Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TSI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 : 33 >> 

TSI: (1:32)


AYT: Aku sendiri tidak mengenal Dia, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air berkata kepadaku, ‘Dia yang ke atas-Nya kamu melihat Roh turun dan tinggal, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.’

TB: Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.

TL: Maka aku pun belum kenal Dia; tetapi Yang menyuruhkan aku membaptiskan dengan air itu, sudah mengatakan kepadaku: Ke atas siapa kelak engkau nampak Roh itu turun dan tinggal di atas-Nya, itulah Dia yang membaptiskan dengan Rohulkudus.

MILT: Aku juga tidak pernah mengenal Dia, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dalam air, Dialah yang telah berfirman kepadaku: Ke atas siapa engkau dapat melihat Roh yang sedang turun dan hinggap di atas-Nya, Dia inilah yang membaptis dalam Roh Kudus.

Shellabear 2010: Sebelumnya aku sendiri pun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang menyuruh aku supaya aku mempermandikan dengan air, telah bersabda kepadaku, ‘Apabila engkau melihat Ruh Allah turun ke atas seseorang dan berdiam di atas-Nya, Dia itulah yang akan mempermandikan dengan Ruh Allah Yang Mahasuci.’

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebelumnya aku sendiri pun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang menyuruh aku supaya aku mempermandikan dengan air, telah bersabda kepadaku, Apabila engkau melihat Ruh Allah turun ke atas seseorang dan berdiam di atas-Nya, Dia itulah yang akan mempermandikan dengan Ruh Allah Yang Mahasuci.

Shellabear 2000: Sebelumnya aku sendiri pun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang menyuruh aku supaya aku mempermandikan dengan air, telah bersabda kepadaku, ‘Apabila engkau melihat Ruh Allah turun ke atas seseorang dan berdiam di atas-Nya, Dia itulah yang akan mempermandikan dengan Ruh Allah Yang Mahasuci.’

KSZI: Dahulu aku sendiri pun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia yang mengutusku untuk mengimadkan orang dengan air telah berfirman kepadaku, &ldquo;Engkau akan melihat Roh turun lalu hinggap di atas seorang. Dialah yang akan mengimadkan orang dengan Roh Suci.&rdquo;

KSKK: Aku sendiri tidak mengenal Dia, tetapi Allah yang telah mengutus aku untuk membaptis, dengan air, mengatakan kepadaku: "Engkau akan melihat Roh turun dan hinggap atas Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus."

WBTC Draft: (1-32)

VMD: (1:32)

AMD: Aku sebelumnya tidak mengenali Dia, tetapi Allah yang mengutus aku untuk membaptis dengan air berkata kepadaku, ‘Kamu akan melihat Roh turun dan hinggap di atas Dia. Orang itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.’

BIS: Waktu itu saya belum tahu siapa Dia. Tetapi Allah yang menyuruh saya membaptis dengan air sudah berkata kepada saya, 'Bila engkau melihat Roh Allah turun, lalu tinggal di atas seseorang, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Allah.'

TMV: (1:32)

BSD: Pada waktu itu, saya belum tahu siapa Dia. Tetapi, Allah yang menyuruh saya membaptis dengan air berkata kepada saya, ‘Apabila engkau melihat Roh Allah turun dan hinggap di atas diri seseorang, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Allah.’

FAYH: "Aku tidak tahu bahwa Dialah orangnya," kata Yohanes pula, "tetapi, ketika Allah mengutus aku untuk membaptiskan orang, Ia berkata kepadaku, 'Jika engkau melihat Roh Kudus turun dan hinggap ke atas Seseorang, maka Dialah yang kaucari. Dialah yang membaptiskan dengan Roh Kudus.'

ENDE: Akupun dahulu tidak mengenal Dia, tetapi Jang telah mengutus aku untuk mempermandikan orang dengan air, telah bersabda kepadaku: Orang jang akan kaulihat Roh turun keatasNja, lalu tinggal diatasNja, Dia akan mempermandikan dengan Roh Kudus.

Shellabear 1912: Maka aku pun belum mengenal akan dia: tetapi yang menyuruhkan aku membaptiskan dengan air, ialah sudah berkata kepadaku, 'Adapun orang yang engkau lihat akan Roh itu turun lalu diam diatasnya, ialah yang membaptiskan dengan Rohul'kudus.'

Klinkert 1879: Maka akoe takenal akandia, tetapi jang menjoeroehkan dakoe membaptiskan orang dengan ajar, Ija telah bersabda kapadakoe: Adapon orang, jang kaulihat Roh toeroen kapadanja dan tinggal padanja, ija-itoelah dia, jang membaptiskan orang dengan Rohoe'lkoedoes.

Klinkert 1863: Maka akoe tidak kenal sama dia; tetapi jang soedah menjoeroehken akoe akan memandiken sama ajer, Dia soedah berkata sama akoe: Adapon orang jang angkau lihat itoe Roh toeroen dan tinggal di-atasnja, {Mat 3:11} ija-itoe jang memandiken dengan Roh Soetji.

Melayu Baba: Dan sahya blum knal sama dia: ttapi dia itu yang sudah hantarkan sahya mau baptiskan dngan ayer, dia juga sudah kata sama sahya, 'Itu orang yang angkau tengok Roh turun dan tinggal di atas-nya, dia-lah yang baptiskan dngan Roh Alkudus.'

Ambon Draft: Maka b/eta ini sudah tijada mengenal Dija; tetapi jang sudah suroh b/eta akan permandikan dengan ajer, Ija sudahlah katakan kapadaku; Atas sijapa sngkaw akan da-pat lihat Roch itu turon dan bertinggal atas Dija, Ijalah itu, jang permandikan dengun Roch Kudus.

Keasberry 1853: Maka tiada aku munganal dia: adapun yang munyuruhkan aku baptisakan orang dungan ayer, maka iyalah tulah burkata padaku, Adapun orang yang angkau lihat Roh itu turun diam kaatasnya, maka iya itulah kulak yang mumbaptisakan orang dungan Roh Alkudus.

Keasberry 1866: Maka tiada aku mŭngŭnal dia, tŭtapi yang mŭnyurohkan aku akan baptisakan dŭngan ayer, maka iyalah tŭlah bŭrkata padaku, adapun orang yang angkau lihat Roh itu turon diam ka’atasnya, maka iya itulah kŭlak yang mŭmbaptisakan orang dŭngan Roh Alkudus.

Leydekker Draft: Maka 'aku 'ini tijadalah meng`enal dija; tetapi sijapa jang sudah menjuroh 'aku permandikan dengan 'ajer, 'ija djuga sudahlah bersabda padaku: ka`atas sijapa garang 'angkaw 'akan melihat Rohh, 'itu turon dan tinggal dijam 'atasnja, 'ija 'ini 'ada dija 'itu, jang permandikan dengan Rohhu-'lkhudus.

AVB: Dahulu aku sendiri pun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia yang mengutusku untuk membaptis orang dengan air telah berfirman kepadaku, ‘Engkau akan melihat Roh turun lalu hinggap di atas seorang. Dialah yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus.’

Iban: Aku empu enda ngelala Iya; tang Allah Taala ti ngasuh aku maptisa orang ngena ai, udah madahka ngagai aku, 'Nuan deka meda Roh Kudus nurun lalu meruan ba orang siku; nya meh orang ke deka maptisa ngena Roh Kudus.'


TB ITL: Dan akupun <2504> tidak <3756> mengenal-Nya <1492>, tetapi <235> Dia, yang mengutus <3992> aku <3165> untuk membaptis <907> dengan <1722> air <5204>, telah berfirman <2036> kepadaku <3427>: Jikalau engkau melihat <1492> Roh <4151> itu turun <2597> ke atas seseorang dan <2532> tinggal <3306> di atas-Nya <1909>, Dialah itu yang akan membaptis <907> dengan <1722> Roh <4151> Kudus <40>. [<846> <1565> <1909> <3739> <302> <846> <3778> <1510>]


Jawa: Maune aku iya ora wanuh karo Panjenengane, nanging kang ngutus aku mbaptisi ing banyu, wus ngandika marang aku: Manawa sira weruh Roh iku nedhaki sawijining wong lan dedalem ing sarirane Wong mau, iya iku kang bakal mbaptis sarana Roh Suci.

Jawa 2006: Mauné aku iya ora wanuh marang Panjenengané, nanging kang ngutus aku mbaptis nganggo banyu, wus ngandika: Menawa sira weruh Roh iku nedhaki sawenèhing wong lan dedalem ing sarirané, Panjenengané iku kang bakal mbaptis sarana Roh Suci.

Jawa 1994: Nalika semana aku ora wanuh karo Panjenengané, nanging Gusti Allah sing ndhawuhi aku mbaptis nganggo banyu, Panjenengané sing ngandika marang aku, ‘Menawa kowé ndeleng Rohé Allah nedhaki sawijining Wong lan manggon ana ing Wong mau, Wong kuwi sing bakal mbaptis nganggo Rohé Allah.’

Jawa-Suriname: Mauné aku ora nitèni Dèkné. Nanging Gusti Allah sing ngongkon aku mbaptis karo banyu, Gusti Allah déwé ngomong marang aku: ‘Nèk kowé weruh Roh Sutyi medun terus méntyloki wong, ya wong kuwi sing bakal mbaptis karo Roh Sutyi!’

Sunda: Nepi ka harita ge kami can terang keneh yen Anjeunna teh Anjeunna. Tapi memeh eta kami geus didawuhan kieu ku Allah, anu ngutus kami supaya ngabaptis ku cai, ‘Maneh bakal nenjo Roh Kami ti sawarga turun ka hiji jelema; nya Anjeunna engke anu bakal ngabaptis ku Roh Suci.’

Sunda Formal: Tadina mah, kami can wawuh ka Anjeunna. Tapi Allah, anu nimbalan ka kami kudu ngabaptis ku cai, samemehna geus netelakeun ciciren-Na ka kami, timbalana-Na: ‘Samangsa- mangsa maneh nenjo aya Ruh lungsur terus eunteup ka hiji jelema, eta teh Anjeunna anu bakal ngabaptis ku Ruh Allah.’

Madura: E bakto jareya sengko’ gi’ ta’ tao sapa Salerana jareya, tape Allah se makon sengko’ abaptis oreng ngangguy aeng, la adhabu ka sengko’, ‘Mon ba’na nangale’e Errohna Allah toron, pas enneng e attassa settong oreng lalake’, oreng jareya se bakal abaptisa oreng bi’ Errohna Allah.’

Bauzi: (1:32)

Bali: Duk punika tiang durung uning ring Ida, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngutus tiang nglukat antuk toya, Ida ngandika ring tiang sapuniki: ‘Anake ane katonang kita katurunin tur kalingganin baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ento suba Ida ane lakar nglukat baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.’

Ngaju: Metoh te aku hindai katawan eweh Ie. Tapi Hatalla je manyoho aku mampandoi mahapan danum jari hamauh dengangku, 'Amon ikau mite Roh Hatalla mohon, palus melai intu hunjun ije biti oloh, Ie te je kareh mampandoi mahapan Roh Hatalla.'

Sasak: Lẽq waktu nike tiang ndẽqman nenaoq sai Ie. Laguq Allah saq manikang tiang baptis dengan kadu aiq sampun bemanik lẽq tiang, 'Lamun side serioq Roh Allah turun, beterus meneng lẽq atas sopoq dengan, Ie saq gen baptis dengan kadu Roh Suci.'

Bugis: Iyaro wettué dé’pa uwissengngi niga Aléna? Iyakiya Allataala iya suroékka maccemmé sibawa uwai pura makkeda ri iyya ‘Rékko muwitai Rohna Allataala nonno, naonro ri yasé’na séddié tau, iyanaritu maccemmé matu sibawa Rohna Allataala.’

Makasar: Anjo wattua tenapa nakuassengi angkana inai anjo. Mingka nipauamma’ ri Allata’ala assuroa’ anje’neki taua siagang je’ne’ angkana, ‘Punna nucini’ manurung RohNa Allata’ala, nampa ammantang irateang se’reang tau, Iaminjo taua lanje’neki taua siagang RohNa Allata’ala.’"

Toraja: Aku tae’ duka kutandai, apa Ia tu To ussuana’ umpa’dioran uai, mangka umpokadanna’ kumua: Minda-minda mutiro Nanii songlo’ tu Penaa anna torroi, Iamoto tu umpa’dioran Penaa Masallo’.

Duri: Te'da kuissenni kumua Iamo Raja Mangpasalama', apa Puang Allataala to ssuana' njio' wai tau, mangka mpauanna' nakua, 'Ia ke ngkitako Roh Allataala mellao jao mai langi', natorro jao mesa' tau, Iamo joo la njio' tau Roh Allataala.'"

Gorontalo: Hiyambola wau omo-omolu dila motota-Liyo, bo Tiyo ta lopoahu olau mopolihu lo taluhu, ma loposambewo mayi loloiya ode olau odiye, ’Wonu yio ma lo'onto Roh Allahuta'ala lolaheyi ode Tawu ngota wawu lotiluntu to o-Liyo, Tiyo ta ma mopolihu lo Roh lo Allahuta'ala.’

Gorontalo 2006: Tou̒ boito diipo otaawa laatia tatoonu Tio. Bo Allahu Taa̒ala talo poa̒hu mai olaatia mopolihu wolo taluhu malo tahuda olaatia, 'Wonu yio̒ moo̒onto Rohullah motuhutai, lapatao̒ motitolaa toitaato lo ngotaalio, yi Tioolo tamamo polihu wolo Rohullah.'

Balantak: Tempo i yaku' sianpo nimiile' Alus Molinas nda'amari langit, yaku' sianpo ninginti'i i Ia. Kasee Alaata'ala men nomosuu' i yaku' mansarani tia weer nambantilkon na ingku' tae-Na, ‘Kalu i koo mimiile' Alus Molinas malau na sa'angu' mian, mbaka' mian men palauionna nono'mo a men bo mansarani tia Alus Molinas.’

Bambam: (1:32)

Kaili Da'a: Tempo etu da'apa ninjaniku I'a Magau to Mompakasalama. Tapi Alatala to nompakau aku mombadiu tau ante ue nanguli ka aku bopia, 'Ane iko manggita Nosa Nagasaku mana'u metu'u ri ja'i samba'a tau, I'a etumo to mombadiu tau ante Nosa Nagasaku.'"

Mongondow: Tungkuḷ intua diaípabií kinota'auanku mongo ki ine in Sia. Ta'e ki Allah inta nopotabaí ko'inakoí mopobaptis in tubig nogumandon ko'inakoí nana'a: 'Aka moko'ontong ikow kon Roho i Allah moponag bo mogutun kon tobatuí intau, yo intaubií tatuata inta mopobaptis in Roho i Allah.'

Aralle: Donetoo dake' kuinsang menna Yatoo. Ampo' inang puhaä' napa'karai Puang Alataala ang mansuoä' mantero' umpake uhai naoaingkä'tee, 'Ponna ke ungngitao Inaha Masero tuhung yaho mai di langi' anna tohhoi yaho di hahona mesa tau, ya' yato tau ang nakahampoi Dianto ang la metero' umpake Inaha Masero. '

Napu: (1:32)

Sangir: Tempo ene iạ bědawen bẹ̌ga i sai i Sie. Kaiso Ruata něndoloh'u iạ e apěnẹ̌nahaning akẹ e, kai seng nẹ̌bera si siạ, 'Mạeng i kau makasilo Rohkẹ̌ u Ruata e rumorọ, kụ mẹ̌tumanạ su sěngkatau, ute kai i Sie sarung měnahani ringangu Rohkẹ̌ u Ruata.'

Taa: (1:32)

Rote: Lelek ndia, au beita bubuluk see Hataholi ndia fa. Tehu Manetualain, fo nde nadenu au salani unik oe a, nafa'da basa au nae, 'Metema o mita Manetualain Dula Dale na ana kona mai, fo ana sa'e neu see lain soona, neukose Hataholi ndia nde salani ninik Manetualain Dula Dale na.'"

Galela: Igogou, iqoqomaka Una o Salamati ma Kolano ngohi lo towinako waasi, duma o Gikimoi ngohi woisulo tahino la o nyawa aku taosi de o ake, de lo Una magena woisingangasu ngohika wotemo, 'Kanaga naguuna nowikelelo la Ai Gurumi Unaku iuti de itangi gena, igogou Una magena asa o nyawaka wosingosa o Gurumi Qatetebi ma kuasa la manga sininga ma rabaka wopareta.' So ngohi asa igogou takeleloka Awi Gurumi o sorogaku iuti maro o namo dara moi de itangi Unaku la ona ioho imarimoi.

Yali, Angguruk: An oho At napeleg angge famen ik fam pilap eneptuk laruhun ulug Allah an mon naptisiyon inowen nubam Ele uruk lit, 'Hime fanowon wambik waruhureg ap misig Ubam weregma yet hahunteg At inowen Allah hime fanowon ap og isahuwon tu puhun,' ulug nubam irisi.

Tabaru: Ma 'orasi ge'ena ngoi kotowinakowasi 'una ge'ena ma kia. Ma ma Jo'oungu ma Dutu wosuloko 'o nyawa taki'osiki de 'o 'akere, 'una wongosekau ngoino konee: 'Gee dua namake 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'i'uti de 'imanoa wimoioka, 'unau 'asa 'o nyawa waki'osiki de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini.'"

Karo: (Yoh 1:32)

Simalungun: Ahu pe seng hutanda hinan Ia. Tapi Ia na marsuruh ahu mandidihon bah, Ia do mangkatahon hu bangku, ʻIa hubani ise ididah ho susur Tonduy in anjaha marianan Bani, Ia ma sididihon Tonduy Na Pansing.ʼ

Toba: Ahu pe, ndang hutanda Ibana jolo. Alai Ibana na marsuru ahu mandidihon aek, I do mandok tu ahu: Ia tusi diida ho tuat Tondi i jala mian di Ibana, Ibana do sididihon Tondi Parbadia.

Dairi: Sinderrangna i oda kutandai dèng kin Ia; tapi Dèbata sipasulakken aku perridiken merkitè laè, mendokken bangku: 'Barang mendahi isè idah kono susur tendi Dèbata janah merrian bana, Ia mo roh perridiken jelma merkitè Tendi Dèbata!'

Minangkabau: Kutiko itu, ambo alun tawu pulo lai, siya Baliau tu nan sabananyo. Tapi, Allah nan manyuruahkan ambo untuak mampamandikan urang jo ayie, lah mangatokan kabake ambo, 'Jikok angkau manampak Roh Allah turun, sudah tu inggok didiri surang urang, mako Inyo tu lah nan ka mampamandikan urang jo Roh Allah.'

Nias: Me inõtõ da'õ lõ u'ila haniha Ia; ba hiza Ifarou ndra'o Lowalangi wombayagõ Ya'ia idanõ, awõ wa Imane khõgu, 'Na õ'ila Geheha Lowalangi si mõi ba niha ba torõi khõ-Nia Geheha andrõ, Ya'ia andrõ dania zombayagõ faoma Eheha Lowalangi.'

Mentawai: Ka tetret nenda tápei kuagai nia. Tápoi kelé aikua ka matakku Taikamanua, sipasikokoiniaké aku masiraú sirimanua oinan, kisé, 'Ké nuitsó itugorosot Ketsat Sipunenan, ileugi sara sirimanua, nia té nenda sipasiraraúaké Ketsat Sipunenan.'"

Lampung: Waktu seno nyak makkung pandai sapa Ia. Kidang Allah sai ngayun nyak ngebaptis jama way radu cawa jama nyak, 'Kik niku ngeliak Ruh Allah regah, raduni tinggal di atas sai jelma, Iado sai haga ngebaptis jama Ruh Allah.'

Aceh: Watée nyan gohlom lôn tusoe soe Gobnyan. Teuma Allah nyang yue bak ulôn mangat lôn pumanö ngon ié dan ka geupeugah bak ulôn, ‘Meunyoe gata takalon Roh Allah geutreun, laju tinggai ateueh sidroe-droe ureuëng, Gobnyan nyan kheueh nyang teuma pumanö manusia ngon Roh Allah.’

Mamasa: (1:32)

Berik: Jes jepserem ai gemerje ajam towasweyan Jei nansa. Jengga Uwa Sanbagiri ai as Jei baftanantam angtane fom baptistababife, Jei ai ga as Jei balant, 'Aamei Mafnana Uwa Sanbagirmana is domolfa se iritya winsiwer, ane gase nwintetya Angtanem sagabe, ga Jemnip se nwintetya. Angtane aa Jemnip nwintetyaram, Angtane jeiserem angtane ga Jei se baptistababili Mafnana Uwa Sanbagirmanaiserem Jeme.'

Manggarai: Agu aku kolé danong toé di baé Hiak, maik Mori Keraéng ata susung aku te cebong le waéy, poli téing rewengn agu aku: Émé ita le hau Nai Nggeluk hitut wa’u béta mai cengata ata agu ka’éng be-éta mai Hiay, Hia hitu dé kudut te cebong manusia le Nai Nggeluk.

Sabu: Pa awe do naanne tade dho No ri ya ta nadu. Tapulara Deo do lii pa ya ta pejhiu ri ei loko ne, do alla ke pelii pa ya, 'Kinga ngadde ri au, Henga Deo do puru jhe la kajji la wokolo heddau ddau, No ke dhe bhoke ne do ta pejhiu ddau ri Henga Deo.'

Kupang: (1:32)

Abun: Nyim ne, ji dakai jam An nde tó, sarewo Yefun Allah gato syokom ji ras nje mo syur ki nai ji suga nyim tuya wé re do, 'Bere nan me Yefun Allah Gen is kadit gu ma bur ete tom mo yetu ge dik it yo, Ye ne anato bere ras yetu mo Yefun Allah Gen.'

Meyah: Onjoros mona insa koma bera didif dinejginaga rot idu ongga emen erek Kristus egens ongga omoskotu mimif enesi. Tina Allah, ongga obk didif jeskaseda dira mei direita baptis gu rusnok, bera agot gu didif oida, 'Gij mona ongga bua bik Efena Ebsi onjuj jeska mebaga noba eker esij osnok egens, beda bua bimejginaga rot oida osnok egens koma bera ongga emeita baptis gu rusnok oisouska Efena Ebsi.'

Uma: (1:32)

Yawa: Arono naije risyamo syo aen tavone ramu ti are pi so. Weramu arono Amisye po inatutir syo vatane maugasya kuvuni mana rai, Po raura inai to pare, ‘Vatano rui pi nyo aen Anawayo Vambunin maje ntuna Ai, Vatano napije wepirati indati po Anawayo Vambunine ratutir maje vatano wanui mansai.’


NETBible: And I did not recognize him, but the one who sent me to baptize with water said to me, ‘The one on whom you see the Spirit descending and remaining – this is the one who baptizes with the Holy Spirit.’

NASB: "I did not recognize Him, but He who sent me to baptize in water said to me, ‘He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon Him, this is the One who baptizes in the Holy Spirit.’

HCSB: I didn't know Him, but He who sent me to baptize with water told me, 'The One you see the Spirit descending and resting on--He is the One who baptizes with the Holy Spirit.'

LEB: And I did not know him, but the one who sent me to baptize with water, that one said to me, ‘[The one] upon whom you see the Spirit descending and remaining upon him—this one is the one who baptizes with the Holy Spirit.’

NIV: I would not have known him, except that the one who sent me to baptise with water told me, ‘The man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptise with the Holy Spirit.’

ESV: I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, 'He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.'

NRSV: I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water said to me, ‘He on whom you see the Spirit descend and remain is the one who baptizes with the Holy Spirit.’

REB: I did not know him; but he who sent me to baptize in water had told me, ‘The man on whom you see the Spirit come down and rest is the one who is to baptize in Holy Spirit.’

NKJV: "I did not know Him, but He who sent me to baptize with water said to me, ‘Upon whom you see the Spirit descending, and remaining on Him, this is He who baptizes with the Holy Spirit.’

KJV: And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.

AMP: And I did not know Him {nor} recognize Him, but He Who sent me to baptize in (with) water said to me, Upon Him Whom you shall see the Spirit descend and remain, that One is He Who baptizes with the Holy Spirit.

NLT: I didn’t know he was the one, but when God sent me to baptize with water, he told me, ‘When you see the Holy Spirit descending and resting upon someone, he is the one you are looking for. He is the one who baptizes with the Holy Spirit.’

GNB: I still did not know that he was the one, but God, who sent me to baptize with water, had said to me, ‘You will see the Spirit come down and stay on a man; he is the one who baptizes with the Holy Spirit.’

ERV: (1:32)

EVD: (1:32)

BBE: I had no knowledge who he was, but he who sent me to give baptism with water said to me, The one on whom you see the Spirit coming down and resting, it is he who gives baptism with the Holy Spirit.

MSG: I repeat, I know nothing about him except this: The One who authorized me to baptize with water told me, 'The One on whom you see the Spirit come down and stay, this One will baptize with the Holy Spirit.'

Phillips NT: Indeed I did not recognise him, but he who sent me to baptize with water told me this: 'The one on whom you will see the Spirit coming down and resting is the man who baptizes with the Holy Spirit!'

DEIBLER: I myself did not know previously that he was the Messiah. However, God sent me to baptize people with water, people who said they wanted to turn from their sinful ways. While I was doing that, God told me, ‘The man on whom you will see my Spirit descend and remain is the one who will put the Holy Spirit within you(pl) to truly change your lives.’

GULLAH: A ain been know dat e de poson A da wait fa, cep dat God wa sen me fa bactize people wid wata done tell me bout um. God say, “Ya gwine see de Sperit come down pon one poson an stay dey pon um. E de poson wa gwine bactize people wid de Holy Sperit.”

CEV: Before this I didn't know who he was. But the one who sent me to baptize with water had told me, "You will see the Spirit come down and stay on someone. Then you will know that he is the one who will baptize with the Holy Spirit."

CEVUK: Before this I didn't know who he was. But the one who sent me to baptize with water had told me, “You will see the Spirit come down and stay on someone. Then you will know that he is the one who will baptize with the Holy Spirit.”

GWV: I didn’t know who he was. But God, who sent me to baptize with water, had told me, ‘When you see the Spirit come down and stay on someone, you’ll know that person is the one who baptizes with the Holy Spirit.’


NET [draft] ITL: And I <2504> did <1492> not <3756> recognize <1492> him <846>, but <235> the one who sent <3992> me <3165> to baptize <907> with <1722> water <5204> said <2036> to me <3427>, ‘The one <1565> on <1909> whom <3739> you see <1492> the Spirit <4151> descending <2597> and <2532> remaining <3306>– this <3778> is <1510> the one who baptizes <907> with <1722> the Holy <40> Spirit <4151>.’


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 : 33 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel