Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 : 12 >> 

TB: Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepada-Nya: "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?"


AYT: Pada hari pertama Hari Raya Roti Tidak Beragi, ketika mereka mengurbankan anak domba Paskah, murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, “Ke manakah Engkau ingin kami pergi menyiapkan makan Paskah bagi-Mu?”

TL: Pada hari raya yang pertama daripada hari raya roti yang tiada beragi, yaitu pada waktu anak domba Pasah itu disembelih, berkatalah murid-murid-Nya kepada-Nya, "Ke manakah Tuhan suka kami akan pergi menyediakan Pasah itu, supaya Tuhan makan?"

MILT: Dan pada hari pertama Roti Tidak Beragi, ketika mereka menyembelih domba Paskah, berkatalah para murid-Nya kepada-Nya, "Ke manakah Engkau menghendaki, supaya sambil pergi kami dapat mempersiapkan agar Engkau dapat makan Paskah?"

Shellabear 2010: Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu ketika orang-orang menyembelih domba Paskah, para pengikut Isa bertanya kepada-Nya, "Ya Junjungan, ke mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan makanan Paskah bagi-Mu?"

KS (Revisi Shellabear 2011): Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu ketika orang-orang menyembelih domba Paskah, para pengikut Isa bertanya kepada-Nya, "Ya Junjungan, ke mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan makanan Paskah bagi-Mu?"

Shellabear 2000: Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu ketika orang-orang menyembelih domba Paskah, para pengikut Isa bertanya kepada-Nya, “Ya Junjungan, ke manakah Engkau kehendaki kami pergi supaya kami mempersiapkan makan Paskah bagi-Mu?”

KSZI: Pada hari pertama Perayaan Roti Tidak Beragi, ketika mereka menyembelih anak domba Paska, para pengikut Isa berkata kepada-Nya, &lsquo;Di manakah Engkau mahu kami pergi menyediakan jamuan Paska untuk-Mu?&rsquo;

KSKK: Pada hari pertama hari raya Roti Tak Beragi, juga hari penyembelihan anak domba Paskah, murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, "Di manakah Engkau menghendaki supaya kami dapat mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?"

WBTC Draft: Pada hari pertama perayaan Roti Tidak Beragi ketika domba Paskah dikurbankan, murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, "Di manakah Engkau menginginkan supaya kami mempersiapkan makanan Paskah?"

VMD: Pada hari pertama perayaan Roti Tidak Beragi ketika domba Paskah dikurbankan, murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, “Di manakah Engkau menginginkan supaya kami mempersiapkan makanan Paskah?”

AMD: Pada hari pertama perayaan Roti Tidak Beragi, yaitu hari ketika domba dikurbankan untuk Paskah, murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, "Di manakah Engkau menginginkan supaya kami mempersiapkan makanan Paskah?"

TSI: Hari pertama perayaan Paskah sudah tiba, yaitu hari di mana semua domba Paskah dipotong. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, “Guru, di mana Engkau mau merayakan Paskah? Biar kami pergi ke sana untuk menyiapkannya.”

BIS: Pada hari pertama dalam Perayaan Roti Tidak Beragi--pada waktu orang menyembelih domba Paskah--pengikut-pengikut Yesus bertanya kepada-Nya, "Di manakah Bapak ingin kami menyiapkan makanan Paskah untuk Bapak?"

TMV: Pada hari pertama Perayaan Roti Tidak Beragi, iaitu hari apabila orang menyembelih domba Paska, pengikut-pengikut Yesus bertanya kepada-Nya, "Di manakah Guru ingin kami menyediakan jamuan Paska untuk Guru?"

BSD: Pada hari pertama perayaan Paskah biasanya orang Yahudi menyembelih domba untuk dimakan dalam upacara perayaan Paskah. Jadi, pada hari itu pengikut-pengikut Yesus bertanya kepada Yesus, “Bapak Guru, di mana Bapak mau kami menyiapkan makanan Paskah untuk Bapak?”

FAYH: Pada hari pertama Perayaan Paskah itu, yaitu pada hari anak domba dipersembahkan, murid-murid bertanya kepada Yesus di mana Ia ingin makan perjamuan Paskah.

ENDE: Pada hari pertama makan-roti-takberagi, jaitu pada hari penjembelihan anak-domba paska, murid-murid berkata kepada Jesus: Dimanakah Engkau kehendaki kami menjediakan supaja dapat makan paska?

Shellabear 1912: Adapun pada hari yang pertama dari pada hari raya roti yang tiada beragi, apabila orang menyembelih paskah itu, maka kata murid-muridnya kepadanya, "Dimanakah kehendak Rabbi kami pergi bersiap supaya Rabbi boleh makan paskah?"

Klinkert 1879: Maka pada hari jang pertama daripada hari-raja roti jang tidak beragi, apabila pasah itoe disembeleh, kata moerid-moeridnja kapada Isa: Dimana toewan hendak kami menjadiakan, soepaja bolih toewan makan pasah.

Klinkert 1863: {Mat 26:17; Luk 22:7} Maka pada hari jang sakali, kapan tidak terpake {Kel 12:17} ragi, dan orang sembelih itoe paska, kata moeridnja sama Dia: Toehan maoe kita-orang pergi sadiaken dimana, sopaja Toehan bolih makan paska?

Melayu Baba: Itu hari yang pertama deri-pada hari-bsar makan roti yang ta'ragi, bila orang smblehkan itu Paska, murid-murid-nya kata sama dia, "Di mana Tuhan mau kita pergi sdiakan spaya Tuhan makan Paska?"

Ambon Draft: Adapawn pada hari raja jang pertama deri pada rawti-rawti manis, pada jang mana Pascha itu djadi terpotong bunoh, katalah murid-murid pada Tuhan JESUS: Di mana-tah Angkaw kahendaki jang kami pergi sadijakan itu, so-paja Angkaw bawleh makan Pascha itu?

Keasberry 1853: Maka pada hari yang purtama deripada hari raya roti tiada buragi, apabila punghabisan korban hari raya langkah, kata murid muridnya kapada Isa, Dimanakah angkau kahandaki kami purgi supaya kami sudiakan angkau makan purjamuan hari raya langkah.

Keasberry 1866: Maka pada hari yang pŭrtama deripada hari raya roti tiada bŭragi, tŭtkala dikorbankan pada hari raya langkah, kata murid muridnya kapada Isa, Dimanakah angkau kahandaki kami pŭrgi supaya kami sŭdiakan angkau makan pŭrjamuan hari raya langkah?

Leydekker Draft: Bermula pada harij jang pertama deri pada masa raja fathir, manakala 'awrang bejasa menjombileh Fasahh, maka sombahlah murid 2 nja padanja: kamanatah 'angkaw hendakh kamij pergi sadijakan, sopaja santap Fasahh?

AVB: Pada hari pertama Perayaan Roti Tidak Beragi, ketika mereka menyembelih anak domba Paskah, para murid Yesus berkata kepada-Nya, “Di manakah Engkau mahu kami pergi menyediakan jamuan Paskah untuk-Mu?”

Iban: Ba hari ti keterubah ke Gawai Roti Ti Enda Beragi, lebuh maya nyayat anak domba, sida murid bejaku enggau Iya, "Dini alai Nuan ngasuh kami nyendiaka pemakai Gawai Paska ke Nuan?"


TB ITL: Pada hari <2250> pertama <4413> dari hari raya Roti Tidak Beragi <106>, pada waktu <3753> orang menyembelih <2380> domba Paskah <3957>, murid-murid <3101> Yesus berkata <3004> kepada-Nya: "Ke tempat mana <4226> Engkau kehendaki <2309> kami pergi <565> untuk <2443> mempersiapkan <2090> perjamuan Paskah <3957> bagi-Mu?" [<2532> <846> <846> <5315>]


Jawa: Nalika dina kapisan ing riyaya Roti Tanpa Ragi, yaiku dina panyembelehing wedhus Paskah, para sakabate Gusti Yesus padha matur: “Karsa Paduka, kawula sami kadhawuhan cecawis Paskah kagem Paduka wonten ing pundi?”

Jawa 2006: Ing dina wiwitané riyaya Roti Tanpa Ragi, wayahé nyembelèh cempéning Paskah, para sakabaté padha matur marang Yésus, "Gusti ngarsakaken kula sami késah cecawis wonten ing pundi kagem dhahar Paskah Gusti?"

Jawa 1994: Nalika semana lagi Riaya Pésta Roti Tanpa Ragi, dina sing kapisan. Ing dina kuwi wong padha nyembelèh cempé kanggo Paskahan. Para muridé Gusti Yésus padha matur: "Gusti ngersakaken kita sami nyawisaken dhahar Paskah wonten ing pundi?"

Jawa-Suriname: Saiki wis wayahé Riyaya Roti Tanpa Ragi. Ing dina sing ndisik déwé wong-wong lumrahé mbelèh tyempé. Ing dina iku murid-muridé takon marang Gusti Yésus: “Gusti, Kowé arep mangan Paskah nang endi? Dadiné awaké déwé bisa tata-tata!”

Sunda: Dina poe kahiji Pesta Roti Teu Diragian, nya eta poean meuncit anak domba keur dahareun dina poe Paska, murid-murid arunjukan ka Yesus, "Bapa tuang jamuan Paska teh palay di mana disayagikeunana?"

Sunda Formal: Dina poe Hari Raya Roti teu diragian anu kahiji, nya eta waktuna meuncit domba Paska, murid-murid arunjukan, “Dupi kangge Jamuan Paska teh palay di mana disayagikeunana?”

Madura: E are parmola’an e dhalem Paraya’an Roti Se Ta’ Eragi’i, teppa’ baktona oreng nyambelli dumba Paska, red-moredda Isa atanya, "Esadhiya’agiya e ka’imma dhadha’aran Paskana Panjennengngan?"

Bauzi: Labihadam di labe vou faodameilahit Yahudi Dam Vahi Ame Roti Fikidehe Vabna Àme Iziam di ab vou fuham. Vou fuhemu digat ahamteda labe abo damat ame Paskah vi ozome àlo modem domba otem digat fuhemu Yesus Aba vi tau meedam dam labe Aba li ab gagoham. “Boehàda oa, im Paskah fuhemu iho vahi na àm bake iho ake le na modeme vaheme ahumdi esuela?”

Bali: Duk punika rahina pangawit Rerainan Roti Tan Paragine, inggih punika rikala biri-biri Paskahe katampah, parasisian Ida Hyang Yesus matur asapuniki: “Guru ring dija genah sane arsayang Guru, mangda titiang nyawisang Perjamuan Paskah?”

Ngaju: Intu andau je solake hong Andau Pesta Rote Je Dia Iragi -- hong katika oloh manyambalih tabirin Paska -- kare murid Yesus misek dengae, "Intu kueh Bapa handak ikei manatap panginan Paska akan Bapa?"

Sasak: Lẽq jelo penembẽq Perayaan Ruti Ndẽq Beragi -- lẽq waktu dengan sembelẽh dombe Paskah -- pengiring-pengiring Deside Isa metakẽn lẽq Ie, "Junjungan Saq Mulie, lẽq mbẽ Pelungguh kayun adẽq tiang pade siepang Pelungguh keloran Paskah?"

Bugis: Ri esso pammulanna ri laleng Ramé-ramé Roti Dé’é Raginna — wettunna tauwé géréi bimbala’ Paskaé — makkutanani ana’-ana’ gurunna Yésus ri Aléna, "Kégai nacinnai Bapa’ passadiyaki nanré Paska untu’ Bapa’?"

Makasar: Ri allo makase’rea, ri wattunna Passua’-suarrang Roti Tenaya Nammake Pa’gambang, ammolongi taua gimbala’ untu’ Paska. Akkuta’nammi ana’-ana’ gurunNa Isa angkana, "Kemae Kikellai nipasadia kanre Paskaya untu’ iKatte Bapa’?"

Toraja: Iatonna bunga’na allo kapua dinii ungkande roti tang diragi, tonna ditunu tu anak domba Pa’pasa, nakuami tu anak gurunNa lako: Umbara tu Miporainna la kinii loo umpasakka’i tu Pa’pasa amMi kandei?

Duri: Ia tonna allo bungahna pangramean ngkande Roti Tangkeragi, iamo to allo panggeresan bembala' kande Paskah, mekutanami to anak gurun-Na Puang Isa nakua, "Oo Puang, umbora to takadoangngi, la kinii mpasadianki' kande Paskah?"

Gorontalo: Lapatao to bohuliyo lo dulahu buka lo roti dila o ragi tou tawu lo Yahudi ma mongolota himba poelaliyo obebasi limongoliyo lonto lipu lo Mesir, mongomuri li Isa lohintu ode o-Liyo odiye, ”Toutonu tambati otohila li Guru poposiyapuwa mao lamiyatiya lo himba ualo li Guru?”

Gorontalo 2006: Tobohulo dulahu todelomo Lameyangi Roti Diila Oragi -- tou̒ tau hipongolota himba lo Paska -- tahidudua̒ li Isa malohintu o-Lio, "Tou̒toonu otohilaa li Paaa̒ podapato mao̒ lamiaatia ua̒alo Paska li Paaa̒?"

Balantak: Na ilio tumbena pangaramekonan Roti Sianta Ragina mian malia' mongkoyo' domba Paska. Tempo iya'a murit ni Yesus nobapikirawar na Ko'ona, taena, “Maana po'uus-Muu bo pontoropotianmai kakaan bo pangaramekonan Paska?”

Bambam: Illaam pa'pahandusanna allo kasalle Hoti Tä' Diboloi Bibi' Hoti si ditunu domba pengkilalaam Kalappasanna to Yahudi dio mai Kasabuasam. Allo eta too ma'kada passikolanna lako Puang Yesus naua: “La lu umbakam ngei umpatokaangko kinande indo si diande ke umpengkilalai tau allo Kalappasam?”

Kaili Da'a: Naratamo eo pamulana Posusa Roti Da'a Nidika Ragi, etumo tempo tau-tau to Yahudi nanjambale ana bimba rakoni ri Posusa Paska. Tempo etu naratamo anaguru Yesus nompekutana I'a, "Pue, ri umba peto'o mupokono rakalau kami mompakasadia panggoni Posusa Paska ka Komi?"

Mongondow: Kon singgai dungkuḷ poraya'an Roti Diaí Koragi -- wakutu in intau morata'don kon domba Paskah -- murií-Nya mita noliboí ko'i Yesus, "Kon onda ing ko'ibog i Pak Guru posadia'an nami kong ka'anon Paskah ponga'anan i Pak Guru?"

Aralle: Lambi'mi allo pampahandu'anna pa'rame-rameang 'Roti Takeragi.' Donetoo tau si untunu änä' domba, aka' la umpakahoa' Paska. Ya' mekutanang pahsikolana pano di Puang Yesus, naoatee, "Umba naongei ongeang ang ungkärä'i ang la taongeia' umpaaha pa'rame-rameang Paska? Tuhoingkang anna maoang kipasadia ang la dipake."

Napu: I alo pepongkaana Posusa Roti au Bara Raragii i tempona dimba Pasa rasambale, topeguruna Yesu mekune Iria: "Pue, iumba peundeaMu kipasilolonga paande Pasa au ina taande?"

Sangir: Su ěllo kahumotongangu ěllon Sal᷊iwangu Borotẹ̌ Tawe Kabọ e -- su tempon taumata mạmotọ domba'm Paskah e, manga murit'u Mawu Yesus němpẹ̌kiwal᷊o si Sie, "Suapạe mẹ̌tatal᷊ahino pěndiahiang i kami e kaěngu Paskah waug'i Tuang?"

Taa: Wali yako etu ratamo eo to napomula roa to danapangangkoni nto Yahudi roti to tare raginya. Ri eo etu nasambale yau nsira ana nu domba to darakoni ri Roa Paskah. Wali tempo etu anaguru i Yesu mampotanaka resi Ia, “Imbare Komi rani kami mampasigenaka Komi pangkoni to darakoni ri Roa Paskah yau wengi sire?”

Rote: Nai fai makasososa ka, fo nai Feta Loti Lalu Tei Ta ka, nai lelek fo hataholi la do'do bi'ilopo Paskah boema, Yesus ana manatunga nala latane Yesus lae, "Ama nau ami meu sadia fe Ama nana'a Paskah nai bee?"

Galela: O wange ma nonomaka o Roti ma Ragi Ihihiwa ma Rarameka, orasi magena o Paskah ma duba-duba ma goho yatola. O Yesus Awi muri-muri yosano Unaka, "Baba, kiaka mitagi la ngomi misidailako to ngone nanga Paskah ma ino."

Yali, Angguruk: Welatfagma suburu roti sig elehon naruk sul ino sehelet teg lit wam domba Paskah esetuk sul ino wereg lit Yesus otsiyen te, "Nonowe, wam domba Paskah o kema nulen eserik lalusa peruk lahen?" ulug Onowe umung hibag.

Tabaru: Ma wange ma di-disiraka 'o Roti Koiragi-ragiwa ma Rame, ma 'orasi ge'ena Wakisisupu ma Wange ma domba yotoaka. 'O Yesus 'awi do-domoteke yosano 'unaka, "'Aba, kiaka ngona nomau ngomi miosidaoto 'o 'inomo ma ngale Wakisisupu ma Wange ma ngodomo?"

Karo: I bas wari si pemena wari raya roti si la itama ragi, e me sanga kalak nggeleh biri-biri Paskah, nungkun ajar-ajar man Jesus nina, "Ku ja sura-SuraNdu kami lawes nikapken pangan Paskah man Bandu?"

Simalungun: Bani ari parlobei ni mangankon ruti na so niigaran, ai ma bani ari panayaton ni biribiri Paskah, nini susian ai ma bani Jesus, “Huja ma hanami laho ipindo uhur-Mu, laho pasirsirhon panganon Paskah ai?”

Toba: (IV.) Jadi di ari parjolo ni pesta Paska, di na somal dipotong birubiru Paska i, ro ma hata ni angka sisean i tu Ibana: Tudia ma hami laho paturehon panganon Paska i, dipangido roham?

Dairi: I ari perlebbè Pèsta Roti Mak Meragi i -- idahi smsinna mo Jesus. Biasa ngo i ari i isembellih biri-biri Paskah -- Ikusoi sisiin i mo Jesus, "I dikè ngo dok atèmu kuhantari kami pangaan Paskah bai Guru i?"

Minangkabau: Di ari nan partamu, di Ari Rayo Roti nan Indak Baragi -- di kutiko urang sadang mandabiah domba Paskah -- pangikuik-pangikuik Isa Almasih, bi batanyo kabake Baliau, "Dima nan katuju di Angku tampaiknyo untuak makan makanan Paskah, buliah nak kami sadiyokan?"

Nias: Ba ngaluo si fõfõna ba Gowasa Roti si Lõ Mu'aisõni, la'ondrasi Yesu ira nifahaõ-Nia. Sito'õlõnia ba luo da'õ lataba mbiribiri Fasa. Bõrõ da'õ lasofu khõ Yesu ira nifahaõ-Nia, "Heza zomasi'Õ mafa'anõ gõ Wasa khõ-U, Ama?"

Mentawai: Iageti eirangan leú et sipasiuluinia, Jesus ka tubunia, ka gogoi siboikí ka Punen Pukoman Roti Simaleu, iaté ka ipot pasijájakatda ibat Punen Paska, raisé nia, pelá nga-nganda, "Kaipa siobánu, kueei kai, masipatarek kudduat pukoman komen Paskam?"

Lampung: Waktu rani mula-mula delom Perayaan Ruti Mak Beragi -- pada waktu ulun nikol biri-biri Paskah -- jelma-jelma sai nutuk Isa betanya jama Ia, "Di dipa Bapak mirak sekam nyiapko kanikan Paskah untuk Bapak?"

Aceh: Bak uroe keuphon watée Peurayaan Ruti Hana Meuragoe !!-- bak watée ureuëng teungoh jisie bubiri Paskah !!-- murit-murit Isa jitanyong ubak Gobnyan, "Dipat nyang Bapak galak mangat kamoe peuhidang peunajoh Paskah keu Bapak?"

Mamasa: Inde anna diparandukmo umpakaroa' allo kamai disanga Roti Tae' Diboloi Ragie iamo allo sidingei untunu domba Paskah, mekutanami passikolana Puang Yesus lako nakua: “Umbanna angngenan muporai la kingei umpatokangko nande Paskah?”

Berik: Nunu nabal-nabalsusu jemserem masara Roti Tanyana jem Tombaabif aa jem falaram, nunu jes jemserem angtane Yahudimana dombana bastantouya ga jem ne tegila, masar Paskanap jes ne tombafe. Nunu jes jemserem angtane Yesus aa jei ne tikwebaatinenewenaram jei Yesus ga aane tenebana, "Jena ga fwera Aamei Ijep gunurum, ai tumilgal Paskana Ibe Is ajeba menetabaibaasife Aamei Ijes tombaabife?"

Manggarai: Du leso laring cain ramé Roti Toé Manga Ragin, du leso mbelé lisé domba Paska, ata nungku de Mori Yésus réi agu Hia: “Nia kéta wan ngoéng Dité kudut améng lami hang Paska latang te Ité?”

Sabu: Pa lodho do petari lua Nga'a Kewahhu Roti do dho bhule nga muu ne -- pa awe kehabbha ki'i Paskah ne -- ta kebhali ke ne ana hekola Yesus he, "Pa mii ke ne ddhei Ama, ne pemoke ri jhi ne nga'a Paskah tu Ama?"

Kupang: Itu hari jato di hari partama dari orang Yahudi pung hari-hari bae. Jadi di itu hari, dong biasa bakar roti yang sonde pake bibit roti, deng dong ju horo domba. Ais ju Yesus pung ana bua dong datang tanya sang Dia bilang, “Papa! Ini hari ni, kotong pung hari bae Paska. Jadi Papa mau botong pi sadia tampa pesta Paska di mana?”

Abun: Su ye Yahudi bi Kam Sye Waiket ne, bi kam futmo, yé kon roti su bibit roti nde, yé git roti gane, roti gato yo it nde. Su kam gane, sagana yé Yahudi gu domba gan wa án git. Ye Yahudi konwa kam gato án bi amui syesyar kadit bur Mesir suga nyim tuya. Sane su kam gane Yefun Yesus bi pakon ma ku An, ete pa ndo mo An do, "Nan iwa men fro suk wa Nan git su kam sye ré mo u ne?"

Meyah: Mona eteb ongga rusnok Yahudi rit roti ongga enefifij guru jera riris domba efer egens jeskaseda eisisi keingg risinsa rot mona ongga Allah oskotu rerin rimower jeska mar ongga ofogog bera ensaga fob. Jefeda Yesus efen ruforoker ragot gu Ofa oida, "Memef meja jah guaidu jeskaseda mesejah maat koma ongga mimif mint morototuma gij mona ongga Paskah?"

Uma: Rata-mi eo to lomo'-na hi Posusa' Roti to Uma Raragii, nto'u bima Paskah rasumale'. Nto'u toe, ana'guru-na Yesus mpo'uli'-ki: "Hiapa-kai mporodo pongkoni' Paskah to takoni'-e mpai'? Hiapa konoa-nu?"

Yawa: Ono Paska ndea mamaisy arono vatano Yahudi wo rotijo ragije mewen daije raisy, muno ama masyoto manasyine wo domba inta aubaisy wo ameseo Amisye ai umba wo ama ine raisy. Weti Yesus apa arakovo utavondi aije wo anajo ware, “Injae, rui rati nyare mbekero reamo anaisyo Paska ratayao Nai?”


NETBible: Now on the first day of the feast of Unleavened Bread, when the Passover lamb is sacrificed, Jesus’ disciples said to him, “Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?”

NASB: On the first day of Unleavened Bread, when the Passover lamb was being sacrificed, His disciples *said to Him, "Where do You want us to go and prepare for You to eat the Passover?"

HCSB: On the first day of Unleavened Bread, when they sacrifice the Passover lamb, His disciples asked Him, "Where do You want us to go and prepare the Passover so You may eat it?"

LEB: And on the first day of the feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where do you want us to go [and] prepare, so that you can eat the Passover?

NIV: On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus’ disciples asked him, "Where do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover?"

ESV: And on the first day of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where will you have us go and prepare for you to eat the Passover?"

NRSV: On the first day of Unleavened Bread, when the Passover lamb is sacrificed, his disciples said to him, "Where do you want us to go and make the preparations for you to eat the Passover?"

REB: NOW ON the first day of Unleavened Bread, when the Passover lambs were being slaughtered, his disciples said to him, “Where would you like us to go and prepare the Passover for you?”

NKJV: Now on the first day of Unleavened Bread, when they killed the Passover lamb , His disciples said to Him, "Where do You want us to go and prepare, that You may eat the Passover?"

KJV: And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?

AMP: On the first day [of the Feast] of Unleavened Bread, when [as was customary] they killed the Passover lamb, [Jesus'] disciples said to Him, Where do You wish us to go [and] prepare the Passover [supper] for You to eat?

NLT: On the first day of the Festival of Unleavened Bread (the day the Passover lambs were sacrificed), Jesus’ disciples asked him, "Where do you want us to go to prepare the Passover supper?"

GNB: On the first day of the Festival of Unleavened Bread, the day the lambs for the Passover meal were killed, Jesus' disciples asked him, “Where do you want us to go and get the Passover meal ready for you?”

ERV: It was now the first day of the Festival of Unleavened Bread —the day the lambs were killed for the Passover. Jesus’ followers came to him and said, “We will go and prepare everything for you to eat the Passover meal. Where do you want us to have the meal?”

EVD: It was now the first day of the Festival of Unleavened Bread. This was the day when the Jews killed the lambs for the Passover. Jesus’ followers came to him. They said, “We will go and prepare everything for you to eat the Passover meal. Where do you want us to have the meal?”

BBE: And on the first day of unleavened bread, when the Passover lamb is put to death, his disciples said to him, Where are we to go and make ready for you to take the Passover meal?

MSG: On the first of the Days of Unleavened Bread, the day they prepare the Passover sacrifice, his disciples asked him, "Where do you want us to go and make preparations so you can eat the Passover meal?"

Phillips NT: On the first day of unleavened bread, the day when the Passover was sacrificed, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and make the preparations for you to eat the Passover?"

DEIBLER: Two days later, when they killed the lambs for the festivalat the beginning of the week when people ate bread that had no yeast in it, Jesus’ disciples said to him, “Where do you want us to go and prepare the meal for the Passovercelebration in order that you can eat it with us?”

GULLAH: E been de fus day ob de Jew holiday ob Unleaven Bread, wen de Jew dem da nyam bread wa ain hab no yeast. Dey always kill lamb dat day fa memba de Passoba, how dey ole people done come outta Egypt. Jedus ciple dem aks Jedus say, “Weh ya wahn we fa go fa git de Passoba meal ready fa ya?”

CEV: It was the first day of the Festival of Thin Bread, and the Passover lambs were being killed. Jesus' disciples asked him, "Where do you want us to prepare the Passover meal?"

CEVUK: It was the first day of the Festival of Thin Bread, and the Passover lambs were being killed. Jesus' disciples asked him, “Where do you want us to prepare the Passover meal?”

GWV: Killing the Passover lamb was customary on the first day of the Festival of Unleavened Bread. The disciples asked Jesus, "Where do you want us to prepare the Passover meal for you?"


NET [draft] ITL: Now <2532> on the first <4413> day <2250> of the feast of Unleavened Bread <106>, when <3753> the Passover lamb <3957> is sacrificed <2380>, Jesus <846>’ disciples <3101> said <3004> to him <846>, “Where <4226> do you want <2309> us to prepare <2090> for you to eat <5315> the Passover <3957>?”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Markus 14 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel