna bangkenNu tena todong nata’runtu’ ri batua.’"

Toraja: sia nakua lako: Iake AnakNaKomi Puang Matua, tobangangKomi Kalemi indete rokko, belanna den disura’, kumua: La NasuangKo tu malaeka’Na, natimangKo da natitampa’ tu lentekMu lako batu.

Duri: Nakuanni, "Polloranko kalemu, sanga Anak Allataalako. Te'da muciapa, nasaba' den diuki' lan Sura' Allataala kumua, 'La nasuai Puang Allataala to malaeka'-Na la njagaiko. La natimangko, na moi aje-Mu te'da nalatitampah lako batu.'"

Gorontalo: Ibilisi loloiya ode o-Liyo, ”Sababu Yio Walao Allahuta'ala, potitidehu mola Yio; sababu woluwo tula-tuladu to kitabi odiye, ’Allahuta'ala ma mopoahu mayi malaikati-Liyo molame ole-Mu, tunggulo oatu-Mu dila mededeta to botu.’ Odiye u tula-tulade to kitabi.”

Gorontalo 2006: Lapatao̒ Ibilisi loloi̒ya mao̒ o-Lio, "Yio̒ botie Walao̒ Allahu Taa̒ala, diila odito? Wonu odito potidehulo mola ode walungo; sababu todelomo kitabi woluo tulatulade odie, 'Allahu Taa̒ala mamopoa̒hu mai mamaa-lai̒kati-Lio moduo̒la ole-Mu, timongolio mamo langgomo ole-Mu wolo uluu̒ limongolio, alihu oa̒atu-Mu diila meiteduo̒ tobotu.'"

Balantak: Kasi Ibiliis norobu ni Yesus taena, “Kalu se' Koo Anakna Alaata'ala, alaka' tumbur waaro'o! Gause na Alkitaap isian nitulis koi kani'imari: ‘Alaata'ala bo momosuu' malaa'ikat-Na bo pandagai i Koo pore-pore. Raaya'a bo mantanai i Koo tia limana dako' saraat tontutup na watu.’”

Bambam: anna nauaanni: “Maka' Änä'na tongangko Puang Allataala, tobängangko kalemu inde dokko aka deem tisuha' illaam Battakada Debata naua: ‘Puang Allataala la ussua malaika'na unjagaiko; la natahimaiko anna mala moi bitti'mu tala tihuai lako batu.’”

Kaili Da'a: Pade niulina ka Yesus, "Ane Iko Ana nu Alatala, potingganawumo Iko nggari se'i mpaka ri tana. Iko da'a ria mokuya sabana naria nitulisi riara Buku Nagasa iwe'i: 'Pue Alatala kana mompakau malaeka-malaekana mombajagai iko. Ira kana mantinande iko ante pale ira, ala kadamu ne'e mawela watu.'"

Mongondow: bo Ibilis noguman ko'i-Nia, "Aka Ikow ki Adí i Allah, yo ḷandukkah monag, sin aim pinais kon Alkitab nana'a: Pokisingkapbí i Allah kom malaekat-Nya mita Ikow, simbá diá mo'idatong kom batu in siol-Mu."

Aralle: Mane naoaintee, "Ponna inang Änä'na si'dao Puang Alataala, ya' sändä'ke' pengkanahoo naung indo di tampo, aka' aha tiuki' yaling di Suha' Masero naoatee, 'La napahentaingko malaeka'na lambi' la namäntä'io anna malai dai tihahi' bihti'mu naung di batu.'"

Napu: nauliangaa: "Ane Anana mpuuKo Pue Ala, mengkanawomoKo hangko inde! BaraKo moapa-apa, lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha: 'Pue Ala motuduhe malaekaNa mokampaiKo datiKo marugi. Ina radokoKo dati tetuhu bitiMu i watu.'"

Sangir: Mase setange nẹ̌berạe si Sie, "I Kau kai Ahus'u Ruata arau? Mageng kerene ute pẹ̌těngkanawọe; u su ral᷊ungu Winohẹ Susi kai mạbawohẹ kere ini,

Taa: Ia manganto’oka i Yesu, “Ane monso pu’u Komi Ana i mPue Allah, patimbesi lo’u aranya, apa re’e ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, to’onya, ‘I Pue Allah manganto’oka pomakauNya damampalaes Komi. Wali pale nsira damangokotaka Komi naka ne’e pasiwa witiMu dakono ri watu.’”

