Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA2]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 : 17 >> 

Jawa 1994: (2:16)


AYT: menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik.

TB: kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.

TL: menghiburkan kiranya hatimu dan meneguhkan di dalam tiap-tiap pekerjaan dan perkataan yang baik.

MILT: berkenan menghibur hatimu dan meneguhkan kamu di dalam setiap perkataan dan perbuatan baik.

Shellabear 2010: menghibur hatimu dan meneguhkan kamu dalam setiap pekerjaan serta perkataan yang baik.

KS (Revisi Shellabear 2011): menghibur hatimu dan meneguhkan kamu dalam setiap pekerjaan serta perkataan yang baik.

Shellabear 2000: menghibur hatimu dan meneguhkan kamu dalam setiap pekerjaan serta perkataan yang baik.

KSZI: memberimu perangsang dan kekuatan untuk berbuat dan mengatakan yang baik.

KSKK: Semoga Ia meneguhkan hatimu dan membuat kamu kokoh dalam setiap perkataan dan perbuatan yang baik.

WBTC Draft: (2-16)

VMD: (2:16)

AMD: Anugerah Allah itu akan menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik.

TSI: Jadi kami berdoa supaya Tuhan Yesus dan Allah Bapa selalu menguatkan hati kalian masing-masing. Dengan begitu kalian akan selalu melakukan yang terbaik— lewat perkataan dan perbuatan.

BIS: (2:16)

TMV: (2:16)

BSD: (2:16)

FAYH: menghibur hati Saudara dengan segala penghiburan, dan menolong Saudara dalam segala ucapan dan perbuatan yang baik.

ENDE: Moga-moga Ia memberanikan kamu dan memperkuat hatimu untuk melakukan segala kebadjikan dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan.

Shellabear 1912: dihiburkanlah kiranya hatimu, dan diteguhkan dalam tiap-tiap pekerjaan dan perkataan yang baik.

Klinkert 1879: Hendaklah Ija menghiboerkan hatimoe dan menetapkan kamoe dalam segala perkataan dan segala perboewatan jang baik.

Klinkert 1863: Biarlah Dia hiboerken hatimoe, serta {1Te 3:13} Dia tetepken kamoe dalem segala perkataan dan pakerdjaan jang baik.

Melayu Baba: hiburkan kamu punya hati, dan tgohkan dalam tiap-tiap pkerja'an dan perkata'an yang baik.

Ambon Draft: Ijalah kiranja menhi-borkan hati-hati kamu, dan berilah kowat pada kamu di dalam sasawatu adjaran dan bowatan jang bajik.

Keasberry 1853: Hiborkan hati kamu, surta ditutapkannya kamu dalam sagala purkataan dan pukurjaan yang baik.

Keasberry 1866: Hiburkan hati kamu, sŭrta ditŭtapkannya kamu dalam sagala pŭrkataan, dan pŭkŭrjaan yang baik.

Leydekker Draft: Hendakhlah kiranja menghiborkan hati kamu, dan menatapkan kamu didalam sawatu perkata`an dan perbowatan jang bajik.

AVB: memberimu perangsang dan kekuatan untuk berbuat dan mengatakan yang baik.

Iban: meransang sereta ngeringka ati kita ngereja enggau nyebut semua utai ti manah.


TB ITL: kiranya menghibur <3870> dan <2532> menguatkan <4741> hatimu <5216> <2588> dalam <1722> pekerjaan <2041> dan <2532> perkataan <3056> yang baik <18>. [<3956>]


Jawa: muga karsaa paring panglipur lan nyantosakna atimu ing sajroning panggawe sarta pitembungan kang becik.

Jawa 2006: muga karsa paring panglipur lan nyantosakaké atimu ing sadhéngah panggawé lan pitembungan kang becik.

Jawa-Suriname: Muga-muga Dèkné uga ngekèki kekendelan lan kekuwatan marang kowé kabèh enggonmu pada nindakké sing betyik, senajana mbok tindakké karo tembung apa karo penggawéan.

Sunda: supaya aranjeun salawasna teuneung jeung ludeung nyaturkeun jeung ngalampahkeun perkara nu hade.

Sunda Formal: kersa maparinan kakuatan jeung wawanen pikeun ngamalkeun kahadean, boh ku ucap, boh ku lampah.

Madura: (2:16)

Bauzi: (2:16)

Bali: ngebekin pakayunan semetone antuk panglipur, samaliha nguatang semeton buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane becik.

Ngaju: (2:16)

Sasak: ngibur dait neguqang atẽnde lẽq dalem pegawẽan dait ucapan saq solah.

Bugis: (2:16)

Makasar: (2:16)

Toraja: umpakatana penaammi sia umpabatta’komi lan mintu’ penggauran sia kada maelo.

Duri: Iamo joo dennaa upa' napamasumanga' tarruh kamu' mpugaukki to sininna kameloan, la panggaukanmi, la buangan kadammi.

Gorontalo: Ami modua alihu Tiyo ma mohiburu wawu mopolotolayi hila limongoli, tunggulo timongoli mowali mokaraja wawu mopotunggulo loiya mopiyohu ode tawu wuwewo mao.