Rote: Boema nitu nafa'dan nae, "Manetualain Anan O hetu? Metema leondiak soona, makaboku leo dae mu leona; nanahu nai Susula Malalaok dale nanasulak nae leo ia, 'Neukose Manetualain nadenu ata nusa so'da nala lanea O, de neukose ala solok lima nala fo ala ndaso la O, fo daenga O ei ma ta koila'e dae a fa.'"

Galela: de itemo Unaka, "Igogou! Ngona o Gikimoi ma Ngopa. Hika kagena de kudahu nomatura, sababu o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilefoka, 'Ma ngale Ngona gena Una asa Awi malaikat wapareta, la ona magena asa inigubare, ma ngale Ani qohu lo o tetoku upa yadahe.'"

Yali, Angguruk: Unduhuk fik libareg, "Hat Allah amloho welahen halug hik toho wambimihin. Hik toho wambimihinmu haharehon hikit toho Allahn malaikat mon enepmisimu malaikat ininggiken aho roho Humbahalusama hambilan huwatmisi fug," ibag.

Tabaru: De 'o Tokata ma Koana kaingosekau 'o Yesusika, "Ngona ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaka, bika nomaotaka daunguku; sababu naga 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka konee: 'Ma Jo'oungu ma Dutu 'asa wasuloko 'awi mala'ekati nijaga de nilegono la ka 'ani dou ma 'uwa 'imasitolo 'o tetoka.'"

Karo: Jenari nina man Jesus, "Adi Anak Dibata kin kam, dabuhken man BaNdu ku teruh, sabap lit tersurat i bas Pustaka Si Badia bagenda: 'Isuruh Dibata kap malekat-MalekatNa reh njagai Kam, itatangna nge Kam alu tanna gelah NaheNdu pe la terantuk ku batu.'"

Simalungun: anjaha nini ma hu Bani, “Anggo Anak ni Naibata do Ham, lumpatkon Ham ma hu toruh, ai tarsurat do, ʻSuruhon-Ni do malekat-Ni manatang-natang Ho, ase ulang antuk nahei-Mu bani batu!ʼ”

Toba: Molo Anak ni Debata Ho, timbungkon ma Dirim tu toru, ai didok Surat i do: "Dohononna do angka surusuruanna manangannangan Ho, asa unang tartuktuk patmu tu batu!"

Dairi: Nai idokken sibolis i mo tabaSa, "Mula Anak Dèbata ngo kono, dabuhken mo dirimu mi terruh; ai tersurat ngo i bukku simabadia i bagèen, 'Ipasulak Dèbata ngo malaèkat-malaèkatNa menjaga Kono, janah itatang ngo Kono asa ulang tertuktuk nèhèmu mi batu.'"

Minangkabau: Mako bakatolah ubilih kabake Baliau, "Angkau kan Anak Allah, iyo ndak? Dek karano itu, cubolah tajun ka bawah; di Alkitab ado tatulih nan bakcando iko, 'Allah ka mamarentahkan malekaik-malekaik-Nyo, untuak nan ka malinduangi Angkau, malekaik tu ka bi manyambuik Angkau jo tangannyo, supayo kaki Angkau jan ta antuak ka batu.'"

Nias: Imane khõ-Nia Afõkha, "Na ono Lowalangi Ndra'ugõ, ba fazaumba'Õ si tou; bõrõ me no so ba Mbuku Ni'amoni'õ sanguma'õ, 'Ifatenge mala'ika-Nia Lowalangi ba wozago Ya'ugõ, latema'õ Ndra'ugõ faoma tangara, ena'õ lõ manendre gahe-U ba gara.'"

Mentawai: Kuanangan ka matania Sanitu, "Ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, tá isoppi ioi nuribbaiaké tubum ka polak, atusurat'akéan poí ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé: 'Ikokoiniaké te Taikamanua samalaikania masijago ekeu, rabeilá ekeu, buí itusok-sok rerem ka bukkú.'"

Lampung: Raduni iblis cawa jama Ia, "Niku Anak Allah, bukan? Kik injuk reno, terjundo mik debah; mani di delom Alkitab wat tetulis injuk reji, 'Allah haga ngayun malaikat-malaikat-Ni ngelindungi Niku, tian haga nyambut Niku jama culuk tian, in cukut-Mu pun mak nilut batu.'"

Aceh: Laju Iblih jipeugah ubak Gobnyan, "Gata kon Aneuëk Po teu Allah? Meunyoe meunan, neugrob kheueh u miyueb; sabab didalam Alkitab na teutuléh lagée nyoe, ‘Allah teuma geuyue malaikat-malaikat Gobnyan geulindong gata, awaknyan teuma geusambot gata deungon jaroe awaknyan, mangat gaki gata hana tupéh ateueh batée.’"

Mamasa: anna ma'kada lako nakua: “Ianna Anakna tongangko Puang Allata'alla, dondonangko kalemu rokko annu dengan tiuki' illalan Buku Masero nakua: ‘La ussua malaeka'na Puang Allata'alla umpesangkaiko, anna timangko indana titumbu lentekmu lako batu.’”

Berik: Bawasa Yesus ga bala, "Afa Aamei Tane Uwa Sanbagirmanaye, se janon, aam temawer Taterisi Uwa Sanbagirmana jep ga enggam baatultel: 'Uwa Sanbagiri malaikata Jemna se balbabili Im temawer, jei ga Isene tebaniwili tafame, jega tufa Imna Is jam ne denbeteyan tunabe.'"

Manggarai: mai taén agu Hia: “Émé Anak de Mori Keraéng Hau, tekuh dé nggere-wa, ai manga poli tulisn latang te Hau, kudut préntas Liha malékat-malékat te séndé lisé rantang timpok wa’im le watu.”

Sabu: Ta lii ke ne Wango ne pa Yesus, "Au ke ne Ana Deo ne, too? Ki do mina harre, riju ko we au ti dhe la dha'i; rowi do era do hure do bhuke pa dhara Buku Lidara-Likewahhu Deo do mina hedhe, 'Do ta pepu ma ri Deo ne naju No he ta au, Do ta pepu ma ri Deo ne naju No ta ma herimo-heruge au, do medae au ta henate ri ruai ro, mita do dho goe le ne kae Au pa wowadu.'"

Kupang: Ju itu setan bilang, “Kalo Lu memang batúl-batúl Tuhan Allah pung Ana, na, coba Lu malompa turun pi bawa su. Te ada tatulis di Tuhan Allah pung Tulisan Barisi bilang, ‘Nanti Tuhan Allah parenta Dia pung ana bua dari sorga dong, ko jaga sang Lu.’ Di Tuhan Allah pung Tulisan Barisi ju ada tulis bilang, ‘Nanti dong tada ame Lu deng dong pung tangan, ko biar Lu pung badan sonde saki, deng Lu sonde sonto batu ju.’”

Abun: ete an ki nai Yefun Yesus do, "Nan anato tepsu Yefun Allah bi Gan sangge it yo, Nan bare Nan nggwa mu bur et, we ye krom mo Yefun Allah bi sukdu do, 'Yefun Allah syogat An bi malaikat mewa Nan. Bere malaikat ne bes án syim wa bur wa Nan, subere jok yo wai Nan gwes nde.' "

Meyah: Beda Bilis agot oida, "Erek Bua bera Allah efen efesa rot tenten, beda busoka jeska mod aksa kef ojgomu, jeska runggu gij Mar Efeyi Ebsi tein rot oida, 'Allah ombk efen malaikat-malaikat jeskaseda ot joug Bua. Noba rua rimagei Bua jefeda bebin baki tein enecirej mamu jinaga guru.' "

Uma: pai' na'uli'-ki: "Ane Ana' Alata'ala-ko, mengkanawu'-ko ngkai rei! Uma-ko mpai' moapa–apa, apa' ria te'uki' hi rala Buku Tomoroli': 'Pue' Alata'ala mpohubui mala'eka-na mpetalawai'-ko ngkai silaka. Rahorongko-ko bona witi'-nu uma dungku hi watu.' "

Yawa: Naije Anakakai Akoe po raura nanto Yesus ai pare, “Ranivara Winyamo Arikainyo Amisye pi Winy, weamo nsopa da ntemasyo no mine waraya. Indati nanasine mamo inta ranepate ramu, weye Ayao Amisye mo ratoe mare, ‘Amisye po apa naite matutir wo naman; wo naijaro maneme rai inda vemo najoe rantukamo orame rai jinya.’”


NETBible: and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, ‘He will command his angels concerning you’ and ‘with their hands they will lift you up, so that you will not strike your foot against a stone.’”

NASB: and *said to Him, "If You are the Son of God, throw Yourself down; for it is written, ‘HE WILL COMMAND HIS ANGELS CONCERNING YOU’; and ‘ON their HANDS THEY WILL BEAR YOU UP, SO THAT YOU WILL NOT STRIKE YOUR FOOT AGAINST A STONE.’"

HCSB: and said to Him, "If You are the Son of God, throw Yourself down. For it is written: He will give His angels orders concerning you and, they will support you with their hands so that you will not strike your foot against a stone. "

LEB: and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down! For it is written, ‘He will command his angels concerning you,’ and ‘On [their] hands they will lift you up, lest you strike your foot against a stone.’"

NIV: "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down. For it is written: "‘He will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone.’"

ESV: and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, "'He will command his angels concerning you,' and "'On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.'"

NRSV: saying to him, "If you are the Son of God, throw yourself down; for it is written, ‘He will command his angels concerning you,’ and ‘On their hands they will bear you up, so that you will not dash your foot against a stone.’"

REB: “If you are the Son of God,” he said, “throw yourself down; for scripture says, ‘He will put his angels in charge of you, and they will support you in their arms, for fear you should strike your foot against a stone.’”

NKJV: and said to Him, "If You are the Son of God, throw Yourself down. For it is written: ‘He shall give His angels charge over you,’ and, ‘In their hands they shall bear you up, Lest you dash your foot against a stone.’"

KJV: And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in [their] hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

AMP: And he said to Him, If You are the Son of God, throw Yourself down; for it is written, He will give His angels charge over you, and they will bear you up on their hands, lest you strike your foot against a stone.

NLT: and said, "If you are the Son of God, jump off! For the Scriptures say, ‘He orders his angels to protect you. And they will hold you with their hands to keep you from striking your foot on a stone.’"

GNB: and said to him, “If you are God's Son, throw yourself down, for the scripture says, ‘God will give orders to his angels about you; they will hold you up with their hands, so that not even your feet will be hurt on the stones.’”

ERV: He said to Jesus, “If you are the Son of God, jump off, because the Scriptures say, ‘God will command his angels to help you, and their hands will catch you, so that you will not hit your foot on a rock.’”

EVD: The devil said, “If you are the Son of God, jump off. Why? Because it is written {in the Scriptures}, ‘ God will command his angels to help you, and their hands will catch you, so that you will not hit your foot on a rock.’” Psalm 91:11–12

BBE: If you are the Son of God, let yourself go down; for it is in the Writings, He will give his angels care over you; and, In their hands they will keep you up, so that your foot may not be crushed against a stone.

MSG: "Since you are God's Son, jump." The Devil goaded him by quoting Psalm 91: "He has placed you in the care of angels. They will catch you so that you won't so much as stub your toe on a stone."

Phillips NT: "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down. For the scripture saysHe shall give his angels charge concerning thee: And on their hands they shall bear thee up, lest haply thou dash thy foot against a stone."

DEIBLER: and said to him, “Because you claim that you have a relationship with God as a son has with his father, prove it by jumping down to the ground. You will not be hurt, because it is written in the Scriptures, ‘God will command his angels to protect you. They will lift you up in their hands when you are falling, in order that you will not get hurt. You will not even strike your foot on a stone.’”

GULLAH: E tell Jedus say, “Since ya God Son, shrow yasef down fom yah. Cause dey done write down een God Book say, ‘God gwine gii orda ta e angel dem, tell um fa tek cyah ob ya. De angel dem gwine tote ya een dey han, so dat ya ain gwine hut eben ya foot pon a rock.’”

CEV: The devil said, "If you are God's Son, jump off. The Scriptures say: 'God will give his angels orders about you. They will catch you in their arms, and you won't hurt your feet on the stones.' "

CEVUK: The devil said, “If you are God's Son, jump off. The Scriptures say: ‘God will give his angels orders about you. They will catch you in their arms, and you won't hurt your feet on the stones.’ ”

GWV: He said to Jesus, "If you are the Son of God, jump! Scripture says, ‘He will put his angels in charge of you. They will carry you in their hands so that you never hit your foot against a rock.’"


NET [draft] ITL: and <2532> said <3004> to him <846>, “If <1487> you are <1510> the Son <5207> of God <2316>, throw <906> yourself <4572> down <2736>. For <1063> it is written <1125>, ‘He will command <1781> his <846> angels <32> concerning <4012> you <4675>’ and <2532> ‘with <1909> their hands <5495> they will lift <142> you <4571> up <142>, so that <3379> you will <4350> not <3379> strike <4350> your <4675> foot <4228> against <4314> a stone <3037>.’”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 4 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